Inhoudsopgave

 

 

Hoofdstuk 1    Inleidende regels  5

 

Artikel 1           Begrippen  5

Artikel 2           Wijze van meten  20

 

 

Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels  21

 

Artikel 3           Agrarisch  21

Artikel 4           Agrarisch met waarden - Landschap  54

Artikel 5           Agrarisch met waarden - Natuur 84

Artikel 6           Bedrijf 88

Artikel 7           Bedrijf - Nutsvoorziening  101

Artikel 8           Bedrijf - Semi-agrarisch bedrijf 104

Artikel 9           Detailhandel 116

Artikel 10         Cultuur en ontspanning  125

Artikel 11         Groen  134

Artikel 12         Horeca  136

Artikel 13         Maatschappelijk  145

Artikel 14         Maatschappelijk – Militair terrein  155

Artikel 15         Natuur 158

Artikel 16         Recreatie  161

Artikel 17         Recreatie - Recreatiewoning  173

Artikel 18         Sport 176

Artikel 19         Tuin  187

Artikel 20         Verkeer 189

Artikel 21         Verkeer - Railverkeer 190

Artikel 22         Water 191

Artikel 23         Wonen  192

Artikel 24         Wonen - Lint 201

Artikel 25         Leiding - Hoogspanning  210

Artikel 26         Leiding – Gas  212

Artikel 27         Leiding – Olie  215

Artikel 28         Leiding – Water 218

Artikel 29         Leiding – Riool 220

Artikel 30         Waarde - Archeologie  222

Artikel 31         Waarde - Cultuurhistorie  225

Artikel 32         Waarde - Beschermd dorpsgezicht 227

Artikel 33         Waterstaat - Waterhuishoudkundige en of waterstaatkundige functie  229

Artikel 34         Waterstaat - Waterkering  230

 

 

Hoofdstuk 3    Algemene regels  231

 

Artikel 35         Anti-dubbeltelregel 231

Artikel 36         Algemene aanduidingsregels  232


 

Hoofdstuk 4    Overgangs- en slotregels  235

 

Artikel 37         Overgangsrecht 235

Artikel 38         Slotregel 237

 

 

Bijlagen bij regels  238

 

Bijlage 1          Staat van bedrijfsactiviteiten  240

 

Bijlage 2          Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant 242


 

Hoofdstuk 1             Inleidende regels

Artikel 1          Begrippen

1.1        plan:

het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) van de gemeente Oosterhout;

1.2        bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0826.BSPbuitengeb2013-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3        aan huis verbonden beroep:

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op zakelijk, administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hieraan gelijk te stellen gebied, dat in een woning of een daarbij behorend bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, met dien verstande dat er geen kapsalons zijn toegestaan en geen detailhandel (waaronder een showroom of afhaalpunt c.q. logistieke functie (internethandel) of vergelijkbare functies) is toegestaan. Wel is toegestaan detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit uit de uitoefening van het betrokken aan huis verbonden beroep of het hebben van een kantoorfunctie als onderdeel van een internethandel;

1.4        aan huis verbonden bedrijf:

een bedrijf of het bedrijfsmatig uitoefenen van activiteiten, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen kan worden uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5        aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6        achtergevelrooilijn:

de van de weg, waarop het belangrijkste gebouw op een bouwperceel is georiënteerd, afgekeerde grens van een bouwvlak;

1.7        afhankelijke woonruimte:

een deel van de (bedrijfs)woning of een vrijstaand bijbehorend bouwwerk bij een (bedrijfs)woning, dat qua ligging een ruimtelijke en planologische eenheid vormt met die woning en waarin een gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een oogpunt van mantelzorg is ondergebracht;


1.8        agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of door middel van het houden van landbouwdieren; onder agrarische bedrijven worden tevens begrepen boomteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en productiegerichte paardenhouderijen;

1.9        agrarisch-technisch hulpbedrijf:

bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verlenen van diensten waarbij gemechaniseerd loonwerk ten behoeve van land-, tuin-, bos-, of natuurbouw wordt verricht of waarbij gebruik gemaakt wordt van het telen van gewassen, het houden van dieren of het toepassen van andere land-, tuin-, bos- of natuurbouwkundige methoden, met uitzondering van mestbewerking, zoals grootveeklinieken, KI-stations, mestopslag en mesthandelsbedrijven, loonwerkbedrijven, veetransport- en veehandelsbedrijven;

1.10      agrarisch verwant bedrijf:

bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verlenen van diensten aan particulieren of niet-agrarische bedrijven, waarbij gebruik gemaakt wordt van het telen van gewassen, het houden van dieren of het toepassen van andere land-, bos- of natuurbouwkundige methoden, met uitzondering van mestbewerking, zoals hoveniersbedrijven, dierenpensions en kennels, dierenklinieken (groot- en kleinvee) en instellingen voor agrarisch proefonderwijs;

1.11      archeologische waarden:

waarden van een terrein in verband met de zich mogelijk daarin bevindende oudheidkundige zaken die van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en/of hun cultuurhistorische waarde;

1.12      bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.13      bebouwingspercentage:

een in de regels opgenomen of aangeduid percentage, dat de grootte van het deel van een terrein (bouwvlak, bestemmingsvlak, bouwperceel etc.) aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd;

1.14      bed & breakfast:

een voorziening, die als doel heeft het verstrekken van logies en ontbijt aan steeds wisselend publiek, dat voor een korte periode, namelijk één tot enkele nachten, ter plaatse met een recreatieve doelstelling verblijft; onder bed & breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke, seizoensgebonden of permanente werkzaamheden en/of arbeid;


1.15      bedrijfsactiviteiten:

handelingen en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van de uitoefening van een bedrijf;

1.16      bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten;

1.17      bedrijfsmatige exploitatie:

het via een bedrijf, stichting of ander rechtspersoon voeren van een zodanig beheer / exploitatie, dat in de recreatieverblijven daadwerkelijk recreatief gebruik plaatsvindt;

1.18      bedrijfswoning:

een woning, bij een bedrijf of instelling, bestemd voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon die op dat bedrijf of instelling werkzaam is en al dan niet toezicht houdt;

1.19      beperkt kwetsbaar object:

zoals gehanteerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.20      bestaand:

a.     t.a.v. bebouwing: bebouwing, zoals legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;

b.     t.a.v. gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.21      bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.22      bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.23      bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.24      bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.25      bouwen:

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk;

1.26      bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.27      bouwlaag:

doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd;

1.28      bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.29      bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.30      bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.31      bouwwerk, geen gebouw zijnde:

een bouwwerk, dat geen gebouw is;

1.32      boveninsteek oever:

de bestaande snijlijn van het maaiveld en het beloop van een watergang;

1.33      cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur;

1.34      dagrecreatie:

activiteiten overdag ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij overnachting niet is toegestaan;

1.35      detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop en/of afhaalpunt c.q. distributiepunt, verkopen en/of leveren van goederen aan degene die deze goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; internethandel zonder de uitstalling ten verkoop en/of afhaalpunt c.q. distributiepunt is hieronder niet begrepen;


1.36      ecologische verbindingszone:

zone die dienst doet als verspreidingsgebied respectievelijk migratieroute voor planten en dieren tussen verschillende natuurgebieden met als doel barričres tussen deze gebieden op te heffen;

1.37      extensief dagrecreatief medegebruik:

die vormen van natuurvriendelijke recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals vogelobservatie, wandelen, fietsen, mountainbiken, picknicken, kanoën, survivaltochten, die niet bedrijfsmatig van aard is en qua omvang en ruimtelijke uitstraling, ondergeschikt is aan de overige, ingevolge de bestemmingsomschrijving toegestane gebruiken en dientengevolge niet het primaire c.q. hoofdgebruik betreffende, al dan niet in combinatie met extensieve dagrecreatieve voorzieningen zoals paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d.;

1.38      garagebedrijf:

een bedrijf, dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor verkoop, en/of onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, met dien verstande dat de verkoop van motorbrandstoffen is uitgezonderd;

1.39      gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.40      geluidsgevoelige objecten

woningen, scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en gezondheidszorggebouwen;

1.41      geluidzoneringsplichtige inrichting:

bedrijven welke vallen onder artikel 2.4. van Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;

1.42      gemeenschapshuis:

een gebouw, dat gebruikt mag worden voor sociale en culturele activiteiten;

1.43      geomorfologisch:

de vorm van het landschap, ontstaan door geologische processen en beďnvloedt door menselijk handelen;

1.44      gestapelde bebouwing:

bebouwing bestaande uit één gebouw, waarin zich boven en naast elkaar zelfstandige woningen en/of bijzondere woonruimten bevinden;

1.45      glastuinbouwbedrijf:

een agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in kassen plaatsvindt;

1.46      groepsaccommodatie / logeergebouw:

een gebouw bestemd voor verblijfsrecreatie door meerdere personen in groepsverband;

1.47      grondgebonden agrarisch bedrijf:

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt, waaronder een productiegerichte paardenhouderij;

1.48      grondgebonden veehouderij:

veehouderij, waarvan het voer en de mest voor het overgrote deel gewonnen respectievelijk aangewend worden op gronden die in gebruik zijn van de veehouderij en die in de directe omgeving liggen van de bedrijfslocatie; hieronder valt in ieder geval niet de intensieve veehouderij;

1.49      grondgebonden woning:

een gebouw dat uitsluitend één woning omvat, rechtstreeks contact heeft met het aangrenzende terrein en toegankelijk is vanaf de weg;

1.50      groothandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen voor gebruik / verbruik in een andere bedrijfsactiviteit;

1.51      hogere grenswaarden:

een maximale waarde voor geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.52      hervestiging agrarisch bedrijf:

het verplaatsen van een bestaand agrarisch bedrijf van het ene agrarisch bouwvlak naar een ander agrarisch bouwvlak, waar de agrarische activiteiten zijn gestaakt;

1.53      hobbymatig:

een omvang die niet als bedrijfsmatig wordt aangemerkt en/of waarbij geen vergoeding wordt gevraagd voor de verleende diensten of geleverde productengebruik;

1.54      hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.55      horeca:

het bedrijfsmatig verschaffen c.q. verstrekken van logies, dranken, maaltijden en kleine eetwaren, zoals een hotel, restaurant, café, cafetaria of een combinatie van twee of meer van deze bedrijven, waaronder eveneens wordt begrepen het exploiteren van zaalaccommodatie, doch met uitzondering van een seksinrichting, onderscheiden in de volgende horecacategorieën:

 

1.     horecacategorie 1:

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren ten behoeve van consumptie ter plaatse, alsmede het daaraan ondergeschikt verstrekken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van nachtverblijf en/of van zaalverhuur, zoals een (hotel)-restaurant, pannenkoekhuis, eetcafé en pizzeria, uitgezonderd een zelfstandig maaltijdafhaalcentrum;

 

2.     horecacategorie 2:

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse bereide snacks, ijs en kleine maaltijden voor consumptie zowel ter plaatse als elders, met daaraan ondergeschikt het verstrekken van dranken, zoals een snackbar, cafetaria, lunchroom en ijssalon;

 

3.     horecacategorie 3:

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van overwegend alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet in combinatie met kleine etenswaren, zoals een café;

 

4.     horecacategorie 4:

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen in combinatie met het verstrekken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, zoals een dancing of discotheek;

1.56      houtgewas:

bomen, struiken, houtopstanden, boomgaarden, knotbomen, singels en houtwallen;

1.57      houtproductie:

het voortbrengen van hout op bedrijfsmatige wijze door een mede daarop afgestemd duurzaam beheer van bos;

1.58      hoveniersbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het aanleggen en onderhouden van tuinen en andere groenvoorzieningen en eventueel ten dienste daarvan planten en siergewassen kweekt, en als onderdeel van zijn aanleg en onderhoudswerkzaamheden verkoopt, waarbij er geen sprake is van verkoop, uitstalling of levering ter plaatse;

1.59      (inpandige) statische opslag:

het in een gebouw bergen van goederen, die geen regelmatige verplaatsing behoeven, zoals (antieke) auto's, boten en caravans. De opslag mag niet bestemd zijn voor de handel dan wel worden opgeslagen voor een elders gevestigd (niet-)agrarisch bedrijf;


1.60      intensieve veehouderij:

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, konijnen-, pelsdier-, geiten- of schapenhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen, niet zijnde een slakkenkwekerij, viskwekerij of een insectenkwekerij (zoals een wormenkwekerij);

1.61      kamerverhuur:

het bedrijfsmatig verhuren of het aanbieden van kamers voor bewoning;

1.62      kampeerboerderij:

het gelegenheid geven tot het houden van recreatief dag- en nachtverblijf in gebouwen deel uitmakend van een agrarische bedrijf dan wel een voormalig agrarisch bedrijf;

1.63      kampeermiddel:

tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief verblijf;

1.64      kampeerplaats:

standplaats voor één of een aantal bij elkaar behorende kampeermiddelen;

1.65      kampeerterrein:

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief dag- en nachtverblijf en daaraan gelieerde en (qua omvang en ruimtelijke uitstraling) ondergeschikte vormen van dagrecreatie;

1.66      kantoorvoorziening:

een verblijfsruimte die door haar aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden van hoofdzakelijk administratieve aard zonder baliefunctie;

1.67      kas:

agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden, waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter;

1.68      kwetsbaar object:

zoals gehanteerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.69      landschappelijke inpassing:

het inpassen van een gebouw of een gebruik in het landschap, waarbij afstemming plaatsvindt op de context van het landschap door middel van de architectuur van het gebouw en de aanplant van gebiedseigen beplanting;

1.70      landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beďnvloeding van de levende en niet-levende natuur;

1.71      lawaaisport:

een sportactiviteit waarbij motorisch of mechanisch geluid wordt geproduceerd dat zodanig is dat het omgevingslawaai wordt overschreden, waaronder in ieder geval begrepen de rallysport, motorsport, (model)vliegsport; de jachtsport wordt hier niet onder begrepen;

1.72      legaal:

in overeenstemming met de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.73      loon(werk)bedrijf:

een bedrijf dat - voornamelijk met behulp van verplaatsbare werktuigen - diensten verleent aan agrarische bedrijven, onder andere in verband met de bodemcultuur, of ter uitvoering van grondwerkzaamheden;

1.74      manege:

een dagrecreatief bedrijf dat hoofdzakelijk op eigen terrein binnen of buiten een gebouw gelegenheid geeft tot het beoefenen van de paardensport en al dan niet mogelijkheden biedt voor het verblijf en de verzorging van paarden;

1.75      mantelzorg:

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychisch en/of sociaal vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.76      natuurwaarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;

1.77      nevenactiviteiten:

het door de eigenaar / exploitant van het ter plaatse gevestigde bedrijf ontplooien van activiteiten bij de hoofdfunctie van de bestemming die niet rechtstreeks de uitoefening van de bedrijfsvoering betreffen, die ingevolge de geldende bestemming is toegestaan, maar wel daaraan (qua omvang en ruimtelijke uitstraling) ondergeschikt zijn;


1.78      niet-zelfstandige woonruimte:

een woonruimte welke geen eigen toegang heeft en welke niet door een persoon of huishouden kan worden bewoond, zonder dat deze daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen - zoals sanitair, kookgelegenheid, wasgelegenheid - buiten die woonruimte;

1.79      nieuwvestiging agrarisch bedrijf:

projectie van een al dan niet gekoppeld agrarisch bouwvlak op een locatie die volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet is voorzien van een zelfstandig bouwvlak, dan wel het splitsen van een bouwvlak in twee of meerdere bouwvlakken;

1.80      nutsvoorzieningen:

gebouwde voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van water, elektriciteit, gas e.d., zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie;

1.81      omgevingsvergunning:

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

1.82      omschakeling:

geheel of gedeeltelijk overstappen van de ene (agrarische) bedrijfsvorm naar een andere (agrarische) bedrijfsvorm, dan wel het overstappen van een (niet)-agrarisch bedrijfsmatig gebruik naar een niet bedrijfsmatig gebruik;

1.83      onderkomens:

voor verblijf geschikte – al dan niet aan de bestemming onttrokken – voer- en vaartuigen, arken, caravans en stacaravans voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, als ook tenten;

1.84      ondersteunende horeca:

horeca, welke (qua omvang en ruimtelijke uitstraling) ondergeschikt en gelieerd is aan de functie die ingevolge de geldende bestemming ter plaatse is toegestaan;

1.85      overig niet-grondgebonden bedrijf:

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt, niet zijnde een intensief veehouderijbedrijf of een glastuinbouwbedrijf, zoals champignonteeltbedrijven, witlofkwekerijen, maar ook slakkenkwekerijen, viskwekerijen en insectenkwekerijen (zoals een wormenkwekerij);

1.86      paardenbak:

een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout, boomschors of ander natuurlijk materiaal en al dan niet voorzien van een omheining;


1.87      paardenhouderij:

hierbij wordt een onderscheid gemaakt in:

a.     productiegericht:
een grondgebonden agrarisch bedrijf dat zich richt op het produceren van paarden, zoals hengstenstations, opfokbedrijven, paarden- en ponyfokbedrijven, africhtings- en trainingsstallen, africhtingsbedrijven e.d., al dan niet een combinatie van vorenstaande of in combinatie met handelstallen;

b.     gebruiksgericht:

ź een semi-agrarisch bedrijf in de vorm van pensionstalling;

ź een sportbedrijf in de vorm van een manege;

1.88      peil:

a.     voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b.     voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg of de toekomstige weg ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c.     in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;

d.     indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil / of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil;

1.89      paardenpension / pensionstalling:

het stallen en weiden van paarden van derden;

1.90      plattelandswoning:

een bij een bedrijf behorende woning die als bedrijfswoning en/of door een derde bewoond mag worden, in de zin van artikel 1.1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.91      recreatief verblijf:

verblijf, al dan niet door een wisselend publiek, dat voor een korte periode ter plaatse met een recreatieve doelstelling verblijft; hieronder wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke, seizoensgebonden of permanente werkzaamheden en/of arbeid;

1.92      recreatieverblijf

een gebouw dat dient als recreatief dag- en nachtverblijf, niet zijnde een stacaravan;

1.93      risicovolle inrichting:

een inrichting, als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen Bevi);


1.94      ruimtelijke ontwikkeling:

bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning is vereist;

1.95      seksinrichting

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof hij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub en (raam) prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.96      semi-agrarisch bedrijf:

een agrarisch verwant bedrijf en/of een agrarisch-technisch hulpbedrijf;

1.97      slopen:

geheel of gedeeltelijk afbreken;

1.98      stacaravan:

een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen ook over grotere afstanden als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen;

1.99      stedenbouwkundig beeld:

het beeld dat wordt bepaald door de situering, de bouwmassa’s, de dakvormen en de dakrichtingen van de bebouwing;

1.100    stikstofneutraal:

een toename in stikstofdepositie dat niet leidt tot significante effecten op een nabijgelegen Natura 2000-gebied, al dan niet middels het nemen van maatregelen op de locatie zelf of via externe saldering;

1.101    streekeigen producten:

producten, gemaakt met grondstoffen die als streekeigen worden beschouwd en/of volgens streektraditie geteelde producten, en/of producten die volgens een specifieke bereidingswijze of receptuur van een bepaalde regio wordt geproduceerd;

1.102    teeltondersteunende kassen:

een agrarisch bedrijfsgebouw, waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden, ter ondersteuning van grondgebonden teelten. Schuurkassen en permanente tunnel- of boogkassen, welke gelijk of hoger zijn dan 1,5 meter, worden beschouwd als een kas;

1.103    teeltondersteunende voorziening:

een ondersteunende voorziening in, op of boven de grond die een onderdeel is van een overwegend grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, gericht op het telen van (sier)gewassen (zoals tuinbouw, boomteelt of sierteelt) en wordt gebruikt om de productie onder meer gecontroleerde omstandigheden te laten plaatsvinden en / of de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Teeltondersteunende voorzieningen kunnen zowel een gebouw als een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zijn. Te onderscheiden zijn de volgende categorieën:

a.     laag / tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte lager dan of gelijk aan 1,5 m, welke niet langer dan 6 maanden per jaar aanwezig zijn, hierbij inbegrepen de constructie die een dergelijke voorziening mogelijk maakt (bijvoorbeeld palen in de grond);

b.     hoog / tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte hoger dan 1,5 m, welke niet langer dan 6 maanden per jaar aanwezig zijn, hierbij inbegrepen de constructie die een dergelijke voorziening mogelijk maakt (bijvoorbeeld palen in de grond);

c.     permanent: teeltondersteunende voorzieningen welke 6 maanden per jaar of langer aanwezig zijn, hierbij inbegrepen de constructie die een dergelijke voorziening mogelijk maakt (bijvoorbeeld palen in de grond);

d.     teeltondersteunende kassen.

Vraathekken (zoals boomteelthekken) en veekeringen worden niet gezien als teeltondersteunende voorzieningen;

1.104    tuincentrum:

detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak waarop artikelen voor de aanleg, inrichting en het onderhoud van en het verblijf in particuliere tuinen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen en diensten worden aangeboden, zoals tuinplanten en bomen, bloemen en planten, dieren, bloembollen en zaden, gereedschap, decoratiemateriaal buitenhuis en binnenhuis, materiaal ten behoeve van klein en groot tuinonderhoud, dierbenodigdheden, diervoeding, seizoensartikelen in geval van kerstmarkt, paasmarkt, kleinmeubelen, tuinzwembaden en tuinsauna's, tuin gerelateerd speelgoed, tuinartikelen(tuinmeubilair), koffiecorner, eventueel in combinatie met kweek;

1.105    tunnel- of boog(kas):

een werk of bouwwerk voorzien van een bedekking van lichtdoorlatend materiaal en dienend tot het kweken, trekken, vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, bloemen, groenten, planten of bomen, alsmede in voorkomende gevallen tot bescherming van de omgeving tegen milieubelastende stoffen;

1.106    vakantieappartement:

deel van een gebouw welke blijvend is ingericht voor recreatief dag- en nachtverblijf, waarbij wordt verbleven in zelfstandige eenheden;

1.107    veehouderij:

agrarisch bedrijf, gericht op het fokken, mesten en houden van runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee, tamme konijnen en pelsdieren;

1.108    verblijfsrecreatie:

recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief dag- en nachtverblijf, zoals een recreatiewoning, groepsaccommodatie / logeergebouw, pension, bed & breakfast, kampeermiddel of trekkershut door personen die hun hoofdwoonverblijf elders hebben;

1.109    verkoopvloeroppervlak:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte ten behoeve van de detailhandel;

1.110    vloeroppervlak(te):

de totale oppervlakte, gemeten op vloerniveau, die voor een functie wordt gebruikt;

1.111    volkstuinen:

grond waarop hobbymatig, op kleine schaal voedings- en/of siergewassen worden geteeld en voornamelijk ten eigen behoeve;

1.112    volwaardig (agrarisch) bedrijf:

bedrijf met de omvang van ten minste één volwaardige arbeidskracht met een daarbij passende arbeidsomvang en een daaruit te verwachten redelijk inkomen;

1.113    voorgevelrooilijn:

de denkbeeldige lijn, evenwijdig aan de as van de weg waaraan gebouwd wordt, op een afstand van de weg die:

a.     gelijk is aan de in de regels voorgeschreven afstand van gebouwen uit de as van de weg op het betreffende bouwperceel;

b.     gelijk is aan de afstand van bestaande gebouwen tot de as van de weg op het betreffende bouwperceel, indien die afstand kleiner is dan de in de regels voorgeschreven afstand;

1.114    voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.115    vormverandering van een bouwvlak

wijziging van de begrenzing van een bouwvlak zonder dat dit gepaard gaat met een vergroting van de totale oppervlakte;

1.116    vraathek

een hek, bedoeld om wildvraat aan gewassen te voorkomen, in de regel gebruikt in de boom- en sierteelt;


1.117    waterhuishoudkundige doeleinden:

doeleinden die het waterhuishoudingsbelang dienen, zoals watergangen, waterstaatkundige kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang e.d., voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer, waterinfiltratie en waterberging, bijbehorende voorzieningen zoals bermen, paden, beschoeiingen;

1.118    watergang:

een voor de oppervlaktewaterkwantiteit van overwegend belang zijnde sloot;

1.119    woning / wooneenheid:

een complex van intern met elkaar in verbinding staande ruimten, in een (gedeelte van een) gebouw, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden;

1.120    woningsplitsing:

het opdelen van een woning in meerdere wooneenheden;

1.121    (woon)boerderij:

een (voormalige) agrarische bedrijfswoning met in de bouwmassa opgenomen (voormalige) agrarische bedrijfsruimten, die samen een geďntegreerde eenheid (bouwkarakteristiek waarbij woon- en bedrijfsgedeelte van oudsher aan elkaar verbonden zijn) vormen;

1.122    zijstrook:

de strook grond gelegen tussen de zijdelingse perceelsgrens en de denkbeeldige lijn op 3 meter afstand vanaf de zijdelingse perceelsgrens over de volledige diepte van het bouwvlak;

1.123    zorgvuldige veehouderij:

veehouderij, die door het treffen van maatregelen (onder andere gericht op landschap, het verder sluiten van kringlopen op lokaal niveau, emissiebeperking en gezondheid voor mens en dier) ruimtelijk en maatschappelijk optimaal is ingepast in zijn omgeving;


Artikel 2          Wijze van meten

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1        afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk;

2.2        bebouwd(e) oppervlak(te) van een bouwperceel:

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen;

2.3        de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4        de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5        de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6        de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.7        de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.8        ondergeschikte bouwonderdelen

Bij toepassing van het in dit artikel bepaalde worden ondergeschikte bouwonderdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, luchtkokers, wolfseinden, dakkapellen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken, ook indien gelegen buiten het aangegeven bestemmingsvlak, buiten beschouwing gelaten.


 

Hoofdstuk 2             Bestemmingsregels

 

Artikel 3          Agrarisch

3.1        Bestemmingsomschrijving

3.1.1     Algemeen

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.     agrarisch gebruik, zowel bedrijfsmatig als hobbymatig;

b.     mestbewerking van enkel op het eigen bedrijf geproduceerde mest;

c.     nevenactiviteiten (voor zover in 3.1.2, onder c, opgenomen of via een omgevingsvergunning voor het afwijken van gebruiksregels op grond van 3.5 kan worden toegestaan);

d.     ondergeschikte detailhandel;

e.     aan huis verbonden beroep en/of bedrijf;

f.      ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning' is het toegestaan (één van) de bedrijfswoning(en) als plattelandswoning te gebruiken; de regels voor een bedrijfswoning zijn van overeenkomstige toepassing op een plattelandswoning;

g.     behoud, herstel en ontwikkeling van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden;

h.     water en waterhuishoudkundige doeleinden;

i.      extensief dagrecreatief medegebruik;

j.      erfbeplanting;

k.     tuinen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede voortuinen tussen de aanduiding 'bouwvlak' en de weg, alsmede bestaande tuinen;

l.      landschappelijke inpassing van bouwwerken en voorzieningen;

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen, en overeenkomstig de in 3.1.2. opgenomen nadere detaillering van de doeleinden.

3.1.2     Nadere detaillering van de bestemming

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 3.1.1:

a          Type agrarisch bedrijf

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mag een grondgebonden agrarisch bedrijf, worden uitgeoefend. Voorts is, al dan niet in combinatie hiermee, het volgende type agrarisch bedrijf toegestaan, overeenkomstig de onderstaande aanduidingen:

·         ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' een glastuinbouwbedrijf;

·         ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' een intensieve veehouderij;

·         ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' een glastuinbouwbedrijf in het mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw;

·         ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van agrarisch - overig niet-grondgebonden’ een overig niet-grondgebonden agrarisch bedrijf.


b          Voorzieningen binnen en buiten bouwvlak

Voor voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf, zoals mestsilo's, sleufsilo's, paardenbakken, waterbassins, parkeerplaatsen, opslag ten behoeve van het agrarisch bedrijf e.d. gelden de volgende bepalingen:

1.     de voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

2.     in afwijking van het bepaalde onder 1. zijn deze voorzieningen buiten de aanduiding 'bouwvlak' toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak' en uitsluitend in de vorm van voerplaten, sleufsilo’s, kuilplaten of andere verhardingen tot een maximale hoogte van 2,5 m., ten behoeve van de opslag van ruwvoer, voor zover deze opslag noodzakelijk is voor het op het aansluitende bouwvlak aanwezige grondgebonden veehouderijbedrijf en de daarbij behorende verhardingen nodig zijn om die voorzieningen efficiënt te kunnen gebruiken;

3.     in afwijking van het bepaalde onder 1, zijn waterbassins buiten de aanduiding ‘bouwvlak’, maar binnen de aanduiding ‘glastuinbouwbedrijf’ of ‘specifieke vorm van agrarische – glastuinbouw doorgroei’ toegestaan, tot een maximale hoogte van 2,5 meter.

c          Staat van nevenactiviteiten

Afhankelijk van de opgenomen aanduiding zijn ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' voorts uitsluitend de volgende nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsvoering toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, waarbij voor de betreffende activiteit maximaal de in de tabel opgenomen vloeroppervlakte aan binnen- en buitenruimte is toegestaan. Voor de functie kampeerterrein of dagrecreatie (niet zijnde een horecafunctie) geldt enkel de binnenruimte als maximum aan vloeroppervlak.

 

 

Afkorting

Aanduiding

Nevenactiviteit

Adres

Huisnum-mer

Vloeropper-vlakte (m2)

(kt)

Kampeerter-rein

kampeerterrein met maximaal 25 kampeerplaatsen

n.v.t.

n.v.t.

250

(sa-1)

specifieke vorm van agrarisch - 1

Paardenpension

Achterstraat

18

500

(sa-2)

specifieke vorm van agrarisch - 2

Paardenpension

Baarschotse-straat

15

500

(sa-3)

specifieke vorm van agrarisch - 3

Detailhandel verwant aan de ter plaatse geproduceerde producten

Ekelstraat

10 (A)

250

(sa-4)

Specifieke vorm van agrarisch - 4

Statische opslag

Heikantse-straat

64

500

(sa-5)

Specifieke vorm van agrarisch - 5

Paardenpension

Houtse Pad

1A

500

(sa-6)

Specifieke vorm van agrarisch - 6

Hoveniersbedrijf

Liniestraat

2

250

(sa-7)

Specifieke vorm van agrarisch - 7

Horeca en detailhandel in streekeigen producten

Steenoven-sebaan

29 (A)

250

(sa-8)

Specifieke vorm van agrarisch - 8

Zorg en resocialisatie

Stelvense-weg

4

250

(sa-9)

Specifieke vorm van agrarisch - 9

Zorg en resocialisatie

Rijenseweg en Steen-ovensebaan

8

 

42

250

(sa-10)

Specifieke vorm van agrarisch - 10

Paardenpension

Seterse-dwarsweg

5A

500

(sa-11)

Specifieke vorm van agrarisch - 11

Ontvangstruimte en zitgelegenheid t.b.v. rondleidin-gen en excursies op het agrarisch bedrijf, waarbij het schenken van alcohol is uitgesloten

Provinciale-weg

93

100

(sa-12)

Specifieke vorm van agrarisch - 12

Paardenpension

Heistraat

17

500

(sa-13)

Specifieke vorm van agrarisch - 13

Loonwerkbedrijf

Steenoven-sebaan

22

1.200

 

De bepalingen opgenomen in 3.5.1 zijn onverkort van toepassing op bovenstaande toegestane nevenactiviteiten.

d          Ondergeschikte detailhandel

Voor ondergeschikte detailhandel gelden de volgende bepalingen:

1.     ten dienste van het agrarisch bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan als nevenactiviteit;

2.     het mag enkel gaan om detailhandel in de vorm van verkoop van op het eigen bedrijf geproduceerde producten;

3.     maximaal mag 50 m2 verkoopvloeroppervlak voor deze detailhandelsactiviteit worden aangewend en uitsluitend in aanwezige gebouwen;

4.     deze oppervlakte wordt meegerekend bij de totale gebruiksoppervlakte die is toegestaan voor nevenactiviteiten.


e          Aan huis verbonden beroep en/of bedrijf

Voor aan huis verbonden beroep en/of bedrijf gelden de volgende bepalingen:

1.     er moet sprake zijn van een bouwvlak, waarop minimaal één bedrijfswoning of plattelandswoning is toegestaan;

2.     de activiteit bedraagt niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (bedrijfs- of plattelands)woning en de bij deze woning behorende bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 50 m2;

3.     het betreft een activiteit, behorend tot milieucategorie 1 of 2, als opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten of een qua milieuhinder en ruimtelijke uitstraling daarmede vergelijkbare activiteit;

4.     buitenopslag ten dienste van het aan huis verbonden beroep en/of bedrijf is niet toegestaan;

5.     horeca en detailhandel (w.o. showroom en/of afhaalpunt c.q. logistieke functie, al dan niet t.b.v. internethandel) zijn niet toegestaan;

6.     de activiteit wordt uitsluitend uitgeoefend door een bewoner van de woning;

7.     er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

8.     de activiteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

9.     de nevenactiviteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

10.  het aan huis verbonden beroep en/of bedrijf vindt niet plaats in kassen of teeltondersteunende voorzieningen.

f           Landschappelijke en natuurwaarden

Doel is het behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. Dit houdt in dat:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' het beleid is gericht op realisatie van een ecologische verbindingszone als onderdeel van de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS), alsmede het beleid is gericht op verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem van bovenregionaal belang;

2.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning openheid' het beleid is gericht op het behoud van de landschappelijke waardevolle openheid;

3.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning waardevol reliëf' het beleid is gericht op het behoud van het waardevolle reliëf.

g          Cultuurhistorische waarden

Doel is het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. Dit houdt in dat:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning schootsveld' het beleid is gericht op behoud en versterken van de herkenbaarheid van het schootsveld uit oogpunt van cultuurhistorische waarden;

2.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning historische verkaveling' het beleid is gericht op behoud en versterken van de historische en landschappelijke waarden van de karakteristieke historische verkavelingsstructuur.

 


h          Landschappelijke inpassing

De gronden, welke nader zijn aangeduid met de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ mogen alleen worden gebruikt als landschappelijke inpassing, ten behoeve van de op het bestemmingsvlak toegestane bouwwerken en voorzieningen.

3.2        Bouwregels

3.2.1     Algemeen

In het algemeen geldt voor het bouwen het volgende:

a.     uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming;

b.     indien blijkens de aanduiding 'relatie' sprake is van een koppeling van twee aanduidingen 'bouwvlak' dan zijn hierop de bepalingen met betrekking tot een enkel bouwvlak van overeenkomstige toepassing.

3.2.2     Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende bepalingen, met dien verstande dat voor kassen ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw’ en ‘specifieke vorm van agrarisch – glastuinbouw doorgroei’ in 3.2.3 en voor teeltondersteunende voorzieningen in 3.2.5 specifieke regels zijn opgenomen:

a.     gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

b.     ingeval er sprake is van de bouw van bouwwerken ten behoeve van de uitbreiding van het aantal dieren ter plaatse of ten behoeve van mestbewerking ter plaatse, moet worden aangetoond, dat de uitbreiding stikstofneutraal plaatsvindt;

c.     gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd:

1.   op een afstand van minimaal 3 m. achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning;

2.   indien geen bedrijfswoning aanwezig is, dient de minimale afstand van de bebouwing tot aan de as van een weg, waaraan wordt gebouwd, 15 m. te bedragen;

3.   indien een bedrijfsgebouw op een kortere afstand dan 15 m. van de as van de weg, dan wel op een kortere afstand van de weg dan de bedrijfswoning is gelegen, dan geldt als rooilijn de voorgevelrooilijn van het dichtst bij de weg gesitueerde bedrijfsgebouw;

d.     de afstand van gebouwen tot aan de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten minste:

1.     1,5 m. voor gebouwen met een goothoogte van 3,5 m. of minder;

2.     3 m. voor een gebouw met een goothoogte van meer dan 3,5 m.;

Indien de perceelsgrens is gelegen in water, worden voormelde maten gemeten vanuit de boveninsteek van de betreffende oever;

e.     de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m.;

f.      de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m.

3.2.3     Bebouwing ter plaatse van 'glastuinbouw' en 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei'

Aanvullend op het bepaalde in 3.2.2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' en 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' de volgende bepalingen:

a.     ingeval sprake is van de uitbreiding van (teeltondersteunende) kassen moet worden aangetoond, dat de uitbreiding stikstofneutraal plaatsvindt;

b.     kassen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' of 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei';

c.     ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' geldt, dat de bebouwde oppervlakte aan kassen maximaal 5 ha. mag bedragen;

d.     ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' geldt, dat de bebouwde oppervlakte aan kassen maximaal 2 ha. mag bedragen, waarbij voor het perceel Molenschotseweg 3 een maximum geldt van 3 ha.;

e.     de goothoogte van kassen bedraagt niet meer dan 6 m.;

f.      de hoogte van waterbassins bedraagt niet meer 2,5 m.; 

g.     kassen en waterbassins mogen voorts uitsluitend worden gebouwd op een afstand van minimaal 3 m. achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning. Indien geen bedrijfswoning aanwezig is, dan geldt als deze rooilijn de voorgevelrooilijn van het dichtst bij de weg gesitueerde gebouw;

h.     de afstand van kassen en waterbassins tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten minste 1 m.

3.2.4     Bebouwing ten behoeve van veehouderij

a.     Aanvullend op het bepaalde in 3.2.2 geldt, dat een toename van de bestaande bebouwingsoppervlakte ten dienste van een veehouderij, niet zijnde een paardenfokkerij, alleen is toegestaan, indien:

1.     voor zover gelegen binnen de aanduiding ‘wetgevingzone - beperking veehouderij’, deze veehouderij blijkens onafhankelijk deskundig advies, grondgebonden is; de toename van het bebouwingsoppervlak van de bestaande bedrijfswoning blijft hierbij buiten beschouwing;

2.     maatregelen worden getroffen en in stand gehouden, die leiden tot een zorgvuldige veehouderij, een en ander conform de nadere regels ter uitvoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, die zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op grond van de Verordening ruimte 2014;

3.      is aangetoond, dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger dan 20 %, tenzij er – indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages – door de veehouderij maatregelen worden getroffen, die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;

4.     is aangetoond, dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 µg/m3;

5.     een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving bij de planontwikkeling;

6.     er ten hoogste in één laag wordt gebouwd, dit met uitzondering van voliëre- en scharrelstallen voor legkippen, waar ten hoogste in twee lagen mag worden gebouwd;

7.     de bouw en het voorgenomen gebruik stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar is;

b.      deze regels zijn niet van toepassing op uitbreidingen van veehouderijen, voor zover deze uitbreidingen betrekking hebben op bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de opslag van ruwvoer;

c.      In afwijking van artikel 1, lid 20, wordt onder bestaande bebouwingsoppervlakte  verstaan de:

1.   bebouwing, die op 21 september 2013 legaal aanwezig of in uitvoering was; of

2.   bebouwing, die mag worden gebouwd krachtens een verleende vergunning; of

3.   bebouwing, die is gebaseerd op een vóór 21 september 2013 ingediende volledige en ontvankelijke aanvraag voor omgevingsvergunning (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en die in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan.

3.2.5     Teeltondersteunende voorzieningen

Voor teeltondersteunende voorzieningen gelden de volgende bepalingen:

a.     teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' met een maximale bouwhoogte van 4,5 m.;

2.     buiten de aanduiding 'bouwvlak' uitsluitend in de vorm van:

ź  tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen, met een maximale bouwhoogte van 1,5 m;

ź  tijdelijke hoge teeltondersteunende voorzieningen, met een maximale bouwhoogte van 2,5 m. en een maximale oppervlakte van 3 ha., en uitsluitend op een perceel aansluitend aan de aanduiding ‘bouwvlak’;

ź  in afwijking van het voorgaande zijn tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning openheid' en/of ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning schootsveld' uitsluitend via een omgevingsvergunning, als opgenomen in 3.3.4 toegestaan;

b.     teeltondersteunende kassen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’, voor zover;

1.     is aangetoond, dat de bouw of uitbreiding stikstofneutraal plaatsvindt;

2.     de oppervlakte van teeltondersteunende kassen niet meer bedraagt dan 5.000 m2;

3.     de goothoogte niet meer bedraagt dan 6 m.;

4.     de afstand van kassen tot de zijdelingse perceelsgrenzen ten minste 1 m. bedraagt;

3.2.6     Bedrijfswoning

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:

a.     er is maximaal één bedrijfswoning toegestaan per aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;

2.     ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aangegeven maximale aantal wooneenheden het toegestane maximale aantal bedrijfswoningen is;

3.     indien een bedrijfswoning is toegestaan, welke nog niet is gebouwd, is de bouw hiervan uitsluitend toegestaan na verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.3.6;

b.     de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m3, met dien verstande dat:

1.     een bestaande grotere inhoud als maximum geldt;

2.     bij monumenten het gehele pand mag worden benut voor de bedrijfswoning, ook als dit leidt tot een grotere inhoudsmaat dan 750 m3;

3.     bij het bepalen van de inhoud van een woning de voor bewoning bestemde aangebouwde bijbehorende bouwwerken worden meegerekend;

c.     de goothoogte bedraagt niet meer dan 4,5 m., met dien verstande dat een bestaande grotere goothoogte als maximum geldt;

d.     de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 m., met dien verstande dat een bestaande grotere bouwhoogte als maximum geldt.

3.2.7     Herbouw bedrijfswoning

Voor herbouw van bestaande woningen gelden aanvullend de volgende voorwaarden:

a.     de herbouw vindt plaats op de (voor zover aanwezige) bestaande fundamenten van de bedrijfswoning;

b.     de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke bedrijfswoning(en);

c.     verzekerd is dat overtollige bebouwing (voormalige bedrijfsbebouwing of bij de bedrijfswoning bijbehorende bouwwerken) wordt gesloopt.

3.2.8     Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

a.     de gezamenlijke oppervlakte van niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning bedraagt maximaal 100 m2;

b.     de goothoogte bedraagt maximaal 3,5 m., met dien verstande dat een bestaande hogere maatvoering als maximum geldt;

c.     de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m., met dien verstande dat een bestaande hogere maatvoering als maximum geldt.

3.2.9     Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen teeltondersteunende voorzieningen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:

a.     ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' voor of op de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning:

1.     de bouwhoogte maximaal 1 m. bedraagt;

b.     ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning:

1.     de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 2 m. bedraagt;

2.     de bouwhoogte van silo's en torensilo's, niet zijnde warmteopslagtanks, watertanks of -bassins, maximaal 20 m. bedraagt;

3.     de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 12 m. bedraagt;

c.     aanvullend op het voorgaande geldt, dat indien geen bedrijfswoning aanwezig is, dan als deze rooilijn de voorgevelrooilijn van het dichtst bij de weg gesitueerde gebouw geldt;

d.     buiten de aanduiding 'bouwvlak':

1.     op het perceelsdeel, gelegen tussen de weg en de voorzijde van het aangeduide bouwvlak, de bouwhoogte maximaal 1 m. bedraagt;

2.     overigens een bouwhoogte van maximaal 2,5 m. geldt;

3.     sleufsilo's, mestsilo's, foliemestbassins, paardenbakken, mestzakken en dergelijke voorzieningen zijn niet toegestaan, uitgezonderd waterbassins tot een maximale hoogte van 2,5 meter en (erf)verhardingen, bij de aanduiding ‘glastuinbouwbedrijf’ of ‘specifieke vorm van agrarische – glastuinbouw doorgroei’, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak' deze uitsluitend zijn toegestaan in de vorm van voerplaten, sleufsilo’s, kuilplaten of andere verhardingen tot een maximale hoogte van 2,5 m., ten behoeve van de opslag van ruwvoer, voor zover deze opslag noodzakelijk is voor het op het aansluitende bouwvlak aanwezige grondgebonden veehouderijbedrijf en de daarbij behorende verhardingen nodig zijn om die voorzieningen efficiënt te kunnen gebruiken;

e.     met dien verstande, dat ter plaatse van de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ geen bouwwerken zijn toegestaan.

3.3        Afwijken van de bouwregels

3.3.1     Omgevingsvergunning grotere hoogte gebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2, lid e. en lid f., teneinde grotere hoogtematen voor gebouwen toe te staan, mits:

a.     de hogere hoogtemaat stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;

b.     uit onafhankelijk deskundig advies is gebleken, dat dit noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering;

c.     de goot- en bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m. respectievelijk 12 m.

3.3.2. Omgevingsvergunning afstand tot zijdelingse perceelsgrens

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2, lid d., 3.2.3, lid h. en 3.2.5, lid b., onder 4, teneinde af te wijken van de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, mits:

a.     de situering stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig aanvaardbaar is;

b.     de situering niet leidt tot aantasting van rechten en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen en de daarop aanwezige bouwwerken.


3.3.3     Omgevingsvergunning grotere hoogte ondersteunende bedrijfsbebouwing bij glastuinbouwbedrijven.

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2, lid e. en f. en 3.2.9, lid b., onder 3., teneinde binnen het bouwvlak met de aanduiding ‘glastuinbouw’ en de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' een grotere hoogtematen voor gebouwen, niet zijnde kassen, en specifieke bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toe te staan, mits:

a.      er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden, waaronder de schaduwwerking naar een glastuinbouwbedrijf;

b.      er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige waarden;

c.      uit onafhankelijk deskundig advies is gebleken, dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering; hiertoe wordt tevens advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;

d.      de goothoogte van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, maximaal 10 m bedraagt;

e.      de bouwhoogte van een warmteopslagtanks of een watertank maximaal 15 m. bedraagt.

3.3.4     Omgevingsvergunning teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.5, teneinde

·         bouwwerken in de vorm van hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten de aanduiding ‘bouwvlak’ op te richten in een grotere omvang dan 3 ha.; en / of

·         bouwwerken in de vorm van hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten de aanduiding ‘bouwvlak’ op te richten met een grotere hoogte dan 2,5 m; en / of

·         bouwwerken in de vorm van permanente teeltondersteunende voorzieningen buiten de aanduiding ‘bouwvlak’ op te richten; en / of

·         bouwwerken in de vorm van (hoge en lage) tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning openheid' en/of ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning schootsveld' op te richten;

een en ander mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.     de bouwhoogte bedraagt niet meer dan maximaal 4,5 m.;

b.     de voorzieningen worden aansluitend aan het bouwvlak gesitueerd;

c.     er geen afbreuk wordt gedaan aan de waarden, zoals genomen in de artikelen 3.1.1, onder g., 3.1.2, onder f., sub 2. en 3.1.2, onder g., sub 2.;

d.     uit onafhankelijk deskundig advies blijkt dat:

1.     de voorzieningen noodzakelijk zijn voor een doelmatige agrarische grondgebonden bedrijfsvoering;

2.     de voorzieningen geen aanzet vormen tot een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;

e.     ingeval van permanente voorzieningen geldt aanvullend, dat:

1.     het oprichten hiervan binnen het bestaande bouwvlak niet tot de mogelijkheden behoort;

2.     het totaal oppervlak aan permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen en buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 3 ha.;

3.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' het realiseren en toekomstig functioneren van de geprojecteerde ecologische verbindingszone niet mag worden geschaad, alsmede vindt er geen onevenredige aantasting plaats van de mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem. Hiertoe vindt overleg plaats met het waterschap;

4.     aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

3.3.5     Omgevingsvergunning m.b.t. herbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.7, teneinde herbouw van de bedrijfswoning op andere wijze mogelijk te maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.     de bedrijfswoning wordt binnen het bouwvlak gerealiseerd;

b.     er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande bedrijfswoning én overtollige bebouwing (voormalige bedrijfsgebouwen, al dan niet bij de bedrijfswoning bijbehorende bouwwerken);

c.     de situering en bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de woning is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

d.     de situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving.

3.3.6     Omgevingsvergunning m.b.t. bouw 1e bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.6, onder a., sub 1., teneinde de bouw van een eerste bedrijfswoning mogelijk te maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.     de bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan bij een volwaardig agrarisch bedrijf en is noodzakelijk vanwege de aard van de bedrijfsvoering. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. De noodzaak mag niet het gevolg zijn van een eerder aanwezige, doch afgestoten bedrijfswoning;

b.     de situering van de woning is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

c.     de situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

d.     aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan.

3.3.7     Omgevingsvergunning grotere inhoud in cultuurhistorisch waardevolle panden en langgevelboerderijen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.6, onder b., teneinde een grotere inhoudsmaat mogelijk te maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.     er is sprake van een langgevelboerderij of, blijkens een monumentenstatus of een onafhankelijk deskundig advies, van een cultuurhistorisch waardevolle pand;

b.     de vergroting van de inhoud plaats vindt binnen het bestaande bouwvolume, dus zonder vergroting van het pand;

c.     het gehele pand mag worden benut voor de bedrijfswoning;

d.     aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan.

3.4        Specifieke gebruiksregels

3.4.1     Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen:

a.     het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest of enige andere vorm van buitenopslag, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik en plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

b.     detailhandel, behoudens het bepaalde in 3.1.2, onder c. en d., danwel mogelijk gemaakt na verlening van een omgevingsvergunning, als opgenomen in 3.5.1;

c.     horeca, behoudens het bepaalde in 3.1.2, onder c., dan wel mogelijk gemaakt na verlening van een omgevingsvergunning als opgenomen in 3.5.1;

d.     buitenopslag ten behoeve van nevenactiviteiten;

e.     gebruik als woning met uitzondering van:

1.     de toegestane bedrijfswoningen, voor zover het de huisvesting betreft van (het huishouden van) een persoon die op het bedrijf, waarvan de bedrijfswoning planologisch onderdeel uitmaakt, werkzaam is;

2.     een plattelandswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning';

f.      het uitoefenen van een bed & breakfast;

g.     huisvesting van (seizoens)arbeiders en kamerverhuur;

h.     de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan, die een

10-6 risicocontour hebben en die de aanduiding 'bouwvlak' overschrijdt, met uitzondering van bestaande situaties;

i.      het bewerken, verwerken of vergisten van mest van derden;

j.      het gebruik van assimilatiebelichting in teeltondersteunende kassen;

k.     binnen gebouwen mag ten hoogste één bouwlaag worden gebruikt voor het houden van dieren, met uitzondering van:

1.     voličre- en scharrelstallen voor legkippen, waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;

2.     bestaande gebouwen met meer dan één bouwlaag, die gebruikt mogen worden voor het houden van dieren.

l.      een gebruikswijziging van bestaande gebouwen, gericht op het in gebruik nemen van bebouwing voor de uitoefening van een veehouderij, niet zijnde een paardenfokkerij.

3.5        Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1     Omgevingsvergunning nevenactiviteiten

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken teneinde nevenactiviteiten, zoals bedoeld in 3.1.1, onder c. toe te staan in de vorm van:

·         semi-agrarisch activiteiten;

·         inpandige statische opslag;

·         dagrecreatie;

·         horeca;

·         verblijfsrecreatie, waaronder bed & breakfast, kampeerboerderij en vakantieappartementen of andere vormen van (groeps)accommodatie binnen bebouwing, niet zijnde een (kleinschalig) kampeerterrein;

·         sociaal-maatschappelijke functies, waaronder een zorgboerderij en vormen van resocialisatie;

·         educatie, waaronder rondleidingen;

·         vergaderfaciliteiten;

·         verkoop van streekeigen producten anders dan bedoeld in 3.1.2 onder d.;

waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.     de oppervlakte die mag worden gebruikt voor deze nevenactiviteiten, bedraagt niet meer dan 250 m2, met dien verstande dat:

a.     de oppervlakte ten behoeve van inpandige statische opslag en semi-agrarische functies niet meer dan 500 m2 bedraagt;

b.     de verkoopvloeroppervlakte van de verkoop streekeigen producten niet meer dan 50 m2 bedraagt;

c.     de oppervlakte ten behoeve van sociaal-maatschappelijke functies, waarbij de zorgactiviteiten c.q. resocialisatie onderdeel uitmaken van de agrarische bedrijfsactiviteiten, niet meer bedraagt dan 250 m˛ aan binnenruimte. Dit betreffen binnenruimten, welke hoofdzakelijk ten behoeve van de sociaal-maatschappelijke functies worden ingezet (zoals ontvangst-, rust-, educatieruimten);

2.     het combineren van nevenactiviteiten is toegestaan, met dien verstande dat de totale oppervlakte niet meer mag bedragen dan 250 m2. Ingeval één van de nevenfuncties betrekking heeft op inpandige statische opslag of semi-agrarische functies, mag de totale oppervlakte niet meer bedragen dan 500 m2;

3.     de inpandige nevenactiviteiten mogen uitsluitend plaatsvinden in aanwezige gebouwen; nieuwbouw ten behoeve van de nevenactiviteiten is niet toegestaan;

4.     met uitzondering van semi-agrarische activiteiten mogen nevenactiviteiten uitsluitend milieucategorie 1 en 2 betreffen, zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten, of een qua milieuhinder en ruimtelijke uitstraling daarmede vergelijkbare activiteit;

5.     detailhandel, anders dan opgenomen in 3.1.2, onder d. of de verkoop van streek eigenproducten, zoals bedoeld in deze bepaling, is niet toegestaan;

6.     ingeval van verblijfsrecreatie geldt een maximum van 10 verblijfsplaatsen;

7.     dagrecreatieve activiteiten zijn uitsluitend toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang;

8.     voor zover horeca niet als nevenactiviteit is opgenomen in de tabel behorende bij artikel 3.1.2, onder c., geldt, dat horeca alleen is toegestaan als ondersteunende horeca bij een, ingevolge deze regeling, toegestane nevenactiviteit, waarbij deze niet mag worden opengesteld voor anderen dan diegenen, die gebruik maken van die nevenactiviteit; voor zover horeca wel is opgenomen in de tabel behorende bij artikel 3.1.2, onder c., geldt een maximum capaciteit van 30 personen / zitplaatsen (binnen- en buitenruimte) en mag deze wel worden opengesteld voor derden;

9.     buitenopslag ten dienste van de nevenactiviteit is niet toegestaan;

10.  er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

11.  de nevenactiviteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig (w.o. afwikkeling verkeer) en milieukundig (w.o. geur en woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

12.  de nevenactiviteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

13.  de nevenactiviteit vindt niet plaats in kassen of teeltondersteunende voorzieningen.

3.5.2     Omgevingsvergunning kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2, onder c., teneinde kleinschalig kamperen en de daarbij behorende voorzieningen, zoals sanitaire, dagrecreatieve (slechtweer)-voorzieningen, toe te staan, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.     gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

b.     de activiteiten worden uitgeoefend in een bestaand gebouw; nieuwbouw is uitsluitend toegestaan, indien aangetoond wordt dat redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt van een aanwezig gebouw;

c.     er geldt een maximaal gebruiksvloeroppervlakte van gebouwen (niet zijnde de kampeermiddelen) van 250 m˛;

d.     plaatsing van kampeermiddelen wordt jaarrond toegestaan, met dien verstande dat vaste staanplaatsen (d.w.z. jaarrond gebruik door een en dezelfde persoon en / of plaatsing van een en hetzelfde kampeermiddel) niet is toegestaan;

e.     het betreft maximaal 25 plaatsen;

f.      de kampeerplaatsen dienen binnen 100 m. van het bijbehorende bouwvlak gelegen te zijn;

g.     de minimale afstand van een nieuw kleinschalig kampeerterrein tot een reeds bestaand recreatieterrein (al dan niet met stacaravans), kleinschalig kampeerterrein of natuurkampeerterrein dient in beginsel 500 m. te bedragen, ter voorkoming van een ongewenste concentratie aan recreatieterreinen. Van deze minimale afstandseis kan worden afgeweken, wanneer wordt aangetoond dat de draagkracht van het gebied daarmee niet onevenredig wordt aangetast;

h.     dagrecreatieve (slechtweer)voorzieningen en horeca-voorzieningen zijn mogelijk voor zover deze:

1.     gelieerd en ondergeschikt zijn aan het kleinschalige kampeerterrein;

2.     actief zijn tussen zonsop- en ondergang;

3.     vorm krijgen binnen het totaal oppervlak aan gebouwen / centrale voorzieningen dat bij kleinschalige kampeerterreinen is toegestaan, waarbij ten dienste van deze functies (al dan niet via een combinatie daarvan) in totaal maximaal 250 m˛ aan binnen- en buitenruimte mag worden ingezet;

4.     de voorzieningen mogen niet worden opengesteld voor anderen, dan degenen die gebruik maken van de kampeervoorziening;

i.      er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

j.      er is vanuit milieuoogpunt (o.m. geur, gebruik bestrijdingsmiddelen) sprake van een goed verblijfsklimaat voor de nevenactiviteit;

k.     de nevenactiviteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar;

l.      het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast;

m.   de nevenactiviteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving;

n.     er wordt voldaan aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant”.

3.5.3     Omgevingsvergunning bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.4.1, onder f., teneinde een bed & breakfast toe te staan, mits aan de volgende bepalingen wordt voldaan:

a.     er moet sprake zijn van een bouwvlak, waarop minimaal één bedrijfswoning of plattelandswoning is toegestaan;

b.     de activiteit bedraagt niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (bedrijfs- of plattelands)woning en de bij deze woning behorende bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 100 m2;

c.     het maximaal aantal bedden is niet meer dan 10;

d.     een bed & breakfast is alleen toegestaan in de vorm van niet-zelfstandige woonruimte(n);

e.     de activiteit wordt uitsluitend uitgeoefend door een bewoner van de woning;

f.      er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

g.     de activiteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

h.     de activiteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur).

3.5.4     Omgevingsvergunning huisvesting (seizoens)arbeiders en kamerverhuur

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.4.1, onder g., ten behoeve van huisvesting van (seizoens)arbeiders en/of kamerverhuur, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.     huisvesting vindt plaats in de bedrijfswoning, in de plattelandswoning, in bestaande bedrijfsgebouwen of in op het agrarisch bouwvlak te plaatsen woonunits (niet zijnde (sta)caravans), al dan niet in een combinatie van vorenstaande vormen;

b.     ingeval van huisvesting in een bedrijfswoning of plattelandswoning, is er sprake van huisvesting in een niet-zelfstandige woonruimte;

c.     ingeval van huisvesting in bedrijfsgebouwen of woonunits is deze huisvesting uitsluitend toegestaan, indien de inzet van deze werknemers noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering; hiertoe wordt advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;

d.     per bewoner is minimaal 24 m2 gebruiksoppervlakte, zoals gedefinieerd in de bouwverordening en het bouwbesluit, aan gezamenlijke woonruimten en eigen woonruimten aanwezig;

e.     er wordt aan maximaal 6 personen woonruimte geboden;

f.      er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

g.     ingeval van toevoeging van woonunits is er sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing: hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

h.     de activiteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

i.      de activiteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

j.      er dient een minimale afstand van een object waarin niet-zelfstandige woonruimte is toegestaan, tot andere (bedrijfs- of plattelands)woningen waarin dat eveneens is toegestaan, van minimaal 250 m. te worden aangehouden. Van deze minimale afstandseis kan worden afgeweken, wanneer wordt aangetoond, dat de draagkracht van het gebied daarmee niet onevenredig wordt aangetast.

3.5.5     Omgevingsvergunning mantelzorg in afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.4.1 en toestaan dat een vrijstaand bijbehorend bouwwerk of een deel van de bedrijfswoning gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.      de afhankelijke woonruimte is gelegen binnen een bouwvlak, waarop minimaal één bedrijfswoning of plattelandswoning is toegestaan;

b.      ingeval van een bijbehorend bouwwerk is de afhankelijke woonruimte gelegen op een maximale afstand van 15 m. van de bedrijfswoning;

c.      de totale toegestane oppervlakte, welke als afhankelijke woonruimte mag worden ingezet, bedraagt maximaal 100 m2;

d.      de huisvesting moet ten dienste staan van het verlenen van mantelzorg aan een zorgbehoevende, waarvan de noodzaak hiertoe via een indicatiestelling is aangetoond;

e.      ten behoeve van de huisvesting van een zorgbehoevende mogen die voorzieningen worden aangebracht, die zelfstandige bewoning mogelijk maken;

f.       er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de afhankelijke woonruimte, waaronder voor het aspect geur;

g.      de situering van de afhankelijke woonruimte is milieukundig aanvaardbaar, waarbij in ieder geval moet zijn voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder, danwel hiervoor een hogere grenswaarde is vastgesteld;

h.      het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast;

i.       de situering van de afhankelijke woonruimte leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving;

j.       de omgevingsvergunning wordt ingetrokken, indien de noodzaak uit een oogpunt van mantelzorg vervalt. Daarbij dienen de voorzieningen, die zelfstandige bewoning mogelijk maakten, dusdanig verwijderd te worden, dat zelfstandige bewoning niet meer mogelijk is.

3.5.6     Omgevingsvergunning gebruik t.b.v. veehouderij

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  3.4.1, onder l., ten behoeve van een gebruikswijziging van bestaande gebouwen, gericht op het in gebruik nemen van bebouwing voor de uitoefening van een veehouderij, niet zijnde een paardenfokkerij, mits er:

a.   maatregelen worden getroffen en in stand gehouden, die leiden tot een zorgvuldige veehouderij, een en ander conform de nadere regels ter uitvoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, die zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op grond van de Verordening ruimte 2014;

b.   is aangetoond, dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger dan 20 %, tenzij er – indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages – door de veehouderij maatregelen worden getroffen, die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;

c.   is aangetoond, dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 µg/m3;

d.   een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving bij de planontwikkeling;

e.   er ten hoogste in één bouwlaag wordt gebruikt, dit met uitzondering van voličre- en scharrelstallen voor legkippen, waar ten hoogste twee bouwlagen mogen worden gebruikt;

f.    de gebruikswijziging stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar is.

3.5.7     Omgevingsvergunning gebruik tweede bedrijfswoning als plattelandswoning

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  3.4.1, onder e., ten behoeve van een gebruikswijziging van een bestaande bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf voor bewoning door een derde, in de vorm van een plattelandswoning, mits:

a.   op het agrarisch bouwvlak thans meer dan één bedrijfswoning is toegestaan, waarbij tenminste één van die woningen als bedrijfswoning blijft gehandhaafd. Indien op het agrarisch bouwvlak slechts één bedrijfswoning aanwezig is, is omzetting van die bedrijfswoning naar plattelandswoning niet toegestaan;

b.   de plattelandswoning geen onevenredige milieubelemmeringen ondervindt op de aspecten geluid, trilling, fijnstof en/of verkeer van het op dat bouwvlak gevestigde agrarische bedrijf;

c.   de activiteit niet leidt tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving;

d.   de naar plattelandswoning omgezette voormalige bedrijfswoning blijft tellen als bedrijfswoning; toevoeging van een nieuwe bedrijfswoning is niet toegestaan.

 

3.6       Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.6.1     Omgevingsvergunningsplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de in het schema onder 3.6.4. opgenomen omgevingsvergunnings-plichtige werken en werkzaamheden uit te voeren.

3.6.2     Uitzonderingen vergunningenplicht

Het onder 3.6.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a.     welke plaats vinden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

b.     het betreffen werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden met een diepte van minder dan 0,50 m.;

c.     waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden is verleend;

d.     welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;

e.     welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.

3.6.3     Toetsing aan aanwezige waarden

De in 3.6.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend, indien na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden, als opgenomen in 3.1. De in het kader van de belangenafweging te hanteren toetsingscriteria zijn in het schema onder 3.6.4 weergegeven.

3.6.4     Schema omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden

 

Omgevingsvergunningsplichtige werken/werkzaamheden

Criteria voor verlening van de omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden

het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem'.

-   er mogen geen ruimtelijke ingrepen plaatsvinden, die natuurontwikkeling als te realiseren ecologische verbindingszones in de nabije of verre toekomst frustreren;

-   er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem. Hiertoe vindt overleg plaats met het waterschap;

-   het aanbrengen van verhardingen dient noodzakelijk te zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering, het extensief recreatief medegebruik dan wel het ecologisch, landschaps- en waterhuis-houdkundig beheer;

-   de waterhuishoudkundige situatie mag niet onevenredig worden aangetast;

het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 200 m2

-   er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke waarden;

-   het aanbrengen van verhardingen dient noodzakelijk te zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering, het extensief recreatief medegebruik dan wel het ecologisch, landschaps- en waterhuishoudkundig beheer;

-   de waterhuishoudkundige situatie mag niet onevenredig worden aangetast;

het diepwoelen, diepploegen, afgraven, vergraven, ophogen en egaliseren van de bodem met meer dan 50 cm, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:

-    'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem';

-    'wetgevingszone – omgevings-vergunning waardevol reliëf';

-   ter plaatse van de aanduiding

'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' mogen er geen ruimtelijke ingrepen plaatsvinden die natuur-ontwikkeling als te realiseren ecologische verbindingszones in de nabije of verre toekomst frustreren;

-  ter plaatse van de aanduiding 'wetgevings-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' vindt er geen onevenredige aantasting plaats van de mogelijkheid tot verwezen-lijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem. Hiertoe vindt overleg plaats met het waterschap;

-  ter plaatse van de aanduiding – wetgevingszone - omgevingsvergunning waardevol reliëf' vindt er geen onevenredige aantasting plaats van het waardevolle reliëf;

het dempen van poelen, sloten en greppels uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:

-    'wetgevingszone – omgevings-vergunning historische verkaveling';

-       ter plaatse van de aanduiding 'wetgevings-zone - omgevingsvergunning historische verkaveling' mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de historische verkaveling;

het beplanten van gronden met houtgewas hoger dan 1 meter, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:

-    'wetgevingszone – omgevings-vergunning openheid';

-    'wetgevingszone – omgevings-vergunning schootsveld';

 

 

 

 

Geen omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden is vereist:

-    ter plaatse van de functieaanduiding 'boomteelt' (bm);

-    indien de aanplant plaatsvindt in het kader van een zorgvuldige landschappelijke inpassing o.b.v. een verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van bouw- of gebruiksregels of na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid;

-   ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning openheid' mag er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de landschappelijke openheid;

-   ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning schootsveld' mag er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de herkenbaarheid van het schootsveld uit oogpunt van cultuurhistorische waarden;

 

het wijzigen van de perceelsindeling, zoals door sloten, greppels en beplantingselementen is aangegeven, uitsluitend ter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:

-    'wetgevingszone – omgevings-vergunning historische verkaveling';

-   er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de karakteristieke historische verkavelingsstructuur;

 

3.7        Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1     Wijziging t.b.v. vergroting / vormverandering agrarisch bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen ten behoeve van vergroting en/of vormverandering van de aanduiding 'bouwvlak', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.     de aanduiding 'bouwvlak', dat door uitbreiding of vormverandering ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' komt te liggen, mag uitsluitend worden uitgebreid of van vorm veranderd, mits het functioneren van de verbindingszone en de EHS niet onevenredig wordt aangetast en, blijkens advies van het waterschap, geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem;

b.     de vergroting en/of vormverandering dient noodzakelijk te zijn uit het oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en/of –ontwikkeling; hiertoe wordt advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;

c.      1. de maximale omvang van de aanduiding ‘bouwvlak’ bedraagt voor een grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij, 2 ha.;

2. voor een veehouderij geldt, dat:

a.   voor zover gelegen binnen de aanduiding ‘wetgevingzone - beperking veehouderij’, deze veehouderij blijkens onafhankelijk deskundig advies, grondgebonden is;

b.   de omvang van het bouwvlak ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;

c.   maatregelen worden getroffen en in stand gehouden, die leiden tot een zorgvuldige veehouderij, een en ander conform de nadere regels ter uitvoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, die zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op grond van de Verordening ruimte 2014;

d.   is aangetoond, dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrond-belasting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger dan 20 %, tenzij er – indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages – door de veehouderij maatregelen worden getroffen, die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;

e.   is aangetoond, dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 µg/m3;

f.    de landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het bouwvlak omvat; deze landschappelijke inpassing dient binnen dan wel direct aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

g.   een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving bij de planontwikkeling;

h.   de bepalingen onder c. tot en met g. zijn niet van toepassing voor:

1.       een paardenfokkerij; of

2.      voor de situatie, dat de vergroting / vormverandering van het agrarisch bouwvlak niet leidt tot een uitbreiding van het bebouwingsoppervlakte en/of tot een gewijzigd gebruik van de bedrijfsbebouwing; of

3.      voor de situatie, dat de vergroting / vormverandering van het agrarisch bouwvlak wel leidt tot een uitbreiding van het bebouwingsoppervlak en/of wijziging van het gebruik, deze uitbreiding of wijziging niet ten dienste staat van de veehouderij; of

4.      voor de situatie, dat de vergroting / vormverandering van het agrarisch bouwvlak wel leidt tot een uitbreiding van het bebouwingsoppervlak of wijziging van het gebruik, welke wel ten dienste staat van de veehouderij, deze uitbreiding of wijziging voorzieningen, geen gebouwen zijnde, betreffen die ten dienste staan van de opslag van ruwvoer;

d.     voor glastuinbouwbedrijven geldt het volgende:

a.     ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' mag die aanduiding 'glastuinbouw' en/of het binnen die aanduiding gelegen aanduiding 'bouwvlak' worden uitgebreid of van vorm veranderd onder de volgende voorwaarden:

1.     de aanduiding 'glastuinbouw' mag niet groter zijn dan dat oppervlak, dat noodzakelijk is om een maximaal netto glasopstand van 3 ha., de realisatie van een voor de bedrijfsvoering noodzakelijk waterbassin en het bouwvlak, zoals hieronder weergegeven, mogelijk te maken;

2.     er kan een uitbreiding van de binnen de aanduiding 'glastuinbouw' gelegen aanduiding 'bouwvlak' worden toegestaan ten behoeve van de bouw van ondersteunende bedrijfsruimten, zoals technische ruimten, verwerkings-, opslag- en verpakkingsruimten, wateropslag, warmteopslagtanks, opstelplaatsen voor vrachtwagens e.d.; de totale omvang van deze aanduiding 'bouwvlak' bedraagt maximaal 0,75 ha.;

b.     ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' mag die aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' en/of de binnen die aanduiding gelegen aanduiding 'bouwvlak' worden uitgebreid of van vorm veranderd onder de volgende voorwaarden:

1.     de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' mag niet groter zijn dan dat oppervlak, dat noodzakelijk is om een maximaal netto glasopstand van 5 ha., de realisatie van een voor de bedrijfsvoering noodzakelijk waterbassin en het bouwvlak, zoals hieronder weergegeven, mogelijk te maken;

2.     daarnaast kan een extra uitbreiding van het binnen de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' gelegen aanduiding 'bouwvlak' worden toegestaan ten behoeve van de bouw van ondersteunende bedrijfsruimten, zoals technische ruimten, verwerkings-, opslag- en verpakkingsruimten, wateropslag, warmteopslagtanks, opstelplaatsen voor vrachtwagens e.d.; de totale omvang van deze aanduiding 'bouwvlak' bedraagt maximaal 1 ha.;

3.     de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf moet leiden tot voordelen op het gebied van duurzaamheid;

e.     vormverandering van het bouwvlak van een overig niet-grondgebonden agrarisch bedrijf is toegestaan; vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan;

f.      ingeval de uitbreiding of vormverandering is bedoeld voor de bouw van bouwwerken voor de uitbreiding van het aantal dieren ter plaatse of de uitbreiding van kassen, moet worden aangetoond, dat de ontwikkeling stikstofneutraal plaatsvindt;

daarnaast gelden in alle gevallen de volgende voorwaarden:

g.     er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden, die zijn geformuleerd in de nadere detaillering van deze bestemming;

h.     de vergroting en/of vormverandering van het bouwvlak is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

i.      het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

j.      er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; hieromtrent wordt advies ingewonnen bij het waterschap; er dient in ieder geval voldaan te worden aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen (en verharden);

k.     aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

l.      daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie' geldt aanvullend, dat:

a.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

b.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

c.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.


3.7.2     Wijziging t.b.v. grotere goothoogte kassen bij glastuinbouwbedrijven in doorgroeigebied

Burgemeester en wethouders kunnen de in 3.2.3, onder e., gestelde regels ten aanzien de goothoogte van kassen bij glastuinbouwbedrijven in het doorgroeigebied wijzigen, teneinde een hogere goothoogte voor kassen toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.     de hogere goothoogte van de kassen is stedenbouwkundig, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar;

b.     er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden, waaronder de schaduwwerking naar een glastuinbouwbedrijf;

c.     er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige landschappelijke waarden;

d.     uit onafhankelijk deskundig advies is gebleken, dat een hogere goothoogte van de kassen noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering; hiertoe wordt advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;

e.     de goothoogte van kassen maximaal 8 m. bedraagt;

f.      er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’’ opgenomen.

3.7.3     Wijziging t.b.v. voorzieningen ten dienste van een grondgebonden veehouderij buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen, teneinde bij een grondgebonden veehouderij voorzieningen voor de opslag van ruwvoer, zijnde bouwwerken geen gebouw zijnde, toe te staan buiten een agrarisch bouwvlak door middel van het opnemen van de aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak’, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.     uit onafhankelijk deskundig advies blijkt dat;

1.     de voorzieningen noodzakelijk zijn uit het oogpunt van een doelmatige grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;

2.     het fysiek onmogelijk is, althans vanuit een doelmatige bedrijfsvoering niet gewenst is, om voorzieningen ten behoeve van de opslag van ruwvoer binnen het agrarisch bouwvlak, waarvan de voorziening ten dienste staat, te realiseren;

b.     het gebied met de aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak’ ligt aangrenzend aan het agrarisch bouwvlak, waarvan de voorziening ten dienste staat;

c.     de omvang van het gebied met de aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak’ mag niet meer bedragen dan 0,5 ha.;

d.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' is een aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak’ alleen toegestaan, mits het functioneren van de verbindingszone en de EHS niet onevenredig wordt aangetast en, blijkens advies van het waterschap, geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem;

e.     er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden, die zijn geformuleerd in de nadere detaillering van deze bestemming;

f.      de opneming van de aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak’ is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

g.     het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

h.     er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; hieromtrent wordt advies ingewonnen bij het waterschap; er dient in ieder geval voldaan te worden aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen (en verharden);

i.      aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

j.      daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie’ geldt aanvullend, dat:

1.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

2.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

3.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

3.7.4     Wijziging t.b.v. omschakeling / hervestiging naar grondgebonden agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen, teneinde omschakeling naar dan wel hervestiging toe te staan van een grondgebonden agrarisch bedrijf, door middel van het verwijderen van de, ter plaatse op een bouwvlak aanwezige, aanduiding 'glastuinbouw' c.q. 'intensieve veehouderij' c.q. 'specifieke vorm van agrarisch - glastuinbouw doorgroei' c.q. 'specifiek vorm van agrarisch - overig niet-grondgebonden’, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.     op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de 'Regeling Beëindiging Veehouderijtakken' of de regeling 'Ruimte-voor-ruimte';

b.     eventueel aanwezige kassen en teeltondersteunende voorzieningen worden gesloopt;

c.     de maximale omvang van de aanduiding 'bouwvlak' bedraagt:

1.     voor een grondgeboden agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij, 2 ha.;

2.     voor een grondgebonden veehouderij geldt dat;

a.     de omvang van het bouwvlak ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;

b.     maatregelen worden getroffen en in stand gehouden, die leiden tot een zorgvuldige veehouderij, een en ander conform de nadere regels ter uitvoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, die zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op grond van de Verordening ruimte 2014;

c.     is aangetoond, dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelas-ting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger dan 20 %, tenzij er – indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages – door de veehouderij maatregelen worden getroffen, die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;

d.     is aangetoond, dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 µg/m3;

e.     de landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het bouwvlak omvat; deze landschappelijke inpassing dient binnen dan wel direct aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

f.      een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving bij de planontwikkeling;

g.     voor een paardenfokkerij zijn de bepalingen onder b. tot en met f. niet van toepassing;

indien sprake is van vormverandering of vergroting van het bestaande, om te schakelen bouwvlak, dient aanvullend te worden voldaan aan de bepalingen in 3.7.1;

d.     er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

e.     het dient om (een aanzet tot) een volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf te gaan; hiertoe wordt advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;

f.      er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden, die zijn geformuleerd in de nadere detaillering van deze bestemming;

g.     de omschakeling is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

h.     het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

i.      er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; hieromtrent wordt advies ingewonnen bij het waterschap; er dient in ieder geval voldaan te worden aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen (en verharden);

j.      er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

k.     bebouwing die niet noodzakelijk is voor de nieuwe bestemming (overtollige bebouwing) dient te worden gesloopt, tenzij het - blijkens een monumentenstatus of een onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is;

l.      aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

m.   ingeval de wijziging is bedoeld voor het houden van vee, moet worden aangetoond, dat de ontwikkeling stikstofneutraal plaatsvindt;

n.     daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie’ geldt aanvullend, dat:

1.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

2.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

3.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

3.7.5     Wijziging t.b.v. omschakeling / hervestiging naar overig niet-grondgebonden agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen, teneinde omschakeling naar dan wel hervestiging toe te staan van een overig niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, door middel van het aanduiden van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - overig niet-grondgebonden', mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a.     op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de 'Regeling Beëindiging Veehouderijtakken' of de regeling 'Ruimte-voor-ruimte';

b.     eventueel aanwezige kassen en teeltondersteunende voorzieningen worden gesloopt;

c.     het bouwvlak wordt strak om de bestaande bebouwing gelegd, waarbij een absoluut maximum geldt van 1,5 ha.; vergroting naar deze maat is niet toegestaan;

d.     er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

e.     het dient om (een aanzet tot) een volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf te gaan; hiertoe wordt advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;

f.      er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden, die zijn geformuleerd in de nadere detaillering van deze bestemming;

g.     de omschakeling is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

h.     het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

i.      er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie; hieromtrent wordt advies ingewonnen bij het waterschap; er dient in ieder geval voldaan te worden aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen (en verharden);

j.      er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

k.     bebouwing die niet noodzakelijk is voor de nieuwe bestemming (overtollige bebouwing) dient te worden gesloopt, tenzij het - blijkens een monumentenstatus of een onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is;

l.      ingeval de wijziging is bedoeld voor het houden van vee, moet worden aangetoond, dat de ontwikkeling stikstofneutraal plaatsvindt;

m.   aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

n.     daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie’ geldt aanvullend, dat:

1.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

2.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

3.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

3.7.6     Wijziging wonen / woningsplitsing / toevoegen woning

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden met de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in artikel 23 ‘Wonen’ of artikel 24 ‘Wonen – Lint’, waarbij na bedrijfsbeëindiging de verbouw van een voormalige bedrijfswoning of (woon)boerderij voor wonen kan worden toegestaan; tevens kan daarbij woningsplitsing worden toegestaan. Een en ander mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.     de bebouwde oppervlakte aan niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken, met inbegrip van die bijbehorende bouwwerken waarvoor in het kader van mantelzorg bewoning tijdelijk mogelijk is, bedraagt niet meer dan 100 m2 per woning; het meerdere aan bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van - blijkens een monumentenstatus of onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

b.     in afwijking van het bepaalde onder a. kan een grotere oppervlakte aan niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken worden toegestaan, indien overtollige bebouwing wordt gesloopt. Er is in die situatie maximaal 20% van het te slopen bebouwde oppervlakte aan niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken toegestaan, tot een totale bebouwde oppervlakte van in totaal maximaal 200 m2;

c.     eventueel aanwezige kassen en teeltondersteunende voorzieningen worden in ieder geval gesloopt;

d.     één extra woning (al dan niet door woningsplitsing) is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1.     de extra woning komt in een pand met een monumentenstatus of in een langgevelboerderij. Over het aspect, of sprake is van een langgevelboerderij wordt onafhankelijk deskundig advies ingewonnen;

2.     de extra woning is uitsluitend toegestaan, indien dit mede is gericht op het behoud of herstel van deze cultuurhistorische waardevolle bebouwing als bedoeld onder sub 1; hieromtrent wordt deskundig advies ingewonnen;

3.     het pand mag (ten behoeve van de extra woning) niet worden uitgebreid;

e.     de toevoeging van de woning is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

f.      de situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving;

g.     er wordt een bij de woonfunctie passende omvang van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ opgenomen, waarbij de omvang van het bestemmingsvlak per woning maximaal 1.500 m2 bedraagt; het resterende deel van de aanduiding 'bouwvlak' wordt verwijderd;

h.     de regels van artikel 23 ‘Wonen’ of, ingeval van ligging in het Lint Oosteind, artikel 24 ‘Wonen-Lint’ worden per wooneenheid van overeenkomstige toepassing verklaard, met dien verstande dat de inhoudsmaat na woningsplitsing niet mag worden vergroot;

i.      er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen.

j.      aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

k.     daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie’ geldt aanvullend, dat:

1.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

2.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

3.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

3.7.7     Wijziging semi-agrarisch bedrijf / manege

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in:

