direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum - 1
Plan: Centrum Valkenburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0994.2010BP001-VA01

Artikel 5 Centrum - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelconcentratiegebied' voor detailhandel, met dien verstande dat detailhandel uitsluitend op begane grond is toegestaan;
 • b. wonen, met dien verstande dat:
  • 1. wonen uitsluitend op de verdieping mag plaatsvinden;
  • 2. het aantal nieuwe woningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven in de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • c. aan huis gebonden beroepen;
 • d. een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • e. verblijfsgebied, ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsgebied';

met de daarbij horende:

 • f. wegen en paden;
 • g. terrassen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. voorzieningen van algemeen nut.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Binnen het gebied met de aanduiding 'verblijfsgebied' dient een strook van minimaal 6 meter breed vrij te blijven van bebouwing.

5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het oprichten van hoofdgebouwen is uitsluitend toegestaan indien de ondergrondse parkeergarage is gerealiseerd;
 • c. de maximale goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
 • d. de bruto vloeroppervlakte van een gestapelde woning moet minimaal 100 m² bedragen, waarbij voor maximaal 10% van het aantal woningen de minimale bruto vloeroppervlakte 75 m² mag bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een ondergrondse parkeergarage met minimaal 250 openbare parkeerplaatsen met bijbehorende voorzieningen toegestaan bestaande uit maximaal 2 bouwlagen;
 • f. het maximale bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven.

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een gestapelde woning mag maximaal 20 m² bedragen, tot een totale oppervlakte van 160 m² per woongebouw, met een goothoogte van maximaal 3 meter, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 50% van de achter het hoofdgebouw gelegen gronden per woongebouw mag worden bebouwd;
  • 2. het bijbehorend bouwwerk tenminste 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw moet zijn gelegen;
  • 3. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 4. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 6 meter mag bedragen.

5.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande dat slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden en tot maximaal 30 m²;
 • c. de bouwhoogte van voorzieningen voor de openbare verlichting mag maximaal 12 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van trappen mag maximaal 6 meter bedragen;
 • e. luifels en reclame-uitingen zijn niet toegestaan;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampen bestrijding.

5.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in 5.2.4 sub a voor het bouwen van erfafscheidingen van maximaal 3 meter hoog, indien dit noodzakelijk is voor het visueel scheiden van functies, mits:
  • 1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse geen onevenredige afbreuk wordt gedaan.
 • b. het bepaalde in 5.2.4 sub e voor het realiseren van luifels en reclame-uitingen, mits:
  • 1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse geen onevenredige afbreuk wordt gedaan.

5.5 Specifieke gebruiksregels
5.5.1 Aan-huis-gebonden beroep

Een woning kan worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep, mits de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft. Uitoefening van een aan huis gebonden beroep in bijbehorende bouwwerken is niet toegestaan.

5.5.2 Oppervlakte supermarkt

De bruto vloeroppervlakte van een supermarkt mag niet meer dan 2000 m2 bedragen.