Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 19 Waterstaat- Waterstaatkundige functie

 

19.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Waterstaat- Waterstaatkundige functie' (WS-WS) aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming(en), primair bestemd voor:

        1. waterkering, waterbeheersing, kaden, dijksloten, sloten, watergangen en singels;

        2. opslag en onderhoud ten behoeve van vaar- en waterwegen, wegen, paden, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen;

alsmede voor:

        1. havens en sluizen ten dienste van de scheepvaart, de waterstaat en de landbouw.

 

19.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

        1. gebouwen;

        2. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

19.2.1 Gebouwen in de kernzone

Voor het bouwen van gebouwen in de kernzone gelden de volgende bepalingen:

        1. gebouwen mogen op deze gronden, met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen, uitsluitend ten dienste van de in lid 19.1 genoemde doeleinden worden gebouwd;

        2. de hoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 6.00 m.

 

19.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in kernzone

Voor het bouwen van andere bouwwerken in de kernzone gelden de volgende bepalingen:

        1. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen op deze gronden uitsluitend ten dienste van de in lid 19.1 genoemde doeleinden worden gebouwd;

        2. de hoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2.00 m.

 

19.2.3 Gebouwen in de beschermingszone

Voor het bouwen van gebouwen in de beschermingszone gelden de volgende bepalingen:

        1. de hoogte van gebouwen, die ten dienste van de in lid 19.1 genoemde doeleinden worden gebouwd, bedraagt ten hoogste 6.00 m;

        2. de afstand van gebouwen, die ten dienste van de in lid 19.1 genoemde doeleinden worden gebouwd, tot de bestemmingsgrens dient ten minste 5.00 m te bedragen;

        3. er mogen gebouwen ten behoeve van de andere voor de gronden geldende bestemmingen worden gebouwd.

 

19.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in beschermingszone

Voor het bouwen van andere bouwwerken in de beschermingszone gelden de volgende

bepalingen:

        1. de hoogte van andere bouwwerken, die ten dienste van de in lid 19.1 genoemde doeleinden worden gebouwd, bedraagt ten hoogste 2.00 m;

        2. er mogen andere bouwwerken ten behoeve van de andere voor de gronden geldende bestemmingen worden gebouwd.

 

19.3 Ontheffing van de bouwregels

 

 

19.3.1 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:

        1. lid 19.2.1 sub a en lid 19.2.2 sub a voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van de voor deze gronden geldende andere bestemming(en), mits de waterstaatkundige belangen van de gronden hierdoor niet onevenredig worden geschaad;

        2. lid 19.2.2 sub b en lid 19.2.4 sub a tot een hoogte van maximaal 10.00 meter.

 

19.4 Wijzigingsbevoegdheid

 

 

19.4.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 Wro het plan wijzigen in die zin dat: de dubbelbestemming Waterstaat- Waterstaatskundige functie komt te vervallen, mits de waterstaatskundige belangen niet onevenredig worden geschaad.

 

19.4.2 Voorwaarden

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 19.4.1 dient advies te worden gevraagd aan de beheerder van de waterkering. Tevens zijn bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de algemene procedureregels van artikel 26 van toepassing.