direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: Centrum Valkenburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0994.2010BP001-VA01

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelconcentratiegebied' uitsluitend voor detailhandel;
 • b. detailhandel buiten de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelconcentratiegebied', met dien verstande dat het uitsluitend op het moment van ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande detailhandelvestigingen betreft en het maximale verkoopvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan de bestaande begane grond verdieping;
 • c. detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - horecaconcentratiegebied', met dien verstande dat het uitsluitend op het moment van ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande detailhandelvestigingen betreft en het maximale verkoopvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan de bestaande begane grond verdieping;
 • d. wonen, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - horecaconcentratiegebied' en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelconcentratiegebied' wonen uitsluitend op de verdieping mag plaatsvinden;
  • 2. nieuwbouw en splitsing van bestaande woningen niet is toegestaan;
  • 3. in afwijking van het bepaalde onder 2 is nieuwbouw van woningen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden,' met dien verstande dat het aantal nieuwe woningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven in de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' en in geval van vervangende nieuwbouw;
 • e. aan huis gebonden beroepen;
 • f. bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
 • g. maatschappelijk;
 • h. cultuur en ontspanning, met dien verstande dat een automatenhal/speelhal dan wel een casino uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - automatenhal/speelhal';
 • i. dienstverlening;
 • j. kantoor;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' een discotheek/dancing;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - horecaconcentratiegebied' uitsluitend voor horeca, categorie 1 t/m 3 en categorie 5;
 • m. horeca, categorie 1 t/m 3 en categorie 5 buiten de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - horecaconcentratiegebied', met dien verstande dat het uitsluitend op het moment van ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande horecabedrijven betreft en het maximale bedrijfsvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan de bestaande begane grond verdieping;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelconcentratiegebied' en tevens de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - horecaconcentratiegebied', voor detailhandel en horeca, categorie 1 t/m 3 en categorie 5;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - gerioleerde watergang', een gerioleerde watergang.

met de daarbij horende:

 • p. wegen en paden;
 • q. terrassen;
 • r. groenvoorzieningen;
 • s. speelvoorzieningen;
 • t. parkeervoorzieningen, niet zijnde overdekte parkeeraccommodaties voor meer dan 3 auto's;
 • u. voorzieningen van algemeen nut.

4.2 Bouwregels

Op de tot 'Centrum' bestemde gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
 • c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de voorgevelrooilijn;
 • d. gebouwen dienen te worden afgedekt met een kap met een minimale dakhelling van 45° en een maximale van 85°;
 • e. de inhoud van een grondgebonden woning moet minimaal 200 m³ en mag maximaal 1.000 m³ bedragen. De inhoud van een gestapelde woning moet minimaal 175 m³ en mag maximaal 600 m³ bedragen, met dien verstande dat de gebruiksoppervlakte van een gestapelde woning minimaal 83 m² moet bedragen;
 • f. de afstand tussen de voor- en achtergevel van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw mag maximaal 15 meter bedragen, mits de resterende afstand tot de achterperceelsgrens tenminste 5 meter bedraagt;
 • g. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 85%.

4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken per grondgebonden woning of bij grondgebonden hoofdgebouwen anders dan met een woonfunctie mag maximaal 60 m² bedragen met een goothoogte van maximaal 3 meter, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van het achter het hoofdgebouw gelegen gronden mag worden bebouwd;
  • 2. het bijbehorend bouwwerk tenminste 3 meter achter de voorgevel van de woning of het hoofdgebouw moet zijn gelegen;
  • 3. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning of het hoofdgebouw;
  • 4. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 6 meter mag bedragen;
 • c. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een gestapelde woning mag maximaal 20 m² bedragen, tot een totale oppervlakte van 160 m² per woongebouw, met een goothoogte van maximaal 3 meter, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 50% van de achter het hoofdgebouw gelegen gronden per woongebouw mag worden bebouwd;
  • 2. het bijbehorend bouwwerk tenminste 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw moet zijn gelegen;
  • 3. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 4. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 6 meter mag bedragen.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden en tot maximaal 30 m²;
 • c. de bouwhoogte van voorzieningen voor de openbare verlichting mag maximaal 12 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampen bestrijding

4.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3sub a voor het bouwen van erfafscheidingen van maximaal 3 meter hoog, indien dit noodzakelijk is voor het visueel scheiden van functies, mits:

 • a. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse geen onevenredige afbreuk wordt gedaan.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Een woning kan worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep, mits de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft. Uitoefening van een aan huis gebonden beroep in bijbehorende bouwwerken is niet toegestaan tenzij het bevoegd gezag daartoe een omgevingsvergunning heeft verleend als bedoeld in 4.6 van dit artikel.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in 4.5 van dit artikel voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in een bij een woning behorend bijbehorend bouwwerk onder de voorwaarden dat:
  • 1. de woonfunctie van het perceel in overwegende mate gehandhaafd blijft;
  • 2. er geen zelfstandige vorm van detailhandel ontstaat, met dien verstande dat beperkte verkoop inherent aan de betreffende activiteit is toegestaan;
  • 3. maximaal 30 m2 van het bijbehorend bouwwerk als zodanig mag worden gebruikt.
 • b. het bepaalde in 4.1 sub b van dit artikel ten behoeve van uitbreiding van de bestaande vloeroppervlakte.