Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goese Meer
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
21-03-2013

Artikel 4 Sport

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor Sport (S) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het uitoefenen van activiteiten met de golfsport als hoofdfunctie;

alsmede voor:

 1. speelvoorzieningen;

 2. tuinen, terreinen, paden, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;

 3. ter plaatse van de functieaanduiding "golfbaan" (go) een golfbaan;

 4. ter plaatse van de functieaanduiding "specifieke vorm van sport- clubhuis" (ss- ch) een sociëteit, horeca tot en met categorie 1b van de Staat van horeca-activiteiten alsmede ondergeschikte detailhandel ten behoeve van de golfsport en parkeervoorzieningen;

 5. ter plaatse van de functieaanduiding "specifieke vorm van horeca- hotel" (sh- hot) een hotelvoorziening alsmede parkeervoorzieningen ten behoeve van de golfsport;

 6. ter plaatse van de aanduiding "dienstwoning" (sw- dw) een dienstwoning ten behoeve van de golfvereniging;

 7. ter plaatse van de functieaanduiding "opslag" (op) een voorziening voor opslag, stalling en onderhoud van machines en gereedschappen ten behoeve van de golfbaan met een maximale oppervlakte van 200m2.

 

4.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de

volgende bouwwerken worden gebouwd:

 1. gebouwen;

 2. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

4.2.1 Algemeen

 

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

 1. gebouwen dienen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven aanduidingsvlakken "specifieke vorm van sport- clubhuis" (ss- ch), "specifieke vorm van horeca- hotel" (sh-hot), "specifieke vorm van wonen- dienstwoning" (sw- dw) en "opslag" (op) te worden gerealiseerd;

 

4.2.2 Dienstwoningen en bijbehorende bouwwerken

 

Voor het bouwen van maximaal twee dienstwoningen geldt de volgende bepaling:

 1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen- dienstwoning" (sw- dw) mag ten behoeve van de golfvereniging een dienstwoning worden opgericht.

 

4.2.3 Maatvoering hoofdgebouwen

 

 

Aanduiding

Maximale goothoogte

Maximale bouwhoogte

 

a.

"ss-ch"

10.00 meter

 

10.00 meter

b.

"sw-dw"

9.00 meter

 

9.00 meter

c.

"op"

10.00 meter

 

10.00 meter

d.

"sh- hot"

15.00 meter

 

15.00 meter

 

 

4.2.4 Maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

 

Bouwwerk

Maximale hoogte

 

a.

Bouwwerk geen gebouw zijnde

3.00 meter

 

b.

(Antenne) masten en verlichtingsarmaturen

8.00 meter

 

 

4.3 Nadere eisen

 

4.3.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 1. De plaatsing van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrens en ten opzichte van elkaar.

 2. De dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen.

 3. De plaatsing en vormgeving van bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

4.3.2 Voorwaarden

 

De in lid 4.3.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

 

4.4 Specifieke gebruiksregels

 

Ter plaatse van de aanduiding "bedrijf aan huis" (bah) is het toegestaan aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten uit te oefenen in een woning en/of bij de woning bijbehorende bouwwerken met een maximale oppervlakte van 175m2, met dien verstande dat bedoeld gebruik geen onevenredige hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt.