layout blokjes
 1. Plan: Nieuwe Vesting
 2. Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
 3. Status: Onherroepelijk
 4. IMRO-idn: NL.IMRO.0748.BP0189-0701
Gemeente Bergen op Zoom

Artikel 9 Wonen - Uit te werken

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Woongebied - Uit te werken 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen in een woning;

 2. wonen in een gestapelde woning;

 3. bijzondere woonvorm;

 4. beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten in of bij een woning tot en met categerie 2 B van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 5. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen;

 6. bouwwerken

 7. garages;

 8. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 9. tuin en erf;

 10. verkeer en wegen, straten en paden;

 11. geluidwerende voorzieningen;

 12. boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen;

 13. groenvoorzieningen;

 14. speelvoorzieningen;

 15. verblijfsgebieden;

 16. nutsvoorzieningen;

 17. evenementen;

 18. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van Gemengd- Gemengd 1" zijn tevens zelfstandige functies en hoofgebouwen toegestaan met een maximale oppervlakte zoals opgenomen in de "voorzieningen tabel" voor gebied 1;

 19. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van Gemengd- Gemengd 2" zijn tevens zelfstandige functies en hoofdgebouwen toegestaan met een maximale oppervlakte zoals opgenomen in de "voorzieningen tabel" voor gebied 2;

 20. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van Gemengd- Gemengd 3" zijn tevens zelfstandige functies en hoofdgebouwen toegestaan met een maximale oppervlakte zoals opgenomen in de "voorzieningen tabel" voor gebied 3;

 21. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van Gemengd- Gemengd 4" zijn tevens zelfstandige functies en hoofdgebouwen toegestaan met een maximale oppervlakte zoals opgenomen in de "voorzieningen tabel" voor gebied 4.

 

Voorzieningen tabel:

 

1

2

3

4

Maatschappelijk (incl. sport)

geen maximum

geen maximum

0

Dienstverlening

geen maximum

geen maximum

Detailhandel

800 m2

400 m2

Horeca t/m categorie 1

200 m2

200 m2

200 m2

Bedrijf t/m categorie C

0

800 m2

 

 

9.2 Uitwerkingsregels

 

Burgemeester en wethouders werken de in lid 9.1 genoemde bestemming nader uit, met inachtneming van de volgende uitwerkingsregels:

 1. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;

 2. het aantal woningen bedraagt ten hoogste 600;

 3. de maximale bouwhoogte bedraagt 14 meter;

 4. de maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van Gemengd- Gemengd 2" en ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van Gemengd- Gemengd 3" bedraagt 20 meter;

 5. de maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van Gemengd- Gemengd 1" bedraagt 25 meter;

 6. de bouwmassa wordt zodanig uitgewerkt dat rekening is gehouden met de aanwezige geluidsbelasting,

 7. de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel een vastgestelde hogere grenswaarde, mag niet worden overschreden;

 8. het parkeren vindt grotendeels plaats op eigen terrein en gebundeld langs de woonpaden;

 9. de op de plankaart aangegeven te handhaven woningen worden als zodanig ingepast;

 10. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding "sba-gm", is een gemeentelijk monument, de gronden zijn mede bestemd voor behoud, versterking en/of herstel van de aan deze gronden en de daarop voorkomende bebouwing eigen zijnde cultuurhistorische en architectonische waarde;

 11. ter plaatse van de aanduiding "Ka", zijn te beschermen (kade)muren, deze gronden zijn mede bestemd voor behoud, versterking en/of herstel van de aan deze gronden en de daarop voorkomende bebouwing eigen zijnde cultuurhistorische en arcitectonische waarde;

 12. burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in de uitwerking afwijkingsbevoegdheden op te nemen met betrekking tot het bepaalde in lid 9.3 lid b van de regels ten behoeve van het toevoegen van woningen tot een maximum van 10% van 600;

 13. burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in de uitwerking afwijkingsbevoegdheden op te nemen met betrekking tot het bepaalde in lid 9.3 lid l,m, n en o van de regels om horeca bedrijven toe te laten in categorie 2, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot categorie 2 van de Staat van Horeca activiteiten.

 14. burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in de uitwerking afwijkingsbevoegdheden op te nemen met betrekking tot het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening in combinatie met wonen en/of een bijzondere woonvorm tot maximaal 10% van het bruto vloeroppervlak van de woningen.

 15. burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in de uitwerking afwijkingsbevoegdheden op te nemen van het bepaalde in lid 9.3 lid c van de regels tot een maximale bouwhoogte van 20 meter.

 

9.3 Voorlopig bouwverbod

 1. Op de in lid 9.1 vermelde gronden mogen gebouwen slechts worden gebouwd in overeenstemming met een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld uitwerkingsplan.

 2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in lid 9.4. a een omgevingsvergunning te verlenen, indien een ontwerpuitwerkingsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage is gelegd en het bouwplan in overeenstemming is met dit ontwerpuitwerkingsplan