HOOFDSTUK 1 Inleiding

 

1.1 Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Sophiapolder' bestaat uit bestemmingen en regels. De bestemming van de gronden is geometrisch bepaald door middel van lijnen, coderingen en arceringen. In de bestemmingen zijn regels ten aanzien van het bouwen en het gebruik opgenomen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting. In de toelichting worden de keuzes die zijn gemaakt bij het opstellen van de geometrische plaatsbepaling en de regels verantwoord en verduidelijkt.

 

 

1.2 Aanleiding en doel van het plan

In de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is in 2010 een bestemmingsplan vastgesteld voor de ontwikkeling van het woongebied Noordoevers. In het bestemmingsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht is ook de Sophiapolder opgenomen.

De Sophiapolder heeft in dat bestemmingsplan de bestemming "Natuur" gekregen en nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, is Rijkswaterstaat overgegaan tot realisering van de natuurontwikkeling.

De Raad van State heeft op 13 oktober 2011 het bestemmingsplan Noordoevers vernietigd omdat de financiële haalbaarheid van het plan onvoldoende was aangetoond. Daarmee verviel ook de bestemming "Natuur" voor de Sophiapolder.

Er wordt voor aangrenzende gebied langs de Veersedijk een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Omdat de werkzaamheden om de Sophiapolder om te vormen tot natuurgebied zijn uitgevoerd, is besloten niet te wachten op de ontwikkelingen met betrekking tot Noordoevers, maar de nieuwe situatie op te nemen in een afzonderlijk bestemmingsplan, i.c. het bestemmingsplan 'Sophiapolder'.

Dit bestemmingsplan 'Sophiapolder' kent de gebruikelijke opzet, maar beschrijft in hoofdstuk 4 bij de randvoorwaarden veelal dat verdere onderzoeken achterwege zijn gelaten. Een bewuste keuze, omdat de inrichting van het gebied in 2010/2011 grotendeels heeft plaatsgevonden en in dat kader de nodige onderzoeken reeds zijn uitgevoerd.

 

 

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt in het oostelijk deel van de gemeente en wordt globaal begrensd door:

- In het noorden: samenloop van de Rietbaan en de Noord

- In het oosten: water van de Noord

- In het zuiden: samenloop van de Rietbaan en de Noord

- In het westen: water van de Rietbaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [image]

 

kaartje ligging

 

 

 

 

1.4 Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen:

 

 

1.5 Leeswijzer

Deze toelichting bestaat uit 6 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de inleiding beschreven, waarin wordt ingegaan op een aantal algemene planaspecten. In hoofdstuk 2 vindt de planbeschrijving plaats en wordt tevens een toelichting gegeven op de methodiek en de juridische aspecten.

In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader van de verschillende overheden aangehaald en in hoofdstuk 4 komen de randvoorwaarden aan de orde.

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt de economische- en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aangetoond en wordt ingegaan op het overleg- en inspraaktraject en op de procedure.