Artikel 4: Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijfsactiviteiten tot en met bedrijfscategorie 2, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1 ' tevens bedrijfsactiviteiten behorende tot en met bedrijfscategorie 3.1 zijn toegestaan;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ tevens bedrijfsactiviteiten behorende tot en met bedrijfscategorie 3.2 zijn toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' tevens bedrijfsactiviteiten behorende tot en met bedrijfscategorie 4.1 zijn toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' tevens bedrijfsactiviteiten behorende tot en met bedrijfscategorie 4.2 zijn toegestaan;

 1. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

 2. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor wonen, uitsluitend op de eerste verdieping en hoger;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’ tevens voor detailhandel;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ tevens voor een zelfstandig kantoor;

 5. ter plaatse van de aanduiding ‘opslag’, uitsluitend voor de opslag van weg- en waterbouwmaterialen;

 6. ter plaatse van de aanduiding ‘opslag uitgesloten’ is geen opslag toegestaan;

 7. ter plaatse van de aanduiding ‘brandweerkazerne’ uitsluitend voor een brandweerkazerne;

 8. ter plaatse van de aanduiding ‘sport’ tevens voor een sportvoorziening;

 

met daarbij behorend(e):

 1. verhardingen, in- en uitritten;

 2. portieken, trappenhuizen en bergingsruimten;

 3. fiets- en voetpaden;

 4. groen;

 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 6. nutsvoorzieningen;

 7. parkeervoorzieningen;

 8. kantoren;

 

met dien verstande dat:

 1. geluidszoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan;

 2. verkooppunten van motorbrandstoffen niet zijn toegestaan;

 3. risicovolle inrichtingen, opslag hieronder begrepen, niet zijn toegestaan.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is het aangegeven maximale bebouwingspercentage toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte(m) en maximum bebouwingspercentage (%)' zijn de aangegeven maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte(m)' is de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte(m)' zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan.

 
4.2.2 Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 1. een bedrijfswoning dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 2. een bedrijfswoning mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ worden gebouwd;

 3. in afwijking van het bepaalde in 4.1 sub b en 4.2.2 sub b, mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ het aangegeven aantal wooneenheden (bedrijfswoningen) gerealiseerd worden;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

 5. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per bedrijfswoning niet meer zijn dan 60 m²;

 6. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter;

 7. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 5 meter.

 

4.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 3 meter;

 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter.

4.3 Afwijken van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 1. het bepaalde in 4.2.1 sub a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, onder voorwaarde dat:

1. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer mag zijn dan 20 m²;

2. de goothoogte niet meer mag zijn dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer mag zijn dan 5 meter.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de bedrijven die zijn bedoeld in 4.1 sub a;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel anders dan ten behoeve van ondersteuning van de hoofdfunctie als bedoeld in 4.1;

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie.

4.4.2 Bijbehorende kantoren

Per bedrijf is het gebruik van bijbehorende kantoren toegestaan tot een oppervlakte van 30% van de bedrijfsvloeroppervlakte, tot een maximum van 500 m².

4.4.3 Aan huis verbonden beroepsuitoefening

Het gebruik van een bedrijfswoning en/of bijbehorende bouwwerken ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer van 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 50 m².

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de milieusituatie, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in zowel 4.1 als 4.4.1 sub a voor het vestigen van bedrijfsactiviteiten die één categorie hoger zijn ingeschaald en voor bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen op de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:

 1. deze naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de categorie die maximaal is toegestaan binnen de betreffende bestemming;

 2. het geen risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Vuurwerkbesluit betreft.