direct naar inhoud van Bijlagen bij de regels
Plan: Stedelijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1916.Stedelijk-VG01

Bijlagen bij de regels

Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten

Categorie 1: (lichte horeca)

Horecabedrijven die door hun aard, omvang en bedrijfsvoering in beperkte mate hinder (kunnen) veroorzaken voor hun omgeving en niet of nauwelijks zelfstandig een verkeersaantrekkende werking hebben.

Deze horecabedrijven zijn vooral gericht op het bedrijfsmatig, al dan niet voor consumptie ter plaatse, verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide broodjes, ijs, gebak, koffie, thee, snacks, etenswaren en maaltijden, in combinatie met het verstrekken van al dan niet alcoholische dranken en al dan niet in combinatie met het op kleine schaal verschaffen van logies.

Categorie 1: (lichte horeca)

Tot deze horecacategorie behoren onder andere:

 • a. automatieken;
 • b. bistro's;
 • c. broodjeszaken;
 • d. cafetaria's;
 • e. croissanteries;
 • f. ijssalons;
 • g. koffiebars;
 • h. lunchrooms;
 • i. restaurants zonder bezorg- en/of afhaalservice;
 • j. snackbars;
 • k. tearooms;
 • l. naar aard, omvang en bedrijfsvoering hiermee vergelijkbare typen horecabedrijven;

met dien verstande dat:

 • de omvang van deze bedrijven niet meer mag bedragen dan 250 m² (bvo);
 • shoarmarestaurants, grillrooms, en daaraan verwante horecabedrijven niet onder deze categorie vallen;

alsmede:

 • m. hotels met ten hoogste 10 bedden.

In afwijking van bovenstaande maatvoering geldt voor de adressen Sluisplein 16 t/m 18 een maximale oppervlakte van 420 m² (bvo).

Categorie 2: Middelzware horeca

Horecabedrijven die door hun aard, omvang en bedrijfsvoering en daarmee samenhangende verkeersaantrekkende werking in enige mate hinder (kunnen) veroorzaken voor hun omgeving.

Deze horecabedrijven zijn vooral gericht op het bedrijfsmatig, voor consumptie ter plaatse, verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden, in combinatie met het bedrijfsmatig, voor consumptie ter plaatse, verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken. Het aanbieden van vermaak mag een regulier maar ondergeschikt onderdeel uitmaken van de exploitatie van horecabedrijven in deze categorie.

Categorie 2: (Middelzware horeca).

Tot deze horecacategorie behoren onder andere:

 • a. automatieken;
 • b. bistro's;
 • c. broodjeszaken;
 • d. cafetaria's;
 • e. croissanteries;
 • f. ijssalons;
 • g. koffiebars;
 • h. lunchrooms;
 • i. snackbars;
 • j. tearooms;
 • k. naar aard, omvang en bedrijfsvoering hiermee vergelijkbare typen horecabedrijven;

met dien verstande dat:

 • de omvang van deze bedrijven meer mag bedragen dan 250 m² (bvo)

alsmede:

 • l. biljartcentra, bowlingcentra en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen horecabedrijven;
 • m. cafés en bars;
 • n. hotels met meer dan 10 bedden;
 • o. horecabedrijven gericht op zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- en/of dansevenementen);
 • p. proeflokalen;
 • q. restaurants met bezorg- en/of afhaalservice;
 • r. shoarmarestaurants en grillrooms.

Categorie 3: Zware horeca

Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook (deels) ’s nachts zijn geopend en die door hun specifieke aard, omvang en bedrijfsvoering en daarmee samenhangende (relatief) grote verkeersaantrekkende werking een aanzienlijke mate van hinder (kunnen) veroorzaken voor hun omgeving.

Deze horecabedrijven zijn vooral gericht op het bieden van een combinatie van vermaak, zoals bijvoorbeeld muziek, dansen, e.d. en het bedrijfsmatig, voor consumptie ter plaatse, verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken alsmede etenswaren.

Categorie 3: (Zware horeca).

Tot deze horecacategorie behoren onder andere:

 • a. dancings en discotheken;
 • b. nachtclubs;
 • c. partycentra en overige horecabedrijven gericht op zalenverhuur (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- en/of dansevenementen daarbij inbegrepen).

Categorie 4: Ondergeschikte horeca

Horecafuncties die als ondergeschikte (neven)activiteit worden uitgeoefend in gebouwen die primair worden gebruikt voor maatschappelijke, educatieve, sociale, medische, culturele, levensbeschouwelijke, godsdienstige, sportieve of recreatieve doeleinden.

Deze horecafuncties zijn primair gericht op gebruikers en bezoekers van de hoofdfunctie van het gebouw, waarin de horecafunctie als nevenactiviteit aanwezig is. De openingstijden van de horecafunctie zijn gekoppeld aan de openingstijden van de hoofdfunctie.

Gelet op de aard, omvang en bedrijfsvoering hebben deze horecafuncties geen zelfstandige verkeersaantrekkende werking en veroorzaken zijn niet of nauwelijks hinder voor hun omgeving.

Categorie 4: (Ondergeschikte horeca).

Tot deze horecacategorie behoren onder andere:

 • a. bedrijfskantines;
 • b. koffiecorners in ziekenhuizen;
 • c. restauratieve voorzieningen in theaters, musea, clubhuizen e.d.;
 • d. sportkantines;
 • e. naar aard, omvang en bedrijfsvoering met hiermee vergelijkbare typen horecavoorzieningen.

Bijlage 3 Staat van Horeca-activiteiten - Mall of the Netherlands

Categorie 1 t/m 5: “Lichte horeca”

Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend. Deze bedrijven zijn met name gericht op de verstrekking van etenswaren en/of maaltijden. Door hun aard en omvang veroorzaken de horecabedrijven in deze categorie slechts in relatief beperkte mate hinder voor omwonenden.

Categorie 1

Aan detailhandel verwante horeca. Horecabedrijven van relatief beperkte omvang die zich met name richten op het winkelend publiek en openingstijden hanteren die aansluiten op de openingstijden van de detailhandelsbedrijven in de nabijheid waarvan zij zijn gevestigd en die bestaan uit het verstrekken van in hoofdzaak kleinere maaltijden, broodjes, ijs, gebak, koffie, thee en overige dranken met uitzondering van alcoholische dranken. Tot deze categorie behoren onder andere:

 • broodjeszaken;
 • croissanterie;
 • koffiebars;
 • lunchrooms;
 • ijssalons;
 • tearooms.

Categorie 2

Aan de detailhandel verwante lichte horeca. Horecabedrijven van relatief beperkte omvang die zich in mindere mate richten op het winkelend publiek en als regel ruimere openingstijden hanteren dan detailhandel ondersteunende horecabedrijven. Tot deze categorie behoren onder andere:

 • automatieken;
 • snackbars;
 • cafetaria's.

Categorie 3

Lichte horeca zonder of met slechts beperkte verkeersaantrekkende werking. Horecabedrijven waarbij –zowel qua doelgroep als openingstijden- niet of slechts in zeer beperkte mate sprake is van enige relatie tot detailhandel, welke echter niet of slechts in zeer beperkte mate een verkeersaantrekkende werking hebben. Tot deze categorie behoren onder andere:

 • bistro's;
 • restaurants zonder bezorg- en/of afhaalservice;
 • hotels met ten hoogste 10 bedden.

Categorie 4

Lichte horeca met een relatief grote verkeersaantrekkende werking. Horecabedrijven welke door hun aard, omvang en bedrijfsvoering een relatief grote verkeersaantrekkende werking hebben. Tot deze categorie behoren onder andere:

 • horecabedrijven genoemd onder 1, 2 en 3 met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 250 m²,
 • restaurants met een bezorg- en/of afhaalservice;
 • hotels met meer dan 10 bedden;
 • naar aard, omvang en bedrijfsvoering hiermee gelijk te stellen horecabedrijven.

Categorie 5

 • Instellingen gericht op maatschappelijke, educatieve, sociale, medische, levensbeschouwelijke of godsdienstige, sportieve of recreatieve doeleinden en bijzondere woonvormen zoals bejaarden- of verpleeghuizen;
 • Horecabedrijven welke in hun exploitatie ondersteunend zijn aan de hoofdactiviteit. De horeca-activiteiten zijn met name gericht op de deelnemers of bezoekers van de hoofdactiviteit en hebben weinig tot geen zelfstandige aantrekkingskracht.

Categorie 6 en 7: “Middelzware horeca”

Horecabedrijven die ten minste de gehele avond en delen van de nacht geopend zijn en die daardoor hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken.

Categorie 6

 • cafés;
 • bars;
 • shoarma- en/of grillrooms.

Categorie 7

 • biljartcentra, bowlingcentra en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen horecabedrijven;
 • proeflokalen;
 • horeca met een relatief grote verkeersaantrekkende werking;
 • bedrijven gericht op zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- en/of dansevenementen).

Categorie 8 en 9: “Zware horeca”

Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen.

Categorie 8

Reguliere zware horeca. Horecabedrijven van relatief grote omvang die met name gericht zijn op het verstrekken van voedsel en dranken voor gebruik ter plaatse in combinatie met een vermaaksfunctie. Tot deze categorie behoren:

 • dancings;
 • discotheken;
 • nachtclubs.

Categorie 9

Zeer zware horeca. Horecabedrijven van grote omvang die met name zijn gericht op een vermaaksfunctie, zoals het ten gehore brengen van muziek ten behoeve van dansen, in combinatie met het verstrekken van voedsel en dranken voor gebruik ter plaatse, die door hun aard en omvang zeer grote aantallen bezoekers trekken c.q. een zeer grote verkeersaantrekkende werking hebben. Tot deze categorie behoren:

 • partycentra en overige bedrijven gericht op zalenverhuur (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- en/of dansevenementen daarbij inbegrepen);
 • horecabedrijven genoemd onder categorie 8, met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 250 m².