direct naar inhoud van Artikel 39 Wonen - Reewoude
Plan: Buitengebied Roerdalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1669.BPBUITENGEBIED2012-OW01

Artikel 39 Wonen - Reewoude

39.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Reewoude' aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen in vrijstaande en half-vrijstaande woningen met de daarbij behorende voorzieningen zoals erven, tuinen, speelvoorzieningen, groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, recreatieve paden en toegangswegen.

39.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen in het bestemmingsvlak bedraagt 45;
 • c. woningen mogen uitsluitend vrijstaand of half-vrijstaand worden gebouwd;
 • d. het hoofdgebouw dient achter de voorgevelrooilijn gebouwd te worden;
 • e. de dakhelling van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 45 graden;
 • f. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,5 m;
 • g. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevelrooilijn bedraagt ten minste 2 m;
 • h. de bouw van niet-overdekte zwembaden zijn uitsluitend toegestaan indien het bouwperceel ten minste 500 m² bedraagt;
 • i. tevens geldt het bepaalde in tabel 39.1.

Tabel 39.1

  max. oppervlak   max. inhoud   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
woning (inclusief bijbehorende bouwwerken en niet-overdekte zwembaden)   150 m²   500 m³*   3,5 m   -  
niet-overdekte zwembaden   50 m²   -   -   -  
erf- of terreinafscheidingen:
- voor de voorgevelrooilijn
- overige plaatsen  
-   -   -  
1 m
2 m  
pergola's   -   -   -   2,5 m  
verlichting, vlaggenmasten en antennes   -   -   -   5 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   -   -   3 m  

* kelders tot 100 m³ worden niet meegerekend in deze inhoudsmaat

- = niet van toepassing

39.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmetingen van de in lid 39.2 van dit artikel bedoelde bouwwerken;
 • b. de aanleg en omvang van parkeervoorzieningen op eigen terrein.
  De nadere eisenregeling wordt uitsluitend toegepast indien zulks noodzakelijk is in verband met een onevenredige aantasting van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld:
   in het belang van een verantwoorde, evenwichtige en samenhangende stedenbouwkundige inpassing, en ter waarborging van de stedenbouwkundige (beeld)kwaliteit;
  • 2. de gebruiksmogelijkheden:
   ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken;
  • 3. de woonsituatie:
   het in stand houden c.q. garanderen van een goede woonsituatie binnen deze en andere bestemmingen, in het bijzonder met het oog op:
   • de lichttoetreding/bezonning ten opzichte van (bebouwing op) aangrenzende gronden;
   • het uitzicht;
   • de aanwezigheid van voldoende privacy;
  • 4. de sociale veiligheid:
   ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;
  • 5. de brandveiligheid:
   ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van brandveiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding, niet gewenst is.

39.4 Afwijken van de bouwregels
39.4.1 ten behoeve van het verkleinen van de afstand tot de voorgevelrooilijn

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 39.2 onder g om de bouw van bijbehorende bouwwerken op minder dan 2 m van de voorgevelrooilijn dan wel geheel of gedeeltelijk voor de voorgevelrooilijn, met inachtneming van het volgende:

 • a. het bouwwerk past wat betreft situering en afmetingen in de stedenbouwkundige opzet van het gebied;
 • b. door de bouw van het bouwwerk mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; dit betekent onder andere dat de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen percelen niet onevenredig mogen worden geschaad;
 • c. het bouwwerk dient verbonden te zijn met het hoofdgebouw aan de voorgevel respectievelijk de zijgevel dan wel met de voorgevel respectievelijk de zijgevel van het hoofdgebouw één geheel vormen;
 • d. het oppervlak van het bouwwerk bedraagt ten hoogste 20 m²;
 • e. de goothoogte van het bouwwerk bedraagt ten hoogste 3 m;
 • f. de afstand van het bouwwerk tot de aan de weg gelegen zijde van de bestemmingsgrens, mede in verband met de verkeersveiligheid, bedraagt ten minste 1,5 m.

39.5 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruiken en laten gebruiken van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de uitoefening van beroep- en bedrijf-aan-huis is niet toegestaan;
 • b. een woning dient voorzien te zijn van ten minste één parkeervoorziening op eigen terrein;
 • c. de aan het hoofdgebouw verbonden bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt als afhankelijke woonruimte, mits:
  • 1. de bewoners van het bijbehorende bouwwerk voor hun mantelzorg afhankelijk zijn van de bewoners van het hoofdgebouw;
  • 2. op het bouwperceel geen tweede zelfstandige woning ontstaat.

39.6 Afwijken van de gebruiksregels
39.6.1 ten behoeve van beroep- en bedrijf-aan-huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 39.1 ten behoeve van het toestaan van beroep- en bedrijf-aan-huis, met inachtneming van het volgende:

 • a. de functie dient plaats te vinden binnen de bestaande bebouwing;
 • b. de oppervlakte in gebruik voor beroep- en bedrijf-aan-huis bedraagt ten hoogste 1/3 van de woning en bijbehorende bouwwerken;
 • c. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven mogen niet onevenredig worden beperkt;
 • d. buitenopslag ten behoeve van de nevenfunctie is niet toegestaan;
 • e. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties mag niet onevenredig groot zijn en de bestaande infrastructuur dient berekend te zijn op de nieuwe activiteit;
 • f. parkeren dient binnen het bouwvlak plaats te vinden;
 • g. detailhandel is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat van het beroep- of het bedrijf-aan-huis;
 • h. horeca is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat van het beroep- of het bedrijf-aan-huis.