Plan: Buitengebied Zuid
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009059001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Buitengebied Zuid.

Artikel 14 Natuur

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. de duurzame instandhouding van natuurgebieden;

 2. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen zijnde natuur- en hydrologische waarden;

 3. behoud of versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden;

 4. verspreid liggende legale bebouwing zoals die aanwezig is ten tijde van het als ontwerp ter inzage leggen van dit plan;

 5. als militair oefenterrein ter plaatse van de aanduiding ''militair''.

 6. extensief recreatief medegebruik.

 

14.2 Bouwregels

Op of in de tot Natuur bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van en noodzakelijk voor de genoemde bestemming worden gebouwd, waarbij de hoogte niet meer dan 1.50 meter mag bedragen en in de vorm van voorzieningen voor het extensief recreatief gebruik zoals zitgelegenheden.

14.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in de bouwregels voor het bouwen en in stand houden van bouwwerken voor het houden van een hippisch wedstrijdsportevenement, voor zover de bouwwerken gerealiseerd worden op gronden ter plaatse van de aanduiding ''wro-zone-onhtheffingsgebied'' met dien verstande dat:

 1. het evenement, inclusief opbouwen en afbreken, maximaal 3 weken per kalenderjaar in beslag mag nemen;

 2. de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en functies door de bouwwerken niet onevenredig worden geschaad;

 3. uit een bij het verzoek om ontheffing te overleggen milieueffectenstudie blijkt dat als gevolg van het evenement geen onherstelbare schade zal worden toegebracht aan de flora en Fauna c.q. de natuur- en landschapswaarden in het gebied;

 4. geen ontheffing wordt verleend indien een andere geschikte locatie voor een dergelijk evenement beschikbaar en gebruiksklaar is.

 

14.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 24 lid 24.2: voor het maximaal een maal per kalenderjaar houden van een hippisch wedstrijdsportevenement, voor zover de gronden waarop het evenement wordt gehouden ter plaatse van de aanduiding ''Wro-zone-ontheffingsgebied'' met dien verstande dat:

 1. het evenement, inclusief opbouwen en afbreken, maximaal 3 weken per kalenderjaar in beslag mag nemen;

 2. de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en functies door de bouwwerken niet onevenredig worden geschaad;

 3. uit een bij het verzoek om ontheffing te overleggen milieueffectenstudie blijkt dat als gevolg van het evenement geen onherstelbare schade zal worden toegebracht aan de flora en Fauna c.q. de natuur- en landschapswaarden in het gebied;

 4. geen ontheffing wordt verleend indien een andere geschikte locatie voor een dergelijk evenement beschikbaar en gebruiksklaar is.

 

14.5 Aanlegvergunning

Ten aanzien van het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden is het bepaalde in artikel 24 lid 24.6.1 van toepassing.