direct naar inhoud van Artikel 16 Sport
Plan: Aldeboarn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0055.BPAldeboarn2010-VA01

Artikel 16 Sport

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor' Sport ' aangewezen gronden zijn bestemd voor;

 • a. sportactiviteiten, met uitzondering van activiteiten ten behoeve van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - mast', voor een mast;
 • c. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals een sportkantine, met daarbij behorende gebouwen - niet zijnde bedrijfswoningen - bouwwerken, geen gebouw zijnde, wegen, paden, parkeer- en groenvoorzieningen.

16.2 Bouwregels

Op de voor ' Sport ' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

16.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen geldt dat:

 • a. de gebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven bouwhoogte.
16.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten en ballenvangers niet meer dan 12 m mag bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - mast',voor een mast waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
 • c. voor de overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in

 • a. 16.2.1 onder a voor het bouwen van beheersgebouwen buiten een bouwvlak, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen niet meer dan 50 m2 mag bedragen en met een maximale bouwhoogte van 4 m;
 • b. 16.2.2 onder c voor het verhogen van de bouwhoogte tot ten hoogste 2 m bij uitsluitend visueel open erfafscheidingen;
 • c. 16.2.2 onder d voor het verhogen van de bouwhoogte tot ten hoogste 3 m, mits de noodzaak voor afschermende en beschermende werking is aangetoond.
16.3.2 Afwegingskader

De in 16.3.1 genoemde omgevingsvergunningen worden slechts verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de woonsituatie;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de externe veiligheid;
 • f. de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.