Artikel 32: Wonen - Gestapeld

 

32.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Wonen - Gestapeld’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. aan huis verbonden beroepsuitoefening;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘zorginstelling’ tevens voor wonen in de vorm van een zorgwoning, seniorenwoning, verzorgingshuis of bejaardenwoning;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’ tevens voor maatschappelijk, uitsluitend op de begane grond;

 

met daarbij behorend(e):

 1. tuinen;

 2. terreinverhardingen;

 3. erven;

 4. bergingen;

 5. parkeervoorzieningen.

 

32.2 Bouwregels

 

32.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ is de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan.

 

32.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 1 meter;

 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 meter.

 

32.2.3 Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse gebouwen mogen ook worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig bovengronds gebouw;

 2. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met een maximale diepte van 3 meter.

 

32.3 Specifieke gebruiksregels

 

32.3.1 Het gebruik van een woning ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 50 m².

 

32.3.2 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

 1. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft vrijstaande bijbehorende bouwwerken;

 2. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan.

 3. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een hogere categorie dan categorie 1 uit de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of die vergunnings- of meldingsplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer;

 4. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van bedrijfsmatige opslag in de open lucht;

 5. het gebruiken van het hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken ten behoeve van detailhandel.