Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 11 Sport

 

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Sport (S) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

   1. het uitoefenen van sportactiviteiten;

   2. sport- en speelvelden;

alsmede voor:

   1. ondergeschikte horeca-activiteiten;

   2. parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, terreinen, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

11.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 3. bijbehorende bouwwerken.

 

11.2.1 Algemeen

 

   1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bebouwingsvlak worden gebouwd;

   2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen dient niet meer dan 500m2 bedragen.

 

11.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Minimale afstand gebouw tot bestemmingsgrens

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat.

 

Zie op de verbeelding aangegeven maat.

 

Zie op de verbeelding aangegeven afstand en anders 5.00 meter.

b.

Masten en ballenvangers

-

15.00 meter

-

c.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

4.00 meter

-

 

11.3 Nadere eisen

 

11.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een bouwvergunning, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

   1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

   2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

   3. de plaatsing en vormgeving van andere bouwwerken.

 

11.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 11.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, andere bouwwerken en gronden in verband met calamiteiten.

 

11.4 Afwijken van de bouwregels

 

11.4.1 Afwijking

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

   1. lid 11.2.2 sub a mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden;

   2. lid 11.2.2 sub c tot een hoogte van ten hoogste 10.00 meter.

 

11.4.2 Voorwaarden

 

Er mag worden afgeweken zoals bedoeld in lid 11.4.1 op voorwaarde dat:

 

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. het afwijken niet tot gevolg heeft dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)- veiligheid worden aangetast;

 3. er niet wordt afgeweken indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.