Artikel 7                    Gemengd

7.1          Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a      detailhandel, uitsluitend op de begane grond;

b      horeca, uitsluitend op de begane grond;

c       kantoren, uitsluitend op de begane grond;

d      bestaande bedrijven, uitsluitend op de begane grond en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’;

e      publiekverzorgend ambacht en dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;

f        recreatieve voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;

g       wonen;

h      aan-huis-verbonden beroepen;

i        tuinen, erven en verhardingen;

j        terrassen;

k      voorzieningen voor verkeer en verblijf;

l        parkeervoorzieningen;

m    groenvoorzieningen;

n      water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

7.2          Bouwregels

 

7.2.1        Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a      Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd.

b      De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m), dakhelling (graden) en maximum bebouwingspercentage (%)'.

c       De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m), dakhelling (graden) en maximum bebouwingspercentage (%)'.

d      Het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m), dakhelling (graden) en maximum bebouwingspercentage (%)'.

e      De dakhelling mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m), dakhelling (graden) en maximum bebouwingspercentage (%)'.

 

7.2.2        Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a      De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m.


b      De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 3 m, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.

 

7.3          Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - wonen op de verdieping’ mag uitsluitend op de verdieping worden gewoond.