direct naar inhoud van 4.1 Gebiedsvisie Giel Peetershof
Plan: Giel Peetershof Egchel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01

4.1 Gebiedsvisie Giel Peetershof

4.1.1 Algemeen

De gemeenteraad heeft de Gebiedsvisie Giel Peetershof vastgesteld op 13 maart 2012. Het is een integrale gebiedsvisie voor het nieuwe woongebied Giel Peetershof waarbij zelfsturing, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, slim toekomstgericht bouwen van woningen belangrijke pijlers zijn.

Allereerst is een ruimtelijke en functionele analyse gemaakt van het visiegebied in zijn omgeving. Daarnaast hebben de gemeente en de inwoners van het dorp Egchel een ambitie geformuleerd. Vervolgens is op basis van analyse en de gezamenlijke ambitie een interactief ontwerpproces doorlopen, wat heeft geleid tot een stedenbouwkundige hoofdopzet voor het plangebied.

De stedenbouwkundige hoofdopzet heeft als indicatieve invulling gediend voor het bestemmingsplan waarbij een fasering is aangebracht (zie afbeelding hierna). De eerste fase ligt noordelijk van de dwarsverbinding tussen de Jacobustraat en Gielenhofweg. In dit gebied is een directe bestemming voor wonen opgenomen. De vervolgfase(n) liggen ten zuiden van de dwarsverbinding waarin het mogelijk is de agrarische bestemming te wijzigen naar wonen. Aangezien het Giel Peetershof in de toekomst een ruimtelijke eenheid gaat vormen, gaat de beschrijving hierna uit van een transfromatie van het gehele plangebied naar woongebied.

4.1.2 Stedenbouwkundige hoofdopzet

Onderstaand is de stedenbouwkundige hoofdopzet van het plangebied weergegeven. Dit is een indicatieve invulling aangezien immers de definitieve inrichting in nauw overleg met de toekomstige bewoners wrodt bepaald.

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01_0007.jpg"

Tussen de Gielenhofweg en de Jacobusstraat loopt de ruggengraat van de wijk. Dit is tevens de hoofdontsluiting. Het is een laan met brede bermen en wordt omzoomd door bomen. In het profiel wordt ook de bestaande sloot opgenomen. Haaks op deze dwarsverbinding is een langzaam verkeersroute gedacht (zie afbeelding in 4.1.3 Sectorale randvoorwaarden).

Daarnaast zijn mogelijke woonsferen geschetst (zie 4.3 Beeldkwaliteit) en zijn 6 bijzondere openbare ruimtes voorzien. Daarvan zijn er 2 duidelijk gedefinieerd in ruimte en inrichting. Dat is allereerst het Rietland met voornamelijk water en riet. In fase 1 maakt dit rietland in de vorm van een helofytenfilter onderdeel uit van het indicatief aangegeven groengebied in de zuidwesthoek van deze fase. In de vervolgfase(n) ligt het Rietland aan de westkant direct aansluitend aan de Jacobusstraat. Hierin wordt de helofytenfilter geïntegreerd. Het is de plek waar het plangebied het laagst is. Het vormt vanuit de Jacobusstraat een ingang met een hele eigen identiteit.

Een andere bijzondere openbare ruimte is de Landweer (alleen in de vervolgfase(n)). Dit wordt uitgevoerd als een dijklichaam en krijgt daarmee een heel eigen uitstraling.

Verder is het de bedoeling aan de Gielenhofweg direct tegenover het erf van de Gielenhof een openbare ruimte te situeren zodat de wijk zich naar buiten toe opent en een directe relatie legt met de boerderij. Aan de noordkant zijn groenvoorzieningen gedacht als overgang naar het bestaande Egchel. Mogelijk kan vanuit hier een toekomstig pad lopen naar de Linskensweg. Evenzo krijgt de zone langs de Roggelseweg, in samenhang met het onderzoek naar wegverkeerslawaai, nog een nadere uitwerking waar de gedachten uit gaan naar een groene buffer aansluitend op het huidige bosje.

4.1.3 Sectorale randvoorwaarden

Tenslotte zijn in de gebiedsvisie ook sectorale aandachtspunten voor het nieuwe woongebied opgenomen. Ter indicatie onderstaand een grafische impressie hiervan:

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0074-ON01_0008.png"

Wonen

In het project wordt maximaal ingezet op (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat de gemeente zelf door middel van verkoop van kavels kan sturen op marktcategorie en doelgroep. Gezocht wordt naar een optimale mix van grote en kleine kavels. Bij (collectief) particulier opdrachtgeverschap is er nadrukkelijk aandacht voor starters en senioren. Daarnaast stimuleert de gemeente dat er een beperkt aantal huurwoningen wordt gebouwd. Op dit punt wordt samenwerking gezocht met een partij die deze woningen kan realiseren. In het kader van zelfsturing zijn geïnteresseerden zelf en het Dorpsoverleg hierin ook actief.

Verkeer en vervoer

De hoofdontsluiting van de wijk is vanaf de Jacobusstraat en Gielenhofweg. Binnen het plangebied worden alle wegen met een 30 km regime ingericht. De Jacobusstraat is deels 30 km/ uur en deels 60 km/ uur. De Gielenhofweg zal ten noorden van de aansluiting op Giel Peetershof ingericht worden als 30 km gebied. Ten zuiden naar de Roggelseweg zal het 60 km/uur blijven. Aan de zuidwestzijde van het plangebied bevindt zich een bestaande bushalte op de Roggelseweg.

Natuur en water

De afwatering van het gebied gaat via de bestaande sloot richting het (zuid)westen. Daar wordt het opgevangen en vastgehouden in het Rietland, waarna het uiteindelijk in de Maas afwatert. Dit kan in de toekomst eventueel via een aantal nieuw te maken vennen gebeuren. Een verdere beschrijving van de waterhuishouding is te vinden onder 5.2 Waterhuishouding.

Vanuit flora en fauna-onderzoek (zie paragraaf 5.3 Flora & fauna) is gebleken dat er mogelijk een steenuil foerageert in het plangebied. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt hier rekening mee gehouden, zodat er een goed leef- en foerageergebied aanwezig blijft.

Daarnaast blijkt dat een das zijn burcht heeft aan de zuidkant van de Roggelseweg. Hij steekt sporadisch over (zie ook het eerder genoemde onderzoek).