Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 8 Kantoor

 

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Kantoor (K) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. kantoren;

 2. maatschappelijke- en zakelijke dienstverlening;

 3. wonen;

alsmede voor:

 1. parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;

 2. aan-huis-gebonden beroepen.

 

8.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

   1. hoofdgebouwen;

   2. bijbehorende bouwwerken;

   3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

8.2.1 Algemeen

 

 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 55°;

 3. de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel mag ten hoogste het op de verbeelding aangegeven percentage bedragen;

 4. de afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3.00 meter te bedragen.

 

8.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Hoofdgebouwen

Zie het op de verbeelding aangegeven maat

 

Zie het op de verbeelding aangegeven maat

-

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

-

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter;

vóór de voorgevelrooilijn ten hoogste 1.00 meter.

-

d.

Lichtmasten/

vlaggenmasten

-

9.00 meter

-

e.

Erfafscheidingen

-

2.00 meter

-

f.

Nutsvoorzieningen

-

3.00 meter

20m2

 

8.3 Nadere eisen

 

8.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning, nadere

eisen te stellen ten aanzien van:

   1. de plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

   2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

   3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

8.3.2 Voorwaarden

 

de in lid 8.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

8.4 Afwijken van de bouwregels

 

8.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

   1. lid 8.2.2 sub a, afwijken van de bouwhoogte mits deze maat met maximaal 1 meter zal worden overschreden;

   2. lid 8.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter met uitzondering van erafscheidingen.

 

8.4.2 Voorwaarden

 

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 8.4.1 op voorwaarde dat:

 

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 

8.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik zoals bedoeld in artikel 8.1 gelden de volgende bepalingen:

   1. het wonen alleen is toegestaan op de verdiepingen.