Ga naar de homepage van de gemeente Vlaardingen

Artikel 14 Wonen -2

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen -2 aangewezen gronden zijn bestemd voor

 1. wonen

al dan niet in combinatie met:

 1. beroep en bedrijf aan huis

 2. gastouderopvang

en de daarbij horende:

 1. tuinen

 2. erven

 3. bergingen

 4. parkeren

 5. ontsluitingen, wegen en paden

 6. groenvoorzieningen

 7. speelvoorzieningen

 8. nutsvoorzieningen

 9. water

alsmede voor:

 1. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'

 

14.2 Bouwregels

Hoofdgebouwen

 1. Hoofdgebouwen mogen slechts binnen een bouwvlak worden gebouwd.

 2. Er mogen uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd.

 3. De bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

 4. De ondergrondse bouwdiepte mag niet meer bedragen dan 5 meter.

Bijbehorende bouwwerken

 1. Bijbehorende bouwwerken mogen op het achter- en zijerf van een bijbehorend oorspronkelijk hoofdgebouw worden gebouwd, voor zover het plan dat toestaat.

 2. Het gezamenlijke oppervlak aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van het oppervlak van het achter- en zijerf van het oorspronkelijk hoofdgebouw.

 3. De afstand van de buitenste gevel van aangebouwde, niet functioneel ondergeschikte, bijbehorende bouwwerken tot aan de gevel van het oorspronkelijk hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.

 4. De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken op een afstand van minder dan 3 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 4 m, alsook 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en het hoofdgebouw.

 5. De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken op een afstand van meer dan 3 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.

Andere bouwwerken

 1. Er mogen andere bouwwerken worden gebouwd.

 2. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m als de erf- of terreinafscheiding voor de voorgevellijn wordt gebouwd.

 3. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m als de erf- of terreinafscheiding achter de voorgevellijn wordt gebouwd.

 4. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen erf- of terreinafscheiding zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

 

 

 

 

14.3 Nadere eisen

 1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning nadere eisen stellen met betrekking tot de plaatsing van de bebouwing ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

 2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning nadere eisen stellen aan de situering en omvang van bebouwing in verband met het reserveren van ruimte voor parkeervoorzieningen indien de noodzaak daartoe voortvloeit uit het bepaalde ten aanzien van parkeren in artikel 26.

 

14.4 Specifieke gebruiksregels

Beroep en bedrijf aan huis

 1. Er is beroep en bedrijf aan huis toegestaan, mits dit ondergeschikt is aan de woonfunctie.

 2. Het gezamenlijke oppervlak dat wordt gebruikt voor beroep en bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 25% van de vloeroppervlakte van de woning, met een maximum van 50 m2.

 3. Bedrijf aan huis is uitsluitend toegestaan als de aan huis verbonden bedrijfsactiviteit behoort tot (milieu)categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.