Stedelijke Ontwikkeling


Economie, Milieu, Ruimte & Wonen


Paraplubestemmingsplan Wonen


Regels


GEMEENTE VLAARDINGENRegels Paraplu bestemmingsplan Wonen


Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS EN BEGRIPPEN

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Toepassingsregels


Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bestemmingsomschrijving


Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS Artikel 4 Anti-dubbeltelregel


Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

  1. Overgangsrecht bouwwerken

  2. Overgangsrecht gebruik

Artikel 6 SlotregelHoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS EN BEGRIPPEN

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:


  1. plan

   Het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Wonen' gemeente Vlaardingen met identificatienummer NL.IMRO.0622.0289bpWoon2019-0030 van de gemeente Vlaardingen;


  2. bestemmingsplan:

   De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen;


  3. huishouden

   Eén of meer personen die in vast verband samenleven, waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling ervan en van onderlinge verbondenheid. Kamerverhuur wordt niet aangemerkt als huishouden.


  4. wonen

   Huisvesting van één huishouden of maximaal twee personen die niet tot een huishouding behoren, in één woning .


  5. woning

   Besloten ruimte die, met inbegrip van daarbij bijbehorende ruimten, een eigen toegang heeft, bestemd en geschikt voor wonen, zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte. Als wezenlijke voorzieningen worden in ieder geval aangemerkt: slaapkamer, woon/eetkamer, keuken, toilet, badkamer of douche.


   Artikel 1a Met ‘woning’ gelijkgestelde begrippen

   1a.1. In deze regels wordt onder ‘wonen’ mede verstaan ‘bewoning ’.


   1a.2. In deze regels wordt onder ‘woning’ mede verstaan:

   1. eengezinshuis;

   2. maisonnette

   3. meergezinshuis;

   4. meergezinshuis voor bejaarden;

   5. onderkomen

   6. wooneenheid;


Artikel 2 Toepassingsregels

Dit bestemmingsplan is van toepassing op alle bestemmingsplannen in de gemeente Vlaardingen.Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bestemmingsomschrijving

Voor alle bestemmingsplannen gelden nu de definities zoals beschreven in 1.3, 1.4 en 1.5. Voor het overige blijven de betreffende bestemmingsplannen van kracht.


Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing


Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

  1. Overgangsrecht bouwwerken

   1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

    1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

    2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

   2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 5.1, onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

   3. Lid 5.1 onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.


  2. Overgangsrecht gebruik

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 5.2, onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 3. Indien het gebruik, bedoeld in lid 5.2, onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 4. Lid 5.2, onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.


Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

"Regels van het Paraplu-bestemmingsplan Wonen van de gemeente Vlaardingen" Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlaardingen.