direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

1.1 Aanleiding en doel

Het voorliggend bestemmingsplan 'Korrewegwijk-De Hoogte 2009' betreft de Korrewegwijk en De Hoogte, echter met uitzondering van sportpark De Hoogte en een bedrijvenlocatie gelegen tussen de C.H.Petersstraat en het Oosterhamrikkanaal.

De Korrewegwijk en De Hoogte zijn woonwijken met waardevolle stedenbouwkundige structuren, waaronder een ruime hoeveelheid groen, en op veel plaatsen een hoge architectonische kwaliteit. Om die reden is een groot deel van de Korrewegwijk dan ook aangewezen als beschermd stadsgezicht.

In het plangebied is op een aantal plaatsen een centrumfunctie aanwezig. Voorts bevinden er zich verspreid scholen en kerken, en incidenteel andere functies. Langs het Van Starkenborghkanaal is aan de noordzijde van het plangebied bedrijventerrein De Hoogte aanwezig en aan de oostzijde langs de Antillenstraat een strookje met gemengde functies.

Bestemmingsplan 'Korrewegwijk-De Hoogte 2009' heeft ten doel een actueel planologisch kader te verschaffen voor het plangebied. Reden is dat het hele gemeentelijk grondgebied op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2013 voorzien moet zijn van actuele bestemmingsplannen. Gezien deze actualiseringsplicht heeft het voorliggend bestemmingsplan in hoofdzaak ten doel de bestaande situatie vast te leggen en de waardevolle stedenbouwkundige structuren te beschermen.

Het voorliggend bestemmingsplan kent een beperkte flexibiliteit ten aanzien van bouw- en/of functionele mogelijkheden in het hele plangebied. Ondanks de beperkte flexibiliteit is toch een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Zo is vervangende nieuwbouw mogelijk voor de bouwblokken tussen de Bonaire- en de CuraƧaostraat en tussen de Bandoeng- en de Timorstraat. Ook is het op grond van het voorliggend bestemmingsplan toegestaan om, net als in het vigerend bestemmingsplan Korrewegwijk/De Hoogte, de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Oosterhamrikkade te vervangen door onder meer woonbebouwing, zij het in intensievere vorm. De locaties maken onderdeel uit van de intense laagbouwplannen. Op een aantal scholenlocaties, op de locatie van een kerk aan de Hamburgervijver en op de hoek Van Starkenborghkanaal/Oosterhamrikkanaal zal bij recht of pas na wijziging op grond van een wijzigingsplan wonen zijn toegestaan.

In het voorliggend bestemmingsplan is de stedenbouwkundige visie, zoals verwoord in stedenbouwkundig plan 'Antillenstraat en omstreken', juridisch-planologisch vastgelegd. Het stedenbouwkundig plan heeft reeds in het voorjaar van 2004 inspraak en vooroverleg doorlopen en is vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad; met de uitvoering van het plan is inmiddels begonnen.