Bestemmingsplan Hazenburg 2

 

Gemeente Middelburg

Identificatiecode: NL.IMRO.0687.BPARMHAZ2-VG01           

status: vastgesteld

datum: 20-04-2015

 

Bijlagen bij de toelichting:

1.     Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek 2009-149

2.     Memo Walcherse Archeologische Dienst inzake archeologische inspectie d.d. 31 mei 2013

3.     Memo Walcherse Archeologische Dienst inzake opgravingen d.d. 13 oktober 2014

4.     Quickscan natuurwetgeving d.d. 10 april 2014;

5.     Aanvullend natuuronderzoek d.d. 18 september 2014;

6.     Mitigatieplan d.d. 20 november 2014;

7.     Wateradvies Waterschap Scheldestromen d.d. 30 juni 2014;

8.     Rapport Geur 20121410,C01

9.     Rapport Gebiedsvisie, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij, 20130563,CO1

10.   Verkennend bodemonderzoek (ABO) d.d. 17 december 2008

11.   Verkennend bodemonderzoek (ABO) d.d. 17 december 2008 deel 2

12.   Verkennend bodemonderzoek (ABO) d.d. 17 december 2008 deel 3

13.   Beoordelingsformulier bodemonderzoek d.d. 23 november 2012

14.   Verkennend bodemonderzoek Hazenburg (SMA) d.d. 8 juni 2008

15.   Aerius rapportage inzake stikstofdepositie d.d. 10 november 2014;

16.   Rapport inspraak en vooroverleg, voorontwerpbestemmingsplan Hazenburg 2 d.d. november 2014.