Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Moerstraten.

Artikel 3 Agrarisch

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. grondgebonden agrarische bedrijven;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van water - bergbezinkbassin’ tevens een bergbezinkbassin met bijbehorende voorzieningen;

 3. waterhuishoudkundige doeleinden;

 4. doeleinden van openbaar nut;

 

een en ander met bijbehorende voorzieningen.

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1 Algemeen

 

Op deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan.

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:

  1. erfafscheidingen 1 m;

  2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.

 2. de inhoud van het bergbezinkbassin mag ten hoogste 350 m3 bedragen.

 

3.3 Afwijken van de bouwregels

 

3.3.1 Agrarische bedrijfsopstal

 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 ten behoeve van de oprichting van een agrarische bedrijfsopstal mits:

 1. dit bouwwerk ter plaatse nodig is voor een doelmatige bodemexploitatie;

 2. de oppervlakte ervan ten hoogste 50 m² bedraagt;

 3. de goothoogte ervan ten hoogste 3 m bedraagt.

 

3.3.2 Hoogte

 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.2 voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waar de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 15 m.