Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen Flevoland    

Besluittekst     

VOORBEREIDINGSBESLUIT GEITENHOUDERIJEN FLEVOLAND

Provinciale Staten van Flevoland

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 29 januari 2019, kenmerk 2368202.

overwegende:

 • Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2017 blijkt dat er volksgezondheidseffecten kunnen optreden vanwege geitenhouderijen. Het RIVM heeft destijds aangegeven dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. De uitkomsten van dit onderzoek komen naar verwachting in 2021/2022 beschikbaar.
 • Dat het met de huidige kennis van zaken over de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de leefomgeving noodzakelijk wordt geacht om, in afwachting van de uitkomsten van het lopende RIVM-onderzoek, alle mogelijkheden tot nieuwvestiging van geitenhouderijen, alsmede uitbreiding van bestaande geitenhouderijen voorzover gelegen binnen een straal van twee kilometer van een woonkern, tijdelijk te verbieden (lees: geitenstop);
 • Dat het vanwege de betekenis van het voorzorgbeginsel, in samenhang met de provinciale zorg voor een goede ruimtelijke ordening en de daarmee verbonden bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder de volksgezondheid, noodzakelijk wordt geacht om een geitenstop te verwezenlijken door het stellen van instructie- en beschermingsregels als bedoeld in artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening;
 • Dat vooruitlopend op de totstandkoming van deze regels een verklaring als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) het instrument is om met onmiddellijke ingang een geitenstop te verwezenlijken. Dit gelet op artikel 191, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

besluiten:

 1. te verklaren dat een wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en het Omgevingsprogramma Flevoland wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van Flevoland;
 2. dat deze in voorbereiding zijnde wijziging van de Omgevingsverordening ziet op het in afwachting van de uitkomsten van het lopende RIVM-onderzoek tijdelijk verbieden van alle mogelijkheden tot:
  • nieuwvestiging van geitenhouderijen, alsmede
  • uitbreiding van bestaande geitenhouderijen voorzover gelegen binnen een straal van twee kilometer van een woonkern.
 3. dat de aanhoudingsverplichting als bedoeld in artikel 3.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitsluitend geldt voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor activiteiten bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a en b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het activiteiten betreft als bedoeld onder punt 2, tenzij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bedoeld artikel 2.1, eerste lid onder a en b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit;
 4. het voorbereidingsbesluit met plan-IDN NL.IMRO.9924.VBGeitenstop-VA01 elektronisch bekend te maken (via de website van de provincie Flevoland: www.flevoland.nl en de landelijke site: www.ruimtelijkeplannen.nl) en door plaatsing in het Provinciaal Blad en de Staatscourant.
 5. dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.
 6. dit besluit kan worden aangehaald als: Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland.

Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten van 30 januari 2019.

Provinciale Staten,

Statengriffier, Voorzitter,