direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000300-ON01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's' met identificatienummer NL.IMRO.0957.BP00000300-ON01 van de gemeente Roermond.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 bestaand:
 • a. bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig of wordt gebouwd op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen;
 • b. bij gebruik: het vergunde gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan in werking is getreden;
 • c. in aanvulling op het bepaalde onder b. worden tot de bestaande kamerverhuurpanden tevens gerekend de panden die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze planregels: Lijst kamerverhuurpanden;
 • d. in aanvulling op het bepaalde onder b. worden tot de bestaande kamerwoningen tevens gerekend de kamerwoningen waarvoor een omgevingsvergunning op grond van de huisvestingsverordening is verleend.
1.4 gebruiksoppervlakte:

de gebruiksoppervlakte wordt berekend door van de totale oppervlakte binnen de wanden van de woning, het BVO (brutovloeroppervlak) de volgende oppervlaktes af te trekken:

 • Grondoppervlak van dragende binnenwanden.
 • Oppervlak van vides, liftschachten en trapgaten, indien groter dan 4 m2.
 • Oppervlak van ruimten met een vrije hoogte lager dan 1,5 meter. (ter plaatse van een trap of hellingbaan die kleiner is dan 4m2, telt de vloeroppervlakte bij een hoogte onder 1,5 meter wel mee).
 • Grondoppervlak van afzonderlijke constructies (bijv. penanten) groter dan 0,5 m2.
 • Grondoppervlak van leidingschachten, indien groter dan 0,5 m2.

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondoppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.

1.5 huishouden:

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.

1.6 kamerverhuur:

woonvorm waarbij een pand door meerdere personen die geen gezamenlijk huishouden vormen wordt bewoond, en waarbij sprake is van woonruimtes waarbij afzonderlijke huishoudens afhankelijk zijn van één of meer gedeelde wezenlijke voorzieningen (keuken, douche en/of toilet) buiten die woonruimte.

1.7 kamerverhuurpand:

pand dat wordt gebruikt ten behoeve van kamerverhuur en waarin zich meerdere kamerwoningen bevinden.

1.8 kamerwoning:

een wooneenheid die geen eigen toegang heeft en welke niet door een huishouden kan worden bewoond, zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.

Het begrip kamerwoning wordt gelijkgesteld met het begrip 'onzelfstandige woonruimte'.

1.9 onzelfstandige woonruimte:

dit begrip is gelijk aan het begrip 'kamerwoning'.

1.10 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, dan wel voor de huisvesting van maximaal twee personen die geen gezamenlijk huishouden voeren. Het begrip woning wordt gelijkgesteld met het begrip 'zelfstandige woonruimte'.

1.11 zelfstandige woonruimte:

dit begrip is gelijk aan het begrip 'woning'.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit bestemmingsplan herziet de vigerende bestemmingsplannen zoals opgenomen in bijlage 1 van deze planregels: Overzicht bestemmingsplannen, op de wijze zoals is omschreven in de artikelen 3, 4 en 5. De regels van het plan zijn een aanvulling op de vigerende bestemmingsplannen. Voor het overige blijven de vigerende bestemmingsplannen onverminderd van toepassing.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Herziening regels begrippen

De begrippen zoals genoemd in artikel 1 worden toegevoegd in de bestemmingsplannen zoals opgenomen in bijlage 1 van deze planregels: Overzicht bestemmingsplannen . Als in de bestemmingsplannen een begrip al benoemd is, wordt dat begrip vervangen door het begrip zoals genoemd in artikel 1.

Artikel 4 Aanvulling algemene bouwregels

De algemene bouwregels (bouwvoorschriften) van de vigerende bestemmingsplannen worden als volgt aangevuld:

4.1 Verbod realiseren nieuwe kamerwoningen

Het is niet toegestaan binnen het plangebied van dit bestemmingsplan nieuwe kamerverhuurpanden of kamerwoningen te bouwen.

4.2 Verbod realiseren nieuwe woningen kleiner dan 60 m2

Voor zover het toevoegen van nieuwe woningen in een bestemming van dit bestemmingsplan is toegestaan, is het verboden binnen het plangebied van dit bestemmingsplan nieuwe woningen te bouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 60 m2.

Artikel 5 Aanvulling algemene gebruiksregels

De algemene gebruiksregels (gebruiksvoorschriften) van de vigerende bestemmingsplannen worden als volgt aangevuld:

5.1 Verbod in gebruik nemen nieuwe kamerwoningen

Het is niet toegestaan binnen het plangebied van dit bestemmingsplan nieuwe kamerverhuurpanden of kamerwoningen in gebruik te nemen.

5.2 Verbod in gebruik nemen nieuwe woningen kleiner dan 60 m2

Voor zover het in gebruik nemen van woningen in een bestemming van dit bestemmingsplan is toegestaan, is het verboden binnen het plangebied van dit bestemmingsplan nieuwe woningen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 60 m2 in gebruik te nemen.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwen
6.1.1 Algemeen overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
6.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 6.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 6.1.1 met maximaal 10%.

6.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 6.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

6.2 Overgangsrecht gebruik
6.2.1 Algemeen overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.2.2 Wijzigen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.2.3 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 6.2.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

6.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 6.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's'.