Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Boulevard
Status:
Vastgesteld

Artikel 14 Wonen - 2

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

 

a. wonen, daaronder begrepen een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

b. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd': uitsluitend op de bouwlagen tot 13.40 meter +NAP gemengd, zijnde:

1. detailhandel, aansluitend op de toeristisch-recreatieve voorzieningen;

2. dienstverlening;

3. horeca van categorie 1;

4. kantoor;

5. maatschappelijk;

6. recreatie.

c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens voor een horecabedrijf;

d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2': maximaal 1 horecabedrijf van categorie 2 toegestaan;

e. bij de bestemming behorende erven, tuinen, groen-, verkeer- en (ondergrondse) parkeervoorzieningen, water en andere bij het wonen behorende voorzieningen.

f. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

 

14.2 Bouwregels

 

14.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;

b. de maximale goot- en bouwhoogte van de gebouwen staat aangegeven op de verbeelding;

c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -2' is een (ondergrondse) parkeergarage met 3 parkeerlagen toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, zoals bergingsruimte.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van nutsvoorzieningen en erf- en terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 3 meter;

b. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen en erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 meter.

 

14.3 Nadere eisen

 

14.3.1 Nadere eisen omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. een goede woonsituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.

 

 

 

14.4 Specifieke gebruiksregels

 

14.4.1 Specifiek gebruik

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

a. het gebruik van de bouwlagen tot 13.40 meter +NAP ten behoeve van de functie wonen, ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' is niet toegestaan;

b. het gebruik van de ondergrondse parkeervoorziening anders dan voor de stalling van (motor)voertuigen is niet toegestaan;

c. het gebruik van het onbebouwde gedeelte van een bouwperceel voor de opslag van materialen en goederen is niet toegestaan, met uitzondering daarvan ter realisering van de bestemming;

d. het gebruik als een aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteit en het gebruik als afhankelijke woonruimte van de bijbehorende bouwwerken in het kader van mantelzorg is toegestaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze regels;

e. het gebruik van de bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning is niet toegestaan.