Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 15 Water

 

 

15.1 Bestemmingsomschrijving

 
De voor Water (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wateraanvoer en -afvoer en waterberging, waterhuishouding, paden, waterpartijen, vijvers, en (primaire) waterlopen, zoals sloten, watergangen, singels, groenvoorzieningen en andere tot de bestemming behorende watervoorzieningen ten dienste van de waterkering zoals waterinfiltratie en -transportvoorzieningen, waterhuishouding, nutsvoorzieningen en onderhoud;

  2. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals bermen, bermsloten en beplantingen.

 

 

15.2 Bouwregels

 
Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

  1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

  2. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

  3. keermuren voor de waterbeheersing;

  4. oeverbeschoeiingen;

  5. duikers;

  6. bruggen;

  7. steigers.

 

15.2.1 Maatvoering niet voor bewoning bestemde gebouwen

 

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

Maximale Oppervlakte

a.

Nutsvoorzieningen

3.00 meter

15 m2

b.

Andere bouwwerken

2.00 meter

-

 

 

15.2.2 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

Bouwwerk geen gebouwen zijnde

Maximale bouwhoogte

a.

speelvoorzieningen

3 meter

b.

lichtmasten en overige masten

8 meter boven NAP

c.

bewegwijzering

4,5 meter boven NAP