direct naar inhoud van Artikel 20 Water
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 20 Water

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. scheepvaart en recreatievaart;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. oevers;
 • e. bermen en beplanting;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. aanleggelegenheid;

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Gebouwen

Op of in deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd.

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen, gemeten vanaf het aangrenzende maaiveld;
 • b. de hoogte van bruggen mag ten hoogste 15 m bedragen, gemeten vanaf het aangrenzende maaiveld;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen, gemeten vanaf het aangrenzende maaiveld.
20.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 • b. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • c. het gebruik van gronden als permanente ligplaats voor woonschepen of recreatievaartuigen;
 • d. het gebruik van gronden als tijdelijke ligplaats voor woonschepen of recreatievaartuigen voor de periode van 1 november tot 15 maart;
 • e. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • f. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • g. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.