Gemeente:
Goes
Plannaam:
Beheersplan s- Heer Arendskerke- Eindewege
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
23-04-2012

Artikel 4 Bedrijf

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Bedrijf (B) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening" (nv): uitsluitend een nutsbedrijf;

 2. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf- loodgieterbedrijf" (sb-lb) uitsluitend een loodgieterbedrijf;

 3. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf- werkplaats" (sb- wp) uitsluitend een werkplaats;

 4. ter plaatse van de aanduiding "specifeke vorm van bedrijf- garagebedrijf" (sb-gb):uitsluitend een kleinschalig garagebedrijf;

 5. verhardingen, groenvoorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming, waaronder inbegrepen waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en nutsvoorzieningen;

 6. detailhandel en kantoren als ondergeschikte nevenactiviteit bij de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;

 7. aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven.

 

4.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

4.2.1 Algemeen

 

  1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

  2. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding “maximum bebouwingspercentage (%)” aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak;

  3. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3.00 meter te bedragen;

  4. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen bedraagt ten minste 1.00 meter.

 

4.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte/inhoud

a.

Hoofdgebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat

Zie op de verbeelding aangegeven maat

-

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20

5.00 meter

-

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter;

vóór de voorgevelrooilijn ten hoogste 1.00 meter;
Vlaggenmasten: 8.00 meter.

-

d.

Erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied

-

1.00 meter

-

e.

Lichtmasten/

vlaggenmasten

-

9.00 meter

-

f.

Overige erfafscheidingen

-

2.00 meter

-

g.

Nuts-

voorzieningen

-

3.00 meter

20 m²

 

4.3 Nadere eisen

 

 

4.3.1 Nadere eisen

 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een bouwvergunning, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. de situering van bedrijven en bedrijfsuitbreidingen;

 2. de plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

 3. de plaatsing en afmeting van bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 4. de inrichting van de gronden voor wat betreft de aanleg en profilering van toegangs- en ontsluitingswegen;

 5. het gebruik van de gronden ten behoeve van opslag;

 6. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

 7. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

4.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 4.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

4.4 Afwijken van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 

4.4.1 Hoofdgebouwen

 

 1. lid 4.2.1 sub c voor het toestaan dat de zijdelingse afstand tot de perceelsgrens wordt verkleind, mits de bereikbaarheid van de achtererven niet wordt belemmerd;

 2. lid 4.2.2 sub a voor het toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot, mits de bouwhoogte niet meer dan 10.00 meter bedraagt en indien de afstand van deze gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens ten minste gelijk is aan de overschrijding van de ten hoogste toegestane hoogte van de dakvoet, vermeerderd met 3.00 meter.

 

 

4.4.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 1. lid 4.2.2 sub c mits deze maat met ten hoogste 1.00 meter zal worden overschreden. Voor vlaggenmasten kan worden afgeweken tot een hoogte van maximaal 15.00 meter.

 

4.4.3 Voorwaarden

 

Er kan pas worden afgeweken zoals bedoeld in lid 4.4.1 en 4.4.2 op voorwaarde dat:

 1. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

4.5 Specifieke gebruiksregels

 

 1. tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

   1. het gebruiken van de gronden voor opslag van goederen, waaronder begrepen puin, ter plaatse van onbebouwde gronden tot een gezamenlijke hoogte van meer dan 6 meter;

   2. vestiging van zelfstandige kantoren;

 2. per 100m2 bedrijfsvloeroppervlak is minimaal één parkeerplaats aanwezig;

 3. vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;

 4. Wgh- inrichtingen zijn niet toegestaan.

 

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

4.6.1 Afwijken

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

lid 4.1 en toestaan dat: de uitoefening van een bedrijfsactiviteit anders dan de functieaanduiding toestaan die voorkomt in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, mits deze activiteit naar haar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met een krachtens lid 1 ter plaatse toegelaten bedrijfsactiviteit zoals de aangegeven functieaanduiding.

 

4.6.2 Voorwaarden

 

Er mag pas worden afgeweken zoals bedoeld in lid 4.6.1 op voorwaarde dat:

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)- veiligheid wordt aangetast;

 3. daardoor niet onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 

4.7 Wijzigingsbevoegdheid

 

4.7.1 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 Wro om de bestemming Bedrijf te wijzigen in de bestemming Wonen.

 

4.7.2 Voorwaarden

 

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid zoals genoemd in artikel 4.7.1 dienen de in artikel 26 opgenomen algemene procedureregels worden doorlopen.