Omgevingsverordening provincie Flevoland    

Besluittekst     

Provinciale Staten van Flevoland,

Overwegende dat bij besluit van 27 februari 2019 de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving provincie Flevoland en de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 zijn omgezet in de Omgevingsverordening Flevoland;

Dat hiermee is beoogd te anticiperen op de Omgevingswet;

Dat de Omgevingsverordening Flevoland is aan te merken als een ‘interim’-verordening en enerzijds is gebaseerd op de vigerende landelijke wetgeving van de Wet bodembescherming, de Ontgrondingenwet, de Waterwet, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en anderzijds op de toekomstige Omgevingswet;

Dat het noodzakelijk is de Omgevingsverordening Flevoland te vervangen door een nieuwe omgevingsverordening die voldoet aan de Omgevingswet;

Dat er voornamelijk sprake is van wijzigingen van juridisch technische aard die samenhangen met de verbetering van het omgevingsrecht, zoals het digitaal beschikbaar stellen van regels en het hanteren van de begrippen van de Omgevingswet;

Dat het vanwege de huidige uitvoeringspraktijk wenselijk is in de nieuwe omgevingsverordening regels over zwemwater en historische grondwaterverontreinigingen op te nemen en de reikwijdte van de regels over gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden aan te passen omdat de Omgevingswet niet meer of nog maar beperkt regels stelt aan deze thema’s;

Dat de Omgevingswet geen overgangsrecht kent voor provinciale verordeningen, waardoor het noodzakelijk is dat de nieuwe omgevingsverordening gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Flevoland [datum], nummer [kenmerk];

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving, de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994, de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet;

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende verordening en de daarbij behorende bijlagen:

Omgevingsverordening provincie Flevoland

Deze omgevingsverordening is op 22 april 2020 in ontwerp vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland.