direct naar inhoud van Artikel 21 Waarde - Beschermd stadsgezicht
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

Artikel 21 Waarde - Beschermd stadsgezicht

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor de bescherming van het beschermd stadsgezicht.

21.2 Bouwregels

Er is, in afwijking van de bepalingen voor de andere op dezelfde gronden rustende bestemmingen:

  • a. geen ontheffing toegestaan voor het overschrijden van de maximaal toegestane bouwhoogte van complexmatig gebouwde woningen in het beschermd stadsgezicht;
  • b. geen ontheffing toegestaan voor het bouwen van gebouwen, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, op het zijerf van complexmatig gebouwde woningen in het beschermd stadsgezicht.
21.3 Specifieke gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van de bepalingen voor de andere op dezelfde gronden rustende bestemmingen binnen het beschermd stadsgezicht, ontheffing verlenen voor het gebruik van hoekpanden die aan minimaal twee straten grenzen ten behoeve van:
de functies bedrijf uit de categorie van 1 en 2 van de Lijst van bedrijfstypen, dienstverlening, dienstverlenende bedrijven, kantoren, en detailhandel - met uitzondering van een supermarkt, detailhandel in volumineuze goederen en detailhandel in motorbrandstoffen -, met dien verstande dat deze functies uitsluitend mogen worden uitgeoefend op de begane grond.

21.4 Aanlegvergunning
21.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) op de locaties met tevens de bestemming 'Groen' de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels voor de bestemming Groen:

  • a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen, verharde en halfverharde wegen, recreatieve en speelinrichtingen, parkeervoorzieningen;
  • b. het verwijderen van houtopstanden/beplanting;
  • c. het afgraven en ophogen van gronden met meer dan 40 cm.
21.4.2 Uitzondering van de vergunningplicht

Het in lid 21.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

  • a. die het normale onderhoud betreffen;
  • b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.