direct naar inhoud van Artikel 12 Woongebied
Plan: Woonwijk Anna´s Hoeve
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.10bp00annashoeve-va01

Artikel 12 Woongebied

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
 • b. ontsluitingswegen;
 • c. fiets- en voetpaden;
 • d. parkeren;
 • e. kleinschalige voorzieningen, met een oppervlakte van in totaal maximaal 500 m2 en een maximum van 100 m2 bvo per voorziening;
 • f. maatschappelijke activiteiten ter plaatse van de aanduiding maatschappelijk;
 • g. een (wijk)informatiecentrum ter plaatse van de aanduiding informatiecentrum;

met de daarbij behorende voorzieningen.

12.2 Bouwregels

Op de in artikel 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij geldt dat:

 • a. het aantal woningen in het gehele plangebied bedraagt maximaal 650;
 • b. van het aantal woningen moet minimaal eenderde deel vallen in de categorie sociale woningbouw;
 • c. voor de bouwvlakken groter dan 2000 m2 geldt, dat deze voorzien worden van een langzaamverkeer- verbinding, met ontsluiting aan oost- en westzijde van het bouwveld;
 • d. de aanduidingen met betrekking tot de bouwhoogte van toepassing zijn;

12.2.1 ten aanzien van hoofdgebouwen:
 • a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
 • b. de aanduidingen met betrekking tot de bouwhoogte van toepassing zijn;

12.2.2 ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij aaneengebouwde, twee-aaneen en vrijstaande woningen geldt:

 • a. het totaal bebouwd oppervlak per bouwperceel bedraagt niet meer dan 50% van een bouwperceel, met een maximum van 50 m2;
 • b. de goot- en bouwhoogte niet meer dan 3,00 meter, respectievelijk 4,00 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk niet meer dan 3,00 meter bedraagt;

Ingeval van gestapelde woningen geldt dat:

 • d. bijgebouwen zijn toegestaan binnen het aangegeven bouwvlak;

12.2.3 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn, dan wel op meer dan 1,00 meter van het openbaar groen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,00 meter bedraagt.

12.3 Specifieke gebruiksregels
12.3.1 aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit

Het gebruik van ruimten in een woning ten behoeve van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

 • a. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-verbonden beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteit niet meer dan 33% bedraagt van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw met een maximum van 50 m²;
 • b. de activiteit wordt uitgeoefend door de hoofdbewoners van het desbetreffende pand;
 • c. de activiteit geen nadelige invloed mag hebben op de normale verkeersafwikkeling en er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • d. geen bedrijfsmatige activiteit buiten een gebouw plaatsvinden (behoudens in- en uitladen);
 • e. de activiteit zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk mogen doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • f. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt.