direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Giel Peetershof Egchel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

In artikel 6.12, lid 1 Wro is opgenomen dat het verplicht is om een exploitatieplan vast te stellen op gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Artikel 6.2.1. onder a Bro geeft aan dat (o.a.) een bouwplan voor de bouw van één of meer woningen als bouwplan wordt aangewezen. Artikel 6.12, lid 2 Wro bepaalt dat in afwijking van het eerste lid de gemeenteraad, naar aanleiding van de omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3°, Wabo, van het bestemmingsplan wordt afgeweken, kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Omdat de gemeente alle gronden in bezit heeft, kan de gemeente door de uitgifte van percelen de reeds gedane en nog uit te voeren investeringen terugverdienen. Uit de opgestelde grondexploitatie blijkt dat deze sluitend is.

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.