Gemeente:
Helmond
Plannaam:
Helmond Noord I
Status:
Onherroepelijk
IDN naam:
NL.IMRO.0794.1200BP100170-4000

ARTIKEL 13 Wonen

 

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, met dien verstande dat het bestaand aantal woningen en het bestaande woningtype gehandhaafd dienen te blijven;

b. garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garage';

c. een parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven, leidingen, water, waterlopen, wateropvang- en infiltratievoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, paden en overige verhardingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Bouwregels

 

13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', waarbij de voorgevel in een naar de weg gekeerde bouwgrens dient te worden geplaatst;

 2. de bouwgrens mag niet worden overschreden, met uitzondering van één erker per woning met een diepte van maximaal 1,5 m¹ mits de afstand van de erker tot de voorste perceelsgrens minimaal 2 m¹ bedraagt;

 3. het aantal bouwlagen bedraagt maximaal twee, tenzij ter plaatse anders is aangeduid;

 4. de hoogte van een bouwlaag bedraagt maximaal 3,2 m;

 5. woningen worden uitgevoerd met een kap, tenzij ter plaatse anders is aangeduid;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' worden woningen uitgevoerd met een plat dak;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- 1' mogen woningen worden uitgebreid tot maximaal drie bouwlagen over de volledige breedte en maximaal de helft van de diepte van de woning;

 8. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- 2' mag de bouwhoogte maximaal 20 m bedragen en worden woningen uitgevoerd met een kap en/of met een plat dak;

 9. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- 3'worden woningen uitgevoerd met een lessenaarsdak;

 10. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- 4' worden woningen uitgevoerd met een kap en/of met een lessenaarsdak;

 11. ter plaatse van een bestaande onderdoorgang dient de begane grond tot de bestaande vrije hoogte boven maaiveld onbebouwd te blijven;

 12. de bouwhoogte van garageboxen bedraagt maximaal 3,5 meter.

 

13.2.2 Aan- en uitbouwen bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' dan wel 'bijgebouwen';

 2. de gezamenlijke oppervlakte - voor zover niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' - mag per woning maximaal 60 m² bedragen of, indien dit meer is, het bestaande oppervlak met dien verstande dat in ieder geval 25 m² van de oppervlakte van de aanduiding 'bijgebouwen' onbebouwd moet blijven;

 3. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen minimaal 3 m achter de voorgevellijn te worden gebouwd;

 4. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen, behoudens een afwijkende ligging ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' dan wel 'bijgebouwen', in de zijdelingse perceelsgrens geplaatst te worden dan wel minimaal 1 m daaruit, met dien verstande dat:

1.indien het ter plaatse aangeduide 'bouwvlak' dan wel 'bijgebouwen', direct grenst aan gronden in gebruik voor openbare verkeersdoeleinden of openbare groenvoorziening;

2. bij een vrijstaande woning tussen voorgevellijn en achtergevellijn voor zover de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelsgrens meer dan 4 m bedraagt;

deze afstand minimaal 1 m¹ dient te bedragen;

e. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt;

f. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt, vermeerderd met de afstand tot de perceelsgrens tot een maximum van 6 m.

 

13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m¹ bedraagt;

 2. de bouwhoogte van vlaggenmasten maximaal 5 m bedraagt;

 3. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 m bedraagt.

 

 

 

13.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 13.2.2 onder d. voor het bouwen in de zijdelingse perceelsgrens mits:

  1. belangen van derden niet onevenredig worden aangetast en;

  2. de verkeersveiligheid niet in het geding komt en;

  3. er geen eigen parkeerplaats op eigen erf verloren gaat en;

  4. er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan.

 

13.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor:

 1. het bepaalde in artikel 13.2.1 voor het toestaan van meer bouwlagen en/of van een afwijkende kapvorm/dakhelling om te voldoen aan de eisen van de bouwregelgeving of ten behoeve van een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing;

b. het bouwen in de zijdelingse perceelsgrens, mits:

  1. belangen van derden niet onevenredig worden aangetast en;

  2. de verkeersveiligheid niet in het geding komt en;

  3. er geen eigen parkeerplaats op eigen erf verloren gaat en;

  4. er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan.

 

13.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik als bedoeld in dit bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 1. de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

 2. permanente of tijdelijke bewoning in bijgebouwen;

 3. een seksinrichting;

 4. aan huis gebonden beroepen, in het geval dat;

  1. de oppervlakte voor de beroepsuitoefening per woning meer bedraagt dan 30% van de begane grondoppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen dan wel in ieder geval meer bedraagt dan 60 m²;

  2. door de beroepsuitoefening onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;

  3. detailhandel plaatsvindt, niet zijnde detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;

  4. de beroepsuitoefening nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

 

 

 

13.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

13.5.1 Aan huis gebonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:

 1. de woning als zodanig blijft functioneren, waarbij in ieder geval de bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) per woning maximaal 30 % van de begane grondoppervlakte en de bij de woning behorende bijgebouwen mag bedragen, met dien verstande dat het b.v.o. in ieder geval maximaal 60 m² mag bedragen en;

 2. het betreft een bedrijf in de milieucategorieën 1 of 2, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten en;

 3. door de bedrijfsuitoefening geen onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat en;

 4. er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening en;

 5. de bedrijfsuitoefening geen nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

 

 

 

 

13.5.2 Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.4 onder b voor het toestaan van tijdelijke bewoning in bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, mits:

a. de zorgbehoefte objectief is aangetoond;

b. de mantelzorgplaatsvindt op een oppervlakte van maximaal 75 m2;

c. het bijgebouw een ruimtelijke eenheid vormt met de woning;

d. de tijdelijkheid van de situatie is verzekerd.

 

Het bevoegd gezag kan een verleende omgevingsvergunning voor het gebruik van een bijgebouw voor mantelzorg intrekken, indien niet (meer) wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden.