Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 16 Wonen

 

 

16.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven, paden, en andere voorzieningen ten behoeve van het wonen;

 3. aan-huis-gebonden beroepen;

 4. ter plaatse van de aanduiding "horeca" (h) mede een horecagelegenheid uit categorie I van de Staat van Horeca- activiteiten uitsluitend op de begane grond met een maximum oppervlakte van 470m2.

 

16.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

   1. hoofdgebouwen;

   2. bijbehorende bouwwerken;

   3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

16.2.1 Algemeen

 

 1. Gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak met indien aanwezig, in acht name van het op de verbeelding opgenomen bebouwingspercentage en hoogtematen;

 2. op gronden buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde worden gebouwd;

 3. op gronden met de aanduiding ‘erf’ mogen uitsluitend bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, behorende bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel.

 

16.2.2 Hoofdgebouwen

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

   1. ter plaatse van de nadere aanduiding "aaneengebouwd" (aeg): uitsluitend aaneengebouwde woningen zijn toegestaan;

   2. ter plaatse van de nadere aanduiding "twee- aaneen" (tae):uitsluitend twee-aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan;

   3. ter plaatse van de nadere aanduiding "vrijstaand" (vrij): vrijstaande woningen zijn toegestaan;

   4. met betrekking tot de breedte van een hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken als genoemd in lid 16.2.1 niet meegerekend gelden de volgende bepalingen:

 

nadere aanduiding

Minimale breedte woning

vrij

6.00 meter

aeg

5.00 meter

tae

5.00 meter

 

 

16.2.3 Bijbehorende bouwwerken

 

   1. De bebouwde oppervlakte bedraagt ten hoogste op het op de verbeelding aangegeven bebouwingspercentage en anders 50% van het bouwperceel (bouwvlak en aanduiding “erf” met een maximum van 250m2;

   2. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 60°

   3. voor bijbehorende bouwwerken met de volgende aanduidingen gelden de volgende bepalingen:

 

nadere aanduiding

Minimale afstand tot zijdelingse perceelsgrens

vrij

1.00 meter

aeg, tae

Niet van toepassing

W (zonder nadere aanduiding)

Niet van toepassing

 

16.2.4 Maatvoering

 

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en/of de inhoud van een gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten;

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Minimale afstand tot voorgevel rooilijn

a.

Hoofdgebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat.

Zie op de verbeelding aangegeven maat.

-

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

3.00 meter achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn

 

c.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

-

- 2.00 meter

- Vóór de voorgevelrooilijn 1.00 meter

 

-

 

16.3 Nadere eisen

 

16.3.1 Nadere eisen

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een bouwvergunning, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

   1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

   2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

   3. de plaatsing en vormgeving van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

 

16.3.2 Voorwaarden

 

   1. De in lid 16.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

16.4 Afwijken van de bouwregels

 

16.4.1 Hoofdgebouwen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

   1. lid 16.2.4 sub a mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden;

   2. lid 16.2.4 sub b kortere afstand tot op (het verlengde van) de voorgevelrooilijn.

 

 

16.4.2 Bijbehorende bouwwerken

 

   1. Lid 16.2.3 sub a voor een bebouwd oppervlak van ten hoogste 75%, indien de bebouwde oppervlakte van het hoofdgebouw reeds 60% van het bouwperceel bedraagt;

   2. lid 16.2.3 sub c voor een kortere afstand tot op de zijdelingse perceelsgrens;

   3. lid 16.2.4 sub b, afwijken van de bouwhoogte tot een hoogte van 1 meter.

 

16.4.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

   1. Lid 16.2.4 sub c tot een hoogte van ten hoogste 10.00 meter.

 

16.4.4 Voorwaarden

 

Er mag pas worden afgeweken zoals bedoeld in artikel lid 16.4.1, 16.4.2 en 16.4.3 op voorwaarde dat:

 1. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;

 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig wordt aangetast;

 3. niet wordt afgeweken als ter plaatse de geluidsbelasting op de gevel van de woning groter is dan 48 dB.

 4. het onder 16.4.3 genoemde niet geldt voor erfafscheidingen.