Plan: Rijk-regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer
Status: vastgesteld
Plantype: rijksstructuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0000.IMsv13RRAAM-3000
toepassingsschaal: 1 : 10.000

Bijlagen bij Rijksstructuurvisie

6 Bijlagen

6.1 Overeenkomsten

In het kader van de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer zijn tussen de betrokken partijen verschillende overeenkomsten afgesloten.

6.2 Achtergronddocumenten

Consultatie en participatie

 • 1. Nota van Antwoord Zienswijzen op de ontwerp-Rijksstructuurvisie, RRAAM, november 2013
 • 2. Reactiedocument Consultatie 2012, RRAAM, april 2013
 • 3. Advies RRAAM-werk over de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer, RRAAM maatschappelijk proces, 12 maart 2013
 • 4. Oogst Consultatie 2012, RRAAM, 7 november 2012
 • 5. Hoofdlijnenadvies RRAAM-werk over de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer, RRAAM maatschappelijk proces, oktober 2012
 • 6. Consultatienotitie, RRAAM, juli 2012
 • 7. Voorstel IJmeerlijn(en), Rover, 21 juni 2012
 • 8. Advies uitwerking alternatief Stichting Almere Bereikbaar en resultaten werkmaatschappijen Weerwater en Oosterwold, RRAAM maatschappelijk proces, 20 februari 2012
 • 9. IJmeerverbinding. Een brug voor iedereen, Stichting Almere Bereikbaar, januari 2012
 • 10. Advies over kansrijke oplossingsrichtingen, RRAAM maatschappelijk proces, december 2011
 • 11. Briefadvies scope van de RRAAM-opgave, RRAAM maatschappelijk proces, 14 juni 2011
 • 12. Meedenken over de toekomst van de Noordelijke Randstad. Participatieplan 2011-2012, RRAAM, maart 2011

Externe adviezen

 • 13. Reactie van het CRA op de ontwerp-Rijkstructuurvisie, College van Rijksadviseurs, 11 september 2013
 • 14. Definitief toetsingsadvies over het milieueffectrapport RRAAM, Commissie voor de milieueffect- rapportage, 28 mei 2013
 • 15. CRA Advies consultatienotitie RRAAM, College van Rijksadviseurs, 19 december 2012
 • 16. Oplegger en oordeel gevoeligheidsanalyses verkeersberekeningen RRAAM, RRAAM, 16 november 2012
 • 17. International Review Panel Report RRAAM, LSE Cities, november 2012
 • 18. Second Opinion MKBA RRAAM, Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving, 30 oktober 2012
 • 19. Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport RRAAM, Commissie voor de milieueffectrapportage, 3 september 2012

(Effect)onderzoek en doelbereik

Werkmaatschappij Amsterdam-Almere (WAA)

 • 30. Marktscan IJmeerverbinding, WAA, december 2012
 • 31. IJmetrotram alternatief Rover, RRAAM, WAA, december 2012
 • 32. Het IJmeeralternatief. Eindrapport WAA, WAA, 29 juni 2012
 • 33. Quick Scan optimalisatiemogelijkheden IJmeerlijn & IJmeertram, WAA, 26 juni 2012
 • 34. Rapportage faseringsvariant IJtram-IJmeerlijn Rover Vervoerwaardestudie en kostenraming, Oranjewoud, 28 juni 2012
 • 35. Ruimtelijk Ontwerp IJ Venster, Gemeenten Amsterdam, Almere en Bureau Planmaat in opdracht van de WAA, 16 maart 2012
 • 36. Optimalisatierapport WAA. Een metro van Amsterdam naar Almere, WAA, december 2011
 • 37. De Nieuwe Lijn. The Integration of Amsterdam en Almere, Jacobs Engineering Group in samenwerking met APPM en Posad, september 2011
 • 38. Regiometro Amsterdam Almere. Verbinding in de blauwe metropool, Movares in samenwerking met Allianz, Rebel Group, Stichting Natnl en Strukton, 23 september 2011
 • 39. M55 IJmeerlijn, Mott MacDonald ondersteund door BACA Architects, Balancia, EconoVision, HTM Consultancy, MNO Vervat, Project & Proces Consultancy en Zwarts & Jansma Architecten, 23 september 2011
 • 40. Quick scan KKBA. Tolverbinding Almere-Amsterdam, Ecorys, 1 juli 2011
 • 41. Een verkenning naar de kansrijkheid. Tolverbinding Almere-Amsterdam, Goudappel Coffeng, juni 2011

Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ)

 • 42. Een goede vangst! Ontwikkelingsperspectief sportvisserij voor het Markermeer-IJmeer, Tauw en LAgroup, 4 februari 2013
 • 43. Een toekomstbestendig Markermeer-IJmeer. Eindrapport WMIJ, WMIJ, 27 september 2012
 • 44. Marker Wadden. Sleutel voor een natuurlijk en toekomstbestendig Markermeer, Natuurmonumenten, 13 juli 2012
 • 45. Kunstmatige structuren als katalysator voor ecologie in het Markermeer-IJmeer, Consortium Kransmeer (Tauw in samenwerking met LAgroup, Posad, Robusta en Tebezo), 13 juli 2012
 • 46. Ecologie en veiligheid Markermeer: twee halen één betalen, Grontmij in samenwerking met de Vries & van de Wiel, 12 juli 2012
 • 47. Luwtestructuren, de essentie van het TBES. Naar een stapsgewijze realisatie van doelen, Witteveen + Bos, onder- steund door Altenburg en Wymenga, Boskalis, B-WARE, HOSPER en Radboud Universiteit Nijmegen, 12 juli 2012
 • 48. Economische baten en financieringsinstrumenten, (Kans)rijk in natura en harde baten, Triple E, mei 2012
 • 49. Quickscan slibeffecten verbreding gedeelte vaargeul Markermeer, Deltares, december 2011
 • 50. Optimalisatierapport WMIJ. Naar een toekomstbestendig ecologisch systeem, WMIJ, 17 november 2011
 • 51. Grondstromen en natuur, Kansen voor optimalisatie, Ecorys, november 2011
 • 52. Onderbouwing ecologische optimalisaties TBES, Arcadis, 31 oktober 2011
 • 53. Uitwerking vooroever Lepelaarsplassen, Arcadis, 31 oktober 2011
 • 54. Onderzoek naar financiële potenties voor duurzame energie, Arcadis, 7 oktober 2011
 • 55. Grondstromen RRAAM en WMIJ. Oriëntatie op realisatie en economie van het TBES met de achtergrond en potenties van marktinbreng, J.J. de With, 13 september 2011
 • 56. Juridische strategie realisatie Structuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer, AKD, 31 augustus 2011
 • 57. Eindrapportage Markttoets en economische impact toerisme & recreatie Markermeer-IJmeer, LAgroup, 30 augustus 2011
 • 58. Initiële Haalbaarheidsstudie Financiële aspecten Windpark Markermeer, MECAL, 15 juli 2011

Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater (WACW)

 • 59. Bestuursconvenant Almere Centrum Weerwater, RRAAM, 20 maart 2013
 • 60. Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater, WACW, april 2012

Werkmaatschappij Almere Oosterwold (WAO)

Hollandse Brugteam

Sociaal-economische agenda (thema’s IAK)

 • 66. Afspraken duurzaamheid Almere 2012-2014, RRAAM, september 2012
 • 67. Visie Cultuur 2.0, Almere 2.0, RRAAM, juni 2012
 • 68. Almere, stad van talent, Almere 2.0, RRAAM, juni 2012
 • 69. Almere Werkt! Programma voor het economisch offensief Almere, gemeente Almere en provincie Flevoland, RRAAM, januari 2012
 • 70. Intentieovereenkomst Uitwerking IAK-programma Groenblauw, gemeente Almere, Staatsbosbeheer, Stichting Flevolandschap, Ministerie van EL&I, december 2011
 • 71. Themabericht Het groenblauwe raamwerk van Almere 2.0, ministerie van EL&I, RVOB, Staatsbosbeheer, Stichting Flevo-landschap, gemeente Almere en Dienst Landelijk Gebied, in afstemming met provincie Flevoland, december 2011
 • 72. Convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere fase 1a, ministerie van IenM, provincie Flevoland en gemeente Almere, december 2011
 • 73. Staat van de Stad 2011. Doorstroming en Early Warning, IAK partners, gemeente Almere, ministerie van BZK, 3 mei 2011
 • 74. Urban Development: The State of the Sustainable Art. International benchmark of sustainable urban development, Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), Urgenda, TUDelft, International Newtown Institute, mei 2011
 • 75. Groei door samenwerking in Almere, Dr. Jan Peter van den Toren, Inge van Bussel MSc., met medewerking van prof. dr. Marius Meeus, in opdracht van Ministerie van EL&I in samenwerking met gemeente Almere en provincie Flevoland, januari 2011
 • 76. Samenvatting Stedelijke Bereikbaarheid Almere, Almere 2.0, november 2010

Rapportages Groot Project RRAAM

 • 77. Vijfde voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, ministerie van IenM, RRAAM, 2 oktober 2013
 • 78. Vierde voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, ministerie van IenM, RRAAM, februari 2013
 • 79. Derde voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, ministerie van IenM, RRAAM, september 2012
 • 80. Tweede voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, ministerie van IenM, RRAAM, maart 2012
 • 81. Eerste voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, ministerie van IenM, RRAAM, oktober 2011
 • 82. Basisrapportage Groot Project RRAAM, ministerie van IenM, RRAAM, maart 2011

RAAM-brief en IAK

 • 83. Integraal Afsprakenkader Almere, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Randstad Urgent project, 29 januari 2010
 • 84. Randstad-besluiten: Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM-brief ), ministerie van Verkeer en Waterstaat, Randstad Urgent project, november 2009

6.3 Lijst van gebruikte afkortingen

ANT-IJG Autonome Neerwaartse Trends in het IJsselmeerGebied
BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
Cie MER Commissie voor de milieueffectrapportage
CPB Centraal Planbureau
CRA College van Rijksadviseurs
ERTMS European Rail Traffic Management System
EZ ministerie van Economische Zaken
GE Global Economy scenario
IAK Integraal Afsprakenkader Almere, tussen Almere, Rijk en regio
IenM ministerie Infrastructuur en Milieu
KRW Europese Kaderrichtlijn Water
LSE London School of Economics
(Plan)MER Milieueffectrapportage
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MKBA Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse
NMIJ programma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer
NYSE New York Stock Exchange
OV SAAL Project over Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
RC Regional Communities scenario
RAAM-brief brief “Randstad-besluiten: Amsterdam-Almere-Markermeer”
RRAAM Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer
RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
SAA Wegverbreding corridor Schiphol-Amsterdam-Almere
SBA project Stedelijke Bereikbaarheid Almere
SMASH Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
TBES Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem
WAA Werkmaatschappij Amsterdam-Almere
WAO Werkmaatschappij Almere Oosterwold
WCAW Werkmaatschappij Centrum Almere Weerwater
WMIJ Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer
ZZP-er Zelfstandige Zonder Personeel