direct naar inhoud van 3.3 Regionaal beleid
Plan: Bedrijventerreinen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0733.BpBdrterreinen-VO01

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Structuurvisie Rivierenland 2004-2015

De gemeente Lingewaal maakt deel uit van de regio Rivierenland. De structuurvisie Rivierenland 2004-2015 formuleert als hoofdopgave het behouden en versterken van het karakter van de regio rond de ruimtelijke structuurdragers die het speciale karakter van het landschap bepalen. Onder deze ruimtelijke structuurdragers wordt verstaan de dijken, uiterwaarden, oeverwallen, kommen en het cultuurhistorisch landschap.

Doorwerking in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen
Voorliggend bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op bestaande bedrijventerreinen binnen de gemeente Lingewaal. Bovendien is het bestemmingsplan conserverend van aard. De uitgangspunten uit de Structuurvisie Rivierenland zijn voor het vastleggen en actualiseren van de bestaande situatie niet relevant.

3.3.2 Sociaaleconomische Visie Rivierenland 2009-2020 (SEV)

De hoofddoelstelling van het sociaaleconomische beleid is een duurzame, sociaaleconomische ontwikkeling van Rivierenland met een goed evenwicht tussen de economische, sociale en ecologische aspecten. Om dit concreter in te vullen is een Sociaaleconomische Visie Rivierenland 2009-2020 opgesteld. In de visie is opgenomen dat gemeenten de sociaaleconomische samenwerking willen versterken. Ongeveer driekwart van de projecten uit het SEV is inmiddels in uitvoering. De SEV is een strategische visie die ontwikkelinggericht is.

Doorwerking in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen
Het bestemmingsplan legt de actuele situatie vast op de bedrijventerreinen in de gemeente Lingewaal. Het bestemmingsplan is een planologisch-instrument bedoeld voor de ruimtelijke inrichting. Omdat de beleidsdoelstellingen uit de Sociaaleconomische Visie Rivierenland 2009-2020 ontwikkelingsgericht zijn, zijn de uitgangspunten niet door te vertalen in dit bestemmingsplan.

3.3.3 Regionaal programma bedrijventerreinen

Op 26 september 2011 hebben de 10 gemeenten in de regio ingestemd met het Regionaal Programma Bedrijventerreinen. Dit programma is op 8 maart 2012 door de gemeenteraad van Lingewaal vastgesteld. In het programma zijn alle plannen voor uitbreiding en herstructurering opgenomen om zodoende deze regionaal af te kunnen stemmen en overcapaciteit tegen te gaan. Voor de gemeente Lingewaal is in het programma het volgende opgenomen:

  • nog uitgeefbaar 4 hectare Vredebest en 0,3 hectare Zeiving-Noord;
  • door te zetten uitbreiding Zeiving-Noordwest met 11 hectare;
  • niet of na 2020 pas te ontwikkelen 8 hectare op Zeiving Noord-West.
    Geen onderdeel van dit bestemmingsplan;
  • transformatie van 9 hectare van bedrijventerrein De Oven als reeds opgestarte planvorming. (gestart in 2011)
    Geen onderdeel van dit bestemmingsplan.

Doorwerking in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen
Voorliggend bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het vastleggen van de huidige situatie op de bedrijventerreinen in de gemeente Lingewaal. Het bestemmingsplan voorziet niet in wijzigingsmogelijkheden als nieuwvestiging en transformatie van bedrijventerreinen.