Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 9 Maatschappelijk

 

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Maatschappelijk (M) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke activiteiten;

 2. ter plaatse van de nadere aanduiding "zorginstelling" (zoi) een zorginstelling;

 3. ter plaatse van de aanduiding "kantoor" (kantoor) alsmede een kantoor;

alsmede voor:

 1. ondergeschikte detailhandel en/of horeca;

 2. parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

9.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

9.2.1 Hoofdgebouwen

 

  1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

  2. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding “maximum bebouwingspercentage (%)” aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.

 

9.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

a.

Hoofdgebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat

Zie op de verbeelding aangegeven maat

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter;

vóór de voorgevelrooilijn 1.00 meter.

 

9.3 Nadere eisen

 

9.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

   1. De plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

   2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

   3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

9.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 9.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

9.4 Afwijken van de bouwregels

 

9.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

   1. lid 9.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1 meter zal worden overschreden;

   2. lid 9.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter met uitzondering van erafscheidingen.

 

9.4.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in 9.4.1 op voorwaarde dat:

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

 2. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)- veiligheid niet worden aangetast;

 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

9.5 Wijzigingsbevoegdheid

 

9.5.1 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 Wro om de bestemming Maatschappelijk te wijzigen in de bestemming Wonen.

 

9.5.2 Voorwaarden

 

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid zoals genoemd in artikel 9.5.1 dienen de in artikel 26 opgenomen algemene procedureregels worden doorlopen.