gemeente: Amsterdam   status: Vastgesteld
plannaam: Middenmeer I en II   datum: 15-03-2011
 

Artikel 20 Wonen

 

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. de uitoefening van huisgebonden beroepen en bedrijven, waarbij maximaal 30% van het bruto vloeroppervlak van een woning, met een maximum bruto vloeroppervlak van 40 m2, mag worden gebruikt voor het uitoefenen van het beroep of bedrijf;

 3. short stay;

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. bergingen en andere nevenruimten;

 3. ongebouwde parkeervoorzieningen en in- en uitritten;

 4. nutsvoorzieningen;

 

alsmede voor:

 1. maatschappelijke voorzieningen in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de aanduiding “maatschappelijk”;

 2. een onderdoorgang voor Verkeer ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang”;

 3. inpandige parkeervoorzieningen in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “parkeergarage”.

20.2 Bouwregels

Op de in artikel 20.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende regels:

 

20.2.1 Hoofdgebouwen

 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

  1. hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;

  2. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;

  3. ter plaatse van de aanduiding maximale goothoogte is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan, alsmede daarboven één dakverdieping;

 2. Uitsluitend bestaande dakterrassen, dakopbouwen en dakuitbouwen zijn toegestaan;

 3. Ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang”, geldt dat tot de tweede bouwlaag geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens de benodigde ondersteuningsconstructies;

 

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter.

20.3 Afwijking van bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 20.2.1.b voor het realiseren van een dakterras, met dien verstande dat:

 1. maximale bouwhoogte hekwerken: oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het hoofdgebouw + 1,5 meter;

 2. het Dagelijks Bestuur bevoegd is nadere eisen te stellen;

20.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met achtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurrecht het bestemmingsplan te wijzigen, in die zin dat:

 1. de bestemming Wonen kan worden gewijzigd in Gemengd - 2;

 2. het Dagelijks Bestuur toetst bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals aangegeven in 20.4.a of geen onevenredige inbreuk ontstaat op de directe woonomgeving.