Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 7 Groen

 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Groen (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. plantsoenen en/of groenvoorzieningen en/of beplanting en/of parken, bermstroken, bermsloten;

 2. waterpartijen, watergangen en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

 3. (voet- en fiets)paden, bruggen, straatmeubilair en voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;

 4. speelvoorzieningen;

 5. 80% van het bestemmingsvlak voor parkeergelegenheid ter plaatse van de aanduiding "parkeren" (p);

 6. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van waarde- Rijksmonument" (swr- rm) uitsluitend de onder lid 7.1 sub a, b en c genoemde doeleinden zijn toegestaan met dien verstande dat beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden leidend is.

 

7.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

   1. niet voor bewoning bestemde gebouwen;

   2. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

7.2.1 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Niet voor bewoning bestemde gebouwen

3.50 meter

15 m².

b.

Antennes

5.00 meter

 

-

c.

Speeltoestellen

3.50 meter

 

-

d.

Openbare nutsvoorzieningen

3.50 meter

15 m²

e.

Lichtmasten en overige masten

8.00 meter

-

f.

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde

2.00 meter

-

 

7.3 Nadere eisen

 

 

7.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een bouwvergunning, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

7.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 7.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

7.4 Afwijken van de bouwregels

 

7.4.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 7.2.2 sub e tot een hoogte van ten hoogste 12.00 meter;

 2. het gebruiken van ten hoogste 10% van het bestemmingsvlak voor parkeervoorzieningen.

 

7.5 Afwijken gebruiksregels

 

7.5.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 7.1 sub f voor het

gebruik van aangewezen gronden voor speelvoorzieningen;

 

7.5.2 Voorwaarden

 

Er mag pas worden afgeweken zoals bedoeld in lid 7.5.1 indien:

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. bij het afwijken als bedoeld in lid 7.5.1 een deskundige dient te worden gehoord met betrekking tot de vraag of de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden niet worden geschaad.