Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes West
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
28-03-2013

Artikel 10 Maatschappelijk

 

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor "Maatschappelijk" (M) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke activiteiten;

 2. ter plaatse van de aanduiding "begraafplaats" (bp): uitsluitend een begraafplaats;

 3. ter plaatse van de aanduiding "wonen" (w): tevens het wonen;

 4. ter plaatse van de aanduiding "dienstverlening" (dv) alsmede het verrichten van administratieve diensten voor derden;

 5. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer- ondergronds parkeren" (sv-op): ondergrondse parkeervoorzieningen;

alsmede voor:

 1. ondergeschikte detailhandel en/of horeca ten dienste van de bestemming;

 2. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

 

10.2 Bouwregels

 

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de

volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. hoofdgebouwen;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

10.2.1 Gebouwen

  1. Ter plaatse van de aanduiding "gestapeld" [gs] is uitsluitend gestapelde bebouwing toegestaan;

  2. gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

  3. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding “maximum bebouwingspercentage (%)” aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.

 

10.2.2 Maatvoering

 

 

Bouwwerk

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

Maximale oppervlakte

a.

Hoofdgebouwen

Zie op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

 

Zie op de verbeelding aangegeven maat en anders ten hoogste 10.00 meter

Zie op de verbeelding aangeven bebouwingspercentage

b.

Bijbehorende bouwwerken

3.20 meter

5.00 meter

 

c.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

-

2.00 meter

vóór de voorgevelrooilijn 1.00 meter

 

 

10.3 Nadere eisen

 

10.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

  1. de plaatsing van hoofdgebouwen en overige gebouwen ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar;

  2. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;

  3. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

10.3.2 Voorwaarden

De in lid 10.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

10.4 Afwijken van de bouwregels

 

10.4.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:

 1. lid 10.2.2 sub a mits deze maat met maximaal 1.00 meter zal worden overschreden;

 2. lid 10.2.2 sub c tot een hoogte van maximaal 10.00 meter met uitzondering van erfafscheidingen.

 

10.4.2 Voorwaarden

Er mag slechts worden afgeweken zoals bedoeld in lid 10.4.1 op voorwaarde dat:

 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

 2. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en de (verkeers)veiligheid niet worden aangetast;

 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.