direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1

De voor bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven ter plaatse van de aanduidingen:
  • 1. 'specifieke vorm van bedrijf - agrarisch hulpbedrijf': het ter plaatse gevestigde agrarisch hulpbedrijf als bedoeld in bijlage 4a kolom “aard bedrijvigheid”;
  • 2. 'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid': de ter plaatse gevestigde overige bedrijvigheid als bedoeld in bijlage 4a kolom “aard bedrijvigheid”;
  • 3. 'nutsvoorziening': de ter plaatse gevestigde nutsvoorziening als bedoeld in bijlage 4a kolom “aard bedrijvigheid”;
 • b. het bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan, met dien verstande dat voor zover binnen een bouwperceel de aanduiding 'bedrijfswoning' is opgenomen, de bedrijfswoning uitsluitend ter plaatse van die aanduiding is toegestaan;
 • c. opslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • d. een zend-/ontvanginstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ ontvanginstallatie';
 • e. bed & breakfast;
 • f. aan huis verbonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

5.1.2

Mestopslag is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - mestopslag'.

5.2 Bouwregels
5.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. voor zover binnen een bouwperceel één of meerdere bouwvlakken zijn opgenomen, worden gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. goothoogte van:
  • 1. bedrijfsgebouwen maximaal 6 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 4 m;
 • c. bouwhoogte van:
  • 1. bedrijfsgebouwen maximaal 10 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 10 m;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'drinkwaterwinning' maximaal 13 m;
 • d. oppervlakte bedrijfsgebouwen maximaal de in bijlage 4a kolom “oppervlakte bebouwing in m2 mogelijk bij recht “ per bedrijf aangegeven oppervlakte;
 • e. inhoud van de bedrijfswoning is maximaal:
  • 1. voor bedrijfswoningen als genoemd in bijlage 7 maximaal de inhoud zoals opgenomen in die bijlage;
  • 2. voor overige bedrijfswoningen 750 m3.
5.2.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.1 bedragen de goot- en bouwhoogten van bouwwerken:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1', maximaal 13 m;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - watertoren', maximaal 29 m.
5.2.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2.1 mogen op gronden ter plaatse van de aanduiding 'opslag' geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.4

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2,5 m;
 • b. zend-/ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' 160 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
5.2.5

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:

 • a. buitenopslag buiten het achtererfgebied, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • b. detailhandel, anders dan detailhandel .zoals toegestaan op grond van artikel 5.1;
 • c. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1, derde lid van het Besluit omgevingsrecht;
 • d. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
 • e. vuurwerkbedrijven;
 • f. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
5.4 Afwijken van de gebruiksregels
5.4.1 Ander bedrijf

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1 voor het toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen, mits:

 • a. het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de in bijlage 3 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;
 • b. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • d. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • e. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.
5.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.5.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 5.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen van gronden dieper dan 0,4 m;
 • b. het aanleggen en verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
5.5.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschapswaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

5.5.3

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.5.1 is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning.
5.6 Wijzigingsbevoegdheid
5.6.1 Omschakeling van bedrijf naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeëindiging van het bedrijf omzetten van de bestemming Bedrijf in de bestemming Wonen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. uitsluitend de bestaand en legale bedrijfswoning(en) mogen worden gebruikt voor wonen;
 • b. bijgebouwen zijn toegestaan met een maximale oppervlakte van 150 m2 per woning, met dien verstande dat verhoging van deze oppervlakte tot maximaal 450 m2 is toegestaan, mits:
  • 1. de oppervlakte van de nieuwe bijgebouwen maximaal 300 m2 bedraagt;
  • 2. de op het erf bestaande karakteristieke bebouwing behouden blijft;
  • 3. binnen de gemeente Hof van Twente het drievoudige van de nieuw te bouwen oppervlakte wordt gesloopt;
 • c. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
 • d. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • e. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad.