direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluplan Standplaatsen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKRVstandplaatsen-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0537.bpKRVstandplaatsen-on01 met de bijbehorende regels (en bijlagen).

1.2 plan

het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0537.bpKRVstandplaatsen-on01' van de gemeente Katwijk.

1.3 Standplaats

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

1.4 Permanente standplaats

een Standplaats die gedurende het hele jaar, 7 dagen per week, mag worden gebruikt;

1.5 Semipermanente standplaats

een Standplaats die uitsluitend in een bepaald tijdvlak mag worden gebruikt;

1.6 Branches van standplaatsen

Voor standplaatsen, zoals bedoeld in 1.3, worden de volgende branches van goederen en diensten onderscheiden:

- Branche 1: Snacks en aanverwante artikelen (frites, loempia's, kip, shoarma, etc.)

- Branche 2: Visproducten

- Branche 3: Groenten en fruit

- Branche 4: Bloemen en planten

- Branche 5: Overige food (o.a. kaas, brood, suikerwaren, etc.)

- Branche 6: Non food (diensten en detailhandelsgoederen o.a. tassen, kleding, schoenen, fietsartikelen, etc.)

- Branche 7: Seizoen producten zoals oliebollen en kerstgroen;

1.7 standplaats voor medisch onderzoek

een Standplaats die wordt ingenomen voor een activiteit met betrekking tot gezondheidszorg waarmee geen commercieel belang wordt beoogd;

1.8 Standplaats voor sociaal maatschappelijke initiatieven

een Standplaats die wordt ingenomen voor een sociaal maatschappelijke activiteit waarbij het commercieel belang beperkt is;

1.9 Incidentele standplaats

een Standplaats die gebruikt wordt voor goederen en diensten zoals bedoeld in artikel 1.6 of een incidenteel karakter heeft, dat wil zeggen, gekoppeld is aan een periode van het jaar, de opening van een winkel of promotionele doeleinden of kerstbomenverkoop en naar tijd beperkt is;

1.10 openbare weg

de gronden waar volgens het ter plaatse vigerende bestemmingsplan de bestemming Verkeer van kracht is, of daarmee vergelijkbaar, niet zijnde de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op c.q. in afwijking van de regels van alle bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen in de gemeente Katwijk, die op het moment van inwerkingtreding van deze herziening zijn vastgesteld, voor wat betreft het onderwerp 'standplaatsen', en laten de overige regels uit die onderliggende ruimtelijke plannen ongewijzigd.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Incidentele standplaatsen

3.1 Bestemmingsomschrijving

Voor de gronden geldt dat naast de aldaar vigerende bestemming(en) tevens incidentele standplaatsen zijn toegestaan.

3.2 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het totaal aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste tien per jaar;
 • b. de duur van de standplaats bedraagt ten hoogste 14 dagen per jaar;
 • c. de afstand van de standplaats tot een woonbestemming bedraagt minimaal 10 meter;
 • d. de standplaats is niet gelegen binnen een PR 10-6 risicocontour van een risicovolle inrichting;
 • e. de standplaats is niet gelegen binnen een Natura 2000 gebied;
 • f. de standplaats is niet gelegen op de Boulevard;
 • g. de oppervlakte van de standplaats bedraagt ten hoogste 30 m2;
 • h. de bouwhoogte van de standplaats bedraagt ten hoogste 3 m;
 • i. in geval van verkoop van Kerstbomen geldt in afwijking van b. dat dit is toegestaan in de periode 1 december tot en met 24 december;
 • j. in geval van Koek en Zopie geldt in afwijking van b. dat dit is toegestaan gedurende de periode dat er natuurijs ligt;
 • k. ter plaatse van het Burgemeester Koomansplein en aan de Zeilmakerstraat geldt in afwijking van b. dat aldaar gedurende de periode 1 november tot en met 31 december een incidentele standplaats is toegestaan;
 • l. ter plaatse van het Burgemeester Koomansplein en aan de Zeilmakerstraat geldt in afwijking van hetgeen in 1.9 is bepaald dat enkel branche 7, zoals omschreven in 1.6, is toegestaan.

Artikel 4 Standplaatsen voor medische doeleinden

4.1 Bestemmingsomschrijving

Voor de gronden geldt dat naast de aldaar vigerende bestemming(en) tevens standplaatsen voor medische doeleinden zijn toegestaan.

4.2 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het totaal aantal standplaatsen bedraagt vier per jaar;
 • b. de duur van deze standplaatsen samen bedraagt 18 maanden per jaar;
 • c. de afstand van de standplaats tot een woonbestemming bedraagt minimaal 10 meter;
 • d. de standplaats is niet gelegen binnen een PR 10-6 risicocontour van een risicovolle inrichting;
 • e. de standplaats is niet gelegen binnen een Natura 2000 gebied;
 • f. de oppervlakte van de standplaats bedraagt ten hoogste 100 m2;
 • g. de bouwhoogte van de standplaats bedraagt ten hoogste 4 m.

Artikel 5 Standplaatsen voor sociaal maatschappelijke activiteiten

5.1 Bestemmingsomschrijving

Voor de gronden geldt dat naast de aldaar vigerende bestemming(en) tevens standplaatsen voor sociaal maatschappelijke activiteiten zijn toegestaan.

5.2 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het totaal aantal standplaatsen bedraagt twee per jaar;
 • b. de duur van de standplaats bedraagt 1 dag per week, maximaal drie uur;
 • c. de afstand van de standplaats tot een woonbestemming bedraagt minimaal 10 meter;
 • d. de standplaats is niet gelegen binnen een PR 10-6 risicocontour van een risicovolle inrichting;
 • e. de standplaats is niet gelegen binnen een Natura 2000 gebied;
 • f. de oppervlakte van de standplaats bedraagt ten hoogste 20 m2;
 • g. de bouwhoogte van de standplaats bedraagt ten hoogste 3 m;
 • h. de standplaats is niet zichtbaar vanaf de openbare weg, zoals bedoeld in 1.10.

Artikel 6 Permanente standplaatsen

6.1 Bestemmingsomschrijving

Voor de gronden,

 • a. zoals aangegeven op de kaarten in Standplaats Melkweg, geldt dat naast de aldaar vigerende bestemming(en) tevens standplaatsen, in branche 3 tot en met 6, zoals bedoeld in artikel 1.6, zijn toegestaan.
 • b. zoals aangegeven op de kaarten in Standplaats Jaap Bergmanstraat, geldt dat naast de aldaar vigerende bestemming(en) tevens standplaatsen, in branche 1 tot en met 6, zoals bedoeld in artikel 1.6, zijn toegestaan.
6.2 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het aantal standplaatsen per kaart bedraagt ten hoogste 1;
 • b. de bouwhoogte van de standplaats bedraagt ten hoogste 3m;
 • c. de maximale oppervlakte van de standplaats bedraagt ten hoogste hetgeen op de kaarten in de bijlagen bij de regels is aangegeven doch niet meer dan 30 m2.

Artikel 7 Semipermanente standplaatsen

7.1 Bestemmingsomschrijving

Voor de gronden, zoals aangegeven op de kaarten in Standplaats Pan van Persijn, geldt dat naast de aldaar vigerende bestemming(en) tevens semipermanente standplaatsen, in branche 1 tot en met 6, zoals bedoeld in artikel 1.6, zijn toegestaan.

7.2 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het aantal standplaatsen per kaart bedraagt ten hoogste 1;
 • b. de standplaatsen zijn toegestaan in de periode 1 april tot 1 oktober;
 • c. de bouwhoogte van de standplaats bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de maximale oppervlakte van de standplaats bedraagt ten hoogste hetgeen op de kaarten in de bijlagen bij de regels is aangegeven.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouw- danwel een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder lid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
 • c. het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
8.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, als bedoeld in lid 8.2 onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. het onder a bepaalde is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.
8.3 Hardheidsclausule

Indien toepassing van het overgangsrecht voor bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Parapluplan Standplaatsen.