direct naar inhoud van Artikel 7 Detailhandel
Plan: Kernen Roerdalen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1669.BPKERNEN2012-VG01

Artikel 7 Detailhandel

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Detailhandel ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. wonen

met de daarbij behorende:

 • c. magazijnen en bergingen;
 • d. voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

alsmede voor:

 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', een bedrijfswoning.

7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

7.2.1 Algemeen

Er zijn niet meer woningen toegestaan dan aanwezig op de eerste dag van de in werking treding van dit bestemmingsplan.

7.2.2 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' een ander bebouwingspercentage is aangegeven;
 • c. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven.

7.2.3 Bedrijfswoning
 • a. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
 • c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 800 m³ bedragen (inclusief bijbehorende bouwwerken);
 • d. de bedrijfswoning moet zijn voorzien een kap met een dakhelling van minimaal 30 graden en maximaal 65 graden.

7.2.4 Bijbehorende bouwwerken
 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, mag uitsluitend worden opgericht op een afstand van ten minste 2 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw (bedrijfswoning) of het verlengde daarvan, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, met dien verstande dat wanneer het een garage betreft, de afstand van de garage tot de bestemming 'Verkeer' aan de voorzijde van de woning ten minste 5,5 meter bedraagt;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 meter;
 • d. per bedrijfswoning mag de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer dan 100 m² bedragen.

7.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven:

bouwwerken geen gebouw zijnde   maximale bouwhoogte  
vlaggenmasten   8 meter  
erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn   1,2 meter  
erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn   2 meter  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 meter