direct naar inhoud van Regels
Plan: Parkeren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0502.BP17Parkeren-4001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0502.BP17Parkeren-4001 van de gemeente Capelle aan den IJssel.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.4 dubbelgebruik:

het door meerdere doelgroepen (bezoekers van de winkels en bedrijven, medewerkers, bewoners, bezoekers van bewoners) gebruiken van dezelfde parkeerplaatsen voor het parkeren op verschillende tijdstippen.

1.5 ruimtelijke plannen:

alle bestemmingsplannen, beheersverordeningen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en daarmee gelijk te stellen plannen en besluiten.

1.6 vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het parkeren:

het Parkeerbeleid 2015, Parkeernormen 2015 en Uitvoeringsagenda Parkeren 2015-2018 zoals vastgesteld op 14 december 2015 en de vastgestelde actualisatie(s) van dit beleid na die datum zoals die gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

1.7 verbeelding:

de verbeelding van het bestemmingsplan Parkeren, met het identificatienummer NL.IMRO.0502.BP17Parkeren-4001.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Van toepassingsverklaring onderliggende bestemmingsplannen

De in dit bestemmingsplan Parkeren opgenomen regels gelden in aanvulling op c.q. in afwijking van de regels van de bestemmingsplannen in de gemeente Capelle aan den IJssel, die op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan zijn vastgesteld, voor wat betreft het onderwerp ‘parkeren’, en laten de overige regels uit die onderliggende ruimtelijke plannen ongewijzigd.

De onderliggende bestemmingsplannen zijn:

Bestemmingsplannaam   Vastgesteld  
Bermweg 504   06-02-2017  
Capelle - West   25-03-2014  
De Mient   13-11-2017  
Fascinatio - Capelsebrug   25-06-2013  
Floridaweg 38-40   06-07-2015  
's - Gravenland   12-12-2011  
's - Gravenweg West 2006   26-03-2007  
's - Gravenweg West   27-03-2017  
Hoofdweg   25-06-2013  
Middelwatering   06-07-2015  
Oostgaarde   10-06-2013  
Revitalisering winkelcentrum De Koperwiek   07-07-2014  
Rivium   10-06-2013  
Rubenssingel   06-02-2017  
Schenkel-Noord   05-10-2009  
Schenkel-Zuid   06-07-2015  
Schollevaar   27-12-2012  
Schollebos e.o.   25-06-2013  
Partiële herziening Schollebos e.o.   29-09-2014  
Wijzigingsplan De Ruyterstraat 15   06-01-2015  

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Algemene bouw- en gebruiksregels

3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik met de in artikel 2.1 genoemde plannen gegeven bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het parkeren en fietsparkeren.

3.2 Voorwaardelijke verplichting

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden van de in artikel 2.1 genoemde plannen wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals deze is opgenomen in vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het parkeren en fietsparkeren.

3.3 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 en toestaan dat:

 • a. parkeergelegenheid niet op eigen terrein bij de ontwikkeling wordt gerealiseerd maar op een andere wijze, mits voldaan wordt aan de in de vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het parkeren en fietsparkeren gestelde voorwaarden;
 • b. wordt afgeweken van de toe te passen parkeernorm indien:
  • 1. speciale maatregelen worden getroffen waardoor de automobiliteit significant zal verminderen;
  • 2. er sprake is van integrale gebiedsontwikkeling waarbij er sprake kan zijn van dubbelgebruik en/of betere benutting van parkeermogelijkheden;
  • 3. het voldoen aan de bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;
 • c. bij verbouwplannen (niet zijnde woningen) waarbij het verschil tussen parkeerbehoefte van de oude functie en de nieuwe functie voor de totale ontwikkeling kleiner is dan 3 parkeerplaatsen.
3.4 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 3.3 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de parkeersituatie in de openbare ruimte;
 • b. de woon- en leefsituatie.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 4.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 4.1 met maximaal 10%.

4.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 4.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

4.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

4.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 4.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

4.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 4.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 4.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel.