Buitengebied 2017    

Toelichting     

Hoofdstuk 1 Inleiding     

1.1 Aanleiding     

De gemeente Eersel is de afgelopen jaren bezig geweest met de actualisatie van haar bestemmingsplannen. Dat geldt ook voor het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' is vastgesteld op 29 september 2009. Het plan is op 2 april 2012 gewijzigd vastgesteld via een bestuurlijke lus naar aanleiding van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze tweede vaststelling zijn alleen fouten gerepareerd en is geen nieuw beleid opgenomen.

Naar aanleiding van onder andere de verplichte aanpassing aan de provinciale Verordening Ruimte (VR) en het opnemen van regels voor de Brabantse Zorgvuldige veehouderij is het nu nodig te komen tot een algehele herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Daarnaast worden meer dan 40 onherroepelijke omgevingsvergunningen, wijzigingsplannen en particuliere bestemmingsplannen opgenomen in dit plan, zodat één integraal bestemmingsplan voor het buitengebied geldt. Verder zijn er enkele fouten en omissies in het geldende plan die hersteld moeten worden.

De in het kader van de herziening te maken beleidskeuzes dienen mede gebaseerd te zijn op een milieueffectrapport (planMER). Het instrument milieueffectrapportage is bedoeld om milieubelangen op een volwaardige manier mee te wegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan. Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000 is een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. Het planMER en de passende beoordeling dienen zowel inhoudelijk als procesmatig optimaal te zijn afgestemd op het bestemmingsplan.

1.1.1 Actualisatie     

Het beleid in het geldend bestemmingsplan is op dit moment ruim 6 jaar oud en vooral gebaseerd op de mogelijkheden vanuit het voormalige provinciale Streekplan. De huidige provinciale Verordening Ruimte (verder genoemd VR) stelt zowel beperkingen en extra regels als extra mogelijkheden ten opzichte van het Streekplan.

De extra regels hebben vooral te maken met de ontwikkeling van de veehouderij. De Brabantse Zorgvuldige Veehouderij moet een plek krijgen in het bestemmingsplan. Aan mestverwerking zijn ook extra regels verbonden. Verder is het beleid voor de vestiging en uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid aangescherpt.

Het provinciaal beleid geeft wel meer ruimte voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en de inhoud van woningen. Voorwaarde is dat de initiatiefnemer zorgt voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering via de landschapsinvesteringsregeling. Kort gezegd: uitbreiding van bouw- en gebruiksmogelijkheden moet worden gecompenseerd.

Landelijk gezien is het vergunningvrij bouwen voor bijvoorbeeld mantelzorg en bijgebouwen bij een woning behoorlijk verruimd. De huidige regels zijn daarmee overbodig geworden of moeten worden aangepast.

1.1.2 Administratieve correcties en ongebruikte regels     

Het bestemmingsplan wordt al ruim 6 jaar gebruikt bij bouwplantoetsing. Gebleken is dat het plan een aantal fouten bevat. De administratieve correcties hebben betrekken op individuele percelen en op regels die voor meerdere percelen gelden.

Ook blijkt een aantal regels onduidelijk geformuleerd. Verder is geconstateerd dat een aantal regels nooit gebruikt wordt omdat ze vaak net niet toereikend zijn.

1.1.3 Nieuw gemeentelijk beleid     

De gemeenteraad heeft de Toekomstvisie 2030 vastgesteld. Daarin staat onder andere beschreven dat Eersel zich wil profileren op het gebied van recreatie en toerisme. Duurzaamheid en het streven naar een energie neutrale gemeente staan hoog op de agenda. Er wordt ook gekozen voor redesign van het buitengebied en het zoeken naar passend hergebruik van vrijkomende bebouwing.

Het nieuwe bestemmingsplan kan faciliteren in de uitvoering van de Toekomstvisie.

1.1.4 PlanMER     

Het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied is vastgesteld zonder voorbereiding met een Milieueffectrapportage (verder planMER). De afgelopen jaren zijn bij andere gemeenten bestemmingsplannen buitengebied geheel of gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State vanwege het ontbreken van zo’n planMER.

Een planMER is wettelijk verplicht bij een bestemmingsplan buitengebied als:

 • het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor volgens de Wet milieubeheer een besluitm.e.r.(-beoordeling) verplicht is. Het zijn met name bouwvlakken voor de agrarische bedrijven;
 • de activiteiten in het plan mogelijk tot significante gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden, zodat een passende beoordeling nodig is. Het gaat niet alleen om gevolgen op gebieden in het bestemmingsplangebied. Het plan kan ook gevolgen hebben op natuurgebieden buiten het plangebied.

In 'Hoofdstuk 6 PlanMER' wordt hier nader op ingegaan.

1.2 Plangebied     

Het plangebied betreft het gehele buitengebied van de gemeente Eersel met uitzondering van de kernen en bedrijventerreinen. Hiervoor zijn aparte bestemmingsplannen van kracht of worden afzonderlijke plannen opgesteld.

De gemeente Eersel is centraal gelegen in de Kempen, ten zuidwesten van (de stadsregio) Eindhoven en wordt in het zuiden doorsneden door de A-67. Aangrenzende gemeenten zijn in het westen gemeente Bladel, in het noorden gemeente Oirschot, in het oosten gemeente Veldhoven en gemeente Eindhoven en in het zuiden de gemeente Bergeijk.

1.3 Geldende bestemmingsplannen     

Het geldende bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan 'Buitengebied' dat is vastgesteld door de raad op 29 september 2009. Het plan is op 2 april 2012 gewijzigd vastgesteld via een bestuurlijke lus.

Verder zijn in dit plan diverse kleinere bestemmingsplannen (postzegelplannen), wijzigingsplannen en verleende omgevingsvergunningen opgenomen.

Plannaam Vastgesteld
Bestemmingsplan Buitengebied 3 april 2012
Omgevingsvergunning Schutsbomen Gilde Sint Lucy Steensel 6 juni 2012
Omgevingsvergunning Boksheidsedijk 15, Eersel 3 maart 2015
Omgevingsvergunning afwijking BP Kreiel 14/14a in Wintelre 27 augustus 2014
Omgevingsvergunning Hapertseweg 11, Duizel 13 februari 2012
Projectbesluit De Hoef nieuwvestiging agrarisch bedrijf 21 juni 2011
Projectbesluit Oirschotsedijk 3, Wintelre 14 juli 2010
Projectbesluit Den Bijert 1, Wintelre 25 mei 2010
Omgevingsvergunning Den Bijert 1 9 december 2013
Wijzigingsplan Lage Heide 1 9 januari 2013
Wijzigingsplan Lage Heide 7, Eersel 13 juni 2012
Wijzigingsplan Buitengebied, Grote Aardweg 31 23 februari 2015
Wijziging natuurontwikkeling inrichtingsplan Wintelre-Oerle 14 augustus 2012
Wijzigingsplan Groenstraat 16a Wintelre 7 oktober 2013
Wijzigingsplan Hoekdries 12/12a, Knegsel 17 september 2013
Wijzigingsplan Natuurcompensatie COT 17 december 2013
Bestemmingsplan Landgoed De Panberg 30 augustus 2012
Herziening Landgoed De Panberg 26 januari 2017
Bestemmingsplan Landgoed Zandhoef 28 februari 2013
Bestemmingsplan Landgoed de Landreij 20 december 2012
Bestemmingsplan Landgoed Heijbroeck 9 februari 2010
Herziening Landgoed Heijbroeck 30 mei 2013
Bestemmingsplan Koppelen 16 3 augustus 2011
Bestemmingsplan Eerselseweg 33-35 30 juni 2011
Bestemmingsplan Herziening Postelseweg 179 te Eersel 30 juni 2011
Bestemmingsplan Herziening Veneind 5, Wintelre 29 november 2012
Herziening Veneind 5, Wintelre, 1e herziening 27 mei 2014
Bestemmingsplan Oogenlust 28 juni 2012
Herziening Rouwven 4 te Wintelre 21 januari 2013
Bestemmingsplan wijziging buitengebied, Boksheide 30A Eersel 26 september 2013
Bestemmingsplan Hazenstraat 14a en 16, Eersel 27 februari 2014
Herziening Afrit Veldhoven A67 28 april 2015
Bestemmingsplan Lage Heide 8, Eersel 29 september 2015
Bestemmingsplan Herziening Boksheide 28 Eersel 28 april 2015
Bestemmingsplan De Donksbergen e.o. 16 december 2010
Bestemmingsplan TerSpegelt en Boslucht 28 mei 2015
Bestemmingsplan Biemeren 4 Wintelre 30 juni 2011
Wijzigingsplan Smitspad 1 5 augustus 2013
Herziening Koemeersdijk 35 Wintelre 15 december 2015
Bestemmingsplan Eerselseweg 35 - Sneidershoek 2 12 juli 2016
Omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52 Wintelre 13 januari 2016
Bestemmingsplan Stokkelen 21 en Heibloem 16 29 september 2015
Herziening Groenstraat 14 Wintelre 24 januari 2017
Herziening Mostheuvel ongenummerd Wintelre 29 september 2015
Wijzigingsplan Mr. de la Courtstraat 28, Vessem 16 februari 2017
Herziening Oeyenbos 8a-b 26 september 2017
Bestemmingsplan Scherpenering 23-31 Wintelre 24 januari 2017
Herziening Donk 2-4 26 september 2017
Wijzigingsplan Kreiel 12 Wintelre 11 oktober 2017
Bestemmingsplan Dennenoord 9 februari 2010
Buitengebied, herziening Hazenstraat 9 en 23 19 december 2017

Ook hebben er enkele uitbreidingen van de woonkernen plaatsgevonden, waarvoor afzonderlijke procedures zijn doorlopen. Deze planlocaties maken geen onderdeel meer uit van onderhavig plangebied.

Hoofdstuk 2 Bestaande situatie     

Het ruimtelijk beeld van het buitengebied van de gemeente Eersel bestaat grofweg uit een viertal componenten: bossen, beekdalen, oude akkercomplexen en (half) open agrarisch gebied.

De grotere bosgebieden bevinden zich met name in het zuidwesten van de gemeente (Cartier Heide / Boksheide), maar ook in het noorden (Buikheide) en het oosten (Wolfhoekse Heide). De binnen deze bossen aanwezige natuurwaarden bestaan uit een afwisselende vegetatie van naald- en loofhout en restanten van heide en vennen. Naast natuur- en ecologische waarden bezitten de bosgebieden eveneens een belangrijke functie als infiltratie- en grondwaterwinningsgebied.

De gehele gemeente wordt in het westen doorsneden door het beekdal van de Kleine Beerze. Daarnaast bevinden zich in het oosten van de gemeente beekdalen van de Run (zuidoosten), de Gender en Ekkersrijt.

De dalen van de Run en de Gender lopen in noordoostelijke richting en het dal van de Kleine Beerze in noordelijke richting. In de beekdalen komen kleine en grote vochtige loofbossen (zoals elzenbroekbossen) voor evenals houtwallen en diverse soorten water- en oeverplanten.

Rondom de woonkernen, met name Wintelre, Eersel/Duizel en Vessem zijn nog restanten van oude akkercomplexen met bolle akkers, oude buurtschappen en linten en kleine boscomplexen in het landschap te onderscheiden. Dit leidt tot een afwisseling van lange en korte zichtlijnen, coulisselandschappen met laanbeplantingen, houtwallen, singelbeplantingen, etcetera. De ruimtelijke verscheidenheid van houtopstanden, bosperceeltjes en open natuur- en landbouwgebieden maken het gebied tot een aantrekkelijk leefgebied voor struweelvogels.

Daarnaast bevinden zich in het gebied ook een aantal grootschalige, (half) open agrarische gebieden, onder andere ten noordoosten van Wintelre, ten noorden van Duizel, ten noordwesten van Knegsel en ten zuiden van Eersel. Het betreft droge hoger gelegen zandgronden. Naast de waarde voor landbouw heeft het gebied ook betekenis voor natuur. Het gaat dan met name om de overgangsgebieden van het open landschap naar de bosgebieden, waar veel struweelvogels en weidevogels voorkomen.

Tenslotte wordt het ruimtelijk beeld van het buitengebied onder meer ook bepaald door de situering van een aantal grotere recreatievoorzieningen, waaronder het E3-strand, golfbaan Gendersteyn (in het zuidoosten van de gemeente) en diverse campings (waaronder: Eurocamping (Vessem), camping Rustica (Vessem) en Ter Spegelt (Eersel)).

Hoofdstuk 3 Beleidskader     

3.1 Rijksbeleid     

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte     

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Deze structuurvisie vervangt onder andere de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit.De SVIR speelt in op de volgende ontwikkelingen en uitdagingen:

 • de veranderende behoefte aan wonen en werken;
 • de mobiliteit van personen;
 • economische positie tussen de tien meest concurrerende landen vasthouden voornamelijk in de sectoren logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en voedsel en tuinbouw;
 • de bijzondere waarden (compacte steden omringd door open en natuurrijk landelijk gebied, cultuurhistorie en natuur) koesteren en versterken;
 • waterveiligheid en beschikbaarheid van voldoende zoetwater in verband met de klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling;
 • aandeel duurzame energiebronnen als wind, zon, biomassa en bodemenergie moet worden vergroot;
 • deregulering.Om goed op deze ontwikkelingen en eisen in te spelen is een beleid nodig dat toekomstbestendig is en de gebruiker ruimte geeft. Dit vraagt een grondige actualisatie van de bestaande beleidsnota's voor ruimte en mobiliteit. De structuurvisie voorziet hierin door overheden, burgers en bedrijven de ruimte te geven om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat zich meer richten op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van belangen voor Nederland als geheel. Het Rijk ziet verder toe op de deregulering waarmee jaarlijks vele miljoenen euro's kunnen worden bespaard.De provincies en gemeenten zullen afspraken maken over verstedelijking, groene ruimte en landschap.Het Rijk verbindt ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en zet de gebruikers centraal. Het zijn bewoners, ondernemers en reizigers die Nederland sterk maken. Provincies en gemeenten krijgen de ruimte zelf maatwerk te leveren. Zo werkt het Rijk aan een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Hiertoe zijn voor de middellange termijn (2028) drie doelen gesteld:1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

2. Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke afweging zal maken. In de SVIR zijn deze nationale opgaven uit de nationale ruimtelijke structuur aangevuld met regionale opgaven.Betekenis voor het plangebied

Het plangebied ligt in de regio Brabant en Limburg. Voor deze regio geldt een aantal specifieke opgaven van nationaal belang. Zo wordt ingezet op het versterken van het vestigingsklimaat van voornamelijk de Brainport Zuidoost-Nederland (regio Eindhoven-Helmond) en Greenport Venlo. Naast deze regio zijn ook andere gebieden in deze regio, zoals de haven van Moerdijk, Maintenance Valley in West- en Midden-Brabant, het chemiecluster in Sittard-Geleen en de medische cluster in Maastricht, belangrijk voor de concurrentiekracht van de regio. Het optimaal benutten en verbeteren van de (internationale) bereikbaarheid van deze regio's via weg, water, spoor en lucht is hierbij van groot belang.Daarnaast dienen de waterveiligheid, -kwaliteit en zoetwatervoorziening geborgd te worden op zowel korte als lange termijn. Verder zal de (herijkte) Ecologisch Hoofdstructuur (EHS) (thans: het Natuurnetwerk Nederland (NNN)), inclusief Natura 2000-gebieden, verder tot stand gebracht en beschermd worden. Ten slotte dient ruimte vrij gemaakt te worden voor een buisleidingennetwerk vanuit Rotterdam naar Antwerpen en het Roergebied, dienen voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie aangewezen te worden en moet het hoofdenergie netwerk (380kv) over de grens compleet en robuust gemaakt worden.Een goed vestigingsklimaat kan bereikt worden door hoogwaardige stedelijke woonmilieus, stedelijke voorzieningen en variërende toegankelijke groengebieden rond het stedelijk gebied te realiseren. Op deze manier wordt de regio aantrekkelijker voor (buitenlandse) bedrijven en kenniswerkers om hier te komen werken en/of zich hier te vestigen. Dit geldt voornamelijk voor de regio Eindhoven. In Parkstad Limburg speelt voornamelijk het aanpakken van de krimpopgave een belangrijke rol.Conclusie

De gemeente Eersel ligt in de regio Eindhoven. Een opgave van nationaal belang binnen het plangebied is het verbeteren van het vestigingsklimaat van Brainport Zuidoost-Nederland door onder meer het optimaal benutten en indien nodig verbeteren van de bereikbaarheid ervan via de weg. Door het plangebied loopt de A67 (Venlo - Eindhoven), een autosnelweg die deel uitmaakt van het (inter)nationaal hoofdwegennet. Daarnaast liggen in het plangebied Natura 2000-gebieden en gebieden die deeluitmaken van het NNN. Een andere opgave van nationaal belang binnen het plangebied is dan ook het tot stand brengen en beschermen van het NNN, inclusief de Natura 2000-gebieden.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening     

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte genoemd, bevat regels ter bescherming van nationale belangen. Het besluit is uitgewerkt in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening. De keuze voor deze belangen is gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en wordt met het Barro en het Besluit ruimtelijke ordening juridisch verankerd.

In totaal gaat het om veertien nationale belangen, te weten: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Natuurnetwerk Nederland, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte), Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde en Ruimtereservering parallelle Kaagbaan.

In het kader van deregulering en decentralisatie is ervoor gekozen om de regels zoveel mogelijk te laten doorwerken op het niveau van de lokale besluitvorming. Door de nationale belangen in bestemmingsplannen te borgen, worden deze belangen reeds in een vroeg stadium vastgelegd. Dit draagt bij aan een versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke druk. Enkele bepalingen hebben echter betrekking op provinciaal medebewind en ontheffingsmogelijkheden. In het bijzonder gaat het hier om de artikelen ten behoeve van Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde en het Natuurnetwerk Nederland.

In het plangebied ligt de A67, een hoofdweg. Ook liggen in het plangebied gebieden die deel uitmaken van het NNN. Aan de noordgrens van het plangebied ligt de Oirschotse Heide, een gemeentegrensoverschrijdend gebied dat is aangewezen als militair terrein. De gebieden zijn in lijn met het Barro bestemd.

3.2 Provinciaal beleid     

3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening     

De provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 is op 19 maart 2014 in werking getreden. Met deze structuurvisie is de in 2010 vastgestelde visie geactualiseerd. De provincie heeft in de structuurvisie een aantal belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd. Hieronder vallen beleidswijzigingen die betrekking hebben op de realisatie van natuur en de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in de provincie Noord-Brabant. In de structuurvisie geeft de provincie aan hoe zij omgaat met de ruimtelijke opgave voor de periode tot 2025, met een doorkijk naar 2040. Het doel is een goede woon-, werk- en leefomgeving voor de inwoners en bedrijven in Noord-Brabant.

De structuurvisie bestaat onder meer uit een structurenkaart, waarop het landelijk gebied is gezoneerd.

verplicht

Uitsnede structurenkaart Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014

De provincie heeft in de structuurvisie een aantal structuren opgenomen, te weten de groenblauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Binnen deze structuren is een aantal perspectieven onderscheiden, waarvan de onderstaande betrekking hebben op het plangebied:

 • Kerngebied groenblauw;
 • Groenblauwe mantel (in dit bestemmingsplan: 'overige zone - groenblauwe mantel);
 • Waterbergingsgebied (in dit bestemmingsplan: 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' en 'overige zone - reservering waterberging');
 • Gemengd landelijk gebied;
 • Kernen in het landelijk gebied;
 • Zoekgebied verstedelijking;
 • Hoofdweg (bestaand);
 • Onderliggende weg (bestaand en af te waarderen).

Hierna zijn de belangrijkste beleidspunten ten aanzien van deze perspectieven weergegeven.

Kerngebied groenblauw

De kern bestaat uit natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur (thans: NNN), inclusief de ecologische verbindingszones. Ook belangrijke waterstructuren, waaronder de Brabantse beken, behoren tot het kerngebied. De hoofdfunctie is behoud en ontwikkeling van het natuur- en watersysteem.

Voor ontwikkeling van functies in de groenblauwe kern geldt het 'nee, tenzij'-principe, met toepassing van het compensatiebeginsel en met mogelijkheden voor de zogenaamde herbegrenzing en saldobenadering. De ontwikkeling van extensieve recreatie die zich richt op de beleving van natuurgebieden is goed mogelijk. De ontwikkeling moet wel passen binnen de natuurdoelstellingen van het gebied en bijdragen aan de versterking van de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

Groenblauwe mantel

De mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en water, die bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water(-beheer) en landschap is in de groenblauwe mantel een belangrijke opgave. Vormen van grondgebonden agrarisch grondgebruik zijn van blijvend belang voor de ontwikkeling van groene en blauwe waarden. Binnen het gebied liggen kansen voor recreatie en toerisme.

Binnen de groenblauwe mantel is de agrarische sector een grote en belangrijke grondgebruiker. Het is nodig deze positie te behouden en/of een ontwikkeling in grondgebonden agrarisch gebruik te stimuleren.

Nieuwe ontwikkelingen binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk, als deze bestaande natuur-, bodem- en waterfuncties respecteren of bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van deze functies of het (cultuurhistorisch waardevolle) landschap. Het beleid is er op gericht dat de belevingswaarde en de recreatieve waarde van het landschap toenemen.

Waterbergingsgebied

Deze gebieden zijn, bij dreigende wateroverlast, van belang voor hoogwaterbescherming en waterberging. Het grootste deel van deze gebieden ligt binnen de groenblauwe structuur, een deel heeft een overlap met de agrarische structuur. Binnen de gebieden voor waterberging kunnen andere functies zoals grondgebonden landbouw, extensieve recreatie en natuurontwikkeling zich blijvend ontwikkelen, mits ze afgestemd zijn op de beoogde waterfuncties. Er kunnen wel beperkingen gelden ten aanzien van voorkomend grondgebruik. De ontwikkeling van kapitaalintensieve functies is in principe uitgesloten.

Regionale waterbergingsgebieden liggen vooral langs het beek- en waterloopsysteem van Noord-Brabant. De ontwikkeling van functies wordt in deze gebieden afgestemd op de waterbergende functie. Dit betekent dat de geschiktheid van het gebied voor waterberging niet verloren mag gaan.

De regionale waterbergingsgebieden zijn in dit bestemmingsplan bestemd als 'Waterstaat - Waterberging'. Daarnaast is voor reserveringsgebieden waterberging de aanduiding 'overige zone - reservering waterberging' opgenomen.

Gemengd landelijk gebied

De provincie beschouwd het hele landelijk gebied als een gebied waarbinnen een menging van functies aanwezig is: het gemengd landelijk gebied. De mate van menging varieert daarbij van de gebieden waarbinnen meerdere functies in evenwicht met elkaar bestaan tot gebieden waar de land- en tuinbouw de dominante functie is.

Binnen het gemengd landelijk gebied is multifunctioneel gebruik uitgangspunt. Uitzondering hierop zijn de primair agrarische gebieden, zoals door de gemeenten vastgelegd. Binnen die gebieden worden functies geweerd die de agrarische ontwikkeling van de specifieke landbouwvorm belemmeren. Buiten deze primair agrarische gebieden ontwikkelen functies zich in evenwicht met elkaar en de omgeving.

Ten aanzien van de veehouderij volgt de provincie de denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd'. Vanuit deze denklijn wil de provincie stimuleren dat de veehouderij op een verantwoorde wijze is verbonden met de sociale en fysieke omgeving. Veehouderijen hebben impact op hun fysieke omgeving, zowel ruimtelijk (landschappelijk) als qua milieu (onder andere geur-, fijn stof- en stikstofemissies) en volksgezondheid. De tendens is dat steeds meer, net name melkrundveebedrijven, intensiveren. Een onderscheid in behandeling tussen verschillende categorieën van veehouderijen ligt dan ook niet (langer) voor de hand. Daarom hanteert de provincie voor alle veehouderijen gelijke uitgangspunten. De provincie wil dat iedere ontwikkeling bijdraagt aan een verdere verduurzaming op bedrijfs- en gebiedsniveau. De provincie heeft samen met een aantal partners de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) ontwikkeld. Met dit instrument wordt een duurzame bedrijfsvoering geobjectiveerd, door onder andere het benoemen van maatregelen die bijdragen aan een verbetering van de fysieke leefomgeving, volksgezondheid, dierenwelzijn en - gezondheid.

Vanuit landelijke regelgeving ontstaat de verplichting om te voorzien in voldoende capaciteit om het mestoverschot te verwerken. Hiervoor is in de provincie een uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit noodzakelijk. Het beleid is er daarbij op gericht dat Noord-Brabant voldoende capaciteit ontwikkelt om het eigen mestoverschot te verwerken op daarvoor geschikte locaties.

Het concentratiebeleid voor glastuinbouw in Noord-Brabant wordt voortgezet, met aandacht voor verduurzaming van de sector. Ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw liggen met name in de vestigingsgebieden glastuinbouw. Uitbreiding van kassen op solitaire glastuinbouwbedrijven wordt beperkt tot de bedrijven waarvoor de continuïteit op langere termijn aannemelijk is. Daarnaast streeft de provincie van sanering van glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden.

De boomteeltsector in Noord-Brabant neemt een steeds belangrijkere positie in binnen Nederland. De ontwikkelingsmogelijkheden voor boomteelt zijn afhankelijk van het type teelt en de landschapskwaliteiten, zoals beschreven in de gebiedspaspoorten.

Akkerbouw, de teelt van akkerbouwmatige groenten en intensieve vollegrondsgroenteteelt op grote percelen zijn beeldbepalende sectoren voor het landschap en gebaat bij een goede infrastructuur en verkaveling. Op het bouwblok dient voldoende ruimte te worden geboden voor opslag en voorbewerking.

Teeltondersteunende voorzieningen zijn in principe alleen binnen de agrarische bouwvlakken toegestaan. Een uitzondering hierop kan gevormd worden door tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, aangezien deze over het algemeen goed inpasbaar zijn buiten het bouwvlak.

Door het beëindigen van de agrarische bedrijfsvoering komen er bedrijfslocaties vrij. Binnen het gemengd landelijk gebied is de ontwikkeling van woon-, recreatie- en werkfuncties mogelijk. Ontwikkelingen passen qua aard, schaal en functie in de omgeving en houden rekening met de omgevingskwaliteiten. Hierbij dient aandacht te zijn voor sanering van overtollige bedrijfsbebouwing. Ook moet er rekening worden gehouden met (ontwikkelingsmogelijkheden van) omliggende functies, zoals volwaardige agrarische bedrijven, recreatiebedrijven en woonfuncties.

Bestaande bezoekersintensieve recreatieve voorzieningen kunnen zich in beginsel verder ontwikkelen. De nieuwvestiging van bezoekersintensieve recreatieve voorzieningen met een duidelijke gebondenheid aan het buitengebied is mogelijk op goed ontsloten locaties. Bij de ontwikkeling van verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van recreatieparken vraagt de provincie dat een bedrijfsmatige exploitatie is verzekerd. Ontwikkelingen moeten rekening houden met (ontwikkelingsmogelijkheden van) omliggende bestaande functies, zoals volwaardige agrarische bedrijven of woonfuncties. Daarom zijn in de primair agrarische gebieden bezoekersintensieve recreatieve voorzieningen niet gewenst.

Ontwikkelingen zoals wonen, werken, (historische) landgoederen, recreatie en toerisme passen qua aard, schaal en functie bij de omgeving en houden rekening met de omgevingskwaliteiten. De ontwikkeling van functies is in beginsel alleen mogelijk op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, waarbij rekening wordt gehouden met (ontwikkelingsmogelijkheden van) omliggende functies.

Kernen in het landelijk gebied

Het verschil in ontwikkeling van grotere en kleinere kernen heeft geleid tot de meer suburbane kernen, de dorpen en de plattelandskernen. In de kernen in het landelijk gebied met de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking wordt de lokale behoefte voor verstedelijking opgevangen (wonen, werken en voorzieningen).

De provincie vindt het belangrijk dat gemeenten in hun structuurvisies aandacht geven aan de wijze waarop stedelijke ontwikkelingen het eigen karakter van de kernen en de relatie met het landschap kunnen versterken. De stedelijke ontwikkelingen passen qua maat en schaal bij de kern. De ontwerpopgave hangt daarnaast samen met de historische gegroeide identiteit van de kern en omliggend landschap en met de fase van verstedelijking van de kern (suburbaan, dorps of plattelandskern).

De provincie wil buiten het stedelijk concentratiegebied geen verdere groei van verstedelijking langs hoofdwegen. Daar is het doel juist de identiteit van het landschap dat de (hoofd)weg doorsnijdt optimaal beleefbaar te maken. Het gaat daarbij zowel om de inrichting van de (hoofd)weg zelf als het landschap dat aan de (hoofd)weg grenst.

De kernen in het landelijk gebied bouwen voor de eigen woningbehoefte volgens het principe van 'migratiesaldo-nul'. Er is ruimte beschikbaar voor specifieke verbeterprojecten van enige omvang. Het gaat om kwalitatieve verbeteringen in bestaand stedelijk gebied zoals het saneren van milieuhinderlijke bedrijvigheid in de kern en het behouden van vrijkomende cultuurhistorisch waardevolle complexen.

In de kernen in het landelijk gebied hanteert de provincie als uitgangspunt dat alleen bedrijven worden gevestigd die qua aard, schaal en functie in de omgeving passen. Gemeenten hebben ruimte voor vestiging van kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid. Als doorgroei van bedrijven er toe leidt dat deze qua aard, schaal of functie niet meer passen in de omgeving, wil de provincie dat deze worden opgevangen op een daarvoor geschikt terrein in het stedelijk concentratiegebied. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de regio De Kempen. Vanwege de grote afstand tot het stedelijk concentratiegebied wordt aan de ruimtebehoefte van bedrijven uit deze regio tegemoet gekomen op een nieuw te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein.

Verder hanteert de provincie in de kernen in het landelijk gebied als uitgangspunt dat er alleen voorzieningen worden gevestigd die qua aard, schaal en functie passen. Dit zijn voorzieningen met een lokaal verzorgingsgebied.

Zoekgebied verstedelijking

Zolang in deze gebieden nog geen verstedelijking heeft plaatsgevonden, is daar feitelijk het perspectief van gemengd landelijk gebied van toepassing. In deze gebieden wordt extra aandacht gevraagd voor (het beperken van) de ontwikkelingsmogelijkheden van functies die een toekomstige stedelijke ontwikkeling kunnen bemoeilijken.

Wegennet (hoofdwegen en onderliggende wegen)

De provincie streeft naar een verbetering van de internationale bereikbaarheid van BrabantStad met omliggende stedelijke netwerken over de weg. Ook de regionale bereikbaarheid over de weg tussen en in de steden moet verbeteren. Om dit te bereiken zet de provincie in op aanpak van het hoofdwegennet, door onder meer verbetering c.q. verbreding van de rijkswegen A2 en A67. De provincie pakt tevens het onderliggende wegennet aan, zoals de noordoost corridor inclusief N279, de 'ruit' om Eindhoven-Helmond.

3.2.2 Gebiedspaspoort     

De Stuctuurvisie ruimtelijke ordening is in een apart document uitgewerkt in gebiedspaspoorten, waarbij de provincie aangeeft welke landschapskenmerken zij bepalend vindt voor de kwaliteit van een gebied of een landschapstype (de kernkwaliteiten van Brabant). De kernkwaliteiten in de gebiedspaspoorten omvatten de natuurlijke basis, het ontginningslandschap en het moderne landschap. Deze kernkwaliteiten komen terug in elk gebiedspaspoort. De provincie vraagt de landschapskenmerken en de ambities uit de paspoorten uit te werken in onder meer de gemeentelijke plannen, deze te betrekken bij de ruimtelijke planvorming en daaraan uitvoering te geven in de plannen. Er zijn in totaal 12 verschillende landschapstypen vervat in gebiedspaspoorten. Het plangebied maakt deel uit van één van deze landschapstypen: de Kempen. De ambities voor dit gebied zijn hieronder beschreven.

verplicht

Uitsnede structuurvisie gebiedspaspoort

De ambitie voor het landschapstype De Kempen is een groen mozaiëklandschap goed verbonden met het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond. Deze ambitie is nader uitgewerkt in een aantal punten.

 1. Het versterken van het groene mozaïeklandschap van de Kempen. Dit kan door:
 1. de dooradering van de Kempen met natte robuuste beekdalen te versterken en daarbij expliciet aandacht te hebben voor de robuustheid van het beekdal in relatie tot de dorpen langs de N284;
 2. in de bron- en infiltratiegebieden en in de haarvaten van het watersysteem de mogelijkheden te benutten om het water langer vast te houden, alvorens het af te voeren naar de beken;
 3. de recreatieve verbindingen te verbeteren, met name tussen de bosgebieden en de omliggende dorpen;
 4. de stedelijke ontwikkelingen van de dorpen bij te laten dragen aan het relatief kleinschalige bebouwingskarakter, het dorpse wonen met lage, halfopen bebouwing;
 5. uitbreidingen met zorg voor een groene overgang van de dorpsrand naar het omliggende landschap vorm te geven en belangrijke groenstructuren in de dorpen te behouden en nieuwe te ontwikkelen;
 6. ontwikkeling van nieuwe landgoederen en andere vormen van wonen te stimuleren in de oude zandontginningen;
 7. samen met partijen naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te zoeken voor bestaande landgoederen in combinatie met versterking van natuur- en landschapswaarden en de recreatieve mogelijkheden;
 8. het stimuleren van het aanbieden van streekproducten, zorg en educatie;
 9. ontwikkelingsmogelijkheden te bieden binnen kernranden en agrarische bebouwingslinten gekoppeld aan het behouden en verder ontwikkelen van het kleinschalig oude zandontginningslandschap van het Kempenlandschap;
 10. groei van intensieve vormen van landbouw binnen de relatief grootschalige jonge ontginningslandschappen te koppelen aan investeringen in het ruimtelijke robuuster maken van het jonge zandontginningslandschap, door bijvoorbeeld de aanleg van forse en inheemse groenstructuren;
 11. ontwikkeling van een robuuste groene geledingszone en stedelijk uitloopgebied tussen Eindhoven en Helmond gericht op versterking van de landschaps- en cultuurhistorische kwaliteiten enerzijds en op de vorming van nieuwe kwaliteiten en recreatieve mogelijkheden (bijv. projectlocatie Gulbergen) anderzijds.
 1. Het verbeteren van de relatie van het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond met het landschap. Dit kan door:
 1. extra aandacht geven aan goede verbindingen (groene wig) met het omliggende buitengebied, zowel de bos- en natuurgebieden als het ontginningslandschap;
 2. meer aandacht en ruimte voor de overgang van nieuwe woon- en werkgebieden met het landschap;
 3. de ontwikkeling van een hoogstedelijke zone rondom de A2/A67 bij Eindhoven, waarin hoogwaardige stedelijke en hoogwaardige groene en natuurlandschappen elkaar afwisselen en met elkaar verbonden worden door middel van een langzaam verkeersroute (slowlane);
 4. de identiteitsdragers van het landschap van de Kempen terug te laten komen in de vormgeving van de hoofdwegen. Bijvoorbeeld door ontwikkeling van “Kempische bermen” met heide, naaldhout en berken.
 1. De cultuurhistorische waarden van de Kempen in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor de cultuurhistorische landschappen:
 1. “Het Groene Woud” (grotendeels in gebiedspaspoort Meierij)
 2. “Dommeldal”
 3. “Oud zandlandschap bij Oerle-Knegsel”
 4. “Oud zandlandschap Cartierheide” (met omliggende akkercomplexen)
 5. “Oud zandlandschap bij Stiphout” (ook deels in gebiedspaspoort Peelrand)
 6. “Landgoederen ten zuiden van Tilburg” (Gorp en Rovert, De Utrecht, De Hoevens, Het Ooijvaarsnest, Wellenseind; ook deels in gebiedspaspoort Baronie).
 1. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door afstemming van het gemeentelijk archeologiebeleid) van de archeologische landschappen: ”Dekzandeiland Moergestel-Hilvarenbeek”, “Kempenland”, “Keersop-Dommel”, “Dekzandeiland Tongelreep-Groote Aa” en “Helmondse Akkers”.
 2. Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van het kleinschalig besloten landschap, het half open landschap met bomenlanen en de waterlopen, slootkanten en perceelsranden goede indicatoren zijn. Denk daarbij aan struweelvogels en soorten als kamsalamander, grote lijster, rugstreeppad, korenbloem en heikikker.

3.2.3 Verordening ruimte 2014     

Op 18 maart 2014 is de door de Provinciale Staten van Noord-Brabant vastgestelde Verordening ruimte 2014 (de Verordening) in werking is getreden. De Verordening is op 15 juli 2015 geheel opnieuw vastgesteld en in 2016 en 2017 zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de geconsolideerde versie van de Verordening van 15 juli 2017. De provincie heeft in de Verordening regels opgenomen waarmee een gemeente rekening dient te houden bij het opstellen van een bestemmingsplan. De onderwerpen in de Verordening vinden hun oorsprong in de provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening (zie paragraaf 3.2.1). Met de Verordening worden de provinciale belangen veiliggesteld.

Belangrijke onderwerpen in de Verordening zijn ruimtelijke kwaliteit, stedelijke ontwikkelingen, natuurgebieden en andere gebieden met waarden, agrarische ontwikkelingen (waaronder zorgvuldige veehouderij) en overige ontwikkelingen in het buitengebied. In het hiernavolgende wordt op hoofdlijnen ingegaan op de voor het plangebied meest relevante onderwerpen.

Bevordering ruimtelijke kwaliteit

De provincie heeft de bevordering van ruimtelijke kwaliteit verankerd in de Verordening. In de Verordening wordt onder ruimtelijke kwaliteit verstaan de "kwaliteit van een gebied die bepaald wordt door de mate waarin sprake is van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde".

Op basis van de zorgplicht dient ieder plan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling vergezeld te gaan van een verantwoording op welke wijze wordt bijgedragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid. Daarbij dient toepassing te worden gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.

Op basis van de geëiste kwaliteitsverbetering dient een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt, te worden bepaald dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving. Hierbij moet tevens een verantwoording worden gegeven van de wijze waarop die kwaliteitsverbetering financieel, juridisch en feitelijk is geborgd en dat die kwaliteitsverbetering past binnen de hoofdlijnen van het te voeren ruimtelijk beleid voor dat gebied.

In dit bestemmingsplan is bij de verschillende afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen dat er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.

Stedelijke ontwikkelingen

In de Verordening is bepaald dat stedelijke ontwikkelingen alleen mogelijk zijn binnen vastgesteld stedelijk gebied, waarmee zorgvuldig ruimtegebruik wordt bevorderd. Indien het niet mogelijk is om binnen bestaand stedelijk gebied te voor zien in de behoefte aan stedelijke ontwikkeling, zijn er in de Verordening specifieke aanduidingen opgenomen. Binnen de aanduidingen 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' en 'integratie stad-land' is stedelijke ontwikkeling onder voorwaarden afweegbaar.

Mestbewerking

Er dient te worden voorzien in voldoende capaciteit om het mestoverschot te verwerken. Binnen de provincie Brabant is daartoe uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit noodzakelijk. Het beleid is er op gericht dat binnen de provincie voldoende capaciteit ontwikkeld wordt om het eigen mestoverschot te verwerken op daarvoor geschikte locaties. De hoofdregel is dat een bestemmingsplan gelegen in de groenblauwe mantel of het gemengd landelijk gebied voor een veehouderij bepaalt dat mestbewerking alleen is toegestaan ten behoeve van ter plaatse geproduceerde mest. Uitgangspunt is namelijk dat mestbewerking voor niet ter plaatse geproduceerde mest plaatsvindt op daartoe geschikte bedrijventerreinen. In afwijking hiervan kan een bestemmingsplan onder voorwaarden voorzien in mestvergisting voor samenwerkende melkrundveehouderijen tot ten hoogste 25.000 ton per jaar. Verder kan een bestemmingsplan gelegen in gemengd landelijk gebied voorzien in de vestiging van mestbewerking of een toename van de gebruiksoppervlakte van bebouwing voor mestbewerking op bestaande bouwpercelen van agrarisch-technische hulpbedrijven en agrarisch-verwante bedrijven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De regeling voor mestbewerking is in voorliggend bestemmingsplan vastgelegd in de regels bij de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden' en 'Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf'.

Natuurgebieden en andere gebieden met waarden

In de Structuurvisie ruimtelijke ordening (zie paragraaf 3.2.1) is gekozen voor een vitaal en mooi landelijk gebied in Brabant. Dit is in de Verordening uitgewerkt in twee robuuste structuren: de groenblauwe structuur en het gemengd landelijk gebied.

In de groenblauwe structuur is gekozen voor een koppeling van het water- en natuursysteem van Brabant, waarbij door meer samenhang in natuur en water het landschap en recreatiemogelijkheden worden versterkt. Met deze aanpak wordt het tevens mogelijk gemaakt de gevolgen van klimaatveranderingen voor de natuur en het watersysteem beter op te vangen. De groenblauwe structuur bestaat uit het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en de groenblauwe mantel.

De groenblauwe mantel vormt het gebied tussen het kerngebied groenblauw uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening (in de Verordening wordt hiermee het NNB bedoeld) en het landelijk en stedelijk gebied. De mantel beschermt het kerngebied groenblauw en zorgt voor verbinding met het omliggende gebied. Het beleid in de groenblauwe mantel is gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur betekent dit vooral versterking van de leefgebieden voor plant- en diersoorten en de bevordening van de biodiversiteit buiten het NNB. Voor het water wordt vooral ingezet op kwantitatief en kwalitatief herstel van kwelstromen. De groenblauwe mantel biedt tevens ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties zoals landbouw en recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water en landschap.

Zoals aangegeven is het NNB onderdeel van de kern van de groenblauwe structuur. Het NNB is dat deel van het NNN dat in Noord-Brabant ligt en bestaat uit de (voormalige) ecologische hoofdstructuur en de verbindingszones. Het NNB is een samenhangend netwerk van natuurgebied en landbouwgebieden met natuurwaarden van (inter-)nationaal belang. Het doel van het NNB-beleid is het veiligstellen van ecosystemen en het realiseren van leefgebieden met goede condities voor de biodiversiteit. Deze leefgebieden zijn belangrijk voor dier- en plantensoorten. Het NNB hangt samen met het Natuurnetwerk in de andere delen van Nederland en met het Europese netwerk van natuurgebieden, genaamd Natura 2000. Het provinciale beleid is erop gericht om het netwerk in 2027 gereed te hebben door:

 • het concreet aanwijzen van de gebieden die tot de NNB behoren en het vastleggen van natuurdoelen (bepalen);
 • voor zover nodig functiewijziging van landbouwgrond en ander niet-natuurgebruik naar natuurgebied door aankoop of particulier natuurbeheer (deelname);
 • inrichten van deze gebieden zodat de natuurkwaliteit (omschreven in natuurdoelen) ontwikkeld kan worden (inrichting);
 • realiseren van de natuurkwaliteit door een duurzaam beheer en eventueel aanvullend omgevingsbeleid (uitvoering).

De regeling uit de Verordening voor bescherming van natuurgebieden en andere gebieden met waarden is verwerkt in voorliggend bestemmingsplan.

Agrarische ontwikkelingen

In de Verordening zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van veehouderijen. De provincie wil dat er een transitie op gang komt naar een zogenoemde zorgvuldige veehouderij. Dit heeft gevolgen voor het beleid rondom veehouderijen en dus ook voor onderhavig bestemmingsplan.

Een belangrijke basis voor de wijzigingen ten aanzien van veehouderijen is gelegd in het zogenoemde 'Brabantberaad'. In dit beraad hebben ruim zeventig betrokkenen vanuit diverse maatschappelijke partners een gezamenlijke lijn afgesproken ten aanzien van het duurzamer maken en vernieuwen van de veehouderij in Brabant. Om de transitie naar zorgvuldige veehouderij in gang te zetten, hebben Provinciale Staten in maart 2013 besloten dat zij dit proces willen ondersteunen met regels in de verordening. De vastgestelde denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd' is hiervoor de basis. Er is daarbij besloten dat er alleen nog ontwikkelruimte wordt geboden aan veehouderijen, als daarmee de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij in gang wordt gezet. De basis hiervoor is in de Verordening verwerkt door de huidige omvang van alle veehouderijen vast te leggen, zowel qua omvang van het bouwperceel als qua omvang van de oppervlakte van gebouwen. Nieuw daarbij is dat het onderscheid tussen grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij is vervallen en dat de integrale zonering voor de intensieve veehouderij is ingetrokken. Voor gebieden rondom kernen en natuur gelden nog wel beperkingen. Daarvoor is de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' opgenomen. Ook het specifieke beleid dat sinds 2009 was ingesteld voor schapen- en geitenhouderijen is ingetrokken. Voor iedere veehouderij geldt nu hetzelfde regime.

Om ontwikkelruimte voor een veehouderij te verdienen moet er sprake zijn van (een ontwikkeling naar) een zorgvuldige veehouderij. Om te bepalen wat een zorgvuldige veehouderij is en hoe een ontwikkeling daaraan bijdraagt, stellen Gedeputeerde Staten (GS) nadere regels op. Die regels staan inmiddels bekend als de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Met de BZV wil de provincie ondernemers stimuleren om vergaande maatregelen te treffen die de transitie van de sector naar zorgvuldige veehouderij bewerkstelligen. Het idee daarbij is dat een ondernemer punten kan verdienen door bovenwettelijke maatregelen te treffen rondom de in de Verordening genoemde thema's. Hierbij kan de provincie minimumeisen stellen met het oog op een evenwichtige verdeling van de punten over de diverse thema's. Voor het overige heeft de ondernemer keuzevrijheid in welke maatregelen het beste passen bij zijn bedrijfsvoering of de wensen van de omgeving. Door de eisen periodiek aan te passen aan de meest moderne inzichten en mogelijkheden, wordt de transitie ondersteund. Vanuit ruimtelijk perspectief worden de volgende grenzen ten aanzien van ontwikkelruimte gehanteerd:

 • uitbreiding van bebouwing en bouwvlak tot 1,5 ha wordt alleen mogelijk via de nadere eisen gesteld door GS;
 • uitbreidingen boven de 1,5 ha worden uitsluitend mogelijk in bijzondere gevallen, om overbelaste situaties op te lossen en voor bedrijven die over voldoende grond beschikken om de kringlopen te sluiten en voor innovatieve bedrijfsconcepten.

De betreffende regelingen voor een zorgvuldige veehouderij worden in voorliggend bestemmingsplan vastgelegd in de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden' en 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden'. De aanduiding ‘overige zone - beperkingen veehouderij’ is opgenomen in de desbetreffende regels en verbeelding van het bestemmingsplan. In de wijzigingsbevoegdheden voor vormverandering of vergroting van het agrarisch bouwvlak zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan. Verder kan de toename van de oppervlakte van dierenverblijven bij omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan worden toegestaan mits aan de voorwaarden wordt voldaan die in de Verordening worden gesteld.

Bovendien is in de Verordening bepaald dat een bestemmingsplan de vestiging van, de uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte dierenverblijf van geitenhouderijen uitsluit. Dit tijdelijk moratorium voor de ontwikkeling van geitenhouderijen is vanuit voorzorg ingesteld. Uit aanvullend onderzoek Volksgezondheid Veehouderij en Omwonenden blijkt namelijk dat er in de nabijheid van geitenhouderijen een verhoogd risico aanwezig is. Omdat op dit moment niet duidelijk is waardoor dit wordt veroorzaakt, kunnen geitenbedrijven geen maatregelen treffen die het risico verminderen. Het tijdelijk moratorium voor geitenhouderijen is in voorliggend bestemmingsplan vastgelegd in de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden' en 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden'.

Daarnaast zijn in de Verordening zes zogenoemde 'stalderingsgebieden' aangewezen. Achtergrond hiervan is een regionale concentratie van de veestapel tegen te gaan. Bij ontwikkelingen die leiden tot een toename van de oppervlakte dierenverblijf binnen het stalderingsgebied, moet er erlders dierenverblijf verdwijnen. Het gehele plangebied ligt binnen een stalderingsgebied. De regeling over stalderen is in onderhavig bestemmingsplan vastgelegd in de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden' en 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden'.

Overige ontwikkelingen

De provincie heeft in de Verordening algemene regels opgenomen ten aanzien van een aantal niet-agrarische ontwikkelingen in het buitengebied. In deze regels is een kader vervat voor de aard en omvang van de ontwikkelingen, waarbij de gemeente een eigen ruimtelijke afweging kan maken. Hierbij wordt het algemene uitgangspunt gehanteerd dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van bestaande bebouwing.

3.3 Gemeentelijk beleid     

3.3.1 Toekomstvisie 2030     

In juni 2013 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie 2030 'Kempisch wonen in een wereldregio' vastgesteld. Deze visie geeft het gewenste beeld van de gemeente in 2030 weer en biedt het kader waarin de gemeente haar beleid kan richten. De gemeente heeft drie kernambities geformuleerd die voortbouwen op de sterke kwaliteiten van de gemeente:

 1. kempisch wonen: in 2030 is de gemeente een excellente woongemeente die de Kempische identeit koestert, waarin groen wonen met een evenwichtig opgebouwde bevolking in een groeiende economische omgeving uitgangspunten zijn;
 2. aangesloten zijn op een wereldregio: de gemeente Eersel is in 2030 goed aangesloten op de Brainport, Eindhoven en de Kempen;
 3. in een 21e eeuwse cultuur: in 2030 weet de gemeente Eersel ruimte te geven aan de netwerksamenleving en stimuleert zij samen met partners een duurzame, dynamische, innovatieve cultuur waarin intiatieven uit de kernen en de regio leidend zijn.

Er wordt gekozen voor een redesign van het buitengebied. De gemeente wil het buitengebied herbestemmen met een aangewezen deel voor natuur, recreatie en zorg en een aangewezen deel voor innovatieve agrarische bedrijvigheid. Krimp in de agrarische sector maakt een transformatie van het buitengebied onvermijdelijk en een deel van het oorspronkelijk agrarisch gebied zal worden herbestemd. De gemeente wil het buitengebied niet verder laten verstenen en mogelijke overlast van grootschalige agrarische bedrijven voorkomen door strenge eisen te stellen. Het groene buitengebied maakt de gemeente een aantrekkelijk woon- en leefgebied. Er zal dan ook worden verkend waar natuur kan worden gecreëerd. Verder wil de gemeente zich profileren op het gebied van toerisme en recreatie en zoekt de gemeente naar passend hergebruik van vrijkomende bebouwing. Herbestemming heeft de voorkeur boven nieuwbouw. Ook staan duurzaamheid en het streven naar een energie neutrale gemeente hoog op de agenda.

3.3.2 Structuurvisie Eersel 2011     

De aanleiding van de Structuurvisie Eersel 2011 (vastgesteld op 3 april 2012) is erin gelegen dat Eersel een gemeente is met een aantrekkelijk buitengebied, maar dat het tevens een groeiende gemeente is waarin veel ontwikkelingen gaande zijn. De stedelijke druk vanuit Eindhoven is duidelijk merkbaar. De stedelijke druk en de wens om de landschappelijke waarden te behouden vraagt om een samenhangende visie op ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit.

Het uitgangspunt voor de Structuurvisie Eersel 2011 wordt gevormd door de beleidsdocumenten die zijn voortgevloeid uit de StructuurvisiePlus gemeente Eersel (vastgesteld op 17 december 2002). Laatstgenoeme structuurvisie maakt dus integraal onderdeel uit van de Structuurvisie Eersel 2011. Het doel van de Structuurvisie Eersel 2011 is om de verschillende sectorale visies met elkaar te verbinden en om ze in onderlinge samenhang ten uitvoer te brengen. De achterliggende gedachte is dat stedelijke ontwikkelingen een bijdrage zouden moeten leveren aan de realisatie van landschappelijke kwaliteit.

De volgende beleidsstukken maken onderdeel uit van de Structuurvisie Eersel 2011:

 • Bestemmingsplannen;
 • Gebiedsvisie Bebouwingsconcentraties;
 • Landschapsontwikkelingsplan;
 • Sloopstimuleringsregeling;
 • Reconstructie/Agenda van de Kempen.

3.3.3 Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen     

In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant zijn regels vastgelegd die de belangen van de provincie bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten beschermen. Met deze regels moet bij de opstelling van bestemmingsplannen rekening worden gehouden. In artikel 3.2 van de Verordening Ruimte wordt verplicht gesteld dat ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied bij moeten dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap. Deze zogenaamde landschapsinvesteringsregeling (LIR) is van toepassing op alle ontwikkelingen in het buitengebied die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, maar waaraan vanuit ruimtelijke overwegingen toch medewerking kan worden verleend.De verplichting om te kwaliteit te verbeteren komt bovenop de 'basis'-verplichting om de zorgen voor de (handhaving) van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, zoals is opgenomen in artikel 3.1 van de Verordening Ruimte. De Verordening Ruimte schrijft niet voor hoe en in welke mate ontwikkelingen aan de kwaliteit van het landschap moeten bijdragen. Nadrukkelijk heeft de provincie zich daarbij op het standpunt gesteld dat de gemeenten dit zelf mogen bepalen, zij het dat de provincie wel minimale eisen stelt. Op grond van de Verordening Ruimte kan kwaliteitsverbetering van het landschap plaatsvinden via investeringen in:

 1. de kwaliteit van bodem/water/natuur/landschap/cultuurhistorie
 2. extensieve recreatieve mogelijkheden
 3. In samenwerking met een aantal andere Kempengemeenten en de provincie heeft de gemeente Eersel deze eisen verwerkt in de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen. Deze notitie is door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Eersel vastgesteld op 24 augustus 2012. De afstemmingsnotitie is een handreiking waarin wordt geschetst op welke manieren met de eisen omtrent kwaliteitsverbetering uit de Verordening Ruimte wordt omgegaan en wat het verwachtingsniveau is ten aanzien van de verwachte inspanning.

Het besluit om medewerking te verlenen aan ontwikkelingen in het buitengebied is afhankelijk van het eigen ruimtelijk beleid dat door de gemeenten wordt gevoerd. Dat betekent dat initiatieven in de eerste plaats aan dit beleid zullen worden getoetst, voordat wordt toegekomen aan het bepalen van de bijdrage in de kwaliteit van het landschapruimtelijke inpassing en de wijze waarop deze bijdrage kan worden ingezet. Indien ontwikkelingen passen in het beleid en ook ruimtelijk/planologisch inpasbaar lijken, is de Afstemmingsnotitie het handvat om inhoud te geven aan de gevraagde investering in de kwaliteit van het landschap.

Via drie categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen met invloed op de omgeving is bepaald hoe invulling wordt gegeven aan artikel 3.2 van de Verordening Ruimte:

 1. Categorie 1. Ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor geen eisen worden gesteld voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit van het landschap (artikel 3.2 Vr niet van toepassing):
  1. Ontwikkelingen die primair kwaliteitsverbetering van het landschap ten doel of gevolg hebben.
  2. Kleinschalige ontwikkelingen die plaatsvinden binnen bestaande en/of binnen de vigerende planologische regeling passende bebouwing.
 2. Categorie 2. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij wel zorg wordt gedragen voor behoud en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit, maar waar geen sprake hoeft te zijn van aanvullende kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.2 Vr niet van toepassing):
  1. Ontwikkelingen die een relatief beperkte invloed op de omgeving hebben en (traditioneel) als passend binnen en eigen aan het landelijk gebied worden beschouwd. Als deze ontwikkelingen al gepaard gaan met het oprichten van nieuwe bebouwing, past deze bebouwing binnen de vigerende bouwmogelijkheden, is hiervoor geen vergroting van het bestemmingsvlak of bouwvlak nodig en/of is er geen sprake van een waardevermeerdering van enige omvang.
 3. Categorie 3. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij een investering in de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt verlangd (artikel 3.2 Vr van toepassing):
  1. Alle ontwikkelingen die niet passen in de categorieën 1 of 2. Het gaat hierbij om ontwikkelingen waarbij de basisinspanning voor kwaliteitsverbetering van het landschap genormeerd wordt.

In bijlage 1 bij de Afstemmingsnotitie zijn de ontwikkelingen behorend bij deze categorieën concreet benoemd. Deze lijst is dynamisch en geeft een overzicht van de meest voorkomende ontwikkelingen. De lijst kan worden gewijzigd op basis van nieuwe ontwikkelingen.

In dit bestemmingsplan is bij de verschillende afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen dat er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.

3.3.4 Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2015     

De Wet geurhinder en veehouderij (Wvg) biedt gemeenten de mogelijkheid om afwijkende geurnormen vast te stellen voor (delen van) het grondgebied. De gemeente Eersel heeft in de 'Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2015' (vastgesteld op 29 september 2015) de volgende maximale waarden vastgesteld voor de geurbelasting van een veehouderij op geurgevoelige objecten:

 • plangebieden voor woningbouw en industrieterrein: 3,0 ouE/m³;
 • buitengebied: 10,0 ouE/m³.Daarnaast is in de verordening een afwijkende afstand vastgesteld voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom gelegen: de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object bedraagt ten minste 50 meter voor zover dit betrekking heeft op bedrijven met maximaal 56 stuks dieren waarvoor vaste afstanden gelden.

Op dit moment geldt een aanhoudingsbesluit in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij. Er is een nieuwe geurverordening in voorbereiding.

3.3.5 Parkeerbeleidsplan gemeente Eersel     

In januari 2014 heeft de gemeente Eersel het parkeerbeleidsplan vastgesteld (zie Bijlage 6 bij de regels). Dit plan vormt een toetsingskader voor vraagstukken omtrent parkeren en bevat de volgende aspecten:

 • parkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen;
 • beoordelingskader voor klachten en meldingen;
 • instrumenten om specifieke parkeervraagstukken te benaderen.

Indien nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, zal dus moeten worden getoetst aan de parkeernormen uit het parkeerbeleidsplan.

Hoofdstuk 4 Milieuhygiënische en planologische aspecten     

4.1 Water     

Algemeen

Water vormt een steeds belangrijker aspect bij ontwikkelingen op onder meer het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Belangrijke thema's zijn: het vasthouden in plaats van direct afvoeren van hemelwater, het hergebruik van water, het zuinig omgaan met drinkwater en het beperken van de onttrekking van grondwater. Het is dan ook verplicht om in de toelichting bij een bestemmingsplan te verantwoorden op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit is bepaald in artikel 3.1.6, eerste lid, sub b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze verantwoording wordt ook wel de waterparagraaf genoemd. Voorliggende paragraaf kan als zodanig beschouwd worden.

Waterbeleid, Nationaal Waterplan

Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn. Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van biodiversiteit. Het doel is helder: Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst.

Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het dan ook van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn. Meer dan voorheen moet water bepalend zijn bij de besluitvorming. De mate waarin water bepalend is, hangt af van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige functies en bodemgesteldheid, en andere kenmerken in dat gebied.

Gemeenten en provincies wordt gevraagd het generieke beleid zoals vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (ook wel bekend als de AMvB Ruimte) lokaal en regionaal te vertalen en vast te leggen in structuurvisies, bestemmingsplannen en waterplannen.

Bij nieuwe ontwikkelingen dient dan ook rekening te worden gehouden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn, gericht op duurzaam waterbeheer. Nieuwe ontwikkelingen worden niet rechtstreeks mogelijk gemaakt, wel wordt in het nieuwe bestemmingsplan rekening gehouden met de eisen ten aanzien van planologische- en juridische regeling op het gebied van waterhuishoudkundige aspecten, zoals gesteld door het waterschap.

Bestaande situatie

Grondwatersystemen

Binnen de gemeente ligt een aantal lokale systemen die min of meer samenvallen met de deelstroomgebieden van de Kleine Beerze, Run, Gender, Poelenloop en Ekkersrijt. Aangezien deze systemen veelal niet dieper reiken dan het freatische grondwater, hangt de begrenzing van deze stelsels samen met de topografie, de ligging van aanwezige waterlopen en verschillen in de grondwaterstand.

In het plangebied zijn zowel zeer natte als zeer droge gebieden te onderscheiden. De grondwatertrappen variëren van I (zeer nat) in de beekdalen tot VII (zeer droog) op de drogere, hoger gelegen infiltratiegebieden. De belangrijkste kwelgebieden liggen in de lagere delen van het gemeente: de beekdalen van de Kleine Beerze en de Run.

De belangrijkste infiltratiegebieden bevinden zich in het oostelijk deel van de gemeente op de hogere delen van het dekzandlandschap, zoals de oude akkercomplexen en de hooggelegen bossen. In de overige (intermediaire) gebieden kan in de tijd afwisselend kwel en infiltratie plaatsvinden.

De kwaliteit van het grondwater is afhankelijk van de samenstelling van de bodemlagen waar het water doorheen heeft gestroomd, het grondgebruik, de verblijftijd en van menselijke activiteiten in het gebied. De belangrijkste bronnen voor verontreiniging zijn bebouwd gebied, afspoeling van wegen, vuilstorten en de landbouw.

Oppervlakte water

In de gemeente bevinden zich diverse beekstelsels, te weten: de Kleine Beerze, de Run, de Gender en de Ekkersrijt. De waterscheiding loopt via Eersel en de oostrand van de Buikheide naar de Oirschotse Heide.

De Kleine Beerze ontspringt ten zuidwesten van Eersel in de Cartierheide en stroomt noordwaarts in de richting van het Wilhelminakanaal en komt ten noorden van Middelbeers uit in de Grote Beerze. De beek was grotendeels genormaliseerd en voorzien van stuwen en viel ‘s zomers gedeeltelijk droog. De beek wordt evenwel momenteel geheel nieuw ingericht, waarbij de stuwen zullen verdwijnen.

De Run ontspringt in het oostelijk deel van de boswachterij Hapert en stroomt in noordoostelijke richting naar de Dommel. Het beekdal van de Run heeft een langgerekte en hier en daar brede vorm. De morfologie en stroming hebben een weinig natuurlijk karakter.

De Gender ontspringt nabij de woonkern Eersel en stroomt vervolgens langs Steensel in noordoostelijke richting waar hij uitkomt in het Beatrixkanaal. De beek stroomt grotendeels door stedelijk gebied, waardoor de natuurlijke morfologie van zeer geringe waarde is.

De Ekkersrijt ontspringt ten noorden van Knegsel en stroomt vervolgens in noordoostelijke richting, langs de gemeentegrens van Eersel, waarna hij boven Eindhoven uitmondt in de Dommel. De Ekkersrijt is een kleine beek met beperkte afmetingen en een weinig natuurlijke morfologie en stroming, het beekdal is niet herkenbaar meer aanwezig.

Verder zijn enkele grotere open wateren aanwezig. Dit betreft een aantal grotere natuurvennen zoals Grootmeer, Kleinmeer (bij Vessem), Laarvan (bij Eersel) en het Haneven (bij Steensel). Het Groot- en Kleinmeer hebben geen directe verbinding met het beeksysteem, maar worden kunstmatig voorzien van water via restlozingen van het drinkwaterwingebied Vessem. De vennen hebben een gave morfologie en hoge natuurwaarden. Daarnaast bevinden zich enkele kleine venrestanten. Tenslotte bevinden zich enkele niet natuurlijke ofwel aangelegde wateren als gevolg van zandwinningen, waaronder het E3 strand en de open wateren bij recreatiecentrum Ter Spegelt.

In het plangebied liggen diverse A-watergangen. Deze hebben in het bestemmingsplan een passende bestemming met bijbehorende beschermingsregeling gekregen.

Watertoets

Zoals gezegd is de watertoets een verplicht onderdeel van elke planologische procedure. Het doel van de watertoets is om water een uitgesproken en inhoudelijk betere plaats te geven bij het opstellen en beoordelen van alle waterhuishoudkundig relevante plannen. De watertoets vraagt niet alleen een beschrijving van de waterhuishoudkundige situatie en de invloed die de voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen hebben, maar ook een vroegtijdig overleg met waterbeheerders.

Onderhavig bestemmingsplan is beheersmatig van aard en maakt geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk die een significante impact hebben op de waterhuishouding. Derhalve is er geen reden om aan te nemen dat de huidige waterhuishoudkundige situatie dusdanig verandert dat een verslechtering van het waterkwantiteits- dan wel het waterkwaliteitssysteem waarneembaar is. Het is dan ook niet noodzakelijk om onderhavige paragraaf in het kader van de watertoets voor te leggen aan het verantwoordelijke waterschap. Het plan wordt in het kader van het vooroverleg wel voorgelegd aan het betrokken waterschap De Dommel.

Waterschap De Dommel heeft begin 2017 de Provincie verzocht om een algehele actualisatie van de beekdalbegrenzing in de provinciale Verordening ruimte. Het gaat om de reserveringsgebieden waterberging en regionale waterberging. De voorgestelde begrenzing is gebaseerd op een betere modellering van de gebieden, op het klimaatscenario 2014 en op de nieuwe neerslagreeks. Deze verordening is in voorjaar 2017 ter inzage gelegd en heeft tot veel reacties geleid. Voor de provincie waren de reacties - zowel wat betreft inhoud als aantal - aanleiding de actualisatie uit te stellen. Dit is het beste inzicht in het watersysteem dat het waterschap op dit moment heeft. Daarom is in de regels een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen (voor alle bestemmingen) naar de gebiedsaanduiding ‘overige zone - reservering waterberging’ en de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterbergingsgebied’.

4.2 Natuur     

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaarden, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming, die de implementatie vormt van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Natura 2000-gebieden vormen samen een Europees netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van natuurwaarden binnen een Natura 2000-gebied, moet een vergunning worden aangevraagd. Gedeputeerde staten van de provincie zijn het bevoegd gezag voor verlening van deze vergunning. Indien eerst een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een activiteit waarvoor tevens een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is vereist, dan haakt de natuurtoets aan bij de omgevingsvergunning. Verder moet rekening worden gehouden met het beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De regels met betrekking tot het NNN zijn opgenomen in de provinciale verordening. Ten aanzien van ontwikkelingen binnen het NNN geldt het 'nee, tenzij-principe'.

verplicht

Uitsnede kaartlaag NNB bij Natuurbeheerplan provincie Noord-Brabant

In het plangebied liggen drie Natura 2000-gebieden. Het betreft het Grootmeer en Kleinmeer en delen van de beeklopen van de Run en de Kleine Beerze. Deze gebiede maken onderdeel uit van de Natura 2000-gebieden "Kempenland-West" en "Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux". De gebieden zijn op de verbeelding en in de planregels aangeduid met de dubbelbestemming 'Waarde - Natura 2000' en ontvangen de daarbij behorende bescherming. Verder liggen in het plangebied verschillende gebieden die niet alleen deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk, maar ook van het NNB en daarmee van het NNN. Deze zijn op de verbeelding bij het bestemmingsplan aangeduid als 'overige zone - natuurnetwerk brabant' en krijgen de daarbij behorende bescherming.

Soortenbescherming

De bescherming van dier- en plantensoorten is eveneens in de Wet natuurbescherming geregeld. In deze wet zijn drie beschermingsregimes opgenomen: voor vogels in de zin van de Vogelrichtlijn, voor dier- en plantensoorten uit de Habitatrichtlijn en voor overige soorten. Kort gezegd is het verboden om beschermde diersoorten opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Hun voortplantings- en rustplaatsen mogen niet (opzettelijk) worden beschadigd of vernield. Verder is het verboden beschermde plantensoorten te vernielen. Onder voorwaarden is ontheffing van de verbodsbepalingen mogelijk. Het bevoegd gezag voor het verlenen van een ontheffing zijn gedeputeerde staten van de provincie. Als eerst een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, dan haakt de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming daarbij aan. In ruimtelijke plannen mogen geen mogelijkheden worden geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voorhand redelijkerwijs kan worden ingezien dat geen ontheffing zal worden verleend.

Voorliggend bestemmingsplan is met name een conserverend bestemmingsplan en voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen waarvan op voorhand redelijkerwijs kan worden ingezien dat geen ontheffing zal worden verleend. Nader onderzoek naar beschermde soorten in het plangebied is dan ook niet nodig.

4.3 Archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden     

Archeologie

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden gegeven van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige archeologische waarden en verwachtingen rekening wordt gehouden. In het kader hiervan heeft de gemeente Eersel samen met de andere Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden een erfgoedkaart en een beleidsplan archeologische monumentenzorg laten opstellen. Deze erfgoedkaart heeft betrekking op het gehele grondgebied van genoemde gemeenten en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • verstoringenkaart;
 • erfgoedkaart fysisch, archeologisch en historisch landschap en verder onderverdeeld naar thema en subthema;
 • archeologiekaart, bestaande uit een archeologische waarden- en verwachtingenkaart en een archeologische beleidskaart;
 • cultuurhistoriekaart, bestaande uit een cultuurhistorische waardenkaart en een cultuurhistorische beleidskaart;
 • rapport met toelichting en onderbouwing, inclusief bijlagen.

Op de archeologische beleidskaart zijn de archeologische (verwachtings)waarden voor het gehele gemeentelijke grondgebied in beeld gebracht. Op basis van een analyse van landschappelijke, bodemkundige en archeologische informatie is een vlakdekkende kaart opgesteld. Op de kaart wordt een onderscheid gemaakt in zeven categorieën, die elk een eigen beschermingsregime kennen:

 • categorie 1: archeologisch monument;
 • categorie 2: gebied van archeologische waarde;
 • categorie 3: gebied met hoge verwachting (historische kernen en linten);
 • categorie 4: gebied met hoge verwachting;
 • categorie 5: gebied met middelhoge verwachting;
 • categorie 6: gebied met lage verwachting;
 • categorie 7: gebied zonder archeologische verwachting.

Het archeologiebeleid van de gemeente Eersel is opgenomen in de Erfgoedverordening gemeente Eersel 2017.

De verschillende gebieden die binnen een bepaalde beschermingscategorie vallen, zijn door middel van dubbelbestemmingen opgenomen in voorliggend bestemmingsplan en de daarbij behorende verbeelding en regels.

De rijksbeschermde archeologische monumenten (categorie 1) worden beschermd via de Erfgoedwet. Voor deze monumenten is daarom geen aanvullende regeling in de regels van het bestemmingsplan opgenomen. Ter signalering ervan zijn deze monumenten op de verbeelding voorzien van een dubbelbestemming ('Waarde - Archeologie 1').

Aangezien voor gebieden in het plangebied zonder archeologische verwachtingen (categorie 7) geen beperkingen ten aanzien van archeologie gelden, is hiervoor geen dubbelbestemming opgenomen.

Voor de overige categorieën (categorie 2 tot en met 6) zijn dubbelbestemmingen opgenomen met een beschermende regeling. Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wethouders, als daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe bestaat, voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Dit kan in de vorm van het treffen van technische maatregelen, het doen van een opgraving of archeologische begeleiding van werkzaamheden. Bovendien is een stelsel voor een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen opgenomen. Per dubbelbestemming gelden ondergrenzen voor de oppervlakte en de diepte van een verstoring. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk als de verstoring beperkt zijn wat betreft oppervlak of diepte. In het bestemmingsplan zijn de volgende dubbelbestemmingen opgenomen met de daaraan verbonden ondergrenzen wat betreft oppervlakte en diepte van een verstoring:

 • 'Waarde - Archeologie 2' (categorie 2): onderzoeksverplichting voor oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 0,3 m;
 • 'Waarde - Archeologie 3' (categorie 3): onderzoeksverplichting voor oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 0,3 m;
 • 'Waarde - Archeologie 4.1' (categorie 4): onderzoeksverplichting voor oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan 0,3 m;
 • 'Waarde - Archeologie 4.2' (categorie 4 met esdek): onderzoeksverplichting voor oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan 0,5 m;
 • 'Waarde - Archeologie 5.1' (categorie 5): onderzoeksverplichting voor oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper dan 0,3 m;
 • 'Waarde - Archeologie 5.2' (categorie 5 met esdek): onderzoeksverplichting voor oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper dan 0,5 m;
 • 'Waarde - Archeologie 6' (categorie 6): onderzoeksverplichting voor oppervlakte groter dan 25.000 m² en dieper dan 0,4 m.

In de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 4.2' en 'Waarde - Archeologie 5.2' is in de regeling rekening gehouden met het aanwezige esdek (in de regel een plaggendek van 50 cm dik).

Cultuurhistorie

Naast archeologische waarden, dient in een bestemmingsplan ook rekening te worden gehouden met de cultuurhistorische waarden in het plangebied.

Cultuurhistorische landschappelijke waarden

De provincie Noord-Brabant heeft in de Verordening ruimte 2014 cultuurhistorische vlakken aangeduid. Het gaat hierbij om de cultuurhistorische vlakken in de cultuurhistorische landschappen zoals aangegeven op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie. Deze cultuurhistorische vlakken verdienen specifieke aandacht vanwege de onvervangbaarheid ervan. Plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. Dit betekent dat het bestemmingsplan moet voorzien in een beschermende regeling zoals een vergunningstelsel en waar nodig verbodsbepalingen.

In het plangebied is het akkercomplex Knegsel, gelegen ten zuidwesten van Knegsel, op de Cultuurhistorische Waardenkaart aangewezen als cultuurhistorisch vlak (zie onderstaand figuur). Ter bescherming van dit akkercomplex is op de verbeelding een aanduiding 'overige zone - cultuurhistorisch vlak' opgenomen.

verplicht

Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart

Verder heeft de provincie een tweetal akkercomplexen nabij Eersel, het beekdal van de Kleine Beerze en de buurtschappen Schadewijk en Donk aangeduid als historisch geografisch waardevolle gebieden van redelijk hoge waarden. Ook voor deze gebieden is op de verbeelding een aanduiding 'overige zone - cultuurhistorisch vlak' opgenomen.

Hieronder is een beschrijving van deze als 'overige zone - cultuurhistorisch vlak' aangeduide gebieden opgenomen.Akkercomplex Knegsel Het betreft een akkercomplex met een karakteristiek esdek, bolle ligging, openheid, steilranden, zandpaden, wallen en (restanten van) hakhout. Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier kleinschalige cultuurlandschappen. Het westelijke deel van het akkercomplex biedt het beeld van een aaneengesloten open akker. Het oostelijke deel van het akkercomplex biedt nog het beeld van een kleinschalig cultuurlandschap, met afwisselend akkers en bospercelen. Midden in het kleinschalige deel van het akkercomplex de oude, middeleeuwse kerklocatie van Knegsel. De middeleeuwse kerk is ingestort in 1790, waarna de restanten werden gesloopt in 1798. De contouren van het kerkhof en de funderingen van de kerk zijn in 1925 zichtbaar gemaakt. Op het voormalige kerkterrein werd toen ook een H. Hartbeeld opgericht. Aan de zuidzijde van het akkercomplex een gebied met latere ontginningen in de vorm van kampjes en door aanplant van houtwallen gefixeerd stuifzand. Ten zuiden van het gebied met kampjes restanten van de Knegselse Wallen, een samenhangend stelsel van wallen dat het geheel aan ontgonnen gronden van Knegsel afschermde van de omliggende heidegronden. Aan de noordoostzijde is een deel van het oorspronkelijke akkercomplex bebouwd.

Akkercomplex Spijkert, De Heestert Eersel zuid-oost

Kleine akkercomplexen met esdek, bolle ligging, openheid, steilranden en (restanten van) hakhout. Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier kleinschalige cultuurlandschappen. Tussen beide akkercomplexen een klein beekdal. Beide akkercomplexen en bijbehorende boerderijen lagen eeuwenlang als eilanden in de omliggende heide. Het kleine akkercomplex bij boerderij De Heestert is omstreeks 1900 grotendeels bebost. Bij de ruilverkaveling, omstreeks 1970-1975, is de verkaveling van het akkercomplex bij Spijkert deels gewijzigd. Het gebied kent een samenhang met de Cartierheide en de hieromheen gelegen jonge heidebebossingen.

Akkercomplex Grootakker

Grootakker is een uitgestrekt akkercomplex tussen Vessem en Hoogcasteren. Het is nog grotendeels als bouwland in gebruik. Enkele zandwegen, bosjes en houtsingels zijn bewaard gebleven. Het akkercomplex Grootakker wordt begrensd door het beekdal van de Kleine Beerze in het westen en van de Kleine Aa in het zuiden. Langs het ca 100 ha grote akkercomplex liggen de buurtschappen Hoogcasteren en Driehuizen en het dorp Vessem. Het onderscheid tussen het akkercomplex en de beekdalen (vroeger met een smalle strookvormige percelering en graslandgebruik) is grotendeels verloren gegaan door ruilverkaveling. In dat kader zijn ook nieuwe wegen aangelegd (Grootakker en De Busvelden) en zijn nieuwe boerderijen op en aan de rand van de akkers gebouwd. Van de oude padenstructuur resteren diverse zandwegen bij Driehuizen en De Korstbroeken (vroeger Kortbroekstraat geheten). Verschillende bosjes en houtsingels, die al in 1850 aanwezig waren, zijn bewaard gebleven.

De Kempen/Postelse Heide De gebieden Kempen en Postelse Heide zijn voormalige heide-gebieden die in de eerste helft van de 20e eeuw voor het grootste deel bebost zijn. Kleine gebieden zijn omgevormd tot landbouwgrond. Het gebied bestaat voornamelijk uit productiebossen met naaldhout en loofhout, en in de lager gelegen, nattere gebieden plaatselijk ook landbouwgronden. Enkele restanten heide zijn bewaard gebleven. De bossen liggen op voormalige heidevelden en deels op gefixeerd stuifzand. Een deel van de bossen was in 1900 al aanwezig, zoals bij Boksheide, Zwarte Weijer en De Pan, maar het merendeel is bebost in de periode 1930-1945. Het gebied is in meerdere projecten verkaveld en ontgonnen. De percelering is per ontginning verschillend, maar overwegend rationeel en soms blokvormig. Midden door het gebied loopt de zandweg Bredasche Baan, onderdeel van de oude landweg tussen Luik en Breda. Het gebied kent een samenhang met de Cartierheide en met de akkercomplexen bij Witrijt, De Pan, Spijkert en De Heestert. 

Beekdal Kleine Beerze, tussen Vessem en Oostelbeers

Beekdal met beemdgronden (oude hooi- en weilanden) en in het zuidelijke deel, Spekdonken geheten, restanten van een kleinschalige percelering, met lange, smalle percelen, haaks op de beek. Veel perceelsscheidingen worden nog gemarkeerd door greppels en (resten van) houtwallen. De percelering kan deels nog dateren uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), toen grote delen van de beekdalen werden ontgonnen. Het noordelijke deel, Molenbroek geheten, is lang in gemeenschappelijk gebruik gebleven en nooit verkaveld geweest. De Kleine Beerze is omstreeks 1970-1975 gekanaliseerd tijdens de ruilverkaveling. Bij deze ruilverkaveling is de verkaveling (plaatselijk) gewijzigd en uitgedund. Het gebied kent een samenhang met het akkercomplex bij Oostelbeers en met het buurtschap Donk.

Buurtschap Schadewijk, redelijk hoog

Buurtschap met driehoekig plein en enige verspreid gelegen bebouwing. De structuur dateert grotendeels uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), toen de oudtijds verspreide bewoning zich verplaatste naar de randen van de akkercomplexen en oude alleengelegen hoeven of "einzelhöfe" werden opgesplitst en uitgroeiden tot buurtschappen. Het bebouwingsbeeld met overwegend langgevelboerderijen dateert met name uit de periode 1850-1950. Het driehoekig plein heeft een kleine ronde drenkplaats

Buurtschap Donk, redelijk hoog

Buurtschap met lintbebouwing, op de flank van een beekdal. De structuur, met de bebouwing overwegend aan één zijde van de weg, dateert grotendeels uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), toen de oudtijds verspreide bewoning zich verplaatste naar de randen van de akkercomplexen en oude alleengelegen hoeven of "einzelhöfe" werden opgesplitst en uitgroeiden tot buurtschappen. Het bebouwingsbeeld met overwegend langgevelboerderijen dateert met name uit de periode 1900-1950. Het buurtschap kent een relatie met het beekdal van de Kleine Beerze.

Verder is aan de zuidwestzijde van de splitsing Tasbroekwegje en Stevertsebaan een gresbuizenfabriek gelegen, welke op de Cultuurhistorische Waardenkaart is aangewezen als complex van cultuurhistorisch belang (zie bovenstaande figuur). Het complex heeft in voorliggend bestemmingsplan de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorisch ensemble'. Hieronder is een beschrijving van dit complex van cultuurhistorisch belang opgenomen. Gresbuizenfabriek De gresbuizenfabriek werd gebouwd rond 1900. Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond, een dubbele topgevel van hout en een dubbel zadeldak met pannen. Aan de achterzijde een deel met plat dak. Hier staat ook een gemetselde ronde fabrieksschoorsteen. In 1922 werd de gresbuizenfabriek in gebruik genomen door Stoomwasserij Steensel, thans Wasserij Steensel. In 1972 werd de fabriek aan de voorzijde uitgebreid met een moderne aanbouw. 

Belvedère-gebied

De gemeente maakt zelf geen onderdeel uit van een Belvedère-gebied. De Oirschotse Heide, ten noorden van de gemeente, vormt de zuidelijke grens van het Belvedèregebied 'Dommeldal', dat is aangewezen als gebied met bijzondere cultuurhistorische waarden.

Cultuurhistorische gebouwen en objecten

In het plangebied komen op meerdere plaatsen specifieke cultuurhistorische elementen voor. Deze zijn kenmerkend voor een bepaalde plek in het gebied. Het gaat hierbij met name om bijzondere gebouwen. Deze monumenten en cultuurhistorisch waardevolle of beeldbepalende panden zijn vastgesteld in de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst.

In het buitengebied van de gemeente Eersel zijn vijf langgevelboerderijen gelegen die zijn aangemerkt als Rijksmonumenten. Het betreft de panden op de volgende locaties:

 • Hees 40;
 • Hoef 14;
 • Maaskant 5;
 • Postelseweg 197;
 • Stevert 22.

Deze monumenten worden reeds worden beschermd op basis van de Erfgoedwet. Het is dan ook niet nodig hiervoor specifieke aanvullende regelgeving in het bestemmingsplan opgenomen.

Verder bevindt zich in het buitengebied een aantal gemeentelijke monumenten, te weten:

 • Eerselseweg 18;
 • Hazenstraat 43;
 • Hees 12;
 • Hees 56;
 • Hees 58;
 • Hoogstraat 16;
 • Maaskant 3;
 • Oeyenbos 8;
 • Schadewijk 3;
 • Schadewijk 9;
 • Schadewijk 15;
 • Schadewijk 16;
 • Schadewijk 17;
 • Bij Stevert 35 (Stevertse watermolen);
 • Wolfshoek 1;
 • Wolfshoek 3;
 • Wolfshoek 5.

Ook liggen er verspreid in het plangebied cultuurhistorisch waardevolle panden, met name langgevelboerderijen, die niet op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst zijn opgenomen, maar die toch een bepaalde waarde uitstralen omdat er sprake is van historische bouwkunst. Het gaat om de volgende panden:

 • Biemeren 4 en 10 te Wintelre;
 • Bijsterveld 5/5a te Wintelre;
 • Boevenheuvel 2 en 10 te Eersel;
 • Boksheide 4, 8, 10 en 15 te Eersel;
 • Broekstraat 6 te Eersel;
 • Bussereind 2, 2a en 4 te Steensel;
 • d'Ekkersrijte 1 te Knegsel;
 • Dalemsedijk 20 te Duizel;
 • De Achterste Donk 4 te Vessem;
 • De Wetering 1 te Knegsel;
 • Donk 17 te Vessem;
 • Groenstraat 5B en 14 te Wintelre;
 • Grote Aardweg 26 te Eersel;
 • Hazenstraat 9 en 11 te Eersel;
 • Heibloem 8 te Eersel;
 • Hertheuvelsehoef 6 te Eersel;
 • Hoef 3 en 7 te Duizel;
 • Hoek 3 te Duizel;
 • Hoogeloonseweg 8 te Vessem;
 • Hoogstraat 20 te Eersel;
 • Ir van Meelweg 4 te Vessem;
 • Knegselsedijk 3 te Duizel;
 • Koemeer 2 te Wintelre;
 • Kuilenhurk 28 te Vessem;
 • Kuilenhurk 30 te Vessem;
 • Kreiel 12 te Wintelre;
 • Leest 2 te Eersel;
 • Molenveld 6 te Eersel;
 • Molenvelden 3 te Knegsel;
 • Knegsel, Mosik 1 en 3 te Duizel;
 • Mostheuvel 13 te Wintelre;
 • Pastoor Eykenweg 7 te Knegsel;
 • Postelseweg 64, 78, 80 en 157 te Eersel;
 • Roestenberg 1 en 3 te Wintelre;
 • Stevert 20 te Steensel;
 • Tasbroekwegje 6 te Steensel;
 • Veneind 1 te Wintelre;
 • Vessemseweg 14 en 16 te Knegsel;
 • Voort 6 en 12 te Eersel;
 • Zandoerleseweg 19 te Knegsel.

Zowel de gemeentelijke monumenten als de cultuurhistorisch waardevolle panden zijn op de verbeelding aangeduid met 'cultuurhistorische waarden' en dienen behouden te blijven. Voor deze panden is in het bestemmingsplan een sloopverbod opgenomen. Voor gemeentelijke monumenten dient bij eventuele sloop en/of herbouw een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Cultuurhistorische molens

In de gemeente Eersel bevindt zich één gerestaureerde en nog in gebruik zijnde molen: de 'Jacobus' aan de Wilhelminalaan 18 te Vessem. Het betreft een ronde stenen beltmolen, die dienst doet als korenmolen. De molen is in 1893 opgericht en gesitueerd in de bebouwde kom van Vessem. De molen bevindt zich op een bijna vier meter hoge belt of berg en is gebouwd op deze verhoging zodat hij met zijn wiekenkruis boven de omringende bebouwing zou uitsteken.

De bijbehorende zogenoemde molen(beschermings)biotoop strekt zich uit over het plangebied van het buitengebied. Deze beschermingszone is als dubbelbestemming 'vrijwaringszone - molenbiotoop' op de verbeelding opgenomen. Binnen deze beschermingszone gelden beperkingen wat betreft de hoogte van de bebouwing. Bovendien is een stelsel voor een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen opgenomen voor het aanbrengen van bovengrondse constructies en de aanplant van bomen.

Een molenbiotoop bestaat uit twee cirkelvormige zones rond de traditionele windmolens, met een straal van 100 respectievelijk 400 meter vanaf de molen. Deze zone is van belang voor de windvang en -afvoer van de molen en voor het zicht op de molen. De zone dient met de nodige zorg te worden ingericht. Derhalve zijn beperkingen opgelegd met betrekking tot de oprichting van nieuwe bebouwing, mede afhankelijk van de hoogte van de molen.

verplicht

Door middel van een biotoopberekening is bepaald tot welke hoogte bebouwing en beplanting geen invloed heeft op de windvang en zonder meer toelaatbaar is. Tot een afstand van 50 meter vanaf de voet van de molen mag zonder meer worden gebouwd tot maximaal 4,60 meter hoogte. Vanaf hier loopt de toegestane hoogte op tot een hoogte van 11,60 meter op een afstand van 400 meter van de molen.

verplicht

Molenbeschermingszone molen Wilhelminalaan

Er zijn gevallen denkbaar waarin het niet realistisch is om aan deze maximale bouwhoogte vast te houden. Gezien de reeds aanwezige bebouwing en beplanting in de (directe) omgeving van de molen is de windvang van de molen immers reeds grotendeels belemmerd. Als aannemelijk is dat de belangen van de molen niet onevenredig worden geschaad, kan daarom een omgevingsvergunning voor afwijking van de regels van de molenbeschermingszone worden verleend. Hiervan is niet alleen sprake bij (nieuw)bouwprojecten. Het is bijvoorbeeld goed voorstelbaar dat bij het herstel van de laanbeplanting in de historische linten bomen worden aangeplant die aanmerkelijk hoger zijn dan toegestaan volgens de molenbiotoop. In een dergelijk geval kan een omgevingsvergunning voor afwijking van de regels van de molenbeschermingszone worden verleend.

Aardkundige waarden

In een bestemmingsplan dient tevens rekening te worden gehouden met aardkundige waarden. Aarkundig waardevolle gebieden zijn gebieden waar de natuurlijke onstaanswijze van de bodem herkenbaar is doordat aardkundige verschijnselen er nog een gave vorm hebben en/of in onderlinge samenhang voorkomen.

Op de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant zijn binnen het plangebied aan de noordgrens enkele gronden aangeduid als aardkundig waardevol gebied. Deze gronden maken deel uit van twee gemeentegrensoverschrijdende gebieden, te weten de Grote en Kleine Beerze en de Oirschotse Heide. Op de verbeelding van onderhavig bestemmingsplan zijn deze aardkundig waardevolle gebieden, voor zover gelegen binnen het plangebied, aangeduid als 'overige zone - aardkundige waarden'.

verplicht

Uitsnede 'Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant'

4.4 Milieuzonering en bedrijvigheid     

In het plangebied zijn agrarische bedrijven gelegen met geurhindercontouren. Deze geurhindercontouren zijn juridisch anderszins geregeld (vergunningen) en maken geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn ook niet-agrarische bedrijven gelegen. Het gaat hierbij onder andere om semi -agrarische bedrijven. Dit betreft zowel agrarisch technisch hulpbedrijven als agrarisch verwante bedrijven. Voor deze bestaande bedrijven is een afzonderlijke bestemming opgenomen.

Daarnaast zijn er de bestaande overige niet-agrarische bedrijven, zonder functionele binding met het buitengebied en passen daardoor beter op een bedrijventerrein of in de kern. Voor deze bedrijven worden de bestaande rechten gerespecteerd.

In relatie tot het Activiteitenbesluit zijn met name de niet-dierhoudende agrarische bedrijven relevant (bijvoorbeeld glastuinbouw). Afstandsnormen die voorheen op grond van verschillende besluiten golden (bijvoorbeeld Besluit glastuinbouw) zijn in het Activiteitenbesluit vervallen. Daarom dient zonering tussen bedrijven en gevoelige objecten meer dan voorheen in het bestemmingsplan geborgd te worden. Voorliggend bestemmingsplan betreft echter een overwegend conserverend bestemmingsplan. Hieruit vloeien geen belemmeringen voort voor wat betreft de milieuzonering.

4.5 Geluid     

De normstelling voor geluid heeft tot doel nieuwe geluidhindersituaties en daarmee gezondheidsschade te voorkomen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient dan ook rekening te worden gehouden met het aspect 'geluid'.In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies. Als geluidgevoelige functies gelden onder meer woningen en woonwagenlocaties, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorgebouwen. Op basis van de Wet luchtvaart en bijbehorende regelgeving gelden bovendien geluidscontouren rondom luchthavens.Binnen het plangebied zijn de geluidsaspecten wegverkeerslawaai, industrielawaai en luchtvaartlawaai relevant. Bovendien liggen in het plangebied twee stiltegebieden.Wegverkeerslawaai Ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder heeft in beginsel iedere weg een geluidszone. Een dergelijke zone geldt niet voor wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangewezen gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Wel dient hier in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd te worden.De breedte van geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken. Voor de rijksweg A67 (Venlo - Eindhoven) met vier rijstroken geldt een zonebreedte van 400 meter. De overige wegen in het buitengebied van Eersel zijn provinciale wegen en ontsluitingswegen met één of twee rijstroken, waarvoor in het buitengebied een zonebreedte van 250 meter geldt. Voor woningen binnen een zone bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel vanwege de weg 48 dB.Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden binnen een dergelijke geluidszone, wordt akoestisch onderzoek ingesteld. Onderzoek naar geluidsaspecten van verkeer kan echter achterwege blijven indien op het tijdstip van de vaststelling van een bestemmingsplan een weg reeds aanwezig of in aanleg is en de woningen of andere geluidgevoelige objecten ook reeds aanwezig of in aanbouw zijn. De verplichting tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek geldt evenmin, indien in dat bestemmingsplan geen mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten.In onderhavig bestemmingsplan wordt de planologisch-juridische regeling van de splitsing van de woningen gelegen aan Heike 15/15A meegenomen. Ten behoeve hiervan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing voor de woningsplitsing opgenomen in Bijlage 3. Omdat in het plangebied verder geen nieuwe gevoelige functies in geluidszones van wegen worden geprojecteerd, hoeft verder geen akoestische toetsing plaats te vinden.

Industrielawaai In het kader van de Wet geluidhinder worden industrieterreinen waarop (grote) lawaaimakers zijn gevestigd ruimtelijk gescheiden van woningen en andere geluidgevoelige objecten. Ten oosten van het plangebied, in de gemeente Veldhoven, ligt aan de Locht het gezoneerde industrieterrein. Een deel van de geluidszone van 50 dB(A) rondom dit industrieterrein ligt binnen het plangebied. Verder ligt aan de westgrens van het plangebied het motorcrossterrein "De Ketelberg". Op basis van de Wet geluidhinder ligt rondom dit motorcrossterrein een geluidszone van 50 dB (A). De geluidszone ligt deels in de gemeente Bladel en deels in onderhavig plangebied.

Aangezien binnen genoemde geluidszones geen nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk worden gemaakt, hoeft geen akoestisch onderzoek plaats te vinden.Luchtvaartlawaai Ten oosten van het plangebied ligt de luchthaven Eindhoven. Het luchtvaartterrein Eindhoven is een militair luchtvaartterrein dat tevens wordt gebruikt voor burgerluchtverkeer (Eindhoven Airport).De Wet luchtvaart regelt het gebruik van luchtvaartuigen en luchtvaartterreinen in Nederland. De wet voorziet in regels over besluitvorming en normen voor alle luchthavens, met uitzondering van Schiphol. De Wet luchtvaart regelt onder andere dat grenswaarden moeten worden vastgesteld voor de maximaal toegelaten geluidbelasting door landende en opstijgende luchtvaartuigen. Deze geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Kosteneenheden (Ke). De nadere regelgeving over de geluidsbelasting staat in het Besluit militaire luchthavens (Bml). De grenswaarde voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor het burgerluchtverkeer en voor het militaire luchtverkeer is 35 Ke. Deze grenswaarde geldt voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen.Op basis van de Wet luchtvaart is op 26 september 2014 het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgesteld, waarin Ke contouren zijn opgenomen die gelden rondom de luchthaven Eindhoven. In bijlage 7 is de 35 Ke contour voor het militaire luchtverkeer aangewezen en in bijlage 8 is de contour voor het commercieel burgerluchtverkeer opgenomen. De cumulatieve Ke contouren staan in bijlage 3.

verplicht

Bijlage 3 Kaart geluidszone bij Luchthavenbesluit Eindhoven

Enkele delen van het plangebied liggen binnen de Ke contouren van luchthaven Eindhoven. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - luchtvaart' is het in beginsel niet toegestaan nieuwe geluidsgevoelige objecten te bouwen of geluidsgevoelige terreinen aan te leggen.

Aangezien in het plangebied geen nieuwe geluidgevoelige functies binnen de Ke contouren mogelijk worden gemaakt, is akoestisch onderzoek is niet noodzakelijk.Grondgeluid luchtvaart

Naast geluidscontouren voor luchtvaartlawaai (de Ke-contouren), ligt rond het luchtvaartterrein Eindhoven ook een 50 dB(A) geluidcontour vanwege grondgebonden geluid. Ingevolge de Wet geluidhinder moet deze contour worden vastgelegd in het bestemmingsplan. De geluidzone is op de verbeelding opgenomen als 'geluidzone - luchtvaart grondgeluid'. Ter plaatse van deze aanduiding is het in beginsel niet toegestaan nieuwe geluidsgevoelige objecten te bouwen of geluidsgevoelige terreinen aan te leggen.Aangezien in het plangebied geen nieuwe geluidgevoelige functies binnen de geluidzone mogelijk worden gemaakt, is akoestisch onderzoek is niet noodzakelijk.

Stiltegebieden

In de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 zijn stiltegebieden aangewezen, waarbinnen bescherming van het geluidarme karakter van het gebied wordt nagestreefd ten gunste van ecologische en recreatieve waarden.

Binnen het plangebied liggen twee gebieden die in de provinciale verordening zijn aangewezen als stiltegebied, te weten de Landschotse Heide in het noordwesten van het plangebied en de Witrijt in het zuidwesten van het plangebied.

verplicht

Uitsnede stiltegebiedenkaart

Op grond van onderhavig bestemmingsplan zijn ter plaatse van de aanduiding als stiltegebied geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan die het natuurlijk heersende geluidsniveau van 40 dB(A) structureel aantasten. Het gaat daarbij in ieder geval om lawaaisporten, nieuwvestiging van intensieve recreatie, nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijvigheid en lawaaivliegbewegingen. Omdat het bestemmingsplan dus niet voorziet in dergelijke nieuwe functies, is voor dit plan geen akoestisch onderzoek nodig.

4.6 Luchtkwaliteit     

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde over luchtkwaliteitseisen in titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) en de bijbehorende bijlagen. Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld, indien:

 • aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarde, die behoort bij titel 5.2 van de Wet milieubeheer; of
 • aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een met de ontwikkeling samenhangende maatregel of een optredend effect; of
 • aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 van de Wet milieubeheer een grenswaarde is opgenomen; of
 • het project is genoemd of beschreven, dan wel past binnen of in elk geval niet in strijd is met een programma van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM) is een algemene maatregel van bestuur die vastlegt wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m³ voor zowel fijn stof als stikstofdioxide.

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft:

 • motiveren dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM.
 • op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3% criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet wordt overschreden.

Voorliggend bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Er worden geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt die een sterke verkeersaantrekkende werking hebben en aldus van significante invloed kunnen zijn op de luchtkwaliteit. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen nader onderzoek wat betreft luchtkwaliteit noodzakelijk. Eventuele wijzigingsplannen mogen echter niet op voorhand onuitvoerbaar zijn in verband met luchtkwaliteitseisen. Indien bovendien (door middel van een wijzigingsplan) grote uitbreidingen van agrarische bedrijven mogelijk worden gemaakt, moet het aspect luchtkwaliteit worden beoordeeld.

4.7 Bodemkwaliteit     

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient in beginsel onderzoek te worden gedaan naar de kwaliteit van de bodem.

Het nieuwe bestemmingsplan betreft in hoofdzaak een conserverend bestemmingsplan; het is in beginsel gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. Verder worden bestaande (bouw)rechten op grond van vigerende bestemmingsplannen in beginsel overgenomen in het nieuwe plan. Omdat het bestemmingsplan betrekking heeft op vastlegging van een bestaande situatie is bodemonderzoek niet noodzakelijk. Opgemerkt kan worden dat in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning, zoals bij de bouw van een nieuwe woning door middel van een afwijkingsbevoegdheid, wel wordt getoetst of de bodemkwaliteit geschikt is om te bouwen.

4.8 Externe veiligheid     

Op nationaal niveau zijn er verschillende wetten en regels ten aanzien van externe veiligheid. Voor bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor transport geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en voor buisleidingen moet worden getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen Plaatsgebonden risico en Groepsrisico.Plaatsgebonden Risico (PR)

Dit is een maat voor de kans dat iemand dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit met een gevaarlijke stof. De gestelde norm is een ten minste in acht te nemen grenswaarde (PR 10-6/jr) die niet mag worden overschreden ten aanzien van 'kwetsbare objecten', alsmede een zoveel mogelijk te bereiken richtwaarde (PR 10-6/jr) ten aanzien van 'beperkt kwetsbare objecten'.Groepsrisico (GR)

Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep tegelijkertijd dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht.

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid te worden gekeken naar:

 • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
 • ervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water, door de lucht of leidingen.In het plangebied zijn de volgende aspecten relevant voor de externe veiligheid:

 • buisleidingen;
 • inrichtingen;
 • wegen;
 • veiligheidszones munitieopslagplaatsen;
 • veiligheidszones luchthaven Eindhoven;
 • nutsvoorzieningen;
 • obstakelbeheersgebieden Eindhoven Airport;
 • vogelbeheersgebied Eindhoven Airport;
 • radarverstorinsgebieden;
 • hoogspanningsleidingen.

verplicht

Uitsnede risicokaart

Buisleidingen In het plangebied liggen de volgende buisleidingen:

 • Aardgastransportleiding Z-506-01-KR-021;
 • Aardgastransportleiding Z-506-04-KR-010;
 • Brandstoftransportleiding 8”PRB (Petrochemical Pipeline Services B.V.);
 • Brandstoftransportleiding (DPO) 4”;
 • Brandstoftransportleiding (DPO) 8”.

Deze buisleidingen hebben de volgende kenmerken:

Type leiding Ontwerpdruk Diameter Te vervoeren stoffen Diepteligging/

gewogen dekking
Z-506-04-KR-010

40 bar 8 inch

aardgas 169 cm
Z-506-01-KR-021 40 bar 6 inch

aardgas 161 cm
DPO 8” 80 bar 8 inch

Vloeibare koolwaterstoffen (K1) min. 60 cm
DPO 4” 80 bar 4 inch

Vloeibare koolwaterstoffen (K1) min. 60 cm
8”PRB-leiding 68 bar 8 inch Vloeibare koolwaterstoffen (K1, K2, K3) min. 60 cm

Relevante gegevens buisleidingen

De aardgasleidingen zijn bestemd als 'Leiding - Gas'. De 8”PRB-leiding is bestemd als 'Leiding - Brandbare vloeistoffen' en de DPO-leidingen zijn bestemd als 'Leiding - Brandstof'. Op en in de als zodanig aangewezen gronden is voor activiteiten als het plaatsen van bebouwing, verstoring van de grond en het aanbrengen van (diepwortelende) beplanting een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden vereist. Binnen de als 'veiligheidszone – leiding' aangewezen gronden, overeenkomend met de plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jr, is het verboden kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten op te richten. Het 10-6/jr plaatsgebonden risico van de 8”PRB-leiding bedraagt 10 meter aan weerszijden van de leiding. Het invloedsgebied groepsrisico (1% letaliteit) van de 8”PRB-leiding bedraagt 30 meter aan weerszijden van de leiding.Voorliggend bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen die leiden tot een toename van personendichtheden binnen het invloedgebied van de verschillende buisleidingen. Er is derhalve geen sprake van een toename van het groepsrisico. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.Inrichtingen LPG-tankstations

In het plangebied liggen de volgende LPG-tankstations:

 • Garagebedrijf Doormaal, Heike 4 te Vessem;
 • Garage van Hoof, Biemeren 7 te Eersel;
 • Fa. Neutkens en Zn., Vessemseweg 2 te Eersel;
 • Pompeneiland B.V., Postelseweg 9 te Eersel;
 • Auto Maas Eersel, Schadewijkstraat 70 te Eersel.

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg', overeenkomend met de plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jr, is het verboden kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten op te richten.Propaantanks

In het plangebied bevinden zich de volgende propaantanks:

 • A.G.van Loon, Buikheide 14 te Vessem;
 • Edrie Rekreactie b.v., Buivensedreef 10 te Eersel.Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - overige inrichtingen', overeenkomend met de plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jr, is het verboden kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten op te richten.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen die leiden tot een toename van personendichtheden binnen het invloedgebied van de verschillende inrichtingen. Er is derhalve geen sprake van een toename van het groepsrisico. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.Opslag overige gevaarlijke stoffen

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn specifieke afstanden opgenomen voor inrichtingen waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen of verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen, worden opgeslagen (PGS 15 inrichtingen).

Binnen het plangebied bevindt zich één inrichting waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, te weten Neutkens Zaden en Aardappelen, Lantie 1 te Vessem. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - overige inrichtingen', overeenkomend met de plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jr, is het verboden kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten op te richten.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen die leiden tot een toename van personendichtheden binnen het invloedgebied van de verschillende inrichtingen. Er is derhalve geen sprake van een toename van het groepsrisico. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.Wegen

In het plangebied is de autosnelweg A67 aangewezen als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jr ten gevolge van deze autosnelweg ligt niet buiten de wegrand (bron: Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen, d.d. 24 maart 2003).De A67 is in de Regeling Basisnet aangewezen als een weg met een risicocontour en als Plasaandachtsgebied. Het Plasaandachtsgebied bedraagt 30 meter. Bij bouwplannen binnen dit gebied moet beargumenteerd worden waarom op deze locatie wordt gebouwd. Onderhavig bestemmingsplan maakt binnen een zone van 30 meter vanaf de rand van de autosnelweg geen bouwplannen mogelijk. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan niet in de oprichting van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten binnen de maximale risicocontour van 10-6/jr. Nader onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.Veiligheidszones munitieopslagplaats

Het beleid voor de externe veiligheid rond militaire munitieopslagplaatsen was vastgelegd in de nota Van Houwelingen van 12 april 1988. Deze nota is vervangen door het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro), waarin alle militaire munitiecomplexen en de daarbij behorende veiligheidszones zijn vastgelegd. Na het vaststellen van het Barro is de nota Van Houwelingen vervallen. In het Barro wordt gewerkt met A-, B- en C-zones. Voor de verschillende zones gelden de volgende ruimtelijke beperkingen:

 • de A-zone ligt direct om het complex. De volgende objecten zijn niet toegestaan binnen de A-zone: nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit , de aanleg van autowegen, autosnelwegen, spoorwegen of druk bevaren waterwegen, parkeerterreinen of nieuwe recreatieve voorzieningen. Verder zijn agrarische bestemmingen uitsluitend toegestaan als die kunnen worden gebruikt zonder een meer dan incidentele aanwezigheid van enkele personen;
 • in de B-zone zijn de volgende objecten niet toegestaan: nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
 • in de C-zone zijn de volgende objecten niet toegestaan: bouwwerken met vlies- of gordijngevelconstructies of met grote glasoppervlakten en waarbinnen zich doorgaans een groot aantal personen bevindt.De B- en C-zones die rond de munitieopslagplaatsen van het militair luchtvaartterrein Eindhoven en de kazerne Oirschot liggen, zijn, voor zover gelegen binnen het plangebied, op de verbeelding aangeduid als 'Veiligheidszone – munitie'. In het plangebied liggen geen A-zones.

verplicht

Bijlage 12.33 Rarro: kaart munitieopslagplaats Vliegbasis EindhovenVeiligheidszones Eindhoven Airport

Rondom Eindhoven Airport gelden risicozones waar rekening mee gehouden moet worden. Op de verbeelding zijn daarom de 10-5/jr en 10-6/jr risicocontouren aangeduid als 'veiligheidszone - luchthaven'. In de planregels is aangegeven onder welke voorwaarden risicogevoelige objecten binnen deze contouren mogen worden opgericht.Nutsvoorzieningen

Verspreid in het plangebied komen nutsvoorzieningen voor. Voor zover dit gebouwtjes of deelstations betreft, zijn deze op de verbeelding bestemd als 'Bedrijf – Nutsvoorziening'.Obstakelbeheergebieden Eindhoven Airport

Ten noordoosten van het plangebied ligt de militaire luchthaven Eindhoven. De obstakelbeheergebieden rond de luchthaven is opgebouwd uit drie componenten: het Inner Horizontal en Conical Surface (IHCS), vliegfunnels en het instrument landingssysteem (ILS). Voor deze obstakelbeheergebieden is de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebieden' opgenomen.

verplicht Bijlage 4 Luchthavenbesluit Eindhoven: kaart obstakelbeheergebied vliegfunnel en IHCS

verplicht Bijlage 5 Luchthavenbesluit Eindhoven: kaart obstakelbeheergebied instrument landingssysteem

Inner Horizontal en Conical Surface (IHCS)

In deel 3 van het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen is voor militaire luchtvaartterreinen een uitbreiding van het obstakelbeheergebied aangekondigd in overeenstemming met de norm die door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) wordt gesteld. Dit betekent dat rondom de gehele luchthaven een obstakelvrij vlak (IHCS) ligt van 45 m hoog ten opzichte van de start- en landingsbaan; dit is NAP +65 m omdat de baan op een hoogte van NAP +20 m ligt. De straal van het IHCS bedraagt 4 km rond de landingsdrempels, dat overgaat in een conisch vlak met een helling van 5% tot 145 m over een afstand van 2 km. De hoogte van dit obstakelvrije vlak is gerelateerd aan de ligging van de drempels van de start- en landingsbaan ten opzichte van NAP.

Vliegfunnels

Daarnaast zijn er obstakelvrije vlakken vastgesteld bestaande uit start- en landingsvlakken met zijkanten (zogenaamde 'funnels') in de verlengden van de start- en landingsbanen. Binnen deze obstakelvrije vlakken gelden beperkingen ten aanzien van het oprichten van hoge obstakels (van 20 tot 170 m boven NAP).

Instrument Landing System (ILS)

De luchthaven beschikt over ILS-apparatuur teneinde een landing in verminderde weersomstandigheden mogelijk te maken. Hiervoor bestaat een ICAO-norm die richtlijnen biedt omtrent het beperken van gebieden waarin obstakels kunnen worden opgericht. Deze gebieden bestaan uit meerdere vlakken, zowel horizontaal als oplopend. Om te voorkomen dat de werking van het ILS wordt verstoord, is het noodzakelijk om binnen het betreffende gebied, voordat een object wordt opgericht, een toetsing te laten plaatsvinden.Vogelbeheersgebied Eindhoven Airport

Naast obstakelbeheersgebieden, ligt in het plangebied ook een vogelbeheersgebied. In het bestemmingsplan is hiervoor de aanduiding 'milieuzone - vogelbeheersgebied' opgenomen. Ter voorkoming van een vogelaantrekkende werking in de nabijheid van de militaire luchthaven Eindhoven gelden op gronden ter plaatse van deze aanduiding beperkingen wat betreft toegestaan grondgebruik en toegestane bestemmingen.

Radarverstorinsgebieden

In het plangebied liggen radarverstoringsgebieden van de radarstations Woensdrecht, Volkel en Herwijnen. Binnen deze gebieden gelden maximale bouwhoogtes voor de tippen van de wieken van windturbines. Deze zijn op onderstaande kaart weergegeven.

verplicht

Kaart radarstations en radarverstoringsgebieden

De maximale bouwhoogten als vastgelegd in de planregels vallen ruim onder deze hoogtebeperkingen. Het opnemen van deze hoogten op de verbeelding heeft dus geen planologische relevantie. Daarom wordt in deze plantoelichting volstaan met het opnemen van bovenstaande kaart.

Hoogspanningsleidingen

In verband met mogelijke gezondheidsrisico's ten gevolge van hoogspanningsleidingen heeft de staatssecretaris van VROM bij brief van 2005 het volgende geadviseerd:'Op basis van het voorgaande adviseer ik om u bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningsleidingen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0.4 microtesla (de magneetveldzone).'De betreffende zone is mede afhankelijk van het spanningsniveau van de hoogspanningsleiding. Onderhavig bestemmingsplan maakt realisering van functies waarbij kinderen langdurig verblijven in een dergelijke zone niet mogelijk.Zakelijk rechtstrook

Op basis van het privaatrecht is er aan weerszijden van een hoogspanningslijn in het algemeen sprake van een zogenaamd zakelijk rechtstrook, waarbinnen een recht van opstal geldt. Dit is meestal gevestigd door de beheerder van de hoogspanningslijn, het distributiebedrijf. Als dit het geval is, wijken de belangen van de eigenaar van het terrein voor het belang van de beheerder van de hoogspanningslijn. Naast het recht van opstal voor de elektriciteitsmast op het desbetreffende perceel wordt dan meestal ook bedongen dat er een strook grond aan weerszijden van de hoogspanningslijn moet worden vrijgehouden: de zakelijk rechtstrook. Het recht van opstal bestaat onafhankelijk van de verplichtingen die voortvloeien uit de bouwverordening.De hoogspanningsleiding die door het plangebied loopt heeft een spanningsniveau van 150 KV. Hiervoor is een zakelijke rechtstrook van 2x25 meter aangehouden op de verbeelding.De hoogspanningsleiding is aangeduid als 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'. Binnen deze bestemming zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet toegestaan. In overleg met de leidingbeheerder kan een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan of voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden worden verleend.

4.9 Totaalbeeld aspecten     

Uit het voorgaande blijkt dat de verschillende milieuaspecten geen belemmering vormen voor onderhavig bestemmingsplan.

Hoofdstuk 5 Planuitgangspunten     

5.1 Algemene uitgangspunten     

5.1.1 Overnemen geldende bestemmingen en directe bouw- en gebruiksmogelijkheden     

Het eerste uitgangspunt is bestemmen wat al bestemd is. Alle bestemmingen, inclusief de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden worden zoveel mogelijk rechtstreeks overgenomen. Voor een aantal thema’s gelden beperkingen in verband met provinciale regels (zie paragraaf 3.2).

5.1.2 Landschapsinvesteringsregeling     

5.1.2.1 Uitgangspunt     

De VR stelt dat een bestemmingsplan moet aangegeven hoe een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap. Hiervoor wordt de gemeentelijke landschapsinvesteringsregeling aangehouden. Deze is 2012 in Kempenverband opgesteld en door het college vastgesteld.

Het uitgangspunt is dat minimaal 20% van de bestemmingswinst gecompenseerd moet worden in een kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit kan via:

 • de landschappelijke inpassing van bebouwing;
 • het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen;
 • activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle elementen;
 • het wegnemen van verharding;
 • het slopen van bebouwing;
 • een bijdrage aan de ecologische hoofdstructuur en/of ecologische verbindingszones.

Indien het mogelijk is een kwaliteitsverbetering 'in natura' te realiseren, kan een passende financiële bijdrage in een gemeentelijk landschapsfonds worden gestort. De gemeentelijke landschapsinvesteringsregeling beschrijft wanneer de kwaliteitsverbetering verplicht is, wat de verplichte bijdrage is en hoe deze kan worden ingezet.

Voor alle bouw- en gebruiksmogelijkheden in wijzigingsbevoegdheden en afwijkingen moet een verwijzing worden gemaakt naar de landschapsinvesteringsregeling.

De landschapsinvesteringsregeling zelf is als apart beleidsdocument aan de raad voorgelegd en vastgesteld op 24 augustus 2012.

5.1.2.2 Doorvertaling in bestemmingsplan     

Bij afwijkingen/wijzigingsbevoegdheden opgenomen:

 • voorwaarde ten aanzien van landschappelijke inpassing: 'Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een erfbeplantingsplan'.
 • voorwaarde indien er sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van het landschap: 'de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan'.
 • koppeling met de notitie: "er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document."

Verder geldt voor de nadere invulling van deze algemeen geformuleerde bepaling de genoemde uitwerking in de notitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen.

Voor een aantal locaties heeft reeds een ruimtelijke ontwikkeling plaatsgevonden waar een ‘groene’ tegenprestatie tegenover is gesteld. Afgeronde initiatieven zijn verwerkt in onderhavig bestemmingsplan. De tegenprestatie is daarbij bestemd als ‘Natuur’. In de regels is een koppeling gelegd met de vormgeving van de tegenprestatie. Deze omvat veelal een uitwerking van erfbeplanting of natuur en een voorwaardelijke verplichting, waardoor een omgevingsvergunning voor het bouwen niet verkregen kan worden voordat de natuur is aangelegd. De voorwaardelijke verplichting is gekoppeld opgenomen onder “strijdig gebruik”. Het gebruik in overeenstemming met de bestemming is alleen toegestaan als de landschappelijke inpassing is aangelegd en in stand gehouden.

5.2 Agrarische bedrijvigheid     

5.2.1 Bouwvlakken     

De huidige vorm van het geldende bouwvlak wordt overgenomen.

Voor eventuele uitbreiding is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor uitbreiding tot 1,5 hectare.

De VR staat uitbreiding tot 1,5 hectare toe met nog een extra uitbreiding ten behoeve van ruwvoervoorziening tot 2,0 hectare bouwvlak. Dit is zo ook opgenomen in dit bestemmingsplan.

Voor uitbreiding (via een wijzigingsbevoegdheid) is de landschapsinvesteringsregeling van toepassing.

5.2.2 Bouwoppervlakte     

De bestaande oppervlakte aan stallen wordt vastgelegd. Er geldt een bouwverbod voor uitbreiding. Uitbreiding is alleen via voorwaarden uit de VR toegestaan via een afwijking van het bestemmingsplan. De voorwaarden zijn inpassing in het landschap, het voeren van de dialoog en de toets aan de Brabantse Zorgvuldige Veehouderij.

Deze regels zijn verplicht vanuit de VR.

verplicht

5.3 Landschappelijke inpassing     

De minimale inpassing op basis van de VR is 10% van het bouwvlak. De landschappelijke inpassing mag buiten het bouwvlak.

De bepaling van de vorm, grootte en soort erfbeplanting is een afweging per locatie. Als leidraad kan het gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan en een drietal minimum vereisten worden aangehouden. Deze vereisten zijn:

 • afschermende werking: 5 meter als minimum;
 • natuurwaarden: 5 meter minimum, inheemse soorten;
 • inpassing in gebied: verwijzing naar landschapsontwikkelingsplan;
 • bijdrage aan biodiversiteit in de directe omgeving.

5.4 Bouwverbod     

De VR bevat gebieden met de aanduiding 'beperkingen veehouderij'. Dit zijn de zones rondom natuur- en woongebieden gebaseerd op het voormalige reconstructieplan. In deze gebieden geldt een bouwverbod voor stallen. Uitzondering hierop is de bouw ten behoeve van een grondgebonden bedrijf.

5.5 Mestverwerking     

Mestverwerking wordt, conform de VR, alleen toegestaan ten behoeve van het bedrijf zelf. Voor nieuwe initiatieven van grootschalige mestverwerking worden maatwerkoplossingen gekozen in de vorm van een bestemmingsplanherziening op perceelsniveau.

5.6 Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven     

In het geldende bestemmingsplan zijn via een eenvoudige vergunning (afwijking bestemmingsplan) diverse nevenactiviteiten mogelijk. De mogelijkheden worden goed gebruikt door agrarische bedrijven. Nevenactiviteiten dragen bij aan een leefbaar platteland.

In dit bestemmingsplan wordt aangesloten op de bestaande mogelijkheden, waarbij de oppervlakte voor enkele functies vergroot wordt. De onderstaande zaken worden onder voorwaarden toegestaan:

 • Dagrecreatieve voorzieningen 500 m2
 • Recreatieve overnachting en verblijf 500 m2
 • Minicamping van maximaal 25 plaatsen met 100 m2 sanitair en 5 trekkershutten
 • Zorgverlenende activiteiten 500 m2 (i.p.v. 250 m2)
 • Agrarisch aanverwante bedrijvigheid 250 m2
 • Statische opslag 500 m2
 • Pensionstalling 100 m2

Voor het totaal aan nevenactiviteiten wordt een maximum oppervlakte vastgelegd. Dit wordt vergroot van 750 m2 naar 1.000 m2. De nevenactiviteiten moeten in principe gerealiseerd worden binnen de bestaande bebouwde oppervlakte. Vóór dat nieuwbouw plaatsvindt, moeten oude gebouwen gesloopt worden.

De nevenactiviteit ondersteunde horeca is toegestaan tot een oppervlakte van 100 m2 inpandige ruimte en een terras van 200 m2. Voor de ondersteunende horeca geldt de zonering op basis van de gebiedsindeling uit de Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties (onderdeel van de Structuurvisie). Dit betekent dat geen mogelijkheden worden geboden voor het gebied dat is aangewezen als 'Primair agrarisch gebied'.

verplicht

Uitsnede kaart Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties

5.7 Plattelandswoning     

De 'plattelandswoning' wordt niet toegestaan of mogelijk gemaakt via afwijking.

Splitsing van bedrijf en bedrijfswoning levert vaak praktische problemen als het gaat om bouwmogelijkheden of ruimte op het gezamenlijke bouwvlak. Uit ervaring blijkt dat op termijn toch weer de vraag naar een bedrijfswoning ontstaat. De bedrijfswoningen zijn gelegen binnen de milieucontouren van het bedrijf. Bewoning door derden is ongewenst, omdat dit de bedrijfsactiviteiten van de bestaande bedrijven beperkt.

Bovendien zijn er stoppende bedrijven die in zijn geheel omgezet kunnen worden naar een woonbestemming.

5.8 Schuilhutjes/paardenstalletjes     

In het geldende bestemmingsplan zijn geen nieuwe schuilstalletjes mogelijk. Alle bestaande, legale gebouwtjes zijn positief bestemd. De bestaande hoogtes en oppervlaktes zijn vastgelegd. Voor het bouwen van nieuwe schuilhutjes of paardenstalletjes zijn beperkte mogelijkheden opgenomen in de VR. Ze zijn alleen toegestaan in kernrandzones. Dit is het overgangsgebied naar het buitengebied, gelegen langs bestaand stedelijk gebied, met daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar. In de gemeente Eersel zijn dit de uitlopers van de kernen die in de Structuurvisie zijn aangeduid als bebouwingsclusters.

In onderhavig bestemmingsplan worden geen nieuwe schuilhutten of paardenstalletjes toegestaan. De ervaring is dat paardenstalletjes en schuilgelegenheden vaak leiden tot verrommeling door opslag in en om het gebouwtje. Handhaving kost veel tijd en is vaak ook lastig.

Op de meeste open percelen in de kernrandzones is het ruimtelijk gezien ook niet wenselijk om nieuwe bebouwing toe te staan. Bovendien zijn op percelen met een woonbestemming of op agrarische bouwvlakken voldoende mogelijkheden om (vergunningvrij) een stalletje te bouwen.

5.9 Wonen     

5.9.1 Oppervlakte bestemmingsvlak     

Op een groot aantal plaatsen worden percelen met een agrarische bestemming achter, naast of rondom percelen met een woonbestemming als tuin ingericht en gebruikt. Tegen dit verkeerd gebruik van agrarische gronden wordt zelden tot nooit handhavend opgetreden.

Bij het opnemen van bestemmingen voor illegaal gebruik (waar nog niet handhavend is opgetreden) zijn er in principe de volgende mogelijkheden:

 • 'bestemmen conform feitelijk gebruik', indien dit bestemmen niet leidt tot ruimtelijke bezwaren;
 • 'niet bestemmen', dus handhavend optreden danwel onder het overgangsrecht brengen/laten.

De landschappelijke en stedenbouwkundige structuur ter plekke bepaalt of het vergroten van tuinen verder het buitengebied in aanvaardbaar is. Om één lijn te trekken en rechtsongelijkheid te voorkomen worden alle woonbestemmingen rechtstreeks overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. Hiermee wordt vanuit de gemeente ook benadrukt dat agrarisch gebied niet zomaar omgezet kan worden in tuin met de bijbehorende erfafscheidingen. Dit uitgangspunt is bij de herziening in 2009 ook aangehouden.

5.9.2 Woninginhoud     

De huidige regeling wordt overgenomen: maximaal 650 m3 of de bestaande inhoud.

Woonboerderijen mogen geheel tot woning worden verbouwd. Dit zijn: (voormalige) agrarische bedrijfswoningen met in de bouwmassa opgenomen de (voormalige) agrarische bedrijfsruimten, die samen een geïntegreerde eenheid (bouwkarakteristiek waarbij woon- en bedrijfsgedeelte van oudsher aan elkaar verbonden zijn) vormen.

5.9.3 Bijgebouwenregeling     

Toegestaan wordt de bestaande oppervlak of een maximum van 150 m2. Deze oppervlakte is afkomstig uit de regelgeving voor vergunningvrij bouwen en vergelijkbaar met de regels in de komplannen.

5.9.4 Uitbreiding mogelijkheden     

De VR staat extra bouw- en gebruiksmogelijkheden niet rechtstreeks toe. Uitgangspunt is het vastleggen van de bestaande, legale bouw- en gebruiksmogelijkheden. Extra mogelijkheden zijn toegestaan via de landschapsinvesteringsregeling. Dit zorgt daarmee voor kwaliteitsverbetering in de vorm van nieuwe landschapselementen of landschappelijke inpassing.

5.9.5 Beroep of bedrijf aan huis     

Bij woningen worden beroepen en bedrijven aan huis toegestaan. Het moet kleinschalig zijn en mag geen verkeer aantrekken. Verder zijn bed&breakfast (2x2 bedden of groter via afwijking in bestaand gebouw) en minicampings toegestaan.

5.9.6 Mantelzorg     

De mogelijkheden voor mantelzorg zijn landelijk bepaald in de regels voor vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er is dan ook geen aanvullende regeling opgenomen.

5.9.7 Bewonen bijgebouwen     

Via de huidige regeling is bewoning van een aangebouwd bijgebouw toegestaan. Er mag geen extra woning worden gerealiseerd.

Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning wordt niet toegestaan. Het past niet binnen provinciaal beleid om extra woningen toe te staan.

5.10 Boerderijsplitsing     

Het provinciaal beleid voor boerderijsplitsing in het buitengebied is in 2012 aangescherpt. Het is alleen nog mogelijk om boerderijen met cultuurhistorische waarden te splitsen in twee woningen.

De gemeente is het bevoegde gezag om panden aan te wijzen en ze vervolgens vast te leggen in een erfgoedverordening en bestemmingsplan.

Een groot aantal boerderijpanden zijn al aangewezen als monument of als cultuurhistorisch waardevol pand (zie paragraaf 4.3). De panden zijn geselecteerd op bouwjaar van voor 1980. Vervolgens is met de heemkundekringen overlegd welke panden aangewezen kunnen worden, omdat ze authentieke waarden hebben. Dit zijn voornamelijk oude (langgevel)boerderijen.

Splitsing is mogelijk onder de voorwaarden van milieutechnische haalbaarheid, passend in het woningbouwprogramma en de sanering van de bijgebouwen tot een maximaal oppervlak van 150 m2 per woning.

5.11 Niet-agrarische bedrijvigheid     

Via een afwijking van het bestemmingsplan is 15% (alle niet-agrarische bedrijven, horeca en recreatie) of 25% (agrarisch aanverwant of technisch hulpbedrijf) vergroting van de bebouwde oppervlakte toegestaan. Dit is gelijk aan de huidige regeling. De vergroting van het bedrijfsoppervlak en de wijziging naar andere soort bedrijvigheid gaat altijd met een maatwerkoplossing via een bestemmingsplanherziening. Via een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan zelf wordt de omzetting naar een woonbestemming met een eventuele boerderijsplitsing mogelijk gemaakt.

5.12 Voormalige agrarische bedrijfslocaties     

De huidige wijzigingsbevoegdheden voor de herontwikkeling op Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) worden zelden gebruikt omdat ze vaak net niet toereikend zijn. De mogelijkheden voor herontwikkeling van gestopte agrarische bedrijven staan beschreven in de Structuurvisie. Derhalve wordt gekozen voor maatwerkoplossingen via bestemmingsplanherzieningen per project. Enige mogelijkheid in dit bestemmingsplan zelf is de omzetting naar een woonbestemming.

5.13 Duurzame energie     

Bij duurzame energie in relatie tot het bestemmingsplan wordt vooral gedacht aan mogelijkheden voor windmolens en zonnepanelen.

De provincie onderzoekt op dit moment de mogelijkheid naar locaties voor grote windmolens in de provincie Noord-Brabant. Kleine (particuliere) windmolens zijn toegestaan tot 15 meter hoogte. Ook kleine windmolens hebben vaak een impact op het gebied. Het voorstel is om geen regeling op te nemen.

De afgelopen 2 jaar zijn in de gemeente Eersel 2 initiatieven voor zonnepanelen op percelen buiten een woonbestemming aangevraagd. Deze zijn vergund via de lijst met 'kleine afwijkingen'. Voordeel van kleine afwijkingen is dat bij de afwijking de concrete voorwaarden kunnen worden bepaald. Derhalve is geen regeling opgenomen in dit bestemmingsplan.

5.14 Archeologie     

Het huidige beleid en de daarbij behorende regels zijn overgenomen. Op de archeologische beleidskaart zijn de archeologische (verwachtings)waarden voor het hele gemeentelijk grondgebied in beeld gebracht. Op basis van een analyse van landschappelijke, bodemkundige en archeologische informatie is een vlakdekkende kaart opgesteld.

Op de beleidskaart wordt onderscheid gemaakt in 7 categorieën, van archeologisch monument tot gebied zonder verwachtingswaarde. De categorieën kennen ieder hun eigen beschermingsregime (zie ook paragraaf 4.3).

5.15 Nieuwe ontwikkelingen     

Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen (van particulieren) op te nemen. In het kader hiervan wordt de planologisch-juridische regeling van de splitsing van de woningen gelegen aan Heike 15/15A te Vessem meegenomen. De ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende bijlagen voor deze woningsplitsing is opgenomen in Bijlage 3.

5.16 Samenhang bestemmingsplan en PlanMER     

De bestaande rechten en uitbreidingsmogelijkheden worden zoveel mogelijk overgenomen uit het geldende plan. De milieueffecten zijn doorgerekend in een planmer-procedure. De uitkomsten hiervan zijn beschreven in Hoofdstuk 6 van deze toelichting.

Hoofdstuk 6 PlanMER     

6.1 Algemeen     

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) is wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Een planmer-plicht is voor een bestemmingsplan aan de orde als het plan:

 • kaderstellend is voor een toekomstig besluit over mer-(beoordelings)plichtige activiteiten: bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die in het kader van de omgevingsvergunning milieu mer-(beoordelings)plichtig zijn. De nieuwvestiging, uitbreiding of wijziging veehouderijbedrijven is in het kader van de omgevingsvergunning vanaf een bepaalde omvang mer- of mer-beoordelingsplichtig. Deze mer-(beoordelings)plicht is afhankelijk van het aantal dieren waarop het initiatief betrekking heeft. De drempelwaarden zijn opgenomen in de C- en D-lijst bij het Besluit mer;
 • mogelijkheden biedt voor activiteiten die een significant negatief effect kunnen veroorzaken op Natura2000-gebieden (in dat geval is een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk).

6.2 Planmer-plicht     

Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2017' biedt ontwikkelingsmogelijkheden aan de agrarische bedrijven. Daarbij gaat het onder andere om uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen. Door de ontwikkelingsmogelijkheden en flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt aan veehouderijen is het mogelijk dat in bepaalde gevallen bij toekomstige uitbreidingen drempelwaarden uit het Besluit mer zullen worden overschreden, waarmee het bestemmingsplan het kader vormt voor mogelijke toekomstige besluiten over mer(-beoordelings)plichtige activiteiten. Om deze reden is voor het bestemmingsplan 'Buitengebied 2017' van de gemeente Eersel sprake van een planmer-plicht.Ook is een planmer-plicht aan de orde vanwege mogelijk significant negatieve effecten op Natura 2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Binnen de gemeente Eersel maken drie gebieden deel uit van de Natura 2000-gebieden: "Kempenland-West" en "Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux". Dit betreft het Grootmeer en Kleinmeer gelegen in Kempenland-West en de beekloop van de Run en de Kleine Beerze is gelegen in Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Daarnaast zijn in de omgeving van het plangebied ook enkele Natura 2000-gebieden aanwezig. Met name als het gaat om stikstofdepositie kan op vele kilometers afstand sprake zijn van waarneembare effecten als gevolg van de bouwmogelijkheden in de bestemmingsplannen. Wanneer voor een plan een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is, leidt dit automatisch tot een planmer-plicht.

6.3 Doel en procedure planMER     

Doel van een planMER is het integreren van milieuoverwegingen in de voorbereiding van (in dit geval) een bestemmingsplan. In het planMER dient te worden beoordeeld of de ontwikkelingsruimte en flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt, kan leiden tot ongewenste effecten. Waar relevant beschrijft het planMER maatregelen waarmee negatieve effecten kunnen worden beperkt of voorkomen (of positieve effecten kunnen worden versterkt).Als eerste stap in de mer-procedure is een Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld (Bijlage 1 bij deze toelichting). Met deze notitie is de mogelijkheid geboden om te reageren op de opzet van het MER en de onderliggende onderzoeken. De Notitie reikwijdte en detailniveau geeft een overzicht van de onderzoekssituaties en de uit te voeren onderzoeken. De Notitie reikwijdte en detailniveau is gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn geen reacties ingediend die betrekking hebben op de reikwijdte en het detailniveau van het planMER.Het planMER (Bijlage 2 bij deze toelichting) wordt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Op dat moment vindt ook de wettelijk verplichte toetsing door de Commissie voor de m.e.r. plaats.

6.4 Resultaten planMER en doorvertaling in het bestemmingsplan     

Uitgangspunt voor de effectbeoordeling in het planMER vormt de maximale benutting van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied 2017 biedt. Uit de resultaten zoals vastgelegd in het planMER blijkt dat effecten van de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan Buitengebied over het algemeen beperkt zijn. Dit is het gevolg van:

 • de aard en omvang van de ontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt: het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Dit betekent dat geen ingrijpende functiewijzigingen worden mogelijk gemaakt. De ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt richten zich voornamelijk op de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen en aansluitend aan de bouwvlakken;
 • de voorwaarden en uitgangspunten die in de bestemmingsplanregels worden gesteld aan toekomstige initiatieven: aan de ontwikkelingen met potentiële milieugevolgen zijn in het bestemmingsplan diverse voorwaarden gekoppeld. Dat geldt in het bijzonder voor de veehouderijen. In lijn met het provinciale beleid zijn in het bestemmingsplan vergaande eisen verbonden aan toekomstige initiatieven. Ook zijn er regelingen opgenomen ter bescherming van de natuurwaarden en de landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • de over het algemeen gunstige milieusituatie in het plangebied en in de omgeving daarvan (de referentiesituatie): hoewel delen van het plangebied een aanzienlijke milieubelasting kennen is als het gaat om wettelijke normen en grenswaarden het aantal knelpunten en/of overschrijdingssituaties bepekt.

De effectbeoordeling in het planMER is gebaseerd op de maximale invulling van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Uitgaan van de reëel te verwachten ontwikkelingen zal de effectbeoordeling op onderdelen gunstiger uitvallen. Daarnaast kan plaatselijk sprake zijn van positieve effecten door de kwaliteitsverbetering die bij bepaalde initiatieven is vereist. Deze positieve effecten zullen met name betrekking hebben op de landschappelijke kwaliteit en soms ook op de natuurwaarden.

Belangrijkste aandachtspunt dat volgt uit de effectbeschrijvingen in het planMER zijn de gevolgen van de mogelijke toename van stikstofdepositie. Uit de passende beoordeling blijkt dat zonder nadere randvoorwaarden significante negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Daarbij gaat het met name om veehouderij initiatieven (door een toename van NH3-emissies) en in mindere mate ook om eventuele initiatieven die betrekking hebben op glastuinbouw (wanneer sprake is van verwarmde kassende is sprake van NOx-emissies). In de passende beoordeling is bekeken op welke wijze kan worden gekomen tot een uitvoerbaar alternatief in het kader van de Wet natuurbescherming. Naar aanleiding hiervan zijn in de planregels nadere voorwaarden verbonden aan de wijziging of uitbreiding van veehouderijen en glastuinbouwbedrijven. Een toename van emissie is alleen toegestaan wanneer de daarmee samenhangende gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000, uitvoerbaar zijn binnen de kaders van het programma aanpak stikstof (PAS). In dat geval is met de maatregelen die worden getroffen in het kader van het PAS geborgd dat geen significante negatieve effecten optreden. Uit de passende beoordeling blijkt dat het PAS ruimte biedt om binnen de gemeente Eersel te komen tot uitvoerbare initiatieven.

Hoofdstuk 7 Juridische planbeschrijving     

7.1 Inleiding     

7.1.1 Algemeen     

In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald gebied opgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan regelt de inrichting van het gebied door voor de gronden bestemmingen aan te wijzen. Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding (kaart) in samenhang met de regels. In deze paragraaf wordt het juridische deel van het bestemmingsplan nader toegelicht.

7.1.2 Wettelijk kader     

Het wettelijk kader wordt sinds 1 juli 2008 gevormd door de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De wettelijke regeling voor bestemmingsplannen is vervolgens verder ingevuld door het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Het bestemmingsplan dient te voldoen aan de als bijlage bij de voornoemde Regeling opgenomen Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). Dit betekent dat bestemmingsplannen kwalitatief gelijkwaardig zijn en uniform in aanpak, uitvoering, uitwisseling van gegevens en raadpleging daarvan.

7.1.3 Planonderdelen     

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2017' bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden opgenomen en toegepast.

7.2 Algemene toelichting verbeelding     

Op de verbeelding krijgen alle gronden binnen het plangebied een bestemming. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. De juridische betekenis van deze bestemmingen en aanduidingen zijn terug te vinden in de regels.

Een gedeelte van de informatie op de analoge verbeelding heeft geen juridische betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriëntatie op de verbeelding te vergroten, zoals een topografische ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard in de legenda op de verbeelding. Bij eventuele verschillen tussen de digitale en analoge verbeelding is de digitale verbeelding juridisch bindend.

7.3 Algemene toelichting regels     

7.3.1 Algemeen     

De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en geven tevens de bouw- en gebruiksmogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan. De regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ zijn opgebouwd conform de door het SVBP2012 voorgeschreven systematiek en omvatten inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels, en ten slotte de overgangs- en slotregels.

7.3.2 Inleidende regels     

In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om onduidelijkheid door interpretatieverschillen te voorkomen. Er zijn alleen begripsbepalingen opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Een gedeelte van de begrippen is omschreven in de SVBP2012 en dient letterlijk daaruit te worden overgenomen. Deze begrippen en de voorgeschreven omschrijvingen zijn overgenomen.

7.3.3 Bestemmingsregels     

Voor een nadere toelichting op de verschillende bestemmingen die in onderhavig bestemmingsplan voorkomen wordt verwezen naar paragraaf 7.4. Per bestemming, die op de verbeelding wordt gebruikt, worden gebruiks- en bouwregels opgenomen. De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit:

 1. Bestemmingsomschrijving;
 2. Bouwregels;
 3. Nadere eisen;
 4. Afwijken van de bouwregels;
 5. Specifieke gebruiksregels;
 6. Afwijken van de gebruiksregels;
 7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
 8. Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;
 9. Wijzigingsbevoegdheid.

Niet alle onderdelen komen bij elke bestemming voor. Van de meest gebruikte onderdelen volgt hieronder een korte toelichting.

 • Bestemmingsomschrijving

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende functie(s). De hoofdfunctie(s) worden als eerste genoemd. Indien van toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschiktheid kan worden aangegeven door de woorden 'met daaraan ondergeschikt'. De ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie binnen de betreffende bestemming.

 • Bouwregels

In de bouwregels is bepaald welke bouwwerken mogen worden opgericht, waarbij in ieder geval een onderscheid wordt gemaakt tussen de regeling van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde en daar waar van toepassing ook tussen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken. Voorts bevatten de bouwregels, voor zover van toepassing, minimale en maximale maatvoeringen voor de diverse bouwwerken zoals goothoogtes, bouwhoogtes, oppervlaktes en dakhellingen.

 • Nadere eisen

Nadere eisen kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld de situering van bouwwerken ten behoeve van bepaalde criteria, zoals een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De nadere eisenregeling biedt de mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen van een bouwvergunning sturend op te treden door het opnemen van nadere eisen in de bouwvergunning. Nadere eisen kunnen alleen worden gesteld als er in de regels ook een primaire eis wordt gesteld. De nadere eisen moeten verband houden met deze eis. De nadere eisenregeling hoeft niet in alle bestemmingen te worden geregeld.

 • Afwijken van de bouwregels

Door het opnemen van afwijkingsbevoegdheden wordt flexibiliteit in bestemmingsregels gecreëerd door mogelijkheden te bieden om in beperkte mate af te wijken van de algemeen toegestane bouwregelingen. Deze bevoegdheden zijn niet bedoeld voor afwijkingen van de bouwregels, waarvan de verwachting is, dat ze veelal kunnen worden verleend. In dat geval zijn de bouwregels hierop aangepast. Voor elke afwijking is aangegeven waarvan een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels wordt verleend, de maximale afwijking die met de omgevingsvergunning kan worden toegestaan en meestal de situaties of voorwaarden waaronder een omgevingsvergunning wordt verleend. Het gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (algemene regels).

 • Specifieke gebruiksregels

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening vervallen. In dit artikel was het verbod opgenomen om gronden te gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. Derhalve moeten in de specifieke gebruiksregels bepaalde functies concreet worden genoemd als zijnde verboden gebruik. Ook het laten gebruiken moet specifiek worden genoemd.

 • Afwijken van de gebruiksregels

Door middel van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels kan van de gebruiksregels in het plan worden afgeweken ten behoeve van een concrete vorm van grondgebruik. Dit mag echter niet leiden tot een feitelijke wijziging van de bestemming. Dat wil zeggen dat wel kan worden afgeweken van de gebruiksregels ten behoeve van functies die inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies, maar dat via het afwijken geen 'nieuwe' functies kunnen worden toegestaan. Het afwijken van de gebruiksregels dient te zien op kleinere, planologisch minder ingrijpende onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ruimtelijke ingrepen dienen te worden geregeld via een wijzigingsbevoegdheid of bestemmingsplanherziening.

 • Wijzigingsbevoegdheid

Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan om het wijzigen van de op een perceel gelegde bestemming. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (algemene regels).

7.3.4 Algemene regels     

 • Anti-dubbeltelregel

Overeenkomstig het Besluit ruimtelijke ordening is de anti-dubbeltelregel opgenomen. Deze regel wordt opgenomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel of een bepaalde oppervlakte van een bouwperceel mogen beslaan, het resterende onbebouwde terrein ook nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

 • Algemene bouwregels

Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, gelden een aantal algemene bouwregels, conform de Bro. Deze hoeven dus niet opgenomen te worden in het bestemmingsplan.

 • Algemene afwijkingsregels

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd zijn om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om, tenzij anders vermeld, afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan.

 • Algemene wijzigingsregels

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd zijn het bestemmingsplan te wijzigen. De voorwaarden, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven.

 • Algemene procedureregels

In deze bepaling wordt aangegeven welke procedure moeten worden doorlopen bij het stellen van nadere eisen. De procedure voor het wijzigen of het afwijken van het bestemmingsplan is al bij wet geregeld.

 • Overige regels

In dit artikel is een bepaling opgenomen waarmee alle op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan verleende omgevingsvergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voor een activiteit waarvoor in dit bestemmingsplan een omgevingsvergunning is vereist, gelijk worden gesteld met zo'n omgevingsvergunning.

Verder is in dit artikel een voorrangsregeling opgenomen, die bepaalt dat primair het bepaalde met betrekking tot een dubbelbestemming geldt. Ook is aangegeven welke dubbelbestemming de prioriteit krijgt indien meerdere dubbelbestemmingen over elkaar heen liggen.

7.3.5 Overgangs- en slotregels     

 • Overgangsrecht

In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening, overgenomen.

 • Slotregel

Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening. Deze regel schrijft voor hoe het plan kan worden aangehaald.

7.4 Toelichting bestemmingen     

7.4.1 Agrarisch, Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden en Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden     

Het merendeel van de gronden behorend tot het plangebied hebben een agrarisch gebruik.

De gronden die in gebruik zijn t.b.v. de agrarisch productie en geen specifieke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en/of aardkundige waarden bezitten zijn bestemd als ‘Agrarisch’. In deze gebieden krijgt de landbouw in beginsel de ruimte om zich in de door haar gewenste richting te ontwikkelen.

De gebieden die agrarisch in gebruik zijn, maar waarvoor tevens instandhoudingsdoelstellingen van de aanwezige landschappelijke waarden gelden zijn bestemd als ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden'. Hierbinnen wordt de verdere ontwikkeling van deze waarden nagestreefd.

Buiten de aanwezige natuurgebieden zijn in het agrarische gebied op sommige gronden ook specifieke natuurwaarden aanwezig. Betreffende gronden zijn bestemd als 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden'.

De agrarische bedrijfsbebouwing is alleen toegestaan binnen een bouwvlak. Daarbuiten zijn in zeer beperkte mate bouwwerken toegelaten.

7.4.2 Bedrijf     

Deze bestemming is toegekend vanwege de bestaande bedrijvigheid op deze gronden. Het betreft hier bedrijvigheid, anders dan agrarische bedrijvigheid ofwel niet-agrarische bedrijvigheid waaronder semi-agrarische bedrijvigheid. De verschillende bedrijfsvormen zijn in één detailbestemming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen waarin de bedrijfsdoeleinden per adres zijn gespecificeerd.

7.4.3 Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf     

In het buitengebied is een gunstig vestigingsklimaat voor agrarisch verwante bedrijven, zoals loonbedrijven, hovenier, dierenpensions enzovoorts. Deze bedrijven zijn veelal ook gebonden aan een locatie in het buitengebied. De verschillende bedrijfsvormen zijn in deze detailbestemming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen waarin de bedrijfsdoeleinden per adres zijn gespecificeerd.

7.4.4 Bedrijf – Nutsvoorziening     

Binnen deze bestemming zijn de in het plangebied voorkomende nutsbedrijven en nutsvoorzieningen opgenomen.

7.4.5 Bos en Natuur     

Verspreid in het plangebied is een aantal bos- en natuurgebieden gelegen, welke tevens een waarde hebben in het natuurnetwerk brabant. Deze gebieden zijn ten behoeve van de instandhouding en ontwikkeling hiervan bestemd als 'Bos' respectievelijk 'Natuur'. De gebruiks- en bouwmogelijkheden binnen deze gebieden zijn vanuit deze doelstellingen zeer beperkt. Meer dan in bosgebieden ligt binnen de bestemming 'Natuur' het primaire doel bij natuurbeheer.

7.4.6 Groen - Landschapselement     

Deze bestemming is toegekend aan gronden met (opgaande) beplanting die niet primair een bos- of natuurfunctie hebben. Het gaat hierbij niet om erfbeplanting maar om landschapselementen belangrijk voor de ruimtelijk visuele beleving.

7.4.7 Groen - Landschappelijke inpassing     

Deze gronden zijn bestemd voor het aanbrengen en instandhouden van gebiedseigen (erf)beplanting ter landschappelijke inpassing van gebouwen en verhardingen, overeenkomstig de verschillende landschappelijke inpassingsplannen die in Bijlage 3 bij de regels zijn opgenomen. In deze bestemming is een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat deze landschappelijke inpassing gerealiseerd moet worden en in stand moet worden gehouden.

7.4.8 Cultuur en ontspanning     

De gronden met deze bestemming betreffen de gronden voor Parc Vital en zijn bedoeld voor een hotel met wellnesscentrum en enige maatschappelijke functies.

7.4.9 Gemengd     

Deze bestemming maakt het gebruik van de woning voor zowel wonen als recreatiewoning mogelijk, waarbij slechts één functie tegelijkertijd aanwezig mag zijn. Voor de woning/recreatiewoning en bijgebouwen zijn maatvoeringseisen opgenomen in de regels.

7.4.10 Horeca     

Binnen het plangebied is een aantal zelfstandige horecabedrijven gevestigd. De verschillende horecabedrijven zijn in deze detailbestemming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen waarin de horecadoeleinden per adres zijn gespecificeerd.

7.4.11 Maatschappelijk     

Deze bestemming is toegekend aan gebouwen en gronden die een maatschappelijke functie hebben. Binnen het plangebied zijn enkele maatschappelijke functies aanwezig, zoals de gildeterreinen en scouting. De verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn in deze detailbestemming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen waarin de maatschappelijke doeleinden per adres zijn gespecificeerd.

7.4.12 Recreatie     

Deze bestemming is toegekend aan gronden die een recreatieve functie hebben (verblijfsrecreatie en dagrecreatie). Binnen het plangebied zijn verschillende recreatieve functies aanwezig. Ook de hier aanwezige voorzieningen vallen binnen deze bestemming. De verschillende recreatieve functies zijn in deze detailbestemming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen waarin de recreatieve doeleinden per adres zijn gespecificeerd.

Naast de bestemming Recreatie bestaan verder de specifieke bestemmingen Recreatie – Recreatiewoning en Recreatie – Stacaravan.

7.4.13 Sport     

Deze bestemming heeft betrekking op diverse in het buitengebied gelegen sportvoorzieningen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een paardensportterrein, manege, hondensportterrein en motorcrossterrein. De verschillende sportvoorzieningen zijn in deze detailbestemming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen waarin de sportdoeleinden per adres zijn gespecificeerd.

7.4.14 Verkeer     

De in het plangebied gelegen wegenstructuur dient ten behoeve van een goede ontsluiting van percelen en het gebied in stand gehouden te worden. Daartoe is aan deze wegen de bestemming Verkeer toegekend. Op grond van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid is een onderscheid gemaakt in het type weg, waarbij per type een aanduiding is opgenomen. Voor stroomwegen de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - stroomweg', voor gebiedsontsluitingswegen de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - gebiedsontsluitingsweg', voor erftoegangswegen de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - erftoegangsweg' en voor onverharde of semi-verharde wegen de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - onverharde weg' . Dit onderscheid is van belang voor de bouwregels in de overige bestemmingen, waarmee een minimale afstand van bebouwing tot een bepaald type weg wordt voorgeschreven.

7.4.15 Water     

Deze bestemming is toegekend aan het binnen het plangebied aanwezige open water. Het water is als zodanig bestemd en vervult vaak meerdere functies (waterberging, vijvers, ecologische waarden). Grote leggerwaterlopen (o.a. grote beken) en grote plassen binnen het plangebied zijn bijvoorbeeld opgenomen in de bestemming ‘Water’.

7.4.16 Wonen     

Binnen het gehele plangebied zijn burgerwoningen aanwezig welke geen relatie hebben met (agrarische) bedrijvigheid. Burgerwoningen kunnen een beperkende werking hebben op omliggende bedrijvigheid, het beleid is er derhalve op gericht om vermeerdering van het aantal burgerwoningen in het buitengebied niet zonder meer toe te staan. Derhalve is aan de bestaande burgerwoningen in het plangebied de bestemming Wonen toegekend, waarbij is bepaald dat per bestemmingsvlak maximaal één woning opgericht mag worden, tenzij anders aangegeven op de verbeelding. Bij deze burgerwoningen zijn (beperkte) nevenactiviteiten in de vorm van aan huis gebonden beroepen, kleinschalig kamperen of bed & breakfast toegestaan. Ook vinden op verschillende locaties specifieke nevenactiviteiten plaats. In de regels is een tabel opgenomen waarin deze nevenactiviteiten per adres zijn gespecificeerd.

7.4.17 Wonen - Landgoed     

In het plangebied zijn verschillende landgoederen aanwezig/in ontwikkeling. Het gaat om Landgoed De Panberg, Landgoed Zandhoef, Landgoed Landreij en Landgoed Heijbroeck.

De verschillende landgoederen zijn in deze detailbestemming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen waarin per landgoed specifieke regelingen zijn opgenomen.

7.4.18 Leiding - Brandbare vloeistof, Leiding - Brandstof, Leiding - Gas, Leiding - Hoogspanningsverbinding, Leiding - Riool en Leiding - Water     

De hoofdnutsverbindingen binnen het plangebied zijn allen voorzien van een (specifieke) dubbelbestemming. Met deze dubbelbestemming zijn nadere beperkingen aan de gronden in de directe nabijheid van de hoofdnutsverbinding toegekend, waarmee de belangen van de betreffende leiding worden gediend. Gedacht moet worden aan beperkingen ten aanzien van grondbewerkingen en -werkzaamheden in de directe nabijheid van ondergrondse leidingen en bouwbeperkingen onder en/of vlak naast een bovengronds hoogspanningstracé. Indien dergelijke activiteiten ontplooid willen worden, is voorafgaand een omgevingsvergunning noodzakelijk, waarbij het bevoegd gezag voorafgaand de betreffende leidingbeheerder dient te consulteren.

7.4.19 Waarde - Archeologie 1 t/m 6     

Vanuit het archeologiebeleid van de gemeente is aan een gedeelte van het gemeentelijk grondgebied een verwachtingswaarde toegekend voor het aantreffen van archeologische sporen/artefecten. Uitgangspunt is dat deze mogelijk aanwezige waarden beschermd worden. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van grondwerkzaamheden bestaat de kans dat dergelijke waarden verloren gaan. Afhankelijk van de toegekende waarde is daarom bij een bepaalde omvang van werkzaamheden voorafgaand een omgevingsvergunning benodigd. Met de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie is bepaald op welke locaties hiervan sprake is en bij welke omvang van werkzaamheden dit aan de orde is.

7.4.20 Waarde – Landgoed     

Deze dubbelbestemming beschermt de ruimtelijk-functionele eenheid van de landgoederen mede in relatie tot de in de, in Bijlage 4 bij de regels opgenomen, inrichtingsplannen vastgelegde ruimtelijke entiteit.

7.4.21 Waarde - Natura 2000     

Deze dubbelbestemming beschermt de in het plangebied aanwezige Natura 2000-gebieden.

7.4.22 Waterstaat - Waterbergingsgebied     

Vanuit het provinciaal beleid is een gedeelte van het plangebied aangewezen als waterbergingsgebied, waarbinnen in voorkomende gevallen de opvang van overtollig water plaats dient te vinden. Het behoud van het waterbergend vermogen van deze gronden dient daartoe gewaarborgd te worden. Met de bestemming Waterstaat - Waterbergingsgebied zijn beperkende regels opgenomen ter bescherming van deze belangen.

Hoofdstuk 8 Uitvoerbaarheid     

8.1 Economische uitvoerbaarheid     

Het onderhavige bestemmingsplan is een actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. Het plan geeft in de meeste gevallen de huidige situatie weer. Dit heeft geen financiële consequenties.

Mogelijk zullen zich binnen het plangebied binnen de planperiode nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het betreft in de regel gebieden die een herontwikkeling doormaken. Het tijdstip waarop is thans nog onbekend. Hiervoor geldt dat in de regel separate (planologische) procedures worden gevolgd. Hierbij zal de economische uitvoerbaarheid afzonderlijk worden aangetoond.

8.1.1 Planschade     

Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2017' betreft een conserverend bestemmingsplan waarbij als uitgangspunt gehanteerd is dat bestaande rechten overgenomen worden. Als gevolg hiervan is de verwachting dan ook dat er in beginsel geen planschade ontstaat als gevolg van de planologische wijziging.

8.1.2 Exploitatieplan     

De gemeente is in beginsel verplicht om op grond van artikel 6.12 eerste lid Wro een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan maakt een bouwplan mogelijk zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Het exploitatieplan biedt de grondslag voor het publiekrechtelijk kostenverhaal. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld met het ruimtelijk plan of besluit waarop het betrekking heeft. Dat kan een bestemmingsplan, een wijzigingsplan, een projectbesluit en een buitentoepassingverklaring van een beheersverordening zijn.

De regeling van afdeling 6.4 Wro heeft mede betrekking op de bouwmogelijkheden, die in vorige bestemmingsplannen nog niet benut waren. Wanneer voor bestaande, nog onbenutte bouwmogelijkheden nog sprake is van de noodzaak van locatie-eisen of kostenverhaal, kan dat in het nieuwe bestemmingsplan ook worden meegenomen.

In het bestemmingsplan 'Buitengebied 2017' is geen sprake van nieuwe of onbenutte bouwmogelijkheden waarvoor de noodzaak van het stellen van locatie-eisen of een kostenverhaal nog aanwezig is. Aan het bestemmingsplan 'Buitengebied 2017' hoeft dan ook geen exploitatieplan te worden toegevoegd.

Voor de in het bestemmingsplan meegenomen initiatieven zijn afzonderlijke overeenkomsten gesloten, waarin ook het kostenverhaal is geregeld. Ook hiervoor is derhalve het opstellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk.

8.2 Maatschappelijke haalbaarheid     

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan diverse ambtelijke instanties. Tevens is op basis van de inspraakverordening van de gemeente Eersel inspraakgelegenheid geboden. De uitkomsten van het vooroverleg en de inspraakprocedure zijn nader beschreven in paragraaf 9.2.

8.3 Handhaving     

8.3.1 Algemeen     

Een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan is dat het plan handhaafbaar dient te zijn. Handhaving van het ruimtelijke beleid is een voorwaarde voor het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit.

Reeds bij de totstandkoming van een bestemmingsplan dient terdege aandacht te worden besteed aan de handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid.

 1. Voldoende kenbaarheid van het plan:

  Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij degenen die het moeten naleven. Met het oog hierop is onder meer door een voorlichtingsbijeenkomst bekendheid gegeven aan het plan. Daarnaast heeft de wet in de bestemmingsplanprocedure in ieder geval een aantal verplichte inspraakmomenten ingebouwd.
 2. Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan:

  De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in grote kring ondersteund wordt door de gebruikers van het bestemmingsplan. Uiteraard kan niet een ieder zich vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is echter wel wenselijk.
 3. Inzichtelijke en realistische regeling:

  Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn. Dit houdt in: helder van opzet en niet onnodig beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de bepalingen goed controleerbaar zijn. De regels behoren dan ook niet meer dan noodzakelijk is te regelen.

  De gemeente heeft getracht om in haar buitengebied de regelgeving beperkt en eenvoudig te houden. Door een inzichtelijk plan te maken is zoveel mogelijk evenwicht gezocht tussen de zeer diverse waarden die beschermd moeten worden, de verschillende ontwikkelingen die mogelijk zouden moeten zijn, de voorwaarden die daarbij dan gesteld moeten worden, en de afstemming met de beleidslijnen van bijvoorbeeld waterschap, provincie, etc.

  Handhaving van gebruiks- en aanlegvoorschriften wordt algemeen als knelpunt ervaren. Teneinde de handhaafbaarheid te bevorderen worden de aanwezige kwaliteiten zo specifiek mogelijk op de verbeelding weergegeven.
 4. Actief handhavingsbeleid:

  Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle van de feitelijke situatie in het buitengebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de regels worden overtreden. Indien deze maatregelen achterwege blijven, ontstaat een grote mate van rechtsonzekerheid. Een gemeente dient dan ook voldoende menskracht ter beschikking te hebben voor de benodigde controle en handhavingsacties.

8.3.2 Overgangsrecht     

Voor het overgangsrecht is op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor zowel het bouwrecht als het gebruiksrecht bepalend het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Ten aanzien van het bouwen geldt het overgangsrecht niet voor bouwwerken die gebouwd zijn zonder vergunning en in strijd met het voorheen geldende plan. In de overgangsbepalingen is verder vastgelegd dat het verboden is het met het bestemmingsplan strijdige gebruik dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. Verder is bepaald dat indien het strijdige gebruik voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken het verboden is dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

Hoofdstuk 9 Procedure     

9.1 Te volgen procedure     

Het bestemmingsplan doorloopt de volgende procedure:

 1. Voorontwerp:
  1. overleg ex artikel 3.1.1 Bro
  2. publicatie en terinzagelegging overeenkomstig gemeentelijke inspraakverordening
  3. een ieder kan gedurende deze terinzagelegging een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders
 2. Ontwerp:
  1. publicatie en terinzagelegging overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en Wro
  2. een ieder kan gedurende deze terinzagelegging een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders
 3. Vaststelling:
  1. vaststelling door het college
  2. mogelijkheid reactieve aanwijzing
  3. publicatie en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan gedurende de beroepstermijn
 4. Beroep:
  1. beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 5. Inwerkingtreding:
  1. na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan)

In het kader van het ontwerp is het voor eenieder mogelijk om zijn/haar zienswijze (bij de college van burgemeester en wethouders) kenbaar te maken. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. Hiervoor dient in de fase van het ontwerp een zienswijze te zijn ingediend of dient het plan ten opzichte van het ontwerp te zijn gewijzigd. In publicaties met betrekking tot de diverse stappen die het plan moet doorlopen, wordt daarvan steeds melding gemaakt. Uiteindelijk besluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien nodig, over het plan in zijn onherroepelijke vorm.

9.2 Voorontwerp bestemmingsplan     

9.2.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro     

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied 2017' is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan diverse instanties. Onderstaande instanties hebben een inhoudelijke reactie met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan ingediend:

 • Provincie Noord-Brabant;
 • Rijksvastgoedbedrijf;
 • Rijkswaterstaat;
 • Veiligheidsregio;
 • Waterschap De Dommel.

Voor de beoordeling en standpuntbepaling bij de vooroverlegreacties wordt verwezen naar de Nota vooroverleg en inspraak (Bijlage 4).

9.2.2 Inspraakprocedure     

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 30 maart t/m 10 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen gedurende welke termijn iedereen een schriftelijke inspraakreactie kon indienen. Hiervan is door ongeveer 80 personen en/of instanties gebruik gemaakt. Voor de beoordeling en standpuntbepaling bij de inspraakreacties wordt verwezen naar de Nota vooroverleg en inspraak (Bijlage 4).

9.3 Ontwerp bestemmingsplan     

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ heeft van 2 november t/m 13 december 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad zienswijzen in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hiervan is door 89 personen en/of instanties gebruik gemaakt. Voor de beoordeling en standpuntbepaling bij de zienswijzen wordt verwezen naar de Nota van zienswijzen, adviezen en ambtshalve aanpassingen (Bijlage 5).

9.4 Vastgesteld bestemmingsplan     

Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Eersel het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld, met de wijzigingen zoals aangegeven in de Nota van zienswijzen, adviezen en ambtshalve aanpassingen en met inachtneming van het aangenomen amendement 'Behoud cultuurhistorische boerderijen'.

Regels     

Hoofdstuk 1 Inleidende regels     

Artikel 1 Begrippen     

1.1 Plan:     

het bestemmingsplan Buitengebied 2017 met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPB20170049-VAS1 van de gemeente Eersel.

1.2 Bestemmingsplan:     

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 AAB (Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen):     

Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen, voor advies inzake volwaardigheid, continuïteit en noodzaak in verband met een agrarisch bedrijf.

1.4 Aanduiding:     

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 Aanduidingsgrens:     

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 Aardkundige waarden:     

landschapswaarden die samenhangen met (abiotische) milieukenmerken, zoals bodemopbouw/-samenstelling, geomorfologie, reliëf, grondwaterhuishouding (kwelgebieden), afzonderlijk of in onderlinge samenhang.

1.7 Abiotische waarden:     

het geheel van waarden in verband met het abiotisch milieu (= niet levende natuur), in de vorm van aardkundige en/of hydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot de aanwezigheid of nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol biotisch milieu (= levende natuur, gevormd door organismen en leefgemeenschappen).

1.8 Agrarisch bedrijf:     

inrichting die tot een, krachtens artikel 1.1, derde lid, Wet milieubeheer, aangewezen categorie behoort en die is gericht op:

 1. het voortbrengen van producten door het telen van gewassen;
 2. het houden van dieren,

nader te onderscheiden in:

 1. een (vollegronds)teeltbedrijf;
 2. een veehouderij;
 3. een glastuinbouwbedrijf;
 4. een overig agrarisch bedrijf.

1.9 Agrarisch bouwvlak:     

een aanduiding 'bouwvlak' binnen de bestemming Agrarisch, Agrarisch met waarden - of Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden.

1.10 Agrarisch technisch hulpbedrijf:     

bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het leveren van goederen en diensten aan agrarische bedrijven of dat agrarische producten bewerkt, vervoert of verhandelt, zoals loonwerkbedrijven, bedrijven voor mestopslag en handel, veetransport en veehandel, met uitzondering van mestbewerking.

1.11 Agrarisch verwant bedrijf:     

bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verlenen van diensten aan particulieren of niet-agrarische bedrijven waarbij gebruik gemaakt wordt van het telen van gewassen, het houden van dieren of het toepassen van andere land-, bos- of natuurbouwkundige methoden, met uitzondering van mestbewerking.

1.12 Archeologische waarden:     

cultuurhistorische waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigd.

1.13 Bebouwing:     

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.14 Bebouwingsconcentratie:     

een lijnvormige verzameling van gebouwen langs een weg, doorgaans dubbelzijdig aanwezig, dan wel een vlakvormige verzameling van gebouwen bij een kruispunt van wegen in het buitengebied, veelal met een historisch gegroeide menging van kleinschalige buitengebied- en niet-buitengebiedfuncties.

1.15 Bebouwingspercentage:     

een in de regels opgenomen of aangeduid percentage, dat de grootte van het deel van een terrein (bouwvlak, bestemmingsvlak, bouwperceel etc.) aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd.

1.16 Bed & breakfast:     

een nevenactiviteit met als doel het verstrekken van logies en ontbijt aan steeds wisselend publiek, dat voor een korte periode, namelijk één tot enkele nachten, ter plaatse verblijft; onder bed & breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

1.17 Bedrijf:     

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.

1.18 Bedrijfsactiviteiten:     

handelingen en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van de uitoefening van een bedrijf.

1.19 Bedrijfsgebouw:     

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.20 Bedrijfsmatige exploitatie:     

het via een bedrijf, stichting of ander rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/ exploitatie, dat in de recreatieverblijven daadwerkelijk recreatief gebruik plaatsvindt.

1.21 Bedrijfswoning:     

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) één persoon of gezin, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

1.22 Beperkingen veehouderij:     

gebied waar de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen zijn beperkt.

1.23 Beperkt kwetsbaar gebouw:     

een gebouw met een kantoor-, cel-, industrie-, sport- of logiesfunctie als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit.

1.24 Beperkt kwetsbaar object:     

de definitie als opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.25 Beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:     

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huisverbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.26 Besluit externe veiligheid inrichtingen:     

Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer.

1.27 Bestaand:     

 1. t.a.v. bebouwing: bebouwing, zoals legaal aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
 2. t.a.v. gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals legaal aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen.

1.28 Bestemmingsgrens:     

de grens van een bestemmingsvlak.

1.29 Bestemmingsvlak:     

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.30 Bijbehorend bouwwerk:     

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.31 Boomteelt:     

de tak van tuinbouw die zich bezig houdt met het telen van houtige gewassen en planten hoger dan 1,5 m voor tuinen en groenvoorzieningen.

1.32 Bos:     

elk terrein waarop bosbouw wordt uitgeoefend, zijnde het geheel van bedrijfsmatig handelen en activiteiten gericht op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van bestaande en nieuwe bossen ten behoeve van (een of meerdere van de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu (waaronder begrepen waterhuishouding) en recreatie.

1.33 Bosbouw:     

het geheel van bedrijfsmatig handelen en activiteiten gericht op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van bestaande en nieuwe bossen ten behoeve van (een of meerdere van de functies) natuur, houtproductie, landschap en recreatie.

1.34 Bouwen:     

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.35 Bouwgrens:     

de grens van een bouwvlak.

1.36 Bouwperceel:     

aaneengesloten (virtueel) vlak waarop functioneel bij elkaar behorende bebouwing en voorzieningen worden geconcentreerd, bestaande uit een bouwvlak, waarbinnen de gebouwen zijn toegelaten, met de direct daaraan grenzende gronden waar ook bouwwerken geen gebouwen zijnde en vergunningvrije bouwwerken zijn toegestaan.

1.37 Bouwperceelgrens:     

een grens van een bouwperceel.

1.38 Bouwvlak:     

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.39 Bouwwerk:     

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.40 Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV):     

instrument waarin maatregelen zijn benoemd ter bevordering van de transitie naar zorgvuldige veehouderij voor individuele bedrijven, zoals toegepast door de provincie Noord-Brabant.

1.41 Caravan:     

een al dan niet uitklapbare wagen of voertuig, onder welke benaming ook aangeduid, die uitsluitend of in hoofdzaak dient of kan dienen tot logies-, dag- of nachtverblijf van een of meer personen en die bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen, ook over grote afstanden, als een aanhangsel van een personenauto te worden voortbewogen. Ook indien deze wagen of dit voertuig wegens daaraan of daarbij aangebrachte wijzigingen of voorzieningen niet of niet meer geschikt is om te worden verreden, wordt hij voor de toepassing van dit plan aangemerkt als caravan.

1.42 Complex van cultuurhistorisch belang:     

ensemble van bestaande bebouwing en bijbehorende omgeving met aldaar aanwezige cultuurhistorische waarden en kenmerken.

1.43 Cultuurhistorische waarde:     

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur.

1.44 Dagrecreatie:     

activiteiten ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij overnachting niet is toegestaan; huifkarren worden hier mede onder begrepen.

1.45 Dak:     

een gesloten bovenbeëndiging van een gebouw, c.q. bouwwerk.

1.46 Detailhandel:     

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan degene die deze goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.47 Dierenverblijf     

gebouw voor het houden van landbouwhuisdieren, inclusief de daartoe behorende voorzieningen;

1.48 Dikke fractie:     

het rulle of vaste deel van dierlijke mest dat ontstaat bij scheiding van deze mest of van digestaat in een dik en een dun deel, bijvoorbeeld door mechanische scheiding, gescheiden opvang van mest en urine, bezinking of een strofilter.

1.49 Erfbeplanting:     

afschermende (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestemmingsvlak of bouwperceel van een agrarisch bedrijf, een niet-agrarisch bedrijf of een woning.

1.50 Erftoegangsweg:     

een weg die in de Nederlandse wegcategorisering wordt aangemerkt als het meest lokale wegtype, waarbij langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer gemengd is, zonder rijrichtingscheiding en meestal zonder gescheiden fietspaden.

1.51 Extensief recreatief medegebruik:     

die vormen van natuurvriendelijke recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen, fietsen, picknicken, kanoën, survivaltochten en natuurgerichte recreatie zoals vogelobservatie.

1.52 Extensieve dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen:     

dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen die aansluiten bij het agrarisch bedrijf of bij de natuur- en landschapsbeleving van het landelijk gebied.

1.53 Evenement:     

een groot evenement of klein evenement, zijnde:

 1. groot evenement: evenement met maximaal 600 bezoekers per dag.
 2. klein evenement: evenement met maximaal 160 bezoekers per dag.

1.54 Gebiedsontsluitingsweg:     

een weg die in de Nederlandse wegcategorisering wordt aangemerkt als een weg met gelijkvloerse kruisingen welke is bedoeld om landelijk of stedelijk gebied te ontsluiten. De wegvakken hebben hierbij een doorstroomfunctie, terwijl de gelijkvloerse kruispunten uitwisseling van verkeer mogelijk maken met lagere orde wegen.

1.55 Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties     

de van de 'Structuurvisie Eersel 2011' onderdeel uitmakende 'Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties' d.d. 3 april 2012 of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.

1.56 Gebouw:     

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.57 Geluidsgevoelige objecten     

woningen, scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en gezondheidszorggebouwen.

1.58 Geluidsgevoelige terreinen:     

terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categorale en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg, of woonwagenstandplaatsen.

1.59 Geluidzoneringsplichtige inrichting:     

bedrijven welke vallen onder artikel 2.4. van Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

1.60 Geomorfologisch:     

de vorm van het landschap, ontstaan door geologische processen en beïnvloedt door menselijk handelen.

1.61 Geurgevoelige objecten:     

geurgevoelig object conform de Wet geurhinder en veehouderij.

1.62 Glastuinbouwbedrijf:     

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in kassen plaatsvindt.

1.63 Goede leefomgeving:     

 1. er is rekening gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwachten monumente, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden en de landschappelijke waarden;
 2. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de effecten vanwege milieuaspecten en volksgezondheid;
 3. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personen- en goederenvervoer is verzekerd, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor, inclusief openbaar vervoer, een en ander onder onverminderd hetgeen in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer is bepaald.

1.64 Groenblauwe mantel     

gebieden met een belangrijke nevenfunctie voor natuur en water die overwegend grenzen aan het natuurnetwerk brabant en het natuurnetwerk brabant ecologische verbindingszone of die deze verbinden.

1.65 Groepsaccommodatie/logeergebouw:     

een bouwwerk of een gedeelte van een bouwwerk bestemd voor het houden van recreatief nachtverblijf in permanent daarvoor ingerichte ruimten met gemeenschappelijke verblijven.

1.66 Grondgebonden veehouderij:     

grondgebonden veehouderij als bedoeld in de Verordening ruimte, zijnde een veehouderij waarvan het voer en de mest voor het overgrote deel gewonnen respectievelijk aangewend worden op gronden die in gebruik zijn van de veehouderij en die in de directe omgeving liggen van de bedrijfslocatie. Of hiervan sprake is wordt getoetst op grond van de criteria die zijn opgenomen in nadere regels die hieromtrent op basis van de Verordening ruimte door Gedeputeerde Staten zijn gesteld.

1.67 Groothandel:     

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, instellingen dan wel aan personen in een aanwending in een ander bedrijf.

1.68 Hoge tunnels:     

gebouwen en/of bouwwerken, met een hoogte tot maximaal 4 m, waarvan de wanden en het dak of de bedekking voornamelijk bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, die dienen tot het kweken, trekken, vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, groenten, bloemen, bloembollen, planten of bomen alsmede, in voorkomende gevallen, tot bescherming van de omgeving en/of bodem tegen milieubelastende stoffen.

1.69 Hokdierhouderij     

veehouderij met uitzondering van nertsenhouderij, melkrundveehouderij en schapenhouderij.

1.70 Hoofdfunctie:     

een functie waarvoor het hoofdgebouw als zodanig mag worden gebruikt.

1.71 Hoofdgebouw:     

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel, en indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.72 Horeca:     

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies, dranken, maaltijden en/of geringe etenswaren voor het al dan niet gebruik ter plaatse en/of het exploiteren van zaalaccommodatie, nader te onderscheiden in:

 1. horecabedrijf categorie A

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden voor de consumptie ter plaatse en het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken), zoals een hotel of pension;

 1. horecabedrijf categorie B

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse (al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken), en dat overdag en in de avonduren geopend kan zijn, zoals een restaurant;

 1. horecabedrijf categorie C

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan niet voor consumptie ter plaatse) bereide geringe etenswaren (al dan niet met nevenactiviteit het verstrekken van veelal alcoholvrije dranken) en dat zowel overdag als in de avonduren geopend kan zijn, zoals een lunchroom, cafetaria, shoarmazaak;

 1. horecabedrijf categorie D

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse (al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van geringe etenswaren) en het ten gehore brengen van muziek en/of het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet incidenteel met levende muziek gecombineerd en dat in de avond en het begin van de nacht geopend kan zijn, zoals een (eet)café, feestzaal;

 1. horecabedrijf categorie E

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse en het ten gehore brengen van muziek en/of het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet incidenteel met levende muziek gecombineerd en dat aan het eind van de avond en een groot gedeelte van de nacht geopend kan zijn, zoals een discotheek.

1.73 Houtproductie:     

het voortbrengen van hout op bedrijfsmatige wijze door een mede daarop afgestemd duurzaam beheer van bos.

1.74 Hoveniersbedrijf:     

een bedrijf dat is gericht op het kweken en verkopen van planten en siergewassen en het aanleggen en onderhouden van tuinen en andere groenvoorzieningen.

1.75 Hydrologische waarden:     

waarden in verband met een specifieke waterhuishoudkundige situatie voor daaraan gebonden organismen (planten en dieren), leefgemeenschappen en potenties voor de ontwikkeling daarvan, met daarbij behorende kwantitatieve aspecten (zoals hoge waterstand, stabiel waterpeil) en/of kwalitatieve aspecten (voedselarm, onvervuild), zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang.

1.76 Inpandige statische opslag:     

het in een gebouw bergen van goederen, die geen regelmatige verplaatsing behoeven, zoals (antieke) auto's, boten en caravans. De opslag mag niet bestemd zijn voor de handel danwel worden opgeslagen voor een elders gevestigd niet-agrarisch bedrijf.

1.77 Insteek van de watergang:     

het begin van het sloottalud.

1.78 Kampeerboerderij:     

het gelegenheid geven tot het houden van recreatief nachtverblijf in gebouwen deel uitmakend van een agrarische bedrijf dan wel een voormalig agrarisch bedrijf.

1.79 Kampeermiddel:     

 1. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
 2. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

1.80 Kampeerplaats:     

standplaats voor één of een aantal bij elkaar behorende kampeermiddelen.

1.81 Kampeerterrein:     

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief verblijf.

1.82 Kas:     

agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter.

1.83 Kernrandzone     

overgangsgebied naar het buitengebied, gelegen langs bestaand stedelijk gebied, met daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar en met een ondergeschikte of afnemende agrarische functie.

1.84 Kwekerij:     

een bedrijf waarin gewassen worden geteeld, waarbij de productie gedeeltelijk plaatsvindt in kassen bij het bedrijf.

1.85 Kwetsbaar gebouw bij een vliegveld:     

een gebouw met een onderwijs- of gezondheidsfunctie als bedoeld in artikel 1.1. van het Bouwbesluit 2003.

1.86 Kwetsbaar object:     

de definitie als opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.87 Lage tunnels:     

bouwwerken of andere werken, met een hoogte van maximaal 1,5 m, overwegend voorzien van een bedekking van lichtdoorlatend of ander beschermend materiaal die dienen tot het kweken, trekken, vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, groenten, bloemen, bloembollen, planten of bomen alsmede, in voorkomende gevallen, tot bescherming van de omgeving en/of bodem tegen milieubelastende stoffen.

1.88 Landbouwdieren:     

rundvee, pluimvee (kippen, eenden, ganzen, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels e.d.), varkens, schapen, geiten, pelsdieren, konijnen, paarden, wormen e.d., consumptievissen (meerval, forel, paling, zeebaars, zeebrasem, tilapia e.d.).

1.89 Landschappelijke inpassing:     

het optimaal op elkaar afstemmen van bebouwing en beplanting, rekening houdend met de ter plaatse voorkomende landschappelijke en cultuurhistorische waarden om zo te komen tot een landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing die recht doet aan de kwaliteit en de beleving van het landschap.

1.90 Landschappelijke waarde:     

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur.

1.91 Landschapselement:     

groenelementen met lanschappelijke waarden die bepalend zijn voor het om liggende landschap en in hoofdzaak bestaan uit met name inheemse beplanting in de vorm van struiken, bomen en kruidenlaag.

1.92 Lawaaisport:     

een sportactiviteit al dan niet individueel of in groepsverband, professioneel of hobbymatig waarbij motorisch of mechanisch geluid wordt geproduceerd dat zodanig is dat het omgevingslawaai wordt overschreden, waaronder in ieder geval begrepen de rallysport, motorsport, (model)vliegsport; de jachtsport wordt hier niet onder begrepen.

1.93 Loon(werk)bedrijf:     

een bedrijf dat -voornamelijk met behulp van verplaatsbare werktuigen- diensten verleent aan agrarische bedrijven, hetzij in verband met de bodemcultuur, hetzij ter uitvoering van grondwerkzaamheden, met uitzondering van mestbewerking.

1.94 Manege:     

een sportbedrijf dat hoofdzakelijk op eigen terrein binnen of buiten een gebouw gelegenheid geeft tot het beoefenen van de paardensport en al dan niet mogelijkheden biedt voor het verblijf en de verzorging van paarden.

1.95 Mantelzorg:     

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychisch en/of sociaal vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.

1.96 Mestbewerking:     

de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, zoals droging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, hygiënisatie of indamping van mest.

1.97 Minicamping:     

een kleinschalig kampeerterrein als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf of een burgerwoning.

1.98 Natuurnetwerk brabant:     

samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten bestaande uit de meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden.

1.99 Natuurnetwerk brabant ecologische verbindingszone:     

zone die dienst doet als verspreidingsgebied respectievelijk migratieroute voor planten en dieren tussen verschillende natuurgebieden. Aanleg van verbindingszones heeft als doel barrières tussen deze gebieden op te heffen.

1.100 Natuurwaarde:     

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologisch, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;

Nevenactiviteiten: Het ontplooien van activiteiten op een agrarisch bouwvlak die niet rechtstreeks de uitoefening van de agrarische bedrijfsvoering betreffen.

1.101 Netto glas:     

aantal m2 kasoppervlakte.

1.102 Nevenactiviteiten:     

het ontplooien van activiteiten bij een agrarisch bedrijf, die niet rechtstreeks de uitoefening van de agrarische bedrijfsvoering betreffen.

1.103 Niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit:     

een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten niet specifiek publiekgericht zijn, en dat op kleine schaal in een woning en/of bijbehorende bouwwerken wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse.

1.104 Nieuwvestiging agrarisch bedrijf:     

de vestiging van een agrarisch bedrijf op een nieuw bouwvlak daar waar nog geen bouwmogelijkheden aanwezig zijn, als gevolg van het oprichten van een nieuw agrarisch bedrijf, dan wel het splitsen van een bestaand agrarisch bedrijf.

1.105 Omschakeling agrarisch bedrijf:     

het geheel, danwel in overwegende mate overstappen van een van de volgende agrarische bedrijfsvormen in een andere, ook in de opsomming genoemde bedrijfsvorm:

 1. een (vollegronds)teeltbedrijf;
 2. een veehouderij;
 3. een glastuinbouwbedrijf;
 4. een overig agrarisch bedrijf.

1.106 Ondersteunende horeca:     

een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan horeca is maar waar men uitsluitend ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor de consumptie van drank en etenswaren.

1.107 Overig agrarisch bedrijf:     

agrarisch bedrijf dat niet binnen de begripsbepaling van veehouderij, vollegrondsteeltbedrijf of glastuinbouwbedrijf valt.

1.108 Overkapping/ carport:     

een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd door de gevels van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als een gebouw.

1.109 Paardenhouderij:     

een uit bedrijfseconomisch oogmerk opgezette houderij voor paarden die uitsluitend of in hoofdzaak is gericht op het fokken, trainen, africhten en verhandelen van paarden, waarbij tevens als ondergeschikte nevenactiviteit is toegestaan het geven van instructie aan ruiter en paard; hierbij zijn publieks- en/of verkeersaantrekkende activiteiten niet toegestaan.

1.110 Pension:     

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan logerende gasten.

1.111 Pensionstalling:     

het stallen van paarden van derden.

1.112 Plattelandswoning:     

een van oorsprong agrarische bedrijfswoning die gebruikt mag worden door derden die geen functionele relatie hebben met het agrarisch bedrijf dat ter plaatse wordt uitgeoefend.

1.113 Publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:     

een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten in hoofdzaak publieksgericht zijn en waarvan de omvang en uitstraling zodanig is, dat de activiteit past binnen de desbetreffende woonomgeving en derhalve in een woning en/of bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden toegestaan.

1.114 Recreatief medegebruik:     

die vormen van openluchtrecreatie, die plaats hebben in een omgeving met een niet-recreatieve hoofdfunctie, waarbij het medegebruik ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en het hoofdgebruik.

1.115 Recreatiewoning:     

een gebouw dat dient als recreatiewoonverblijf voor gebruikers die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.116 Risicovolle inrichting:     

een inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.117 Seksinrichting     

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof hij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub en (raam) prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.118 Stacaravan:     

een caravan of soortgelijk onderkomen dat steun vindt op de grond en dat mede, gelet op de afmetingen, niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen over grote afstanden als aanhangsel van een auto te worden voortbewogen.

1.119 Stalderingsgebied     

stalderingsgebied als bedoeld in de Verordening ruimte Noord-Brabant, zijnde een gebied waarbinnen het oprichten van een dierenverblijf voor een hokdierhouderij is gekoppeld aan de sanering van een bestaand dierenverblijf van een hokdierhouderij met als doel de regionale concentratie van vee te reguleren en verdere leegstand te voorkomen.

1.120 Statische opslag:     

opslag van goederen, die geen regelmatige verplaatsing behoeven (zoals antieke auto's, boten, caravans en dergelijke) en die niet bedoeld is voor de handel of een elders gevestigd bedrijf.

1.121 Streekgebonden producten:     

producten, gemaakt met grondstoffen die als streekeigen worden beschouwd en/of volgens streektraditie geteelde producten, en/of producten die volgens een specifieke bereidingswijze of receptuur van een bepaalde regio wordt geproduceerd.

1.122 Stroomweg:     

een weg die in de Nederlandse wegcategorisering wordt aangemerkt als een weg waarop gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk ononderbroken kan doorstromen.

1.123 Teeltondersteunende kassen:     

teeltondersteunende voorziening, bestaande uit een kas, voor een vollegrondstuinbouwbedrijf of boomteeltbedrijf. Hieronder worden ook schuurkassen, permanente tunnel- of boogkassen begrepen.

1.124 Teeltondersteunende voorzieningen:     

voorzieningen in, op of boven de grond, die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt om de productie onder meer gecontroleerde omstandigheden te laten plaatsvinden; te onderscheiden zijn de volgende categorieën:

 1. laag/ tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 1,5 m, uitsluitend toegestaan zolang de teelt het vereist met een maximum van 6 maanden, bijvoorbeeld insectengaas, afdekfolies, acryldoek, lage tunnels;
 2. laag/ permanent: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 1,5 m en met een permanent karakter, bijvoorbeeld containervelden;
 3. hoog/ tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte van minimaal 1,5 m, uitsluitend toegestaan zolang de teelt het vereist met een maximum van 6 maanden, bijvoorbeeld menstoegankelijke wandelkappen, schaduwhallen en hagelnetten;
 4. hoog/ permanent: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte van minimaal 1,5 m en met een permanent karakter, bijvoorbeeld stellingenteelt (bakken in stellingen, regenkappen) en teeltondersteunende kassen;
 5. overig: vraatnetten, boomteelthekken.

1.125 Tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers:     

het huisvesten van werknemers, die in een periode van grote arbeidsbehoefte gedurende enkele maanden op een agrarisch bedrijf werkzaam zijn om naar de aard kortdurend werk te verrichten, voorzover noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering.

1.126 Trekkershut:     

een klein vrijstaand gebouw, zonder eigen sanitaire voorzieningen, bestemd voor verhuur voor recreatievedoeleinden in de vorm van verblijfsrecreatie aan steeds wisselende wandelaars, fietsers, ruiters, kanoërsof autogebruikers, waarbij verhuur aan dezelfde personen maximaal 3 dagen/nachten mag zijn.

1.127 Tuincentrum:     

een kwekerij en een verkoopplaats waar dode en levende artikelen voor verwerking/gebruik in tuin en huis, daaronder ook begrepen dierbenodigdheden voor huisdieren, direct aan particulieren ter verkoop worden aangeboden, van welke verkoopplaats een koffiehoek deel uitmaakt ter ondersteuning van de tuincentrumfunctie; .' een bedrijf dat is gericht op het telen en voornamelijk verkopen van planten en siergewassen, alsmedehet verkopen en leveren van andere goederen en materialen voor het aanleggen, onderhouden en verfraaien van tuinen.

1.128 Tunnel(kas):     

een werk of bouwwerk voorzien van een bedekking van lichtdoorlatend materiaal en dienend tot het kweken, trekken, vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, bloemen, groenten, planten of bomen, alsmede in voorkomende gevallen tot bescherming van de omgeving tegen milieubelastende stoffen.

1.129 Veehouderij:     

agrarisch bedrijf gericht op het fokken, mesten en houden van runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee, tamme konijnen en pelsdieren.

1.130 Verblijfplaats:     

een ruimte in de vorm van een kampeermiddel, recreatiewoning, hotelkamer e.d. die geschikt is voor verblijfsrecreatie.

1.131 Verblijfsrecreatie:     

recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief nachtverblijf, zoals een recreatiewoning, groepsaccommodatie/logeergebouw, pension, bed & breakfast, kampeermiddel of trekkershut door personen die hun hoofdwoonverblijf elders hebben.

1.132 Verkoopvloeroppervlak:     

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte ten behoeve van de detailhandel.

1.133 Vloeroppervlak(te):     

de totale oppervlakte, gemeten op vloerniveau, die voor een functie wordt gebruikt;

1.134 Volkstuinen:     

grond waarop, anders dan ten dienste van een agrarisch bedrijf, op kleine schaal voedings- en/of siergewassen worden geteeld en voornamelijk ten eigen behoeve;

1.135 (vollegronds)teeltbedrijf:     

agrarisch bedrijf in de land- en tuinbouwsector dat zich richt op het telen van gewassen met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt;

1.136 Volwaardig agrarisch bedrijf:     

een agrarisch bedrijf dat de arbeidsomvang heeft van tenminste één volledige arbeidskracht en waarvan de continuïteit ook op langere termijn in voldoende mate is verzekerd;

1.137 Voorgevelrooilijn:     

de denkbeeldige lijn, evenwijdig aan de as van de weg waaraan gebouwd wordt, op een afstand van de weg die:

 1. gelijk is aan de in de regels voorgeschreven afstand van gebouwen uit de as van de weg op het betreffende bouwperceel;
 2. gelijk is aan de afstand van bestaande gebouwen tot de as van de weg op het betreffende bouwperceel, indien die afstand kleiner is dan de in de regels voorgeschreven afstand;

1.138 Water en waterhuishoudkundige voorzieningen     

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen, alsmede voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etcetera.

1.139 Wet geluidhinder     

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99) houdende regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;

1.140 Wet milieubeheer:     

Wet van 13 juni 1979, Stb. 442, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;

1.141 Wet ruimtelijke ordening:     

Wet van 20 oktober 2006, (Stb. 2006, nr. 566), houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;

1.142 Woning/ wooneenheid:     

een complex van intern met elkaar in verbinding staande ruimten, in een (gedeelte van een) gebouw, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één of meer personen;

1.143 Woningwet:     

Wet van 29 augustus 1991 , (Stb. 1991, nr. 439), tot herziening van de Woningwet, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;

1.144 (woon)boerderij:     

een (voormalige) agrarische bedrijfswoning met in de bouwmassa opgenomen (voormalige) agrarische bedrijfsruimten, die samen een geïntegreerde eenheid (bouwkarakteristiek waarbij woon- en bedrijfsgedeelte van oudsher aan elkaar verbonden zijn) vormen;

1.145 Woonunit:     

een te verplaatsen/ verwijderen bouwwerk bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van het woon-, dag- of nachtverblijf van een of meer personen, niet zijnde een stacaravan.

1.146 Zorgvuldige veehouderij:     

veehouderij die door het treffen van maatregelen, onder andere gericht op landschap, het verder sluiten van kringlopen op lokaal niveau, emissiebeperking en gezondheid voor mens en dier, ruimtelijk en maatschappelijk optimaal is ingepast in zijn omgeving.

Artikel 2 Wijze van meten     

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 Afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:     

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse bouwperceelgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk;

2.2 Bebouwd(e) oppervlak(te) van een bouwperceel:     

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen;

2.3 De dakhelling:     

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 De goothoogte van een bouwwerk:     

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 De inhoud van een bouwwerk:     

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 De bouwhoogte van een bouwwerk:     

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.7 De oppervlakte van een bouwwerk:     

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.8 De hoogte van een windturbine:     

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;

2.9 Peil:     

 1. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang van het perceel onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het perceel;
 2. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

2.10 Ondergeschikte bouwdelen:     

bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels     

Artikel 3 Agrarisch     

3.1 Bestemmingsomschrijving     

3.1.1 Algemeen     

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. agrarisch gebruik;
 2. nevenactiviteiten (voor zover in 3.1.2 worden toegestaan);
 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 4. extensief recreatief medegebruik;
 5. doeleinden van openbaar nut;
 6. erfbeplanting;
 7. tuinen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede voortuinen tussen de aanduiding 'bouwvlak' en de weg, en tussen de bestemming Wonen en de weg;
 8. behoud en herstel van cultuurhistorische en historisch-stedenbouwkundige waarden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
 9. militaire doeleinden ter plaatse van de aanduiding 'militaire zaken';
 10. bestaande bedrijfswoningen met bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning',

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen en sloten, en overeenkomstig de in 3.1.2. opgenomen nadere detaillering van de doeleinden.

3.1.2 Nadere detaillering van de bestemming     

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 3.1.1:

a Agrarisch bouwvlak     

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende bepalingen:

 1. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' zijn agrarische bedrijven toegestaan.
 2. Indien blijkens de aanduiding 'relatie' sprake is van een koppeling van twee aanduidingen 'bouwvlak' dan zijn hierop de bepalingen met betrekking tot een enkel bouwvlak van overeenkomstige toepassing.
b Type agrarisch bedrijf en omschakeling     

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mag een (vollegronds)teeltbedrijf of een overig agrarisch bedrijf tot een omvang van ten hoogste 1,5 ha bouwperceel, worden uitgeoefend. Voorts is -al dan niet in combinatie met een (vollegronds)teeltbedrijf of een overig agrarisch bedrijf- het volgende type agrarisch bedrijf toegestaan overeenkomstig de onderstaande aanduidingen:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' een glastuinbouwbedrijf;
 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' een veehouderij;
 3. ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij' een grondgebonden veehouderij;
 4. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' een paardenhouderij.
c Situering functies     

Bij een bestaande veehouderij mogen dieren - al dan niet in hokken - binnen gebouwen alleen op de begane grond gehouden worden, met uitzondering van voliére- en scharrelstallen voor legkippen, waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.

d Staat van nevenactiviteiten     

Afhankelijk van de opgenomen aanduiding zijn ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' voorts uitsluitend de volgende nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsvoering toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, waarbij voor de betreffende activiteit maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte' opgenomen vloeroppervlakte is toegestaan:

Adres Aanduiding Nevenactiviteit
Duiselseweg 2 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang' kinderopvang
Koemeersdijk 4 'specifieke vorm van bedrijf - hoveniersbedrijf en statische opslag' hoveniersbedrijf en statische opslag
Oirschotsedijk 18 'opslag' statische opslag
Molenvelden 3 'zorgboerderij' zorgboerderij
Rootseweg 13 'hovenier' hovenier
Stokkelen 5 'specifieke vorm van bedrijf - agrarisch technisch hulpbedrijf' agrarisch technisch hulpbedrijf, met dien verstande dat maximaal 200 m2 aan buitenopslag mag plaatsvinden
Stokkelen 33 'opslag' caravanstalling
Stokkelen 43 'specifieke vorm van recreatie - minicamping en groepsaccommodatie' minicamping en groepsaccommodatie

e Bed&breakfast     

In een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken is een bed & breakfast toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de woonbebouwing tot een maximum van 80 m2.
 2. De bed&breakfast mag bestaan uit maximaal twee kamers met elk maximaal 2 bedden.
 3. Wanneer bed&breakfast plaatsvindt in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, dan is hierin geen keuken of soortgelijke voorziening toegestaan.
 4. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer.
 5. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.
 6. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
f Ondergeschikte detailhandel     

Voor ondergeschikte detailhandel gelden de volgende bepalingen:

 1. Ten dienste van het agrarisch bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan als nevenactiviteit.
 2. Het mag enkel gaan om detailhandel in streekgebonden producten en agrarisch gerelateerde producten.
 3. Maximaal mag 100 m2 verkoopvloeroppervlak voor deze detailhandelsactiviteit worden aangewend.
 4. De activiteit vindt uitsluitend plaats in de aanwezige gebouwen. Nieuwbouw ten behoeve van de functie is niet toegestaan.
g Inpandige statische opslag     

Inpandige statische opslag is toegestaan als nevenactiviteit, tot een maximale vloeroppervlakte van 500 m2. Inpandige statische opslag is niet toegestaan in kassen.

h Evenementen     

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:

 1. Evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan.
 2. Er dient sprake te zijn van een evenement in de vorm van een voor publiek bestemde uitvoering/ verrichting van vermaak, op het gebied van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak.
 3. Het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen, met dien verstande dat hiervan kan worden afgeweken als opgenomen in 3.6.6.
i Mestbewerking     

Mestbewerking wordt als bij het agrarisch bedrijf behorende nevenactiviteit aangemerkt, met dien verstande dat mestbewerking alleen is toegestaan ten behoeve van door het gevestigde agrarische bedrijf ter plaatse geproduceerde mest.

j Teeltondersteunende voorzieningen     

Voor teeltondersteunende voorzieningen gelden de volgende bepalingen:

 1. permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' toegestaan;
 2. tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen zijn zowel ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' als daar buiten toegestaan.
k Landschapselementen     

De bestemming is mede gericht op behoud van landschapselementen ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden'.

l Extensief recreatief medegebruik     

Het gehele gebied gelegen binnen deze bestemming mag worden gebruikt ten behoeve van extensief recreatief medegebruik. Ter ondersteuning van het recreatief medegebruik worden beperkte recreatieve voorzieningen toegestaan in het gehele gebied zoals paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d.

3.2 Bouwregels     

3.2.1 Algemeen     

Uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming.

3.2.2 Bebouwing binnen bouwvlak     

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen uitsluitend worden opgericht:

 1. agrarische bedrijfsgebouwen; met dien verstande dat een toename van de oppervlakte van dierenverblijven voor de uitoefening van een veehouderij niet is toegestaan;
 2. agrarische bedrijfsgebouwen in de vorm van kassen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw', kassen in de vorm van teeltondersteunende voorzieningen zijn binnen het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat uitbreiding van kassen is uitgesloten ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel';
 3. voor bedrijfswoningen geldt het volgende:
  1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan, en maximaal één per aanduiding;
  2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' in combinatie met 'maximum aantal wooneenheden' is het aangegeven maximale aantal wooneenheden het toegestane maximale aantal bedrijfswoningen;
 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het agrarisch bedrijf.
3.2.3 Maatvoering en situering bebouwing binnen bouwvlak     

De maatvoering van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' is als volgt:

Gebouwen algemeen Minimaal
afstand tot bouwperceelgrens 3 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - stroomweg' aangeduide weg 100 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - gebiedsontsluitingsweg' aangeduide weg 20 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - erftoegangsweg' aangeduide weg 15 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - onverharde weg' aangeduide weg 10 m
bestaande kleinere afstanden zijn toegestaan
Bedrijfsgebouwen per bouwvlak Minimaal Maximaal
goothoogte n.v.t. 5,5 m
bouwhoogte n.v.t. 11 m
dakhelling, met dien verstande dat de minimale dakhelling niet geldt voor ondergeschikte platte tussenleden en andere gebouwen van ondergeschikte aard 12°, tenzij de bestaande dakhelling minder bedraagt, dan geldt de bestaande dakhelling als minimum 60°
Kassen ter plaatse van aanduiding 'glastuinbouw' Minimaal Maximaal
goothoogte n.v.t. 4,5 m
bouwhoogte n.v.t. 9 m
afstand kassen tot woningen (anders dan eigen bedrijfswoning) 25 m n.v.t.
Teeltondersteunende voorzieningen Minimaal Maximaal
bouwhoogte n.v.t. 2,5 m
oppervlakte teeltondersteunende kassen n.v.t. 5.000 m2
goothoogte teeltondersteunende kassen n.v.t. 5,5 m
bouwhoogte teeltondersteunende kassen n.v.t. 7 m
afstand kassen tot woningen (anders dan eigen bedrijfswoning) 25 m n.v.t.
Bedrijfswoning Minimaal Maximaal
goothoogte, de maximale goothoogte geldt voor minimaal 60% van de lengte van de goot n.v.t. 3,5 m, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, dan geldt de bestaande goothoogte als maximum
bouwhoogte n.v.t. 9 m, tenzij de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, dan geldt de bestaande bouwhoogte als maximum
inhoud maximaal 750 m3 (incl. aangebouwde bijbehorende bouwwerken), tenzij:

- de bestaande inhoud van de bestaande woning reeds meer bedraagt, welke inhoud dan als maximum geldt;

- het een bestaande (woon)boerderij betreft, waarbij de inhoud van het hele bestaande boerderijlichaam/bouwmassa daarvan als maximum geldt.
dakhelling 60°
Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoning Minimaal Maximaal
gezamenlijke oppervlakte per woning n.v.t. 150 m2
goothoogte n.v.t. 3,2 m
bouwhoogte n.v.t. 6 m
afstand vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot bedrijfswoning n.v.t. 15 m, tenzij de bestaande afstand meer bedraagt, dan geldt de bestaande afstand als maximum
dakhelling 45°
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Maximaal
bouwhoogte mestbassins 8,5 m
bouwhoogte silo's of waterbassins 15 m
bouwhoogte erfafscheidingen 1,5 m vóór de voorgevelrooilijn, 2 m achter de voorgevel
bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m
sleufsilo's niet vóór voorgevel van bedrijfswoning situeren
3.2.4 Herbouw     

Aanvullend gelden voor herbouw van bestaande woningen de volgende voorwaarden:

 1. de herbouw vindt grotendeels plaats op de plaats van de (voor zover aanwezige) bestaande fundamenten van de woning;
 2. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige) voorgevelrooilijn van de woning;
 3. de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en).
3.2.5 (Maatvoering) bebouwing buiten bouwvlak     

Voor het oprichten van bouwwerken buiten de aanduiding 'bouwvlak' geldt het volgende:

 1. Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het agrarisch grondgebruik worden opgericht met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat:
  1. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1,5 m mag bedragen;
  2. het oprichten van sleufsilo's niet is toegestaan;
  3. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan, met een maximale bouwhoogte van 2,5 m, (indien en voorzover er sprake is van een bouwwerk);
  4. overige teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan, met een maximale bouwhoogte van 3 m;
 2. Ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is voorts uitsluitend het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan zoals banken, picknicktafels e.d. met een maximale bouwhoogte van 2 m.
  1. bouwwerken ten behoeve van schuilvoorzieningen zijn in kernrandzones toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 m en een maximale oppervlakte van 10 m2.
 3. Paardenbakken buiten de aanduiding 'bouwvlak', zijn niet toegestaan.
 4. Veldschuren en andere gebouwen zijn niet toegestaan. In afwijking hiervan zijn bestaande gebouwen toegestaan, alsmede gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'. Deze gebouwen mogen blijven bestaan, waarbij de bestaande situering, de bestaande goot- en bouwhoogte en de bestaande inhoud als maximum geldt.

3.3 Nadere eisen     

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bebouwing. Deze nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud van en ter voorkoming van de aantasting van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en hun omgeving en ten behoeve van het behoud en herstel van de waardevolle elementen en structuren en de bestaande ruimtelijke karakteristiek.

3.4 Afwijken van de bouwregels     

3.4.1 Afwijking minicampings     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder d en 3.2.2 teneinde minicampings en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toe te staan bij het agrarisch bedrijf of de bestemming Wonen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' of tot maximaal 100 m uit de aanduiding 'bouwvlak', gerekend vanaf de achtergrens van dit bouwvlak, of op een afstand van 100 m van het eigen bestemmingsvlak Wonen, en op een afstand van minimaal 25 m van de woning van derden;
 2. slechts kampeermiddelen zijn toegestaan met een niet-permanent karakter (tenten, tentwagens, kampeerauto's, campers en toercaravans), alsmede maximaal 5 trekkershutten per minicamping;
 3. de bebouwde oppervlakte van de trekkershutten mag max. 30 m2 bedragen, de goothoogte max. 2,20 m en de bouwhoogte: max. 3,5 m;
 4. trekkershutten zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' danwel de bestemming Wonen; indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt zijn trekkershutten toegestaan op een afstand van maximaal 15 m van de aanduiding 'bouwvlak' danwel het eigen bestemmingsvlak Wonen;
 5. er zijn maximaal 25 kampeerplaatsen per minicamping toegestaan;
 6. gebouwde voorzieningen ten behoeve van kleinschalig kamperen zoals sanitaire voorzieningen, zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met een maximale gezamenlijke oppervlakte van 100 m2 bij 25 kampeerplaatsen en 30 m2 bij maximaal 15 kampeerplaatsen, en een maximale bouwhoogte van 5,5 m;
 7. de sanitaire voorzieningen worden, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing, of anders aansluitend aan de bestaande bebouwing;
 8. ondergeschikte en ondersteunende horeca, met een inpandige oppervlakte van maximaal 100 m2 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en een buitenpandige oppervlakte van maximaal 200 m2;
 9. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 10. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 11. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 12. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 13. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 14. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 15. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.4.2 Afwijking uitbreiding bebouwing ten behoeve van een veehouderij     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 teneinde een toename van de oppervlakte van dierenverblijven voor de uitoefening van een veehouderij toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de bebouwing is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurnetwerk brabant';
 2. de bebouwing is niet gelegen ter plaatse van ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beperkingen veehouderij'. Dit geldt niet indien er sprake is van een grondgebonden veehouderij;
 3. er zijn maatregelen getroffen en in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige veehouderij;
 4. de ontwikkeling is vanuit een goede leefomgeving inpasbaar in de omgeving;
 5. de maatregelen als bedoeld onder c., in ieder geval voldoen aan de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gestelde nadere regels Verordening ruimte 2014 Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), zoals deze gelden op het tijdstip van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag, met dien verstande dat, indien deze regels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging;
 6. er is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan 20%, tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan de genoemde percentages- maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke tenminste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;
 7. er is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 ìg/m³;
 8. er is een zorgvuldige dialoog gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de ontwikkeling;
 9. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 10. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document;
 11. binnen gebouwen mogen dieren -al dan niet in hokken- alleen op de begane grond gehouden worden, met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;
 12. In aanvuling op het bepaalde onder a. tot en met k. is binnen het stalderingsgebied een toename van de oppervlakte dierenverblijf binnen het bouwperceel voor een hokdierhouderij, door het oprichten of het in gebruik nemen van een gebouw als dierenverblijf, uitsluitend toegestaan als bewijs is overlegd dat:
  1. binnen het stalderingsgebied bestaand dierenverblijf van een hokdierhouderij is gesaneerd door sloop of herbestemming waarbij het gebruik als dierenverblijf juridisch en feitelijk is beëindigd;
  2. de oppervlakte van de sanering onder 1. tenminste 110% bedraagt van de oppervlakte die wordt opgericht of in gebruik wordt genomen;
  3. de sanering onder 1. plaatsvindt in directe samenhang met het oprichten of in gebruik nemen van een gebouw als dierenverblijf en dat voor de sanering geen gebruik is gemaakt van een andere regeling;
 13. de vestiging van, de uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte dierenverblijf van geitenhouderijen is niet toegestaan, tenzij het verbod zoals opgenomen in de provinciale verordening is opgeheven;
 14. bij een gebruikswijziging van bestaande gebouwen, gericht op het in gebruik nemen van deze gebouwen als dierenverblijf, wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen onder a. tot en met m.
3.4.3 Afwijking minimum afstand van bebouwing tot de weg     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 teneinde de voorgeschreven minimum afstand van bebouwing tot de weg te verkleinen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. de noodzaak vanuit een doelmatige bedrijfsvoering moet aanwezig zijn;
 2. er mogen geen onevenredige verkeerskundige belemmeringen plaatsvinden;
 3. er dient voldoende parkeerruimte op het eigen erf aanwezig te blijven;
 4. de wegbeheerder dient te worden gehoord;
 5. de stedenbouwkundige structuur mag niet onevenredig worden aangetast;
 6. indien het een woning of ander geluidgevoelig object betreft, moet voldaan worden aan de Wet geluidhinder;
 7. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 8. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.4.4 Afwijking minimum afstand zijdelingse (kadastrale) perceelsgrens bedrijfswoningen en/of bijbehorende bouwwerken     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 teneinde de minimum afstand van gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens te verkleinen voor bedrijfswoningen en/of bijbehorende bouwwerken. Hierbij dient aan het volgende te worden voldaan:

 1. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 2. de stedenbouwkundige kwaliteit wordt niet onevenredig aangetast;
 3. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 4. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 5. bij monumentale panden is een positief advies van de monumentencommissie vereist;

er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.

3.4.5 Afwijking hogere erfafscheiding     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.5 teneinde voor erf- en perceelsafscheidingen buiten de aanduiding 'bouwvlak' een grotere bouwhoogte toe te staan tot maximaal 2 m, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de grotere bouwhoogte is noodzakelijk om dieren binnen de wei te houden;
 2. de erf- en perceelsafscheidingen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van afrasteringen;
 3. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 4. de afwijking leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 5. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.4.6 Afwijking paardenbak t.b.v. hobbymatig gebruik     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.5 teneinde ten behoeve van hobbymatig gebruik binnen deze bestemming of hobbymatig gebruik binnen de bestemming Wonen paardenbakken toe te staan buiten de aanduiding 'bouwvlak', mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de paardenbak kan redelijkerwijs niet worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' of binnen het bestemmingsvlak Wonen;
 2. de paardenbak wordt aansluitend aan de aanduiding 'bouwvlak' of het bestemmingsvlak Wonen gesitueerd;
 3. de paardenbak wordt zodanig gesitueerd dat deze landschappelijk wordt ingepast;
 4. schuurtjes, lichtmasten en andere aan de paardenbak verwante bouwwerken zijn niet toegestaan;
 5. de oppervlakte van de paardenbak bedraagt maximaal 800 m2, tezamen met de oppervlakte die binnen de aanduiding 'bouwvlak' danwel de bestemming Wonen wordt gesitueerd;
 6. er is maximaal één paardenbak per bouwvlak danwel bestemmingsvlak Wonen toegestaan en uitsluitend bij het eigen bouwvlak respectievelijk de eigen woning;
 7. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; hieromtrent kan advies worden ingewonnen bij het waterschap;
 9. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.4.7 Afwijking m.b.t. herbouw     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.4 teneinde de voorgevel te kunnen plaatsen buiten de (voormalige) voorgevelrooilijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de nieuwe situering van de woning is stedenbouwkundig, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar;
 2. er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande woning
 3. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast;
 4. de nieuwe situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving;
 5. er moet voldaan worden aan de Wet geluidhinder;
 6. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 7. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 8. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.4.8 Afwijking bouwhoogte i.v.m. technische maatregelen     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 teneinde een grotere bouwhoogte toe te staan voor het treffen van milieutechnische voorzieningen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m boven de (feitelijke) hoogte van het betreffende gebouw;
 2. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 3. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 4. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.

3.5 Specifieke gebruiksregels     

3.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming     

Onder gebruik in overeenstemming met de bestemming wordt in ieder geval begrepen gebruik van gronden en/of opstallen voor:

 1. het gebruik van assimilitatiebelichting in teeltondersteunende kassen;
 2. mestbewerking ten behoeve van door het gevestigde agrarische bedrijf ter plaatse geproduceerde mest.
3.5.2 Strijdig gebruik     

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 1. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik en plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en/of 'bijgebouwen';
 2. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten, tenzij dit plaatsvindt ten behoeve van de agrarische productie binnen het agrarisch bedrijf dan wel uitsluitend betrekking heeft op agrarische producten van het eigen bedrijf;
 3. detailhandel, behoudens het bepaalde in 3.1.2 onder f;
 4. buitenopslag ten behoeve van nevenactiviteiten;
 5. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning;
 6. woondoeleinden, met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen;
 7. het bewonen van bedrijfsruimte;
 8. een niet-publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis of een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
 9. huisvesting van tijdelijke werknemers die werken op structurele arbeidsplaatsten, te weten een arbeidsplaats die langer dan 6 maanden beschikbaar is, en op tijdelijke arbeidsplaatsen;
 10. de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan, die een 10-6 risicocontour hebben die de aanduiding 'bouwvlak' overschrijdt;
 11. mestbewerking ten behoeve van niet door het gevestigde agrarische bedrijf ter plaatse geproduceerde mest.

3.5.3 Stikstofdepositie veehouderijen     

Wijziging van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en/of bestaande stalsystemen is uitsluitend toegestaan indien:

 1. de wijziging vergund is door middel van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (of diens voorganger: de Natuurbeschermingswet 1998), of het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (of diens voorganger: de Natuurbeschermingswet 1998) niet noodzakelijk is, dan wel;
 2. de wijziging niet leidt tot een toename van depositie vanaf de betreffende veehouderij of een toename van stikstofdepositie niet leidt tot een  overschrijding dan wel verdere overschrijding van de kritische depositiewaarden voor verzuringsgevoelige habitats binnen Natura 2000.
3.5.4 Stikstofdepositie glastuinbouwbedrijven     

Wijziging van bestaande glastuinbouwbedrijven is uitsluitend toegestaan indien:

 1. de wijziging vergund is door middel van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (of diens voorganger: de Natuurbeschermingswet 1998), of het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (of diens voorganger: de Natuurbeschermingswet 1998) niet noodzakelijk is, dan wel;
 2. de wijziging niet leidt tot een toename van depositie vanaf de betreffende veehouderij of een toename van stikstofdepositie niet leidt tot een overschrijding dan wel verdere overschrijding van de kritische depositiewaarden voor verzuringsgevoelige habitats binnen Natura 2000.

3.6 Afwijken van de gebruiksregels     

3.6.1 Afwijking agrarisch verwant bedrijf/ agrarisch technisch hulpbedrijf als nevenactiviteit     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder b jo. 3.2.2 teneinde een vorm van agrarisch verwant bedrijf of agrarisch technisch hulpbedrijf als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de nevenactiviteit dient plaats te vinden binnen de aanwezige gebouwen; er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
 2. de vloeroppervlakte, die wordt aangewend voor deze nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 250 m2;
 3. de totale vloeroppervlakte van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, exclusief inpandige statische opslag, mag maximaal 1.000 m2 bedragen;
 4. de oppervlakte die wordt aangewend voor buitenopslag ten behoeve van het agrarisch verwant bedrijf/agrarisch technisch hulpbedrijf mag niet meer bedragen dan 200 m2, mits de buitenopslag ruimtelijk is ingepast;
 5. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 6. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 7. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 8. detailhandel ten behoeve van deze nevenactiviteit is niet toegestaan;
 9. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 10. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 11. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
 12. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 13. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document;
 14. bedrijven die behoren tot categorie 3 of hoger van de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1) zijn niet toegestaan;
 15. voor de vestiging van mestbewerking ten behoeve van niet door het gevestigde agrarische bedrijf ter plaatse geproduceerde mest en/of een toename van de gebruiksoppervlakte van bebouwing voor mestbewerking ten behoeve van niet door het gevestigde agrarische bedrijf ter plaatse geproduceerde mest, gelden in aanvulling op het bepaalde onder a. tot en met m. de volgende voorwaarden:
  1. de mest wordt met pijpleidingen aangevoerd vanaf de locatie waar de mest wordt geproduceerd;
  2. ten minste 50% van het volume van de mest wordt omgezet in loosbaar water;
  3. de op-, overslag en verwerking van producten vindt niet in de openlucht plaats;
  4. de mestbewerking is vanuit het oogpunt van een goede leefomgeving inpasbaar in de omgeving;
  5. de locatie is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel', de aanduiding 'overige zone - beperkingen veehouderij' en/of de aanduiding 'overige zone - natuurnetwerk brabant'
  6. de landschappelijke inpassing bedraagt ten minste 15% van de omvang van het bouwperceel;
  7. er is een zorgvuldige dialoog gevoerd, gericht op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling;
  8. er dient te worden aangetoond dat geen toename van ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf of de betreffende gronden plaatsvindt.
3.6.2 Afwijking pensionstalling     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder b jo. 3.2.2, teneinde – bedrijfsmatige - nevenactiviteiten in de vorm van pensionstalling van paarden toe te staan bij een agrarisch bedrijf, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de nevenactiviteit dient plaats te vinden binnen de aanwezige gebouwen; er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
 2. de vloeroppervlakte, die wordt aangewend voor deze nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 100 m2;
 3. de totale vloeroppervlakte van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, exclusief inpandige statische opslag, mag maximaal 1.000 m2 bedragen;
 4. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 5. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 6. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 7. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 8. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 9. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 10. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.6.3 Afwijking zorgverlenende nevenactiviteiten     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder b jo. 3.2.2, teneinde – bedrijfsmatige - nevenactiviteiten in de vorm van zorgverlening op sociaal, fysiek of psychisch vlak toe te staan bij een agrarisch bedrijf, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de nevenactiviteit dient plaats te vinden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 2. indien er nieuwe gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de nevenfunctie, dan kan advies worden ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;
 3. de vloeroppervlakte, die wordt aangewend voor deze nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 500 m2;
 4. de totale vloeroppervlakte van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, exclusief inpandige statische opslag, mag maximaal 1.000 m2 bedragen;
 5. ondergeschikte en ondersteunende horeca, met een inpandige oppervlakte van maximaal 100 m2 en een buitenpandige oppervlakte van maximaal 200 m2, met dien verstande dat ondergeschikte en ondersteunende horeca niet is toegestaan binnen de als 'Primair agrarisch gebied' aangewezen gronden zoals opgenomen in Bijlage 8 'Kaart Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties';
 6. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 7. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 8. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 9. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 10. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 11. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 12. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.6.4 Afwijking recreatieve nevenactiviteiten     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder b jo. 3.2.2, teneinde als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf extensieve vormen van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals een kinderboerderij, theehuis, ambachtelijke ijs- of kaasmakerij, verhuur van fietsen/huifkarren, organiseren van rondleidingen en exposities, bed & breakfastvoorzieningen in een grotere omvang e.d., toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de nevenactiviteit vindt plaats naast en ter ondersteuning van de agrarische bedrijfsvoering;
 2. verblijfsrecreatieve activiteiten zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van vakantieappartementen, kamerverhuur, bed & breakfast e.d.; kampeermiddelen en stacaravans zijn niet toegestaan;
 3. maneges zijn niet toegestaan;
 4. de nevenactiviteit dient plaats te vinden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'; de nevenactiviteit is daarnaast toegestaan in cultuurhistorisch waardevolle vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
 5. bed & breakfast is toegestaan met een maximum van 10 (éénpersoons)bedden per agrarisch bedrijf;
 6. de vloeroppervlakte, die wordt aangewend voor deze nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 500 m2; de oppervlakte die nodig is voor het plaatsen van kampeermiddelen wordt hierbij niet meegerekend;
 7. indien er nieuwe gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de nevenfunctie, dan kan advies worden ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;
 8. ondergeschikte en ondersteunende horeca, met een inpandige oppervlakte van maximaal 100 m2 en een buitenpandige oppervlakte van maximaal 200 m2, met dien verstande dat ondergeschikte en ondersteunende horeca niet is toegestaan binnen de als 'Primair agrarisch gebied' aangewezen gronden zoals opgenomen in Bijlage 8 'Kaart Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties';
 9. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 10. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 11. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 12. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 13. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 14. detailhandel is uitsluitend toegestaan in ondergeschikte, aan de nevenactiviteit gerelateerde vorm;
 15. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 16. vooraf kan door de gemeente advies worden ingewonnen bij de commissie Recreatie en Toerisme;
 17. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.6.5 Afwijking inpandige statische opslag als nevenactiviteit     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder g teneinde een grotere vloeroppervlakte ten behoeve van inpandige statische opslag toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de nevenactiviteit dient plaats te vinden binnen de aanwezige gebouwen; er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
 2. de opslag mag niet plaatsvinden in kassen;
 3. de vloeroppervlakte van de bebouwing, die wordt aangewend voor de nevenactiviteit, mag niet meer bedragen dan 750 m2;
 4. detailhandel ten behoeve van deze nevenactiviteit is niet toegestaan;
 5. de milieubelasting mag niet toenemen;
 6. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 7. het gebruik mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 8. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 9. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 10. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 11. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 12. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.6.6 Afwijking evenement     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder h teneinde het tijdelijk gebruik van gronden voor langdurigere evenementen toe te kunnen staan. Hiertoe dient aan het volgende te worden voldaan:

 1. er dienen voldoende parkeerplaatsen al dan niet op eigen terrein beschikbaar te zijn;
 2. de aan te brengen voorzieningen dienen tijdelijk te zijn; dit betekent dat het houden van een evenement niet mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;
 3. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied aanwezige waarden;
 5. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.6.7 Afwijking tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.2 ten behoeve van tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de huisvesting vindt bij voorkeur plaats in een bedrijfsgebouw of een gedeelte daarvan;
 2. indien de huisvestiging niet gerealiseerd kan worden zoals bedoeld onder a., kan huisvesting plaatsvinden in één of twee woonunits;
 3. deze afwijking wordt voor maximaal 5 jaar verleend;
 4. de tijdelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte van dat bedrijf;
 5. de huisvesting betreft uitsluitend medewerkers, die alleen binnen het bedrijf, waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
 6. de huisvesting bedraagt niet meer dan 6 maanden per kalenderjaar;
 7. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 8. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 9. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 10. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.6.8 Afwijking opslag gevaarlijke stoffen     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.2 ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen teneinde toe te staan dat de daarbij behorende 10-6 risicocontour de aanduiding 'bouwvlak', danwel, indien geen aanduiding 'bouwvlak' is opgenomen, de bestemmingsgrens, overschrijdt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 2. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 3. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document;
 4. bedrijven die behoren tot categorie 3 of hoger van de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1) zijn niet toegestaan.
 5. de totale omvang van het bouwperceel van de activiteit bedraagt ten hoogste 5.000 m2.
3.6.9 Afwijking mestvergisting samenwerkende melkrundveehouderijen     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 onder i en 3.5.2 onder k teneinde te voorzien in mestvergisting voor samenwerkende melkrundveehouderijen tot ten hoogste 25.000 ton per jaar, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de locatie is goed ontsloten;
 2. de op-, overslag en verwerking van producten vindt niet in de openlucht plaats;
 3. in het geval dat de mest na vergisting ter plaatse verder wordt bewerkt, wordt ten minste 50% van het volume van de mest omgezet in loosbaar water;
 4. de ontwikkeling is vanuit een goede leefomgeving inpasbaar in de omgeving;
 5. de ontwikkeling is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beperkingen veehouderij'. Dit geldt niet indien er sprake is van een grondgebonden veehouderij;'
 6. de ontwikkeling is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurnetwerk brabant';
 7. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 8. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 9. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 10. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 11. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document;
 12. er dient te worden aangetoond dat geen toename van ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf of de betreffende gronden plaatsvindt.
3.6.10 Afwijking stikstofdepositie veehouderijen     

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.3 en een toename van stikstof depositie als gevolg van wijziging van aanwezige dierplaatsen, diersoorten en/of stalsystemen toestaan indien hiervoor:

 1. nog ontwikkelingsruimte binnen het segment 'onder grenswaarde' binnen het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) aanwezig is, dan wel;
 2. nog ontwikkelingsruimte binnen het segment 'vrije ontwikkelingsruimte' binnen het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) aanwezig is.
3.6.11 Afwijking stikstofdepositie glastuinbouwbedrijven     

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.4 en een toename van stikstof depositie als gevolg van wijziging van bestaande glastuinbouwbedrijven toestaan indien hiervoor:

 1. nog ontwikkelingsruimte binnen het segment 'onder grenswaarde' binnen het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) aanwezig is, dan wel;
 2. nog ontwikkelingsruimte binnen het segment 'vrije ontwikkelingsruimte' binnen het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) aanwezig is.

3.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden     

3.7.1 Vergunningplicht     

Het is verboden op of in de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de in het schema onder 3.7.4. opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren.

3.7.2 Uitzonderingen vergunningplicht     

Het onder 3.7.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

 1. welke plaatshebben ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 2. welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/Afwijking of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 3. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.
3.7.3 Toetsing aan aanwezige waarden     

De in 3.7.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in 3.1. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 3.7.4 de toetsingscriteria weergegeven.

3.7.4 Schema omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden     
Vergunningplichtige werken/werkzaamheden Criteria voor verlening van de omgevingsvergunning
het aanbrengen van (infrastructurele) ondergrondse leidingen ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden' er mag geen blijvende aantasting plaatsvinden van het landschapselement.
het aanleggen van wegen en het aanbrengen van oppervlakte verhardingen ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden' 1. de wegen en overige verhardingen moeten noodzakelijk zijn;

2. de wegen en overige verhardingen betekenen geen aantasting van de aanwezige landschappelijke inpassing, danwel er wordt anderszins voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing.
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 200 m2 het aanbrengen van verhardingen dient noodzakelijk te zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering dan wel het recreatief medegebruik;
het vellen of rooien van houtgewas ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden' 1. het verwijderen moet noodzakelijk zijn;

2. het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van het landschapselement.

3.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk     

3.8.1 Vergunningplicht     

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een (woon)boerderij, ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' geheel of gedeeltelijk te slopen.

3.8.2 Uitzonderingen vergunningplicht     

Het in 3.8.1. vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

 1. welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 2. die het normale onderhoud betreffen.
3.8.3 Verlening     

De in 3.8.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend:

 1. indien de instandhouding van de (woon)boerderij geen bijdrage meer levert aan de cultuurhistorische waarde van de (woon)boerderij en de omgeving; en/of
 2. indien de (woon)boerderij niet meer beschikt over de eigenschappen die de (woon)boerderij de cultuurhistorische waarden heeft verschaft.
3.8.4 Advies deskundige     

Alvorens een besluit te nemen omtrent het verlenen van de in 3.8.1 genoemde vergunning wint het bevoegd gezag advies in bij de Boerderijen Stichting en de monumentencommissie omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de cultuurhistorische waarden van de (woon)boerderij en de omgeving.

3.9 Wijzigingsbevoegdheid     

3.9.1 Wijziging t.b.v. vergroting/ vormverandering agrarisch bouwvlak     

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen ten behoeve van vergroting en/of vormverandering van de aanduiding 'bouwvlak', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. de aanduiding 'bouwvlak', gelegen ter plaatse van de aanduiding of nabij de aanduiding 'overige zone - natuurnetwerk brabant ecologische verbindingszone' mogen uitsluitend worden uitgebreid, mits het gebied niet minder geschikt wordt voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van de verbindingszone;
 2. de vergroting en/of vormverandering van de aanduiding 'bouwvlak' is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurnetwerk brabant';
 3. de vergroting en/of vormverandering dient noodzakelijk te zijn uit het oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling waaronder begrepen het kunnen plaatsen van permanente teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de op te nemen aanduiding 'bouwvlak';
 4. voor een overig agrarisch bedrijf gelden de volgende bepalingen:
  1. er is een uitbreiding toegestaan naar maximaal 1,5 ha in totaal;
  2. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel' de vergroting en/of vormverandering een bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;
 5. voor een veehouderij gelden de volgende bepalingen:
  1. er is een uitbreiding toegestaan naar maximaal 1,5 ha in totaal;
  2. de ontwikkeling is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beperkingen veehouderij'. Dit geldt niet indien er sprake is van een grondgebonden veehouderij;
  3. er zijn maatregelen getroffen en in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige veehouderij;
  4. de ontwikkeling is vanuit een goede leefomgeving inpasbaar in de omgeving;
  5. de maatregelen als bedoeld onder 3., in ieder geval voldoen aan de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gestelde nadere regels Verordening ruimte 2014 Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), zoals deze gelden op het tijdstip van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag, met dien verstande dat, indien deze regels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging;
  6. er is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan 20%, tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan de genoemde percentages- maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke tenminste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;
  7. er is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 ìg/m³;
  8. de landschappelijke inpassing omvat tenminste 10% van de omvang van het bouwperceel;
  9. er is een zorgvuldige dialoog gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de ontwikkeling;
  10. In aanvuling op het bepaalde onder 1. tot en met 9. is binnen het stalderingsgebied de vestiging van of de omschakeling naar een hokdierhouderij alleen toegestaan als bewijs is overlegd dat:
   • binnen het stalderingsgebied bestaand dierenverblijf van een hokdierhouderij is gesaneerd door sloop of herbestemming waarbij het gebruik als dierenverblijf juridisch en feitelijk is beëindigd;
   • de oppervlakte van de sanering zoals hiervoor bedoeld tenminste 110% bedraagt van de oppervlakte die wordt opgericht of in gebruik wordt genomen;
   • de sanering zoals hiervoor bedoeld plaatsvindt in directe samenhang met het oprichten of in gebruik nemen van een gebouw als dierenverblijf en dat voor de sanering geen gebruik is gemaakt van een andere regeling;
  11. de vestiging van, de uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte dierenverblijf van geitenhouderijen is niet toegestaan, tenzij het verbod zoals opgenomen in de provinciale verordening is opgeheven;
 6. voor een glastuinbouwbedrijf gelden de volgende voorwaarden:
  1. uitbreiding is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel';
  2. er is een uitbreiding toegestaan naar 4 ha in totaal waarvan maximaal 3 ha netto glas in totaal;
  3. er is een zorgvuldige dialoog gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de ontwikkeling;
 7. het dient om een concreet plan te gaan, waarbij onder andere milieutechnische gegevens worden overlegd;
 8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden die zijn geformuleerd binnen de nadere detaillering van deze bestemming;
 9. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 10. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het woon- en leefmilieu;
 11. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; bij vergroting van de aanduiding 'bouwvlak' kan hieromtrent advies worden ingewonnen bij het waterschap;
 12. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Hiertoe kan de bestemming Artikel 12 Groen - Landschappelijke inpassing worden opgenomen of verschoven;
 13. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.9.2 Wijziging t.b.v. realisatie ruwvoervoorziening     

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te voorzien van een aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – ruwvoervoorziening’ ten behoeve van de realisatie van ruwvoervoorzieningen aansluitend aan de aanduiding 'bouwvlak', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. de ruwvoervoorziening moeten noodzakelijk zijn voor de agrarische bedrijfsvoering;
 2. aangetoond dient te worden dat de voorzieningen niet binnen het bouwvlak gerealiseerd kunnen worden;
 3. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 5.000 m²;
 4. de hoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 5. de oppervlakte van het bouwperceel bedraagt na de wijziging ten hoogste 2 hectare;
 6. de waterhuishoudkundige belangen mogen niet onevenredig worden aangetast;
 7. de in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast;
 8. vooraf kan advies ingewonnen worden bij de AAB en bij het waterschap;
 9. de gronden zijn niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurnetwerk brabant ecologische verbindingszone' of 'overige zone - natuurnetwerk brabant';
 10. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
3.9.3 Wijziging naar wonen     

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden met de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in Artikel 24 Wonen waarbij na bedrijfsbeëindiging de verbouw van een voormalige bedrijfswoning of (woon)boerderij voor wonen kan worden toegestaan. Een en ander mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk;
 2. de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfswoning of (woon)boerderij (inclusief de inpandige stal / het inpandig deel) mag niet worden vergroot;
 3. de agrarische verschijningsvorm van de voormalige boerderij mag niet worden aangetast;
 4. de bestaande situering van de bebouwing mag niet worden gewijzigd;
 5. de bebouwde oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 150 m2 per woning, met dien verstande dat:
  1. een bebouwde oppervlakte van bijbehorende bouwwerken kan worden toegestaan tot een totaal maximum van 200 m2, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 3.9.3 onder k. tot en met n.;
  2. indien sprake is van sloop van voormalige, legale bedrijfsgebouwen elders, een bebouwde oppervlakte van bijbehorende bouwwerken kan worden toegestaan tot een totaal maximum van 250 m2 mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 3.9.3 onder k. tot en met n.;
  3. sloop van cultuurhistorisch waardevolle panden en monumentale panden niet is toegestaan;
 6. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
 7. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
 8. er wordt voldaan aan de geurnormen krachtens de Wet geurhinder en veehouderij, dan wel krachtens een op deze wet gebaseerde verordening;
 9. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 10. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 3.1 omschreven waarden;
 11. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 12. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 13. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Hiertoe kan de bestemming Artikel 12 Groen - Landschappelijke inpassing worden opgenomen;
 14. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
 15. de regels van Artikel 24 Wonen worden van overeenkomstige toepassing verklaard.
3.9.4 Wijziging naar Bos en/of Natuur     

Burgemeester en wethouders kunnen gronden wijzigen in de bestemming Artikel 9 Bos en/of Artikel 16 Natuur, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. de ontwikkeling van deze gebieden geschiedt enkel op basis van vrijwillige medewerking van de landeigenaren;
 2. de inrichting dient zodanig te zijn dat de nabijgelegen agrarische bedrijven geen onevenredige overlast ondervinden in de bedrijfsontwikkeling;
 3. de bestaande cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig aangetast;
 4. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 5. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 6. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
 7. advies kan worden ingewonnen bij het waterschap;
 8. het nieuwe bestemmingsvlak wordt ingetekend in het wijzigingsplan.

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden     

4.1 Bestemmingsomschrijving     

4.1.1 Algemeen     

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. agrarisch gebruik;
 2. nevenactiviteiten; (voor zover in 4.1.2 worden toegestaan);
 3. behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, waaronder (natte) natuurparels ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurparel';
 4. behoud en bescherming van aardkundige waarden;
 5. behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 7. extensief recreatief medegebruik;
 8. doeleinden van openbaar nut;
 9. erfbeplanting;
 10. tuinen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede voortuinen tussen de aanduiding 'bouwvlak' en de weg, en tussen de bestemming Wonen en de weg;
 11. behoud en herstel van cultuurhistorische en historisch-stedenbouwkundige waarden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
 12. bestaande bedrijfswoningen met bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning',

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen en sloten, en overeenkomstig de in 4.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

4.1.2 Nadere detaillering van de bestemming     

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 4.1.1:

a Verhouding tussen doeleinden     

Binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden' is het beleid primair zowel gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor een duurzame en concurrerende landbouw als op de bescherming van de aanwezige landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden.

b Agrarisch bouwvlak     

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende bepalingen:

 1. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' zijn agrarische bedrijven toegestaan.
 2. Indien blijkens de aanduiding 'relatie' sprake is van een koppeling van twee aanduidingen 'bouwvlak' dan zijn hierop de bepalingen met betrekking tot een enkel bouwvlak van overeenkomstige toepassing.
c Type agrarisch bedrijf     

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mag een (vollegronds)teeltebedrijf of een overig agrarisch bedrijf tot een omvang van ten hoogste 1,5 ha bouwperceel worden uitgeoefend, met dien verstande dat vestiging van een overig agrarisch bedrijf niet is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel' en dat boomteelt uitsluitend is toegestaan voor zover bestaand. Voorts is -al dan niet in combinatie met een (vollegronds)teeltebedrijf of een overig agrarisch bedrijf- het volgende type agrarisch bedrijf toegestaan overeenkomstig de aanduiding:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' een glastuinbouwbedrijf;
 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm agrarisch - veehouderij' een veehouderij;
 3. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' een paardenhouderij.
d Situering functies     

Bij een bestaande veehouderij mogen dieren - al dan niet in hokken - binnen gebouwen alleen op de begane grond worden gehouden, met uitzondering van voliére- en scharrelstallen voor legkippen, waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.

e Staat van nevenactiviteiten     

Afhankelijk van de opgenomen aanduiding zijn ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' voorts uitsluitend de volgende nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsvoering toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, waarbij voor de betreffende activiteit maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte' opgenomen vloeroppervlakte is toegestaan. Voor zover geen oppervlakte is opgenomen geldt de bestaande vloeroppervlakte als maximum:

Adres Aanduiding Nevenactiviteit 
Zandhoefseweg 10 'specifieke vorm van recreatie - minicamping' minicamping
f Bed&breakfast     

In een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken is een bed&breakfast toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de woonbebouwing tot een maximum van 80 m2.
 2. De bed&breakfast mag bestaan uit maximaal twee kamers met elk maximaal 2 bedden.
 3. Wanneer bed&breakfast plaatsvindt in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, dan is hierin geen keuken of soortgelijke voorziening toegestaan.
 4. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer.
 5. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.
 6. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
g Ondergeschikte detailhandel     

Ten dienste van het agrarisch bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan als nevenactiviteit. Daarbij mag het enkel gaan om detailhandel in streekgebonden producten en agrarisch gerelateerde producten. Maximaal mag 100 m2 verkoopvloeroppervlak voor deze detailhandelsactiviteit worden aangewend.

h Opslag     

Ten aanzien van opslag gelden de volgende bepalingen:

 1. Inpandige statische opslag is toegestaan als nevenactiviteit, tot een maximale vloeroppervlakte van 500 m2. Inpandige statische opslag is niet toegestaan in kassen.
 2. In afwijking van het bepaalde in 4.5.2 onder b, geldt dat buitenopslag buiten de aanduiding 'bouwvlak' tevens is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'opslag'.
i Mestbewerking     

Mestbewerking wordt als bij het agrarisch bedrijf behorende nevenactiviteit aangemerkt, met dien verstande dat mestbewerking alleen is toegestaan ten behoeve van door het gevestigde agrarische bedrijf ter plaatse geproduceerde mest.

j Teeltondersteunende voorzieningen     

Voor teeltondersteunende voorzieningen gelden de volgende bepalingen:

 1. teeltondersteunende kassen zijn niet toegestaan;
 2. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - kwetsbare soorten' en ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurparel' zijn geen teeltondersteunende voorzieningen toegestaan;
 3. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - struweelvogels' en ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurontwikkeling' zijn permanente teeltondersteunende voorzieningen, anders dan teeltondersteunende kassen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' toegestaan;
 4. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - struweelvogels' en ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurontwikkeling' zijn tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen zowel ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' als daarbuiten toegestaan. Buiten de aanduiding 'bouwvlak' is dit echter uitsluitend toegestaan door middel van een afwijking voor bouwwerken of een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voor werken, geen bouwwerken zijnde.
k Landschapselementen     

De bestemming is mede gericht op behoud van landschapselementen ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden'.

l Extensief recreatief medegebruik     

Het gehele gebied gelegen binnen deze bestemming mag worden gebruikt ten behoeve van extensief recreatief medegebruik. Ter ondersteuning van het recreatief medegebruik worden beperkte recreatieve voorzieningen toegestaan in het gehele gebied zoals paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d.

4.2 Bouwregels     

4.2.1 Toegestane bebouwing     

Uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming.

4.2.2 Bebouwing binnen bouwvlak     

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen uitsluitend worden opgericht:

 1. agrarische bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat een toename van de oppervlakte van dierenverblijven voor de uitoefening van een veehouderij niet is toegestaan;
 2. agrarische bedrijfsgebouwen in de vorm van kassen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw';
 3. voor bedrijfswoningen geldt het volgende:
  1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan, en maximaal één per aanduiding;
  2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' in combinatie met 'maximum aantal wooneenheden' is het aangegeven maximale aantal wooneenheden het toegestane maximale aantal bedrijfswoningen;
 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het agrarisch bedrijf.
4.2.3 Rijhallen paardenhouderijen     

De bebouwde oppervlakte van rijhallen ten dienste van paardenhouderijen mag maximaal 1000 m2 bedragen. Indien de bestaande bebouwde oppervlakte meer bedraagt, geldt de bestaande bebouwde oppervlakte als maximum.

4.2.4 Maatvoering en situering bebouwing binnen bouwvlak     

De maatvoering van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' is als volgt:

Gebouwen algemeen Minimaal
afstand tot bouwperceelgrens 3 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - stroomweg' aangeduide weg 100 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - gebiedsontsluitingsweg' aangeduide weg 20 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - erftoegangsweg' aangeduide weg 15 m
afstand tot de as van de als 'specifieke vorm van verkeer - onverharde weg' aangeduide weg 10 m
bestaande kleinere afstanden zijn toegestaan
Bedrijfsgebouwen per bouwvlak Min. Max.
goothoogte n.v.t. 5,5 m
bouwhoogte n.v.t. 11 m
dakhelling, met dien verstande dat de minimale dakhelling niet geldt voor ondergeschikte platte tussenleden en andere gebouwen van ondergeschikte aard 12° 60°
Kassen ter plaatse van aanduiding 'glastuinbouw' Minimaal Maximaal
goothoogte n.v.t. 4,5 m
bouwhoogte n.v.t. 9 m
afstand kassen tot woningen (anders dan eigen bedrijfswoning) 25 m n.v.t.
Teeltondersteunende voorzieningen Minimaal Maximaal
bouwhoogte n.v.t. 2,5 m
Bedrijfswoning Minimaal Maximaal
goothoogte, de maximale goothoogte geldt voor minimaal 60% van de lengte van de goot n.v.t. 3,5 m, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, dan geldt de bestaande goothoogte als maximum
bouwhoogte n.v.t. 9 m, tenzij de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, dan geldt de bestaande bouwhoogte als maximum
inhoud maximaal 750 m3 (incl. aangebouwde bijbehorende bouwwerken), tenzij:

- de bestaande inhoud van de bestaande woning reeds meer bedraagt, welke inhoud dan als maximum geldt;

- het een bestaande (woon)boerderij betreft, waarbij de inhoud van het hele bestaande boerderijlichaam/bouwmassa daarvan als maximum geldt.
dakhelling 60°
Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoning Minimaal Maximaal
gezamenlijke oppervlakte per woning n.v.t. 150 m2
goothoogte n.v.t. 3,20 m
bouwhoogte n.v.t. 6 m
afstand vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot bedrijfswoning n.v.t. 15 m, tenzij de bestaande afstand meer bedraagt, dan geldt de bestaande afstand als maximum
dakhelling 45°
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Maximaal
bouwhoogte mestbassins 8,5 m
bouwhoogte silo's of waterbassins 15 m
bouwhoogte erfafscheidingen 1,5 m vóór de voorgevelrooilijn, 2 m achter de voorgevel
bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m
sleufsilo's niet vóór voorgevel van bedrijfswoning situeren
4.2.5 Herbouw     

Aanvullend gelden voor herbouw van bestaande woningen de volgende voorwaarden:

 1. de herbouw vindt grotendeels plaats op de plaats van de (voor zover aanwezige) bestaande fundamenten van de woning;
 2. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige) voorgevelrooilijn van de woning;
 3. de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en).
4.2.6 Maatvoering bebouwing buiten bouwvlak     

Voor het oprichten van bouwwerken buiten de aanduiding 'bouwvlak' geldt het volgende:

 1. Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het agrarisch grondgebruik worden opgericht met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat:
  1. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1,5 m mag bedragen;
  2. het oprichten van sleufsilo's niet is toegestaan;
  3. nieuwe teeltondersteunende voorzieningen (voor zover het bouwwerken betreft) niet zijn toegestaan.
 2. Ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is voorts uitsluitend het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan zoals banken, picknicktafels e.d. met een maximale bouwhoogte van 2 m.
 3. Paardenbakken buiten de aanduiding 'bouwvlak', zijn niet toegestaan.
 4. Veldschuren en andere gebouwen zijn niet toegestaan. In afwijking hiervan zijn bestaande gebouwen toegestaan, alsmede gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'. Deze gebouwen mogen blijven bestaan, waarbij de bestaande situering, de bestaande goot- en bouwhoogte en de bestaande inhoud als maximum geldt.

4.3 Nadere eisen     

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bebouwing. Deze nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud van en ter voorkoming van de aantasting van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en hun omgeving en ten behoeve van het behoud en herstel van de waardevolle elementen en structuren en de bestaande ruimtelijke karakteristiek.

4.4 Afwijken van de bouwregels     

4.4.1 Afwijking minicamping     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in 4.1.2 en 4.2.2 teneinde minicampings en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toe te staan bij het agrarisch bedrijf of de bestemming Wonen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' of tot maximaal 100 m uit de aanduiding 'bouwvlak', gerekend vanaf de achtergrens van dit bouwvlak, of op een afstand van 100 m van het eigen bestemmingsvlak Wonen, en op een afstand van minimaal 25 m van de woning van derden;
 2. slechts kampeermiddelen zijn toegestaan met een niet-permanent karakter (tenten, tentwagens, kampeerauto's, campers en toercaravans), alsmede maximaal 5 trekkershutten per minicamping;
 3. de bebouwde oppervlakte van de trekkershutten mag max. 30 m2 bedragen, de goothoogte max. 2,20 m en de bouwhoogte: max. 3,5 m;
 4. trekkershutten zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' danwel de bestemming Wonen; indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt zijn trekkershutten toegestaan op een afstand van maximaal 15 m van de aanduiding 'bouwvlak' danwel het eigen bestemmingsvlak Wonen;
 5. er zijn maximaal 25 kampeerplaatsen per minicamping toegestaan;
 6. gebouwde voorzieningen ten behoeve van kleinschalig kamperen zoals sanitaire voorzieningen, zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met een maximale gezamenlijke oppervlakte van 100 m2 bij 25 kampeerplaatsen en 30 m2 bij maximaal 15 kampeerplaatsen, en een maximale bouwhoogte van 5,5 m;
 7. de sanitaire voorzieningen worden, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing, of anders aansluitend aan de bestaande bebouwing;
 8. ondergeschikte en ondersteunende horeca, met een inpandige oppervlakte van maximaal 100 m2 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en een buitenpandige oppervlakte van maximaal 200 m2;
 9. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 10. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 11. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluit1ingssituatie;
 12. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 13. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 14. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
 15. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
4.4.2 Afwijking uitbreiding bebouwing ten behoeve van een veehouderij     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 teneinde een toename van de oppervlakte van dierenverblijven voor de uitoefening van een veehouderij toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de bebouwing is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurnetwerk brabant';
 2. de bebouwing is niet gelegen ter plaatse van ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - beperkingen veehouderij'. Dit geldt niet indien er sprake is van een grondgebonden veehouderij;
 3. er zijn maatregelen getroffen en in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige veehouderij;
 4. de ontwikkeling is vanuit een goede leefomgeving inpasbaar in de omgeving;
 5. de maatregelen als bedoeld onder c., in ieder geval voldoen aan de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gestelde nadere regels Verordening ruimte 2014 Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), zoals deze gelden op het tijdstip van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag, met dien verstande dat, indien deze regels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging;
 6. er is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan 20%, tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan de genoemde percentages- maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke tenminste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;
 7. er is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 ìg/m³;
 8. er is een zorgvuldige dialoog gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de ontwikkeling;
 9. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 10. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document;
 11. binnen gebouwen mogen dieren -al dan niet in hokken- alleen op de begane grond gehouden worden, met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;
 12. In aanvuling op het bepaalde onder a. tot en met k. is binnen het stalderingsgebied een toename van de oppervlakte dierenverblijf binnen het bouwperceel voor een hokdierhouderij, door het oprichten of het in gebruik nemen van een gebouw als dierenverblijf, uitsluitend toegestaan als bewijs is overlegd dat:
  1. binnen het stalderingsgebied bestaand dierenverblijf van een hokdierhouderij is gesaneerd door sloop of herbestemming waarbij het gebruik als dierenverblijf juridisch en feitelijk is beëindigd;
  2. de oppervlakte van de sanering onder 1. tenminste 110% bedraagt van de oppervlakte die wordt opgericht of in gebruik wordt genomen;
  3. de sanering onder 1. plaatsvindt in directe samenhang met het oprichten of in gebruik nemen van een gebouw als dierenverblijf en dat voor de sanering geen gebruik is gemaakt van een andere regeling.
 13. de vestiging van, de uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte dierenverblijf van geitenhouderijen is niet toegestaan, tenzij het verbod zoals opgenomen in de provinciale verordening is opgeheven;
 14. bij een gebruikswijziging van bestaande gebouwen, gericht op het in gebruik nemen van deze gebouwen als dierenverblijf, wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen onder a. tot en met m.
4.4.3 Afwijking minimum afstand van bebouwing tot de weg     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.4 teneinde de voorgeschreven minimum afstand van bebouwing tot de weg te verkleinen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. de noodzaak vanuit een doelmatige bedrijfsvoering moet aanwezig zijn;
 2. er mogen geen onevenredige verkeerskundige belemmeringen plaatsvinden;
 3. er dient voldoende parkeerruimte op het eigen erf aanwezig te blijven;
 4. de wegbeheerder dient te worden gehoord;
 5. de stedenbouwkundige structuur mag niet onevenredig worden aangetast;
 6. indien het een woning of ander geluidgevoelig object betreft, moet voldaan worden aan de Wet geluidhinder;
 7. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 8. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
4.4.4 Afwijking minimum afstand zijdelingse (kadastrale) perceelsgrens bedrijfswoningen en/of bijbehorende bouwwerken     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.4 teneinde de minimum afstand van gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens te verkleinen voor bedrijfswoningen en/of bijbehorende bouwwerken. Hierbij dient aan het volgende te worden voldaan:

 1. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 2. de stedenbouwkundige kwaliteit wordt niet onevenredig aangetast;
 3. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 4. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuwetgeving;
 5. bij monumentale panden is een positief advies van de monumentencommissie vereist;

er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.

4.4.5 Afwijking bouwhoogte erfafscheidingen     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.6 teneinde voor erf- en perceelsafscheidingen buiten de aanduiding 'bouwvlak' een grotere bouwhoogte toe te staan tot maximaal 2 m, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de grotere bouwhoogte is noodzakelijk om dieren binnen de wei te houden;
 2. de erf- en perceelsafscheidingen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van afrasteringen;
 3. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 4. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de waarden als omschreven in 4.1;
 5. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
4.4.6 Afwijking paardenbak t.b.v. hobbymatig gebruik     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.6 teneinde ten behoeve van hobbymatig gebruik binnen deze bestemming of hobbymatig gebruik binnen de bestemming Wonen paardenbakken toe te staan buiten de aanduiding 'bouwvlak', mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de paardenbak kan redelijkerwijs niet worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' of binnen het bestemmingsvlak Wonen;
 2. de paardenbak wordt aansluitend aan de aanduiding 'bouwvlak' of het bestemmingsvlak Wonen gesitueerd;
 3. de paardenbak wordt zodanig gesitueerd en/of ingepast dat deze geen onevenredige aantasting van de landschappelijke waarden vormt;
 4. schuurtjes, lichtmasten en andere aan de paardenbak verwante bouwwerken zijn niet toegestaan;
 5. de oppervlakte van de paardenbak bedraagt maximaal 800 m2, tezamen met de oppervlakte die binnen de aanduiding 'bouwvlak' danwel de bestemming Wonen wordt gesitueerd;
 6. er is maximaal één paardenbak per bouwvlak danwel bestemmingsvlak Wonen toegestaan en uitsluitend bij het eigen bouwvlak respectievelijk de eigen woning;
 7. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; hieromtrent kan advies worden ingewonnen bij het waterschap;
 9. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
4.4.7 Afwijking teeltondersteunende voorzieningen     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.6 teneinde bouwwerken in de vorm van hoge tijdelijke, lage tijdelijke alsmede overige teeltondersteunende voorzieningen (TOV) op te kunnen richten, een en ander mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de bouwhoogte bedraagt maximaal 2,5 m;
 2. de teeltondersteunende voorzieningen zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - kwetsbare soorten' en ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - natuurparel';
 3. teeltondersteunende kassen zijn niet toegestaan;
 4. de oppervlakte van hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen bedraagt niet meer dan 10.000 m2;
 5. de voorzieningen dienen noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering;
 6. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de waarden als omschreven in 4.1;
 7. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 8. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 9. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de Afstemmingsnotitie Landschapsinvesteringsregeling De Kempen d.d. 24 augustus 2012 (Bijlage 2) of een vergelijkbaar door de gemeenteraad van Eersel vastgesteld document.
4.4.8 Afwijking m.b.t. herbouw     

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 4.2.5 teneinde de voorgevel te kunnen plaatsen buiten de (voormalige) voorgevelrooilijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de nieuwe situering van de woning is stedenbouwkundig, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar;
 2. er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande woning
 3. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast;