Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Westrand.

Artikel 25 Wonen - Uit te werken bestemming

 

 

25.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Wonen - Uit te werken bestemming' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. woningen en bijbehorende bouwwerken, alsmede aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

 2. tuinen en erven;

 3. wegen, voet- en fietspaden;

 4. parkeervoorzieningen;

 5. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;

 6. speelvoorzieningen;

 7. voorzieningen van algemeen nut;

 8. overige voorzieningen.

 

25.2 Uitwerkingsregels

 

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 

 1. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot uitwerking, zal uit akoestisch en bodemonderzoek gebleken moeten zijn dat de locatie geschikt is voor woningbouw;

 2. de woningen mogen vrijstaand, geschakeld, twee-aaneen, aaneengebouwd en gestapeld worden opgericht;

 3. gestapelde woningen zijn slechts toegestaan indien deze zijn geörienteerd op de Wethouder Lanenstraat;

 4. er mogen maximaal 35 woningen c.q. wooneenheden worden gerealiseerd;

 5. het bebouwingspercentage van een woningbouwperceel bedraagt maximaal 60% verminderd met de oppervlakte van de gronden met de bestemming 'Tuin' en met uitzondering van het bebouwingspercentage voor de gronden die in aanmerking komen voor gestapelde woonbebouwing, die volledig mogen worden bebouwd;

 6. de goothoogte van de op te richten woningen mag niet meer bedragen dan 6 m, de bouwhoogte ervan niet meer dan 10 m;

 7. voor wat betreft het parkeren, gelden de parkeernormen zoals opgenomen in de bijlage bij dit bestemmingsplan met dien verstande dat de parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd. De benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van aaneengebouwde en gestapelde woningen mogen in voldoende mate ook in het openbaar gebied worden gerealiseerd;

 8. de parkeervoorzieningen mogen uitsluitend binnen het uitwerkingsgebied worden gesitueerd;

 9. het uit te werken gebied dient zowel vanuit de Frans Halslaan als de Wethouder Lanenstraat voor gemotoriseerd verkeer ontsloten te worden;

 10. voor het overige wordt voor de bestemmingsregels aansluiting gezocht bij de in dit plan voorkomende bestemmingen.

 

25.3 Tijdelijk gebruik van de gronden

 

Zolang uitwerking niet heeft plaatsgevonden, mogen de gronden tijdelijk worden gebruikt c.q. ingericht als buurttuin, hondenlosloopterrein, speelvoorziening en andere vergelijkbare functies met dien verstande dat bebouwing niet is toegestaan.

 

25.4 Belangenprocedure

 

Bij de toepassing van de uitwerkingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, dienen de procedureregels zoals opgenomen in artikel 36.3 in acht te worden genomen.