Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 6 Gemengd

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Gemengd (GD) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het uitoefenen van een bedrijfsmatige activiteit, voorzover deze voorkomt in de categorieën 1 en 2 van de bij dit artikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

 2. horecabedrijven voorzover die voorkomen in categorie I van de Staat van Horeca-activiteiten;

 3. dienstverlening;

 4. maatschappelijke doeleinden;

 5. kantoren, met dien verstande dat het maximaal bruto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 200m2 ;

 6. het wonen;

 7. parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;

 

6.2 Bouwregels

 
Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

6.2.1 Algemeen

 

  1. Binnen een bouwvlak mogen hoofdgebouwen met de daarbij behorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd;

  2. ter plaatse van de aanduiding ‘erf’ mogen uitsluitend bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, behorende bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel.

 

6.2.2 Hoofdgebouwen

 

 1. De breedte van een hoofdgebouw moet ten minste 5.00 meter bedragen;

 2. bij toepassing van hellende dakvlakken bedraagt de dakhelling ten minste 30° en maximaal 60°;

 3. indien er geen bebouwingspercentage is aangegeven mag de bebouwde oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 60% bedragen.

 

 

6.2.3 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Hoofdgebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat;

 

Zie op de verbeelding aangegeven maat;

-

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter;

5.00 meter;

20m2

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter;

vóór de voorgevelrooilijn: 1 meter;

 

Vlaggenmasten: 8 meter.

-

 

6.3 Nadere eisen

 

6.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een bouwvergunning, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

 

6.3.2 Voorwaarden

De in lid 6.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

6.4 Afwijken van de bouwregels

 

6.4.1 Hoofdgebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 6.2.3 sub a mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden.

 2. lid 6.2.3 sub c tot een hoogte van ten hoogste 5.00 meter. Voor vlaggenmasten kan worden afgeweken tot 15.00 meter.

 

6.4.2 Voorwaarden

 

Er mag pas worden afgeweken zoals bedoeld in lid 6.4.1 op voorwaarde dat:

 1. het afwijken niet tot gevolg heeft dat het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)- veiligheid worden aangetast;

 2. er niet wordt afgeweken indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

6.5 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 1. Bevi-inrichtingen;

 2. detailhandel in volumineuze goederen;

 3. opslag van en detailhandel in consumentenvuurwerk;

 4. het vestigen van Wgh-inrichtingen;

 5. het vestigen van verkooppunten van motorbrandstoffen;

 6. gebruik van achtererven van horecabedrijven als terras en / of speeltuin;

 7. het gebruiken of te laten gebruiken van gronden en / of bouwwerken als seksinrichting of voor straatprostitutie;

 8. het gebruik van de hoofdgebouwen ten behoeve van detailhandel, horeca, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke doeleinden en kleinschalige bedrijfsactiviteiten op de verdieping(en).

 

6.6 Afwijken gebruiksregels

 

6.6.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 6.1 sub a voor bedrijfsactiviteiten die voorkomen in een hogere categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan op grond van lid 1, sub a toelaatbaar is, mits de betreffende bedrijfsactiviteit naar aard en invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan bedrijfsactiviteiten die ingevolge lid 1, sub a zijn toegestaan;

 2. lid 6.1 sub a voor bedrijfsactiviteiten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, mits de betreffende bedrijfsactiviteiten naar aard en invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan bedrijfsactiviteiten die ingevolge lid 1, sub a zijn toegelaten;

 3. lid 6.1 sub i voor het vestigen van de aldaar genoemde functies op de eerste verdieping, mits:

   • het uit een oogpunt van volkshuisvesting aanvaardbaar is om de woonfunctie van het betreffende deel van het gebouw op te heffen;

   • de functie op de verdieping een verruiming betreft van het oppervlak van de functie ter plekke op de begane grond;

 4. lid 6.5 sub f en gebruik van achtererven als terras, opslag en speeltuin toestaan.

 

6.6.2 Voorwaarden

 

Er mag pas worden afgeweken zoals bedoeld in 6.6.1 indien:

   1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

   2. Bij het afwijken als bedoeld in lid 6.6.1 sub a en b een deskundige dient te worden gehoord met betrekking tot de vraag of aan de in de desbetreffende artikelen genoemde criteria voor het afwijken is voldaan.