INHOUDSOPGAVE

 

HOOFDSTUK 1        INLEIDENDE REGELS  1

Artikel 1                   Begrippen  1

Artikel 2                   Wijze van meten  12

HOOFDSTUK 2        BESTEMMINGSREGELS  13

Artikel 3                   Agrarisch  13

Artikel 4                   Agrarisch - Agrarisch bedrijf 15

Artikel 5                   Bedrijf 18

Artikel 6                   Bedrijf - Algemeen Nut 22

Artikel 7                   Bos  23

Artikel 8                   Detailhandel 25

Artikel 9                   Gemengd  27

Artikel 10                 Groen  31

Artikel 11                 Horeca  33

Artikel 12                 Kantoor 36

Artikel 13                 Maatschappelijk  38

Artikel 14                 Natuur 42

Artikel 15                 Sport 44

Artikel 16                 Verkeer 46

Artikel 17                 Verkeer - Verblijfsgebied  48

Artikel 18                 Water 50

Artikel 19                 Wonen  51

Artikel 20                 Waarde - Archeologie  56

HOOFDSTUK 3        ALGEMENE REGELS  59

Artikel 21                 Anti-dubbeltelbepaling  59

Artikel 22                 Algemene bouwregels  59

Artikel 23                 Algemene gebruiksregels  60

Artikel 24                 Algemene ontheffingsregels  61

Artikel 25                 Algemene wijzigingsregels  62

Artikel 26                 Algemene procedureregels  63

Artikel 27                 Overige regels  64

HOOFDSTUK 4        OVERGANGS- EN SLOTREGELS  65

Artikel 28                 Overgangsrecht 65

Artikel 29                 Slotregel 66

                             

 

 

Bijlage:                 Lijst van Bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 HOOFDSTUK 1    INLEIDENDE REGELS

Artikel 1   Begrippen

Plan:

Het bestemmingsplan ‘Venlo-Oost’ van de gemeente Venlo.

 

Bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0983.BPL2009007-VA02 met de bijbehorende regels en bijlage.

 

 

Aanduiding:

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld, ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

 

Aaneengesloten woning:

Een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengebouwde woningen, niet zijnde een gestapelde woning.

 

Aangebouwd bijgebouw:

Een bijgebouw, dat op enigerlei wijze aan het hoofdgebouw is aangebouwd door het verankeren van vloer, dak of mu(u)r(en) en/of door het gebruik maken van dezelfde constructiemu(u)r(en) en in bouwkundige zin ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

 

Aan- en/of uitbouw:

Een aan een hoofdgebouw vastgebouwd gebouw, dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in directe verbinding staat met het hoofdgebouw.

 

Aan-huis-verbonden bedrijf:

Het hoofdzakelijk door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel. Behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten.


 

Aan-huis-verbonden beroep:

Het door de bewoner van de woning beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen beroep dat door zijn omvang in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend.


Hieronder dienen niet te worden begrepen de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten noch detailhandel.

 

Afhankelijke woonruimte:

Een onderdeel van het hoofdgebouw of bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg is gehuisvest.

 

Ander bouwwerk:

Een bouwwerk geen gebouw zijnde.

 

Antenne-installatie:

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbijbehorende bevestigingsconstructie.

 

Bebouwing:

Een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

Bebouwingspercentage:

Het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

 

Bed and breakfast:

Een horecagelegenheid ondergeschikt aan een woning die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf voor korte tijd en waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten (daaraan) ondergeschikt is.

 

Bedrijf:

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen niet daaronder begrepen.

 

Bedrijfsgebouw:

Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

 

Bedrijfsvloeroppervlak:

De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

 

Bedrijfswoning/dienstwoning:

Eén woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) één of meerdere persoon/personen, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het feitelijk gebruik van het gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming.

 

Begane grond:

Een bouwlaag geen verdieping zijnde.

 

Bestaand:

Bebouwing:

De als zodanig op de verbeelding aangegeven bebouwing, welke bestaat op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, dan wel op dat tijdstip op basis van een afgegeven bouwvergunning mag worden gebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald.

 

Gebruik:

Gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van dit plan.

 

Bestemmingsgrens:

De grens van een bestemmingsvlak.

 

Bestemmingsvlak:

Een geometrisch bepaald vlak met een zelfde bestemming.

 

Bouwen:

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

 

Bouwhoogte:

Het hoogste punt van een schuin dak.

 

Bouwlaag:

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw, zolder, dakopbouw of setback en met een maximale hoogte van 3,00 m voor woningen.

 

Bouwperceel:

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

 

Bouwperceelgrens:

De grens van een bouwperceel.

 

Bouwvlak:

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

 

Bouwwerk:

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

 


Boven- en benedenwoning:

Gestapelde wooneenheden welke niet behoren tot een appartementencomplex of flatgebouw.

 

Bijgebouw:

Een gebouw behorende bij en dienstbaar aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat in functioneel en architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw.

 

Bijzondere doeleinden:

Doeleinden ten behoeve van onderwijs, openbaar bestuur, religie, medisch-sociale, maatschappelijke en culturele functies.

 

Coffeeshop:

Een horecabedrijf, waarin uitsluitend alcoholvrije dranken en eventueel kleine eetwaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse en waar softdrugs worden verstrekt voor gebruik ter plaatse of gebruik elders.

 

Dak:

Iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

 

Dakopbouw:

Opbouw van de bovenste bouwlaag voor zover gelegen binnen de snijlijnen van een schuin dak, uitgaande van een maximale dakhelling van 60°, met uitzondering van het gestelde bij ‘setbacks’ in dit artikel.

 

Detailhandel:

Het bedrijfsmatig te koop of te huur of in lease aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, ter verhuur, ter leasing, het verkopen, het verhuren en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen respectievelijk huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

 

Eerste bouwlaag:

De bouwlaag op de begane grond. Een onderhuis, zolderverdieping of vliering worden hieronder niet begrepen.

 

(Eet-)café:

Een horecabedrijf, waarin alcoholvrije en alcoholhoudende dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse al of niet in combinatie met het bereiden en verstrekken van maaltijden; de nadruk ligt echter op het verstrekken van drank.

 

Evenement:

Een één of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

 


Fastfood-vestiging:

Een horecabedrijf, waar frituurwaren en kleine eetwaren, al dan niet in combinatie met alcoholvrije of alcoholhoudende dranken, worden verstrekt in wegwerpverpakkingen al dan niet voor gebruik ter plaatse, zoals een cafetaria, friture of afhaalcentrum.

 

Gebouw:

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 

Geluidbelasting vanwege een industrieterrein:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van niet tot de inrichting behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

 

Geluidbelasting vanwege het wegverkeer:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

 

Geluidsgevoelige functies:

Bewoning en andere geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder.

 

Geluidsgevoelige gebouwen:

Gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige functie als bedoeld in de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit geluidhinder.

 

Geluidzoneringsplichtige inrichting:

Een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

 

Gestapelde woning:

Een woning in een woongebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat (en waar op het bijbehorende bouwperceel geen andere woningen voorkomen).

 

Grondgebonden woning:

Een gebouw met hoofdzakelijk een woonfunctie waar één woning aanwezig is.

 

Hoofdgebouw:

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

 


Horecabedrijf:

Een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf en/of ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodaties, een en ander gepaard gaande met dienstverlening, niet zijnde coffeeshops.

 

Horeca:

Het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren en/of logies.

 

Horeca, categorie 1:

Een horecabedrijf dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen en waar naast overwegend ter plaatse bereide kleinere etenswaren en in hoofdzaak alcoholvrije drank worden verstrekt.

 

Horeca, categorie 2:

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse dienen te worden genuttigd. Daaronder worden begrepen: cafetaria/snackbar, fastfood en broodjeszaak, lunchroom, ijssalon/ijswinkel, koffie en/of theeschenkerij, afhaalcentrum, eetwinkels, restaurant.

 

Horeca, categorie 3:

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van (alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het vestrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse dienen te worden genuttigd, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid biedt tot dansen. Daaronder worden begrepen: café, bar, grand-café, eetcafé, danscafé, pubs, juice- en healthbar.

 

Horeca, categorie 4:

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het bieden van vermaak en ontspanning (niet zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot de dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren. Daaronder worden begrepen: discotheek/dancing, nacht-café en een zalencentrum (met nachtvergunning).

 

Horeca, categorie 5:

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, al dan niet in combinatie met een restaurant. Daaronder wordt begrepen: hotel, motel, pension en overige logiesverstrekkers.

 

Horizontale diepte van een gebouw:

De lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel.

 

Huishouden:

Een duurzame leefgemeenschap van personen met een onderlinge verbondenheid, waarbij sprake is van (nagenoeg) zelfstandige bewoning.
Kamerbewoning:

Een pand of deel van een pand dat, al dan niet mede door de rechthebbende, duurzaam en (nagenoeg) zelfstandig kamergewijs wordt bewoond en welk niet val taan te merken als het verstrekken van logies.

 

Kampeermiddel:

Een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

Enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde;

Eén en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 

Kantoor:

Een gebouw of ruimte, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden ten behoeve van derden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi-)overheids-instellingen, het bankwezen en naar aard daarmee gelijk te stellen instellingen.

 

Kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

De in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met overwegend behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend.

 

Lijst van Bedrijfsactiviteiten

De lijst van bedrijven bevat basisinformatie voor milieuzonering, en is opgenomen in de bijlagen behorende bij deze regels.

 

Maatschappelijk:

Het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder gezondheidszorg, zorg en welzijn, jeugd/kinderopvang, onderwijs, religie, uitvaart/be-graafplaats, bibliotheken, openbare dienstverlening, verenigingsleven.

 

Mantelzorg:

Het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.

 

Onderbouw:

Een gedeelte van een gebouw dat maximaal 1,50 m boven straatpeil is gelegen en niet als bouwlaag wordt aangemerkt.

 

Ondergeschikte activiteit

Activiteit waarbij maximaal 30% van de opstallen als zodanig mag worden gebruikt.


Ondergronds bouwwerk:

Een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste 1,75 m beneden peil.

 

Overkapping:

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, daaronder begrepen een carport.

 

Parkeervoorziening

Een al of niet overdekte, op straat aanwezige dan wel met een straat in open verbinding staande ruimte, die gelet op de ligging en de ontsluiting geschikt is om te worden gebruikt voor het parkeren van motorvoertuigen.

 

Peil:

a    Voor bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b    Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

de gemiddelde hoogte van het afgewerkte aansluitende maaiveld;

c    Indien in of op het water wordt gebouwd:

het Nieuw Amsterdams Peil.

 

Perceelgrens:

Een grenslijn tussen bouwpercelen onderling.

 

Productiegebonden detailhandel:

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. Maximaal 10% van het bedrijfsoppervlak, met een maximum van 300 m², mag voor productiegebonden detailhandel worden gebruikt.

 

Prostitutie:

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding, daaronder begrepen straatprostitutie.

 

Recreatie:

Vrijetijdsbesteding die in hoofdzaak is gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen, trimmen, fietsen, paardrijden, vissen, zwemmen, roeien, kanoën etc.

 

Restaurant:

Een horecabedrijf, waarin in dat bedrijf bereide volledige maaltijden, alsmede alcoholvrije of alcoholhoudende dranken -in principe alleen in combinatie met die maaltijden- worden verstrekt voor gebruik ter plaatse; een volwaardige bedrijfskeuken maakt deel uit van de vestiging.

 


Seksinrichting:

De voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

 

Setback:

Een dakopbouw die gelegen is op ten minste 2,00 m achter de doorgetrokken voorgevel van een gebouw met een hoogte van maximaal
3,00 m.

 

Snack/Koffiecorner:

Eet- drinkgelegenheid waar men een snel drankje/een snelle snack kan gebruiken.

 

Straatpeil:

Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

Voor een bouwwerk waarvan die hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.

 

Straatmeubilair:

Lantaarnpalen, banken en dergelijke die aan de openbare weg staan.

 

Straatprostitutie:

Het zich op de openbare weg of in een zich op de openbare weg bevindend voertuig beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen tegen vergoeding.

 

Supermarkt:

Een winkel gericht op de dagelijkse artikelensector (levensmiddelen), niet zijnde kleinschalige speciaalzaken.

 

Terras:

Een buiten de besloten ruimte van en inrichting liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 

Tuin:

Gronden gelegen tussen de (voor)gevelrooilijn dan wel bijgebouwenlijn en het openbare gebied bestaande uit verkeersontsluiting(en), groenvoorzieningen en/of pleinvormige ruimten.

 

Uitbouw:

Een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

Verkeer:

Wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie, railverkeer, luchtverkeer, voet- en rijwielpaden, parkeervoorzieningen, bermen en beplanting en/of straatmeubilair.

 

Verkoopvloeroppervlakte:

De totale oppervlakte van de voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte, inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank (dit is de netto vloeroppervlakte).

 

Verticale diepte van een gebouw:

De diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grondvloer.

 

Volumineuze goederen:

Goederen die vanwege de omvang en aard daarvan een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling, zoals auto’s, boten, caravans, grove bouwmaterialen of landbouwmachines.

 

Voorgevel:

Een of meer gevel(s) van een gebouw die is/zijn gelegen aan de zijde van de weg en die in ruimtelijk opzicht de voorkant(en) van een gebouw vorm(t)(en).

 

Voorgevelrooilijn:

De grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd.

 

Voorkeursgrenswaarde:

De maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

 

Voorzieningen van algemeen nut:

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

 

Vrijstaand bijgebouw:

Een bijgebouw, dat in functionele en bouwkundige zin ondergeschikt is aan en qua constructie en in ruimtelijk visueel opzicht vrij staat van het hoofdgebouw of daarmee slechts verbonden is door een tuinmuur, haag of andere tuinafscherming.

 

Watergang

Een werk, al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen –taluds, bermen en onderhoudspaden daaronder mede verstaan.

 


Weg:

Een voor het rijverkeer en ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeergelegenheden.

 

Wet/wettelijke regelingen:

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen en dergelijke, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.

 

Winkel:

Een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel.

 

Woning:

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

 

Woongebouw:

Een gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meerdere woningen zijn gelegen die zijn te bereiken door een of meer gemeenschappelijke ruimte(n).

 

Zolder:

Ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met schuine daken en die in functioneel opzicht deel uitmaakt van (de) daaronder gelegen bouwlaag of bouwlagen.

 

Zijerf:

Gronden gelegen tussen een zijgevel van het hoofdgebouw en de zijdelingse niet aan een weg grenzende perceelsgrens, waarop volgens de regels bijgebouwen mogen worden opgericht.

 

Zijgevel:

Een gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de voor- of achtergevel.

 

 


Artikel 2   Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

 

Afstand tot de bouwperceelgrens:

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

 

Bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

 

Dakhelling:

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

 

Goothoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

 

Horizontale diepte van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.

 

Inhoud van een bouwwerk:

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

 

Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

 

Oppervlakte van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.


 

HOOFDSTUK 2     BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3   Agrarisch

3.1      Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening;

met daaraan ondergeschikt;

b    ontsluitingswegen;

c    paden en verhardingen;

d    waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

e    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van de gronden.

 

 

3.2       Bouwregels

 

3.2.1     Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Er mogen uitsluitend schuilgelegenheden voor dieren worden gebouwd op percelen met een minimale oppervlakte van 0,5 ha.

b    De inhoud van een schuilgelegenheid mag niet meer dan 50 m3 bedragen.

c    De bouwhoogte van een schuilgelegenheid mag niet meer dan 3,20 m bedragen.

 

3.2.2     Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

a    De hoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

b    De hoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.

 

 

3.3       Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gebouwen en gronden voor:

a    de uitoefening van een ambachtelijk industrieel, handels- en/of horecabedrijf.

 


3.4       Aanlegvergunning

 

3.4.1    Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Agrarisch’ onder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen gebouwen zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a    bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;

b    aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

c    het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;

d    het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en het educatief medegebruik;

e    het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen;

f     het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;

g    het vellen en rooien van houtgewas.

 

3.4.2    Het verbod als bedoeld in 3.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a    betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;

b    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c    mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

 

3.4.3    De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.4.1 zijn slechts toegestaan, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van het landschappelijke waarden van de gronden ontstaan of kunnen ontstaan.


 

Artikel 4   Agrarisch - Agrarisch bedrijf

4.1      Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;

b    de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een glastuinbouwbedrijf, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding ‘glastuinbouw’;

met daaraan ondergeschikt:

c    voorzieningen van algemeen nut;

d    recreatief medegebruik;

e    bed and breakfast-activiteiten;

f     infrastructurele voorzieningen;

g    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

     met daarbij behorende:

h    bedrijfsgebouwen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering;

i      kassen, voor zover de gronden zijn voorzien van de aanduiding ‘glastuinbouw’;

j      bedrijfswoningen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, voor zover de gronden zijn voorzien van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;

k    aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de in j genoemde bedrijfswoningen;

l      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

4.2      Bouwregels

 

4.2.1    Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Er mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van volwaardige agrarische bedrijven worden gebouwd.

b    Er mogen kassen worden gebouwd, uitsluitend ter plaatse van de gronden welke zijn voorzien van de aanduiding ‘glastuinbouw’.

c    De gebouwen alsmede kassen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangeduide bouwvlak.

d    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

e    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven..

f     Per bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van één agrarisch bedrijf worden gebouwd.

 


4.2.2     Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

a    Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’.

b    Het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan één per bouwperceel bedragen.

c    De afstand van de bedrijfswoning tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 m bedragen.

d    De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 800 m3 bedragen.

e    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

f     De (bouw)hoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

g    De goothoogte van bijgebouwen, behorende tot de bedrijfswoning, mag niet meer dan 3 m bedragen.

h    De bouwhoogte van bijgebouwen, behorende tot de bedrijfswoning, mag niet meer dan 5 m bedragen.

i      De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen, behorende tot de bedrijfswoning, mag niet meer dan 100 m² bedragen.

j      De afstand van de bijgebouwen, behorende tot de bedrijfswoning, tot de voorgevellijn van de bedrijfswoning mag niet minder dan 3 m bedragen.

 

4.2.3     Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    Silo’s zijn niet toegestaan buiten het bouwvlak.

b    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

d    De bouwhoogte van silo’s en buffertanks mag niet meer dan 12 m bedragen.

 

 

4.3      Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing;

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d    ter waarborging van de sociale veiligheid;

e    ter waarborging van de brandveiligheid en rampen bestrijding;


f     met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterberging- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

4.4      Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het herbouwen van één of meer bijgebouwen tot een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 100 m², mits:

a    de gezamenlijke oppervlakte van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande bijgebouwen meer bedraagt dan 100 m²;

b    de gezamenlijke oppervlakte van de nieuwe bijgebouwen niet meer bedraagt dan 100 m², vermeerderd met 50% van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande oppervlakte boven de 100 m², met een maximum van 150 m².

 

 

4.5      Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gebouwen en gronden voor:

a    standplaats voor meer dan 15 kampeermiddelen;

b    een ambachtelijk, industrieel, handels- en/of horecabedrijf;

c    prostitutie en/of seksinrichtingen;

d    coffeeshops;

e    het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

f     het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

g    detailhandel met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde goederen of detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in agrarische nevenproducten.

 

 

4.6       Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aanduidingen als bedoeld in lid 4.1 sub b, i en j te verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende drie jaar is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.

 

    


Artikel 5   Bedrijf

5.1      Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 1 (Lijst van Bedrijfsactiviteiten) behorende bij deze regels onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;

b    productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;

c    bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 die zijn genoemd in de bijlage (Lijst van Bedrijfsactiviteiten) uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;

d    een dierenkliniek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - dierenkliniek’;

e    aan sub a, b, c en d ondergeschikte kantoren;

f     bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoningen’;

g    de verkoop van lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’;

h    detailhandel ondergeschikt en ten dienste aan het tankstation tot een oppervlakte van 100 m2 ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’;

i      waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

j      wonen op de verdieping ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bovenwoning’;

met daaraan ondergeschikt:

k    tuinen, erven en terreinen;

l      voorzieningen van algemeen nut;

m  parkeervoorzieningen;

n    groenvoorzieningen.

 

 

5.2      Bouwregels

 

5.2.1    Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a   Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.


 

5.2.2   Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen, gelden de volgende bepalingen:

a    Een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

b    De afstand van een bedrijfsgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 m bedragen.


Indien de bestaande afstand minder dan 3 m bedraagt, geldt deze afstand als minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens.

c      De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

d      De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

5.2.3    Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

a    Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’.

b    Het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan één per aanduiding bedragen.

c    De afstand van de bedrijfswoning tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 m bedragen.

d    De goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

e    De bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

f     De goothoogte van bijgebouwen, behorende tot de bedrijfswoning, mag niet meer dan 3 m bedragen.

g    De bouwhoogte van bijgebouwen, behorende tot de bedrijfswoning, mag niet meer dan 5 m bedragen.

h    De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen, behorende tot de bedrijfswoning, mag niet meer dan 100 m² bedragen.

i      De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 800 m3.

 

5.2.4    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer dan 1 m mag bedragen.

b    De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen en deze minimaal 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

 

 


5.3      Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

a    ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van een goede milieusituatie;

d    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

e    ter waarborging van de sociale veiligheid;

f     ter waarborging van de brandveiligheid en rampen bestrijding;

g    met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

5.4      Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.2.2 onder a en toestaan dat een bedrijfsgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:

a    de maximale oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;

b    de afstand tot op de perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt;

c    de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid 5.2.2 onder d minder bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

 

 

5.5      Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gebouwen en de gronden voor:

a    detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel als bedoeld in lid 5.1 sub b en detailhandel als bedoeld in lid 5.1 sub g, waarbij de oppervlakte aan detailhandel niet meer dan 10% van het bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen met een maximum van 300 ;

b    opslag van goederen en materialen voor de voorgevelrooilijn.

 

 


5.6      Ontheffing van de gebruiksregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de milieusituatie, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.1. sub a ten behoeve van:

a    de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 5.1 indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 5.1, maar niet in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten voorkomt;

b    de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de
milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 5.1, maar niet in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten wordt genoemd.

 

Bij de beoordeling van de aard en de invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitwerp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.

 

Bovengenoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a    de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    de milieusituatie;

d    de verkeersveiligheid.

 

 

5.7      Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijf te wijzigen voor wat betreft het verwijderen van aanduiding als bedoeld in lid 5.1, sub c, indien de betreffende activiteit ter plaatse gedurende minimaal drie jaar is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.

 

 


Artikel 6   Bedrijf - Algemeen Nut

6.1      Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Bedrijf - Algemeen Nut’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    voorzieningen van algemeen nut;

met daaraan ondergeschikt:

b    wegen en paden;

c    groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende

d    erven.

 

 

6.2       Bouwregels

 

6.2.1    Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a   Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

6.2.1     Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen;

a    Een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

b    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

c    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

6.2.2     Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen.

b    De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

 


 


Artikel 7   Bos

7.1      Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Bos’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    bos en bebossing;

b    groenvoorzieningen;

c    waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

d    een gemeentelijk monument, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding- gemeentelijk monument’;

e    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de gronden;

f     observatieposten;

met daaraan ondergeschikt:

g    recreatief medegebruik;

met de daarbij behorende:

h    paden en wegen.

 

 

7.2       Bouwregels

 

7.2.1    Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

7.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a   De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1 m bedragen,

met uitzondering van:

1    vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;

2    speeltoestellen, waarvan de hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;

3    erfafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen;

4    observatieposten, waarvan de hoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.

 


 

7.3      Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de gronden;

b    de verkeersveiligheid;

c    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;


d    met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

7.4      Aanlegvergunning

 

7.4.1    Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Bos’ zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a    bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;

b    aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

c    het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;

d    het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en het educatief medegebruik;

e    het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen;

f     het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;

g    het vellen en rooien van houtgewas.

 

7.4.2    Het verbod als bedoeld in lid 7.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a    betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;

b    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c    mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

 

7.4.3    De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 7.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van het landschappelijke waarden van de gronden ontstaan of kunnen ontstaan.

 


Artikel 8   Detailhandel

8.1      Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Detailhandel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    detailhandel, uitsluitend op de begane grond;

b    wonen op de verdieping;

c    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

d    wegen en paden;

e    groenvoorzieningen;

f     parkeervoorzieningen.

 

 

8.2      Bouwregels

 

8.2.1    Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a    Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

8.2.2    Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    De gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

b    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

c    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

8.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen.

b    De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen en deze achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

 


 


8.3      Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d    ter waarborging van de sociale veiligheid;

e    ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

f     met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

8.4      Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 8.2.2 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

a    de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;

b    de afstand tot de perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt;

c    de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid 9.2.2 onder d minder bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

 

 

8.5      Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gebouwen en gronden voor:

a    detailhandel in volumineuze goederen, supermarkt en groencentrum;

b    gebouwen voor kamerbewoning.

 


Artikel 9   Gemengd

9.1      Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’;

b    bedrijven zoals genoemd in bijlage 1 (Lijst van Bedrijfsactiviteiten) behorende bij deze regels onder de categorieën 1 en 2 en niet in genoemde bijlage opgenomen bedrijven, doch die naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen zijn;

c    een dansschool, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘dansschool’;

d    dienstverlening;

e    kantoren;

f     horeca, overeenkomstig de categorie die is aangeduid:

-    ‘horeca van categorie 2’;

-    ‘horeca van categorie 3’;

-    ‘horeca van categorie 5’;

g    wonen

g.1. kamerbewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - kamerbewoning’;

h    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

i      wegen en paden;

j      groenvoorzieningen;

k    parkeervoorzieningen.

 

 

9.2 Bouwregels

 

9.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a   Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

9.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

b    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

c    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 


9.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen.

b    De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen en deze achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

 

 

9.3   Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van een goede milieusituatie;

d    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

e    ter waarborging van de sociale veiligheid;

f     ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

g    met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.


 

 

9.4    Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 9.2.2 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

a    de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;

b    de afstand tot de perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt;

c    de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid 9.2.2 onder c minder bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

 

 

9.5    Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gebouwen en gronden voor:

a    prostitutie en/of seksinrichtingen;

b    kamerbewoning voor meer dan 4 personen (per deel) van een pand;

c    coffeeshops;

 

 

9.6    Ontheffing van de gebruiksregels

 

9.6.1. Horeca

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 9.1 en ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 2’ tevens horeca in de categorie 1 toe te staan en ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 3’ tevens horeca in de categorie 1 en 2 toe te staan en ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 5’ tevens horeca in de categorie 1, 2 en 3 toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a    Het aantal verkeersbewegingen neemt niet toe.

b    De hinder voor de omwonenden neemt niet toe.

 

9.6.2  Bed and Breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 9.5 onder a ten behoeve van een Bed and Breakfast bij een woning mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De woonfunctie blijft als hoofdfunctie behouden.

a    Bedoeld gebruik mag geen hinder voor het woonmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt.

b    Bedoeld gebruik mag geen belemmering voor de omliggende bedrijven opleveren.

c    Het gebruik moet naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming zijn.

d    Het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is.

e    Er mag geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur ontstaan.

f     Het betreft niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer.

g    Er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

h    De Bed and Breakfast-voorziening dient in bestaande bebouwing te worden gerealiseerd.


i      Maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen mogen ten behoeve van een Bed and Breakfast in gebruik zijn, zulks met een absoluut maximum van 60 m².

 

 

9.7    Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen binnen de bestemming te wijzigen in een bestemming zonder aanduiding of met een andere aanduiding indien:

a    het gebruik overeenkomstig de aanduiding is beëindigd.

b    er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig zijn.

c    wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen en functies.

d    In het wijzigingsplan aandacht is besteed aan de gemaakte belangenafweging .

 

 

 

 

 


Artikel 10  Groen

10.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    plantsoenen;

b    groenvoorzieningen;

c    speelvoorzieningen;

d    bermen en beplanting;

e    parken;

f     waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

g    verhardingen;

h    parkeervoorzieningen;

i      hondenuitlaatplaatsen;

j      kunstwerken;

met de daarbij behorende:

k    voorzieningen van algemeen nut.

 

 

10.2    Bouwregels

 

10.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Er mogen gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd, waarbij;

1    de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;

2    de oppervlakte niet meer dan 15 m² mag bedragen.

b    In afwijking van sub a gelden ter plaatse van de aanduiding ‘nutsvoorziening’ de volgende bepalingen:

1    De gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

2    Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

3    De goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

 

10.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

c    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

d    De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.

e    Overkappingen zijn niet toegestaan.

f     In afwijking van het bepaalde onder b mag de hoogte van:

-      lichtmasten niet meer dan 12 m bedragen.

 


 

 

10.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d    ter waarborging van de sociale veiligheid;

e    ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

f     met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

 


Artikel 11  Horeca

11.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    horeca, overeenkomstig de categorie die is aangeduid:

-    ‘horeca van categorie 2’;

-    ‘horeca van categorie 3’;

-    ‘horeca van categorie 5’;

b    wonen op de verdieping;

c    een beugelbaan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – beugelbaan’;

d    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e    terrassen;

f     wegen en paden;

g    groenvoorzieningen;

h    parkeervoorzieningen.

 

 

11.2    Bouwregels

 

11.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a      Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

11.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Een gebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd.

b      De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

c      De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

11.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen en dat terrasafscheidingen niet meer dan 1,5 m bedragen.


b    De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen en deze achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

d    In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 12 m bedragen.

 

 

11.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van een goede milieusituatie;

d    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

e    ter waarborging van de sociale veiligheid;

f     ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

g    met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

11.4    Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 11.2.2 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

a    de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan10% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;

b    de afstand tot de perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt;

c    de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid 11.2.2 onder d minder bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

 

 


11.5    Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gebouwen en gronden voor:

a    coffeeshops.

 

 

11.6    Ontheffing van de gebruiksregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 11.1 onder a en ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 2’ tevens horeca in de categorie 1 toe te staan en ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 3’ tevens horeca in de categorie 1 en 2 toe te staan en ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 5’ tevens horeca in de categorie 1, 2 en 3 toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a    Het aantal verkeersbewegingen neemt niet toe.

b    De hinder voor de omwonenden neemt niet toe.

 

 


Artikel 12  Kantoor

12.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    kantoren, al dan niet in combinatie met de aan de kantoorfunctie ondergeschikte dienstverlening;

b    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

c    wegen en paden;

d    groenvoorzieningen;

e    parkeervoorzieningen.

 

 

12.2    Bouwregels

 

12.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a   Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

12.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Een gebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd.

b    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

c    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

12.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen.

b    De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen en deze achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

d    In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 12 m bedragen.

 

 


12.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d    ter waarborging van de sociale veiligheid;

e    ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

f     met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

12.4    Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 12.2.2 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

a    de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;

b    de afstand tot de perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt;

c    de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid 13.2.2 onder c minder bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

 

 

 

 


Artikel 13 Maatschappelijk

13.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder:

1    gezondheidszorg;

2    zorg en welzijn;

3    jeugd/kinderopvang;

4    onderwijs;

5    religie;

6    bibliotheken;

7    verenigingsleven;

b    een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

c    een zorginstelling in combinatie met onderwijs ter plaatse van de aanduiding ‘zorginstelling’;

d    een dagactiviteitencentrum ter plaatse van de aanduiding ‘creativiteitscentrum’;

e    een filmhuis ter plaatse van de aanduiding ‘bioscoop’;

f     een gemeenschapshuis ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – gemeenschapshuis’;

g    gezondheidszorg ter plaatse van de aanduiding ‘gezondheidszorg’;

h    een kantoor ter plaatse van de aanduiding ’kantoor’;

i      een kerk ter plaatse van de aanduiding ‘religie’;

j      een kinderopvangverblijf ter plaatse van de aanduiding ‘naschoolseopvang’;

k    een medisch centrum ter plaatse van de aanduiding ‘gezondheidszorg’;

l      een onderwijsvoorziening ter plaatse van de aanduiding ‘onderwijs’;

m  een ondergrondse parkeergarage en bergingen ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’;

n    een sporthal ter plaatse van de aanduiding ‘sporthal’;

o    een verenigingsgebouw ter plaatse van de aanduiding ‘verenigingsleven’;

p    een jongerencentrum ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – jongerencentrum’;

q    een kinderdagverblijf ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – kinderdagverblijf’;

r     waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

s    wegen en paden;

t     groenvoorzieningen;

u    parkeervoorzieningen.

 

 


13.2    Bouwregels

 

13.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a   Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

13.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

b    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

c    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.


 

13.2.3  Bedrijfswoningen

a    Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.

b    De afstand van de bedrijfswoning tot zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 m bedragen.

c    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

d    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

 

13.2.4  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfsgebouwen gleden de volgende bepalingen:

a    De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan:

1    70 m² bij een bouwperceel van maximaal 500 m²;

2    100 m² bij een bouwperceel groter dan 500 m², met dien verstande dat het maximale bouwpercentage als hiervoor bedoeld onder lid 14.2.1 niet mag worden overschreden.

 

13.2.5  Fietsenstallingen

Voor het bouwen van fietsenstallingen geldt de volgende bepaling:

a    Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - fietsenstalling’ mogen fietsenstallingen worden gebouwd, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 4 m.

 


13.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen.

b    De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen en deze achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5m bedragen.

d    In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 12 m bedragen.

 

 

13.3    Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 13.2.2 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

a    de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;

b    de afstand tot de perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt;

c    de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid13.2.2 onder c minder bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

 

 

13.4    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van een goede milieusituatie;

d    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

e    ter waarborging van de sociale veiligheid;

f     ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

g    met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

13.5    Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduidingen binnen de bestemming te wijzigen in een bestemming zonder aanduiding of met een andere aanduiding indien:

a    het gebruik overeenkomstig de aanduiding is beëindigd;

b    er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig zijn;

c    wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen en functies;

d    in het wijzigingsplan aandacht is besteed aan de gemaakte belangenafweging .


 

Artikel 14  Natuur

14.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke en de landschappelijke waarden;

b    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

c    sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

met daaraan ondergeschikt:

d    agrarisch medegebruik;

e    recreatief medegebruik en educatief medegebruik;

f     observatieposten;

g    infrastructurele voorzieningen;

h    voorzieningen van algemeen nut.

 

 

14.2    Bouwregels

 

14.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

14.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1 m bedragen, met uitzondering van:

1    speeltoestellen waarvan de hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;

2    erfafscheidingen waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen;

3    observatieposten waarvan de hoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.

 

 

14.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen:

a    aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

1    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de grond;

2    de verkeersveiligheid;

3    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b    met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 


14.4    Aanlegvergunning

 

14.4.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a    bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;

b    het aanplanten van bomen en/of houtgewas;

c    aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

d    het aanleggen van verharde of halfverharde wegen en paden;

e    het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van recreatief medegebruik en educatief medegebruik;

f     het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.

g    het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;

h    het vellen en rooien van houtgewas.

 

1.4.2 Het verbod als bedoeld in lid 14.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a    betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;

b    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c    mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

 

14.4.3 De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 14.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van het landschappelijke waarden van de gronden ontstaan of kunnen ontstaan.

 


Artikel 15 Sport

15.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    het uitoefenen van sportactiviteiten;

met daaraan ondergeschikt:

b    gebouwen ten behoeve van sportieve doeleinden, met de daarbij behorende voorzieningen, zoals een kantine;

c    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

d    een zendmast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘zend/ontvangstinstallatie’;

 

alsmede voor

e    wegen en paden;

f     parkeervoorzieningen;

g    groenvoorzieningen.

 

 

15.2    Bouwregels

 

15.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a   Het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

 

15.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    De gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

b    De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.

c    De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.


 

15.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer dan 1 m mag bedragen.

b    De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m² mag bedragen en deze achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht.

c    De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

d    In afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en bouwwerken ten behoeve van sportvoorzieningen niet meer dan 15 m bedragen.

e    De hoogte van zendmasten, ter plaatse van de aanduiding ‘zendmast’ mag niet meer bedragen dan 25 m.

 

 

15.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d    ter waarborging van de sociale veiligheid;

e    ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

f     met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 

15.4    Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 15.2.2 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

a    de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak per bouwperceel;

b    de afstand tot de perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt;

c    de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid 15.2.2 onder c minder bedraagt dan 4 m, de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte.

 

 

 

 

 


Artikel 16  Verkeer

16.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;

b    voet- en rijwielpaden;

c    groenvoorzieningen;

d    waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

e    parkeervoorzieningen;

waarbij wordt gestreefd naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;

met daaraan ondergeschikt:

f     bermen en beplanting;

g    straatmeubilair;

met de daarbij behorende:

h    voorzieningen van algemeen nut.

 

 

16.2    Bouwregels

 

16.2.1  Voorzieningen van algemeen nut

Voor het bouwen van voorzieningen van algemeen nut gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

b    De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m2.

 

16.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.

b    Overkappingen zijn niet toegestaan.

c    In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 12 m bedragen.

 

 

16.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

 


d    ter waarborging van de sociale veiligheid;

e    ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

f     met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 


Artikel 17  Verkeer - Verblijfsgebied

17.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    woonstraten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;

b    parkeervoorzieningen;

c    groenvoorzieningen;

d    speelvoorzieningen;

e    garageboxen ter plaatse van de aanduiding ‘garage’;

f     waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

g    bermen en beplanting;

h    straatmeubilair;

i      hondenuitlaatplaatsen;

j      waterstaatkundige kunstwerken (bruggen, sluizen, waterkeringen, voorzieningen ten behoeve van veerdiensten en dergelijke);

k    voorzieningen van algemeen nut;

l      terrassen.

 

 

17.2    Bouwregels

 

17.2.1  Gebouwen

a    Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

     1   Een garagebox uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘garage’.

     2   De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

     3   De oppervlakte mag niet meer dan 30 m² bedragen.

b   Voor het bouwen van voorzieningen van algemeen nut gelden de volgende bepalingen:

     1   De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

     2   De oppervlakte mag niet meer dan 15 m² bedragen.

 

17.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    Er zijn geen bouwwerken ten behoeve van de terrassen toegestaan.

b    De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.

c    Overkappingen zijn niet toegestaan.

d    In afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van:

1   lichtmasten maximaal 12 m bedragen.

 

 


17.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a    ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b    ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;

c    ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d    ter waarborging van de sociale veiligheid;

e    ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;

f     met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

 


Artikel 18  Water

18.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    waterberging;

b    waterhuishouding en ecologische natuurwaarden;

c    waterlopen en daarbij behorende oevervoorzieningen;

d    kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;

e    overkluizingen, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van water - overkluizing’.

 

 

18.2    Bouwregels

 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen of bouwwerken geen bouwen zijnde worden gebouwd.

 

 


 


Artikel 19  Wonen

19.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a    het wonen, in de vorm van grondgebonden woningen, gestapelde woningen, boven- en benedenwoningen, waaronder begrepen kamerbewoning tot maximaal 4 personen per pand;

b    wonen in een woonwagen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’;

c    aan huis gebonden beroepen en bedrijven;

d    kamerbewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - kamerbewoning’;

e    een onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’;

f     detailhandel op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’;

g    detailhandel, dienstverlening en kantoren op de begane grond uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘gemengd’;

h    autohandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - autohandel’;

i      een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’;

j      een kantoor uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’;

k    tuinen, erven en onbebouwde erven;

l      waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.

 

 

19.2    Bouwregels

 

19.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Het bebouwingspercentage van het bouwperceel voor hoofdgebouwen, aan– en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke hoger zijn 1 m gemeten vanaf het aansluitend terrein mag niet meer dan 65 bedragen.

b    Het bebouwingspercentage van het bouwperceel mag bij gestapelde bebouwing (complex) niet meer dan 80 bedragen.


 

19.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Nieuwbouw, met uitzondering van vervangende nieuwbouw is niet toegestaan.

b    Ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’/ ‘gestapeld’/’twee-aaneen’/’vrijstaand’/ ‘woonwagenstandplaats’ mogen uitsluitend de aangeduide type(n) worden gebouwd.

c    Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangeduide bouwvlak.

d    Het aantal woonwagens ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’ mag niet meer bedragen dan 4.

e    De hoofdgebouwen dienen in en evenwijdig aan de voorgevelrooilijn te worden geplaatst.

f     De goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

g    In geval van halfvrijstaande en vrijstaande bebouwing dient de afstand van de vrijstaande gevel tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 m te bedragen.

 

19.2.3    Aan- uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a    Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van het bouwvlak, danwel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen toegestaan‘ gebouwd worden.

b    Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen ten minste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw –of het verlengde daarvan– te worden gebouwd.

In hoeksituaties dienen aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw –of het verlengde daarvan– te worden gebouwd.

c    De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan:

1    25 m2 ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’;

2    70 m² bij een bouwperceel van maximaal 500 m²;

3    100 m² bij een bouwperceel groter dan 500 m², met dien verstande dat het maximale bouwpercentage als hiervoor bedoeld onder lid 19.2.1 niet mag worden overschreden.

d    De goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 3,30 m bedragen en de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen.

e    In afwijking van het bepaalde onder a t/m c van dit lid, mogen aan- en uitbouwen worden aangebouwd vóór de voorgevelrooilijn, met een diepte van maximaal 1,5 m, een oppervlakte van maximaal 6 m² en een hoogte van maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping.

 

19.2.4  Voorzieningen van algemeen nut

Voor het bouwen van voorzieningen van algemeen nut gelden de volgende bepalingen:

a    De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

b    De oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut mag niet meer dan 15 m² bedragen.

 

19.2.5    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a    Erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen dienen ten minste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw -of in het verlengde daarvan- te worden gebouwd;


In hoeksituaties dienen erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen, gelegen aan de naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw -of het verlengde daarvan- te worden gebouwd.

b    De hoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van:

1    vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;

2    speeltoestellen, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;

3    erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.

 

 

19.3    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen stellen ten aanzien van:

a    de situering en/of afmetingen van bouwwerken;

b    de kapvorm van gebouwen;

c    de aanleg en omvang van parkeergelegenheid en fietsenstallingen bij gestapelde woningen op eigen terrein;

d    de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding.

 

De toepassing van nadere eisen als bedoeld onder a t/m c door burgemeester en wethouders zal gericht zijn op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

a    het straat- en bebouwingsbeeld;

b    de woonsituatie (wooncomfort kwaliteit woongenot van de directe omgeving);

c    de gebruiksmogelijkheden (op eigen terrein en op aangrenzende gronden);

d    de milieusituatie;

e    de verkeersveiligheid;

f     de parkeerruimte op eigen terrein;

g    de sociale veiligheid;

h    de brandveiligheid.

 

 

19.4    Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in elk geval gerekend het gebruik van:


a    vrijstaande bijgebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning;

b    woningen en woonwagens voor kamerbewoning voor meer dan 4 personen per (deel van een) pand;

c    bed and breakfast;

d    parkeren voor de voorgevel bij aaneengesloten bebouwing.

 

 

19.5     Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding bestemming Wonen te wijzigen voor wat betreft het verwijderen van aanduiding als bedoeld in lid 19.1, sub g, indien de betreffende activiteit ter plaatse is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.

 

 

19.6    Beroepen en bedrijven aan huis

 

Beroepen en bedrijven (in maximaal categorie 1 en 2 Lijst van Bedrijven) aan huis zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a    De woonfunctie blijft overwegend behouden.

b    De beroeps- en/of bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de bijgebouwen, met een maximum van 50 m².

c    De beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten worden hoofdzakelijk door de bewoner(s) van het hoofdgebouw zelf uitgeoefend.

d    De woning en de bij de woning behorende bijgebouwen blijven aan het Bouwbesluit c.q. de Bouwverordening voldoen.

e    De beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten veroorzaken geen parkeeroverlast voor de directe (woon)omgeving of dat hierdoor geen extra parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn.

f     Er ontstaat geen (overig) gevaar, schade, hinder of overlast voor de (woon)omgeving.

g    Er wordt geen detailhandel uitgeoefend, met uitzondering van detailhandel die ondergeschikt is aan en verband houdt met de ter plekke uitgeoefende kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

h    Er worden geen horeca-activiteiten uitgeoefend.

i      Er wordt/worden geen prostitutiebedrijf, seksinrichting of aanverwante activiteiten op erotisch en/of pornografisch gebied uitgeoefend.

 

 

19.7    Ontheffing van de gebruiksregels

 

19.7.1  Bed and Breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 19.4 onder c ten behoeve van een Bed and Breakfast mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a    De woonfunctie blijft als hoofdfunctie behouden.

b    Bedoeld gebruik mag geen hinder voor het woonmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt.

c    Bedoeld gebruik mag geen belemmering voor de omliggende bedrijven opleveren.

d    Het gebruik moet naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming zijn.

e    Het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is.

f     Er mag geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur ontstaan.

g    Het betreft niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer.

h    Er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

i      De Bed and Breakfast-voorziening dient in bestaande bebouwing te worden gerealiseerd.

j      Maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen mogen ten behoeve van een Bed and Breakfast in gebruik zijn, zulks met een absoluut maximum van 60 m².

 

19.7.2   Parkeren voor de voorgevel

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 19.4 onder d ten behoeve van parkeren voor de voorgevel mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a    Parkeren voor de voorgevel leidt niet tot stedenbouwkundige bezwaren.

b    Parkeren kan niet anderszins worden gerealiseerd.

 


Artikel 20  Waarde - Archeologie

20.1    Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.

 

 

20.2    Bouwregels

 

Voorwaarden bouwvergunning

a    Ter plaatse van de voor ‘Waarde-Archeologie’ aangewezen gronden dient voor bouwwerken:

1   in geval van nieuwbouw groter dan 100 m²,

2   in geval van uitbreiding, met een uitbreiding groter dan 100 m²,

bij de aanvraag om bouwvergunning een rapport te worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

b    Indien uit het onder a bedoelde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de bouwvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de bouwvergunning:

1    de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

2    de verplichting tot het doen van opgravingen;

3    de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c   Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid a indien de archeologische waarden van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.


20.3    Aanlegvergunning

 

20.3.1  Aanlegverbod

Het is verboden op of in deze gronden met de bestemming ‘Waarde – Archeologie’ zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning)