direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Giel Peetershof Egchel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01

6.3 Bestemmingen

Hieronder volgt een toelichting op de afzonderlijke bestemmingen.

Artikel 3 Agrarisch

Het zuidelijke deel van het plangebied is conform het bestaande gebruik bestemd als 'Agrarisch' met een wijzigingsbevoegdheid naar 'Woongebied'.

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

De bestaande nutsvoorziening aan de Gielenhofweg is bestemd als 'Bedrijf - Nutsvoorziening'.

Artikel 5 Groen

Aan de noordzijde van het plangebied is een strook van 3 m bestemd als Groen, ten behoeve van de afscherming van het woongebied ten opzichte van de bestaande woningen.

Artikel 6 Verkeer

Wegen binnen het plangebied zijn bestemd als 'Verkeer', waaronder de toekomstige ontsluitingsweg van het te ontwikkelen plangebied.

Artikel 7 Water

De bestaande watergang aan de westzijde van het plangebied is bestemd als 'Water'.

Artikel 8 Woongebied

Deze bestemming bevat regels voor de nieuw te bouwen woningen aan de noordzijde het plangebied, alsmede voor water, openbare wegen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en dergelijke.

Er is gekozen voor een flexibele regeling, die ruimte laat bij de toekomstige ontwikkeling van het plangebied maar die tevens belangrijke randvoorwaarden stelt waar de nieuw te bouwen woningen aan moeten voldoen, zodat geen stedenbouwkundig ongewenste situaties ontstaan en de rechtszekerheid van omwonenden is gewaarborgd. Door deze flexibele regeling kan optimaal worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in de woningbouwmarkt.

De bestemming 'Woongebied' bevat zoals gezegd alle functies die binnen een woonwijk voorkomen, waarbij in het bijzonder regels zijn opgenomen voor de woningen en de maatvoering en situering hiervan.

Voor de woningen geldt dat deze in principe binnen het gehele bestemmingsvlak kunnen worden gerealiseerd (behoudens ter plaatse van de aanduidingen 'verkeer' en 'groen'), met dien verstande dat op basis van de regels enkele nadere regels in acht genomen dienen te worden. Zo is in de regels is de bouwhoogte voor de woningen gemaximeerd op 11,0 m.

Voor de bouwregeling van de bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen) is waar mogelijk aansluiting gezocht bij de regels voor het vergunningvrij bouwen uit bijlage 2 bij het Besluit Omgevingsrecht (BOR). Zo is evenals in het BOR het bouwen van bijbehorende bouwwerken uitsluitend toegestaan in het achtererfgebied. In afwijking van het voorgaande geldt echter dat aan de voorgevel van het hoofdgebouw erkers, veranda's, overkappingen en entrees mogen worden opgericht.

De goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,3 m en 6,0 m en de maximale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 200 m², met dien verstande dat het bebouwingspercentage van het achtererfgebied niet meer mag bedragen dan 75 %.

Op de verbeelding is de aanduiding 'groen' opgenomen ten behoeve van een groenvoorziening aan de Gielenhofweg, die een minimale oppervlakte dient te beslaan.

Artikel 9 Waarde - Archeologie Landweer

Ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied is de dubbelbestemmingen “Waarde - Archeologie Landweer” opgenomen, waarbij de ligging van deze dubbelbestemming is afgestemd op de resultaten uit het archeologisch onderzoek.

Aansluitend op de conclusies in dit onderzoek is, in hoofdlijnen, binnen de dubbelbestemming bepaald dat er nader archeologisch onderzoek nodig is wanneer er dieper wordt gegraven dan 0,5 m (ten opzichte van het bestaande maaiveld).

Naast de dubbelbestemming is ook het uitvoeren van werken en werkzaamheden niet zondermeer toegestaan. Hiervoor is, voor de in regels omschreven situaties, een omgevingsvergunning nodig van het bevoegd gezag. Op deze manier wordt voorkomen dat de mogelijk aanwezige archeologische waarden aangetast worden.

Artikel 10 Waterstaat - Beschermingszone watergang

Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de watergang aan de westzijde van het plangebied. Binnen deze bestemming is uitsluitend het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze dubbelbestemming toegestaan.