·       ‘Bedrijf - Semi-agrarisch bedrijf’, teneinde één agrarisch verwant bedrijf dan wel één agrarisch technisch hulpbedrijf toe te staan, waarbij het een activiteit betreft behorende tot milieucategorie 1 of 2, als opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten of een qua milieuhinder en ruimtelijke uitstraling daarmede vergelijkbare activiteit; danwel

·       in de bestemming ‘Sport’ ten behoeve van één manege, waarbij het een activiteit betreft behorende tot milieucategorie 1 of 2, als opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten of een qua milieuhinder en ruimtelijke uitstraling daarmede vergelijkbare activiteit;

mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.     het hergebruik vindt plaats binnen de aanwezige gebouwen, niet zijnde kassen of teeltondersteunende voorzieningen, tot een maximale oppervlakte van 750 m2 (exclusief de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken); uitbreiding of heroprichting van bebouwing is niet toegestaan;

b.     in afwijking van het bepaalde onder a. gelden er in de gevallen van wijziging in de bestemming ‘Sport’ ten behoeve van een manege of in de bestemming ‘Bedrijf - Semi-agrarisch bedrijf’ ten behoeve van een paardenpension, geen bepalingen ten aanzien van de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte en/of de plicht tot gebruikmaking van bestaande gebouwen. Wel moet bebouwing die niet noodzakelijk is voor de bestemming worden gesloopt, tenzij het - blijkens een monumentenstatus of een onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing betreft;

c.     de bebouwde oppervlakte aan bij de woning behorende niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken, met inbegrip van die bijbehorende bouwwerken waarvoor in het kader van mantelzorg bewoning tijdelijk mogelijk is, bedraagt niet meer dan 100 m2 per woning; het meerdere aan bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van - blijkens een monumentenstatus of onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

d.     in afwijking van het bepaalde onder c. kan een grotere oppervlakte aan bij de woning behorende niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken worden toegestaan, indien overtollige bebouwing wordt gesloopt. Er is in die situatie maximaal 20% van het te slopen bebouwde oppervlakte aan deze niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken toegestaan, tot een totale bebouwde oppervlakte van in totaal maximaal 200 m2;

e.     in afwijking van het bepaalde onder a. geldt, dat het is toegestaan nieuwe gebouwen te bouwen, met dien verstande dat er dan in plaats van 750 m2, maximaal 500 m2 aan gebouwen en gebruik ten behoeve van het bedrijf is toegestaan, exclusief de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken; het meerdere aan bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van - blijkens een monumentenstatus of een onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

f.      niet toegestaan is:

1.     buitenopslag, met uitzondering van de opslag van voer en mest, voor zover deze noodzakelijk is binnen de bestemming ‘Sport’ met de nadere aanduiding ‘manege’ en de bestemming ‘Bedrijf - Semi-agrarisch bedrijf’, met de nadere aanduiding ‘paardenpension’;

2.     detailhandel;

3.     kassen;

4.     horeca;

g.     in afwijking van vorenstaande is horeca uitsluitend toegestaan bij een manege en uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

1.     de horecafunctie is ondergeschikt en gelieerd aan de manege-activiteiten;

2.     horeca mag niet voor anderen dan degenen, die gebruik maken van de manege, worden opengesteld;

3.     er zijn geen feesten en partijen toegestaan, die geen directe samenhang hebben met de manege-activiteiten;

h.     in afwijking van vorenstaande is het bij een manege of paardenpension toegestaan om in de vorm van een nevenactiviteit een sociaal maatschappelijke functie (zorgactiviteiten, vormen van resocialisatie) te ontplooien, tot een maximale omvang van 250 m˛;

i.      er dient op eigen terrein, binnen het bestemmingsvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

j.      er dient een bedrijfsplan te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de ontwikkeling concreet en (financieel) uitvoerbaar is; bij twijfel hieromtrent kan er een onafhankelijk deskundige advies worden ingewonnen;

k.     het is niet toegestaan op locaties waar sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de regeling ruimte-voor-ruimte;

l.      er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden, die zijn geformuleerd binnen de nadere detaillering van deze bestemming;

m.   de omschakeling is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

n.     het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

o.     er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

p.     er wordt een bestemmingsvlak ‘Bedrijf - Semi-agrarisch bedrijf’ dan wel ‘Sport’ strak om de bebouwing en voorzieningen (zoals paardenbak en erfverharding) gelegd, waarbij de omvang van het bestemmingsvlak moet worden verkleind. De omvang van dat bouwvlak mag maximaal 5.000 m2 bedragen. Rondom de bestaande gebouwen, geen bouwwerken zijnde, wordt een bouwvlak opgenomen; het resterende deel van de aanduiding 'bouwvlak' wordt verwijderd;

q.     de regels van artikel 8 ‘Bedrijf - Semi-agrarisch bedrijf’, respectievelijk artikel 18 ‘Sport’ worden van overeenkomstige toepassing verklaard;

r.      aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

s.     ingeval de wijziging is bedoeld voor het houden van vee, moet worden aangetoond, dat de ontwikkeling stikstofneutraal plaatsvindt;

t.      daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie’ geldt aanvullend, dat:

1.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

2.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

3.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

3.7.8     Wijziging inpandige statische opslag

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen om hergebruik van de bedrijfsbebouwing toe te staan voor inpandige statische opslag, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.     als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt, dat het hergebruik plaatsvindt binnen de aanwezige gebouwen, niet zijnde kassen of teeltondersteunende voorzieningen; uitbreiding of heroprichting van bebouwing is niet toegestaan;

b.     de bebouwde oppervlakte aan bij de woning behorende niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken, met inbegrip van die bijbehorende bouwwerken waarvoor in het kader van mantelzorg bewoning tijdelijk mogelijk is, bedraagt niet meer dan 100 m2 per woning; het meerdere aan bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van - blijkens een monumentenstatus of onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

c.     in afwijking van het bepaalde onder b. kan een grotere oppervlakte aan bij de woning behorende niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken worden toegestaan, indien overtollige bebouwing wordt gesloopt. Er is in die situatie maximaal 20% van het te slopen bebouwde oppervlakte aan deze niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken toegestaan, tot een totale bebouwde oppervlakte van in totaal maximaal 200 m2;

d.     overtollige gebouwen, zijnde de gebouwen die niet ten dienste staan aan de vervolgfunctie en die niet vallen binnen de bij de bedrijfswoning bijbehorende bouwwerkenregeling als vermeld onder b., worden gesloopt, met uitzondering van - blijkens een monumentenstatus of een onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

e.     niet toegestaan is:

1.     buitenopslag;

2.     kassen;

3.     (detail)handel, alsmede een showroom of afhaalpunt c.q. logistieke functie (al dan niet t.b.v. een internethandel);

4.     horeca;

f.      er dient op eigen terrein, binnen het bestemmingsvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

g.     het is niet toegestaan op locaties waar sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de regeling ruimte-voor-ruimte;

h.     de omschakeling is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

i.      het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

j.      er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

k.     er wordt een bestemmingsvlak artikel 6 ‘Bedrijf’ strak om de bebouwing en voorzieningen (zoals erfverhardingen) gelegd, waarbij de omvang van dat bestemmingsvlak moet worden verkleind tot maximaal 5.000 m2. Rondom de bestaande gebouwen, geen bouwwerken zijnde, wordt een bouwvlak opgenomen; het resterende deel van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede de daar voorkomende bouwwerken, wordt verwijderd;

l.      er wordt een aanduiding 'statische opslag' opgenomen ten behoeve van de inpandige statische opslag;

m.   de regels van artikel 6 ‘Bedrijf’, waarbij de inpandige statische opslag wordt geregeld, worden van overeenkomstige toepassing verklaard;

n.     aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

o.     daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie’ geldt aanvullend, dat:

1.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

2.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

3.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

3.7.9     Wijziging overig niet-agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen, teneinde één overig niet-agrarisch bedrijf toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.     als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt, dat het hergebruik plaatsvindt binnen de aanwezige gebouwen, niet zijnde kassen of teeltondersteunende voorzieningen; uitbreiding of heroprichting van bebouwing is niet toegestaan;

b.     er wordt maximaal 400 m2 aan bebouwing toegestaan, exclusief de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken;

c.     de bebouwde oppervlakte aan bij de woning behorende niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken, met inbegrip van die bijbehorende bouwwerken waarvoor in het kader van mantelzorg bewoning tijdelijk mogelijk is, bedraagt niet meer dan 100 m2 per woning; het meerdere aan bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van - blijkens een monumentenstatus of onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

d.     in afwijking van het bepaalde onder c. kan een grotere oppervlakte aan bij de woning behorende niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken worden toegestaan, indien overtollige bebouwing wordt gesloopt. Er is in die situatie maximaal 20% van het te slopen bebouwde oppervlakte aan deze niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken toegestaan, tot een totale bebouwde oppervlakte van in totaal maximaal 200 m2;

e.     in afwijking van het bepaalde onder b. geldt, dat het is toegestaan nieuwe gebouwen te bouwen, met dien verstande, dat er dan in plaats van 400 m2, maximaal 250 m2 aan gebouwen is toegestaan, exclusief de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken; het meerdere aan bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van - blijkens een monumentenstatus of een onafhankelijk deskundig advies daarover - cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;

f.      ingeval van een kleinschalig kampeerterrein geldt aanvullend het gestelde in 3.5.2, lid d. tot met h.;

g.     ingeval een natuurkampeerterrein geldt aanvullend dat;

1.     het natuurkampeerterrein een extensief karakter heeft;

2.     de ontwikkeling gepaard gaat met de ontwikkeling van nieuwe natuur, waarbij de oppervlakte nieuw te realiseren natuur, minimaal gelijk is aan het oppervlak nieuw te realiseren natuurkampeerterrein; hiertoe wordt de bestemming ‘Natuur’ opgenomen;

3.     naast de ontwikkeling van nieuwe natuur, het terrein ook rondom adequaat landschappelijk wordt ingepast; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

4.     binnen het bouwvlak zijn permanente bouwwerken toegestaan in de vorm van kleinschalige recreatieve onderkomens (zoals trekkershutten, blokhutten, tipi's en boomhutten), alsmede centrale voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen, receptie en slechtweervoorzieningen);

5.     buiten het bouwvlak is jaarrond de plaatsing van kampeermiddelen toegestaan, met dien verstande dat vaste staanplaatsen (d.w.z. jaarrond gebruik door een en dezelfde persoon en / of plaatsing van een en hetzelfde kampeermiddel) niet zijn toegestaan;

6.     de minimale afstand van een nieuw natuurkampeerterrein tot een reeds bestaand kampeerterrein (al dan niet met stacaravans), kleinschalig kampeerterrein of natuurkampeerterrein dient in beginsel 500 m. te bedragen, ter voorkoming van een ongewenste concentratie aan kampeerterreinen. Van deze minimale afstandseis kan worden afgeweken, wanneer kan worden aangetoond, dat de draagkracht van het gebied daarmee niet onevenredig wordt aangetast;

h.     het mogen uitsluitend bedrijven in milieucategorie 1 en 2 betreffen, zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten, of een qua milieuhinder en ruimtelijke uitstraling daarmede vergelijkbare activiteit;

i.      niet toegestaan is:

1.     buitenopslag;

2.     detailhandel;

3.     horeca, met uitzondering van horeca welke gelieerd en ondergeschikt is aan een recreatiebedrijf, en niet extern toegankelijk is;

4.     een al dan niet zelfstandig kantoorvoorziening met baliefunctie;

5.     kassen;

j.      er dient op eigen terrein, binnen het bestemmingsvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

k.     er dient een bedrijfsplan te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de ontwikkeling concreet en (financieel) uitvoerbaar is; bij twijfel hieromtrent kan er een onafhankelijk deskundig advies worden ingewonnen;

l.      het is niet toegestaan op locaties waar sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de regeling ruimte-voor-ruimte;

m.   er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden, die zijn geformuleerd binnen de nadere detaillering van deze bestemming;

n.     de omschakeling is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklmaat) aanvaardbaar;

o.     het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

p.     er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; hiertoe wordt de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;

q.     er wordt een bestemmingsvlak artikel 6 ‘Bedrijf’ strak om de bebouwing en voorzieningen (zoals erfverhardingen) gelegd, waarbij de omvang van dat bestemmingsvlak moet worden verkleind tot maximaal 5.000 m2. Rondom de bestaande gebouwen, geen bouwwerken zijnde, wordt een bouwvlak opgenomen; het resterende deel van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede de daar voorkomende bouwwerken, wordt verwijderd;

r.      indien er reeds regels in dit bestemmingsplan zijn opgenomen ten behoeve van de op te nemen bestemming, dan zijn die regels van overeenkomstige toepassing;

s.     aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals opgenomen in Bijlage 2 “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant” wordt voldaan;

t.      er is aangetoond, dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op de langere termijn past binnen de toegestane omvang van 5.000 m˛;

u.     daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding – Olie’ geldt aanvullend, dat:

1.     de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk binnen 4 weken advies uit te brengen;

2.     een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;

3.     wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.


Artikel 4          Agrarisch met waarden - Landschap

4.1        Bestemmingsomschrijving

4.1.1     Algemeen

De voor Agrarisch met waarden - Landschap aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.     het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheidene gebieden;

b.     agrarisch gebruik, zowel bedrijfsmatig als hobbymatig;

c.     nevenactiviteiten (voor zover in 4.1.2, onder c., opgenomen of via een omgevingsvergunning voor het afwijken van gebruiksregels op grond van 4.5 kan worden toegestaan);

d.     ondergeschikte detailhandel;

e.     aan huis verbonden beroep en/of bedrijf;

f.      ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning' is het toegestaan (één van) de bedrijfswoning(en) als plattelandswoning te gebruiken; de regels voor een bedrijfswoning zijn van overeenkomstige toepassing op een plattelandswoning;

g.     behoud, herstel en ontwikkeling van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden;

h.     water en waterhuishoudkundige doeleinden;

i.      extensief dagrecreatief medegebruik;

j.      erfbeplanting;

k.     tuinen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede voortuinen tussen de aanduiding 'bouwvlak' en de weg, alsmede bestaande tuinen;

l.      landschappelijke inpassing van bouwwerken en voorzieningen;

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen, en overeenkomstig de in 4.1.2 opgenomen nadere detaillering van de doeleinden.

4.1.2     Nadere detaillering van de bestemming

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 4.1.1:

a          Type agrarisch bedrijf

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mag een grondgebonden agrarisch bedrijf worden uitgeoefend. Voorts is, al dan niet in combinatie hiermee, het volgende type agrarisch bedrijf toegestaan, overeenkomstig de onderstaande aanduidingen:

ź  ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' een glastuinbouwbedrijf;

ź  ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' een intensieve veehouderij;

ź  ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van agrarisch - overig niet-grondgebonden' een overig niet-grondgebonden agrarisch bedrijf.


b          Voorzieningen binnen en buiten bouwvlak

Voor voorzieningen ten behoeve van het agrarisch bedrijf, zoals mestsilo's, sleufsilo's, paardenbakken, waterbassins, parkeerplaatsen, opslag ten behoeve van het agrarisch bedrijf e.d. gelden de volgende bepalingen:

1.     de voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

2.     in afwijking van het bepaalde onder 1. zijn deze voorzieningen buiten de aanduiding 'bouwvlak' toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - voorziening buiten bouwvlak' en uitsluitend in de vorm van voerplaten, sleufsilo’s, kuilplaten of andere verhardingen tot een maximale hoogte van 2,5 m., ten behoeve van de opslag van ruwvoer, voor zover deze opslag noodzakelijk is voor het op het aansluitende bouwvlak aanwezige grondgebonden veehouderijbedrijf en de daarbij behorende verhardingen nodig zijn om die voorzieningen efficiënt te kunnen gebruiken;

3.     in afwijking van het bepaalde onder 1., zijn waterbassins buiten de aanduiding ‘bouwvlak’, maar binnen de aanduiding ‘glastuinbouwbedrijf’ toegestaan, tot een maximale hoogte van 2,5 meter.

c          Staat van nevenactiviteiten

Afhankelijk van de opgenomen aanduiding zijn ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' voorts uitsluitend de volgende nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsvoering toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, waarbij voor de betreffende activiteit maximaal de in de tabel opgenomen vloeroppervlakte aan binnen- en buitenruimte is toegestaan. Voor de functie kampeerterrein of dagrecreatie (niet zijnde een horecafunctie) geldt enkel de binnenruimte als maximum aan vloeroppervlak.

 

Afkorting

Aanduiding

Nevenactiviteit

Adres

Huisnum-mer

Vloeropper-vlakte (m2)

(kt)

kampeerterrein

kampeerterrein met maximaal 25 kampeerplaatsen

n.v.t.

n.v.t.

250 m˛

(saw-1)

specifieke vorm van agrarisch met waarden - 1

Dagrecreatie en inpandige  verblijfsrecreatie

Moerstraat

10 (A)

625 m˛

 

De bepalingen opgenomen in 4.5.1 zijn onverkort van toepassing op bovenstaande toegestane nevenactiviteiten.

d          Ondergeschikte detailhandel

Voor ondergeschikte detailhandel gelden de volgende bepalingen:

1.     ten dienste van het agrarisch bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan als nevenactiviteit;

2.     het mag enkel gaan om detailhandel in de vorm van verkoop van op het eigen bedrijf geproduceerde streekeigen producten;

3.     maximaal mag 50 m2 verkoopvloeroppervlak voor deze detailhandelsactiviteit worden aangewend en uitsluitend in aanwezige gebouwen;

4.     deze oppervlakte wordt meegerekend bij de totale gebruiksoppervlakte die is toegestaan voor nevenactiviteiten.

e          Aan huis verbonden beroep en/of bedrijf

Voor aan huis verbonden beroep en/of bedrijf gelden de volgende bepalingen:

1.      er moet sprake zijn van een bouwvlak, waarop minimaal één bedrijfswoning of plattelandswoning is toegestaan;

2.      de activiteit bedraagt niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (bedrijfs- of plattelands-)woning en de bij deze woning behorende bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 50 m2;

3.      het betreft een activiteit behorend tot milieucategorie 1 of 2, als opgenomen in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten of een qua milieuhinder en ruimtelijke uitstraling daarmede vergelijkbare activiteit;

4.      buitenopslag ten dienste van het aan huis verbonden beroep en/of bedrijf is niet toegestaan;

5.      horeca en detailhandel (w.o. showroom en/of afhaalpunt c.q. logistieke functie, al dan niet t.b.v. internethandel) zijn niet toegestaan;

6.      de activiteit wordt uitsluitend uitgeoefend door een bewoner van de woning;

7.      er dient op eigen terrein, binnen het bouwvlak, te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

8.      de activiteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat) aanvaardbaar;

9.      de nevenactiviteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);

10.    het aan huis verbonden beroep en/of bedrijf vindt niet plaats in kassen of teeltondersteunende voorzieningen.

f           Landschappelijke en natuurwaarden

Doel is het behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. Dit houdt in dat:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem' het beleid is gericht op realisatie van een ecologische verbindingszone als onderdeel van de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS), alsmede het beleid is gericht op verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem van bovenregionaal belang;

2.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning openheid' het beleid is gericht op het behoud van de landschappelijke waardevolle openheid;

3.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning waardevol reliëf' het beleid is gericht op het behoud van het waardevolle reliëf.

g          Cultuurhistorische waarden

Doel is het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. Dit houdt in dat:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning schootsveld' het beleid is gericht op behoud en versterken van de herkenbaarheid van het schootsveld uit oogpunt van cultuurhistorische waarden;

2.     ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning historische verkaveling' het beleid is gericht op behoud en versterken van de historische en landschappelijke waarden van de karakteristieke historische verkavelingsstructuur.


 

h          Landschappelijke inpassing

De gronden, welke nader zijn aangeduid met de gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ mogen alleen worden gebruikt als landschappelijke inpassing, ten behoeve van de op het bestemmingsvlak toegestane bouwwerken en voorzieningen.

4.2        Bouwregels

4.2.1     Algemeen

In het algemeen geldt voor het bouwen het volgende:

a.     uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming;

b.     indien blijkens de aanduiding 'relatie' sprake is van een koppeling van twee aanduidingen 'bouwvlak', dan zijn hierop de bepalingen met betrekking tot een enkel bouwvlak van overeenkomstige toepassing.

4.2.2     Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende bepalingen, met dien verstande dat voor kassen ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw’ in 4.2.3 en voor teeltondersteunende voorzieningen in 4.2.5 specifieke regels zijn opgenomen:

a.     gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

b.     ingeval er sprake is van de bouw van bouwwerken ten behoeve van de uitbreiding van het aantal dieren ter plaatse moet worden aangetoond, dat de uitbreiding stikstofneutraal plaatsvindt;

c.     gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd:

1.     op een afstand van minimaal 3 m. achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning;

2.     indien geen bedrijfswoning aanwezig is, dient de minimale afstand van de bebouwing tot aan de as van een weg, waaraan wordt gebouwd, 15 m. te bedragen;

3.     indien een bedrijfsgebouw op een kortere afstand dan 15 m. van de as van de weg, dan wel op een kortere afstand van de weg dan de bedrijfswoning is gelegen, dan geldt als rooilijn de voorgevelrooilijn van het dichtst bij de weg gesitueerde bedrijfsgebouw;

d.     de afstand van gebouwen tot aan de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten minste:

1.     1,5 m. voor gebouwen met een goothoogte van 3,5 m. of minder;

2.     3 m. voor een gebouw met een goothoogte van meer dan 3,5 m.;

Indien de perceelsgrens is gelegen in water worden voormelde maten gemeten vanuit de boveninsteek van de betreffende oever;

e.     de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m.;

f.      de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m.

4.2.3     Bebouwing ter plaatse van 'glastuinbouw'

Aanvullend op het bepaalde in 4.2.2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' de volgende bepalingen:

a.     ingeval er sprake is van uitbreiding van (teeltondersteunende) kassen, moet worden aangetoond, dat de uitbreiding stikstofneutraal plaatsvindt;

b.     kassen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw';

c.     ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' geldt, dat de bebouwde oppervlakte aan kassen maximaal 2 ha. mag bedragen;

d.     de goothoogte van kassen bedraagt niet meer dan 6 m.;

e.     de hoogte van waterbassins bedraagt niet meer 2,5 m.;

f.      kassen en waterbassins mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van minimaal 3 m. achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning. Indien geen bedrijfswoning aanwezig is, dan geldt als deze rooilijn de voorgevelrooilijn van het dichtst bij de weg gesitueerde gebouw;

g.     de afstand van kassen en waterbassins tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten minste 1 m.;

4.2.4     Bebouwing ten behoeve van een veehouderij

a.     Aanvullend op het bepaalde in 4.2.2 geldt, dat een toename van de bestaande bebouwingsoppervlakte ten dienste van een veehouderij, niet zijnde een paardenfokkerij, alleen is toegestaan, indien:

1.   voor zover gelegen binnen de aanduiding ‘wetgevingzone – beperking veehouderij’, deze veehouderij blijkens onafhankelijk deskundig advies, grondgebonden is; de toename van het bebouwingsoppervlak van de bestaande bedrijfswoning blijft hierbij buiten beschouwing;

2.   maatregelen worden getroffen en in stand gehouden, die leiden tot een zorgvuldige veehouderij, een en ander conform de nadere regels ter uitvoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, die zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op grond van de Verordening ruimte 2014;

3.   is aangetoond, dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger dan 20 %, tenzij er – indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages – door de veehouderij maatregelen worden getroffen, die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;

4.   is aangetoond, dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 µg/m3;

5.   een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving bij de planontwikkeling;

6.   er ten hoogste in één laag wordt gebouwd, dit met uitzondering van voliëre- en scharrelstallen voor legkippen, waar ten hoogste in twee lagen mag worden gebouwd;

7.   de bouw en het voorgenomen gebruik stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar is;

b.     deze regels zijn niet van toepassing op uitbreidingen van veehouderijen, voor zover deze uitbreidingen betrekking hebben op bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de opslag van ruwvoer;

c.     In afwijking van artikel 1, lid 20, wordt onder bestaande bebouwingsoppervlakte  verstaan de:

1.     bebouwing, die op 21 september 2013 legaal aanwezig of in uitvoering was; of

2.     bebouwing, die mag worden gebouwd krachtens een verleende vergunning; of

3.     bebouwing, die is gebaseerd op een vóór 21 september 2013 ingediende volledige en ontvankelijke aanvraag voor omgevingsvergunning (als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en die in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan.

4.2.5     Teeltondersteunende voorzieningen

Voor teeltondersteunende voorzieningen gelden de volgende bepalingen:

a.     teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' met een maximale bouwhoogte van 4,5 m.;

2.     buiten de aanduiding 'bouwvlak' uitsluitend in de vorm van:

·       tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen, met een maximale bouwhoogte van 1,5 m.;

·       tijdelijke hoge teeltondersteunende voorzieningen, met een maximale bouwhoogte van 2,5 m. en een maximale oppervlakte van 3 ha., en uitsluitend op een bouwvlak;

·       in afwijking van het voorgaande zijn tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning openheid' en/of ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning schootsveld' uitsluitend via een omgevingsvergunning, als opgenomen in 4.3.4, toegestaan;

b.     teeltondersteunende kassen zijn niet toegestaan.

4.2.6     Bedrijfswoning

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:

a.     er is maximaal één bedrijfswoning toegestaan per aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat:

1.     ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;

2.     indien een bedrijfswoning is toegestaan, welke nog niet is gebouwd, is de bouw hiervan uitsluitend toegestaan na verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.3.6;

b.     de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m3, met dien verstande dat:

1.     een bestaande grotere inhoud als maximum geldt;

2.     bij monumenten mag het gehele pand worden benut voor de bedrijfswoning, ook als dit leidt tot een grotere inhoudsmaat dan 750 m3;

3.     bij het bepalen van de inhoud van een woning worden voor bewoning bestemde aangebouwde bijbehorende bouwwerken meegerekend;

c.     de goothoogte bedraagt niet meer dan 4,5 m., met dien verstande dat een bestaande grotere goothoogte als maximum geldt;

d.     de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 m., met dien verstande dat een bestaande grotere bouwhoogte als maximum geldt.


4.2.7     Herbouw bedrijfswoning

Voor herbouw van bestaande woningen gelden aanvullend de volgende voorwaarden:

a.     de herbouw vindt plaats op de (voor zover aanwezige) bestaande fundamenten van de bedrijfswoning;

b.     de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en);

c.     verzekerd is, dat overtollige bebouwing (voormalige bedrijfsbebouwing of bij de bedrijfswoning bijbehorende bouwwerken) wordt gesloopt.

4.2.8     Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

a.     de gezamenlijke oppervlakte van niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning bedraagt maximaal 100 m2;

b.     de goothoogte bedraagt maximaal 3,5 m., met dien verstande dat een bestaande hogere maatvoering als maximum geldt;

c.     de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m., met dien verstande dat een bestaande hogere maatvoering als maximum geldt.

4.2.9     Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen teeltondersteunende voorzieningen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:

a.     ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' voor of op de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning:

1.     de bouwhoogte maximaal 1 m. bedraagt;

b.     ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning:

1.     de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 2 m. bedraagt;

2.     de bouwhoogte van silo's en torensilo's, ni