direct naar inhoud van 4.1 Mer-beoordeling
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

4.1 Mer-beoordeling

Aanleiding voor een mer-beoordeling

Voor besluiten en plannen die ontwikkelingen bevatten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben geldt de verplichting om de procedure voor milieueffectrapportage te doorlopen of te beoordelen of het doorlopen van een dergelijke procedure noodzakelijk is (een mer-beoordeling). Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in de afweging van belangen. De categorieën van activiteiten waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn vastgelegd in het Besluit mer.

In het bestemmingsplan wordt de aanleg van 200 ligplaatsen mogelijk gemaakt. Ook worden mogelijkheden opgenomen om een beperkt aantal (nieuwe) ligplaatsen voor boten bij woningen te realiseren. Voor aanleggen, wijzigen of uitbreidingen van een jachthaven met 100 ligplaatsen of meer, geldt een mer-beoordelingsplicht (categorie D10 van het Besluit mer).

Opzet van de mer-beoordeling

Bij de beoordeling of het doorlopen van een een volledige mer-procedure noodzakelijk is, wordt rekening gehouden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten:

  • de kenmerken van de projecten;
  • de plaats van de projecten;
  • de kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee criteria).

Gelet op het karakter van de mer-beoordelingsplichtige activiteiten en de lokale omstandigheden, wordt in deze mer-beoordelingsnotitie ingegaan op de volgende milieuthema's:

  • ecologie;
  • bodem en water;
  • landschap, cultuurhistorie en archeologie;
  • verkeer;
  • woon- en leefmilieu;
  • onder de noemer woon- en leefmilieu wordt hierbij ingegaan op de aspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluid.

De focus van de effectbeschrijving ligt bij de mer-beoordelingplichtige activiteit: het aanleggen van een jachthaven met 200 ligplaatsen. Waar relevant wordt ook aandacht besteed aan de andere ontwikkelingmogelijkheden die het bestemmingsplan mogelijk maakt, zodat de conclusies van de beoordeling rechtstreeks kunnen worden vertaald naar het bestemmingsplan. In het kader van cumulatie van effecten wordt specifiek aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ligplaatsen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Uitkomst van de mer-beoordeling

Het overheidsorgaan dat ook bevoegd is om het plan of besluit vast te stellen, besluit of het uitvoeren van een volledige mer-procedure noodzakelijk is. Dit doet zij na overleg met de overheden en adviesorganisaties die zijn betrokken bij de voorbereiding van het plan of besluit. De mer-beoordeling is daarom samen met het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan de vaste overleg- en adviesinstanties. De gemeenteraad heeft op 25 april 2013 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Noorderplassen Oost en West’. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de opgestelde mer-beoordeling. De uiteindelijke beslissing is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Almere Vandaag, het gemeenteblad en de Staatscourant